Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Рекламата-същност и необходимост в днешния динамичен свят.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 15, качен на 27/04/2011 от zlati_413 бр коментари 0
Рекламата предава информация с цел да бъде продадена стока или услуга –това е нейното най-просто определение.Табелката с името на улицата или на къща също предава информация, но това не е реклама, тъй като тя не се опитва да продаде нищо.Целта на рекламата е да убеди хората да купят.Следователно рекламното послание е пречупено през призмата на целта , която преследва – да продаде стока или услуга.Рекламата ще се провали , ако нейното послание не се възприеме.Ако тя е преувеличила, хората стават подозрителни, а ако е неточна-те не и вярват. Балансът трябва да се постигне внима
Лидерство и ръководство. Власт и влияние на империята Coca -Cola марка №1 в света
Реферати, по Право, брой страници 18, качен на 26/04/2011 от venelina88 бр коментари 1
Правото, разгледано както в своята цялост, така и в отделни структурни единици, които го съставляват, винаги е представлявало и ще представлява непреодолим и непобедим интерес за професионалисти – юристи, за начинаещи кандидат юристи, дори за любители. Затова и определенията, подходите, теориите и идеите, които са същностна част от правото, имат различен характер, ползват се от силата на авторитета, на творческите потенции, на сериозни амбиции и усърдни научни изследвания, на нелегални, но ценностни съждения. Някои от тях намират място тук, ползвайки и претворявайки опита на видни учени – юрис
Община Тетевен.
Реферати, по География, брой страници 18, качен на 17/03/2011 от admin бр коментари 0
Бюджетът на Община Тетевен се разработва по утвърдена от Министъра на финансите Единна бюджетна класификация и в изпълнение на нормативните актове. Продължава започнатото от предходните години, както и целите и приоритетите, заложени в Програма за управление на мандатът.Публичносста се прави с цел да се запознаят гражданите както с приходите, така и с разходите, които Община Тетевен прави за тях като данъкоплатци и ползватели на предоставяните публични услуги. Общинският бюджет е съвкупност от бюджетни и извънбюджетни фондови средства. Общинският съвет на гр. Тетевен приема самостоятелен бюдж
Държавни финанси.
Реферати, по Финанси, брой страници 16, качен на 26/02/2011 от admin бр коментари 0
При теоретическото обосноваване и практическото въвеждане на данъците се излиза от определени принципи. В края на “ Богатството на народите “ Адам Смит формулира четири принципа на данъчното облагане на монедерната данъчна практика. Поданиците на всяка страна трябва да плащат данъци, максимално съобразени с получаваните от тях доходи, под закрилата на държавата. Или това е принципът на всеобщност на данъчното облагане. Съвременната икономическа теория развива идеията на смит е две посоки: Първо, като изискване за взаимна изгода при плащане на данъци, което означава данъкоплатците да внасят
УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВОТО – ИЗБОР НА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ
Реферати, по Финанси, брой страници 19, качен на 26/02/2011 от admin бр коментари 0
От посочените данни за тези две банки, може да се направи извода, че условията по ипотечните кредити при тях са сходни с малко предимство за Пощенска банка (по отношение на ГПР), което дава отражение и върху общият размер на изплатената сума в края на периода. Като се има впредвид дългия период на кредита, разликата в офертите не е съществена. По важното в случая, е прозрачността на предоставените оферти: обявения ГПР, наказателната лихва при просрочие, таксата при предсрочно погасяване и др. За конкретния избор на банка потребителя следва да се ръководи не само от разликата в сумите, а да
Счетоводен баланс. Счетоводни сметки.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
Счетоводния баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка на имуществото на дадено предприятие към точно определен момент и посредством паричния измерител. Като технически способ счетоводния баланс е таблица от две части. Лявата част се нарича АКТИВ, а дясната – ПАСИВ. Думата баланс има гръцки произход и
Вътреобщностно придобиване
Реферати, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 12/02/2011 от admin бр коментари 0
Вътреобщностното придобиване (ВОП) е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6,ал.2,която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. За ВОП се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в др
Вътреобщностно придобиване / ВОП /
Реферати, по Данъци, брой страници 23, качен на 12/02/2011 от admin бр коментари 0
С присъединяването на Република България към Европейския съюз се наложиха съществени промени в данъчното ни законодателство с цел хармонизацията му с изискванията на европейските директиви в областта на данъчното облагане. В Държавен вестник бр. 63 от 2006 г. бе обнародван новият Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), а в ДВ, бр. 76 от 2006 г. правилникът за неговото прилагане. И двата нормативни акта влязоха в сила от 01.01.2007 г. Тъй като в системата на общия европейски пазар няма да има митнически граници, движението на стоки в Общността ще се разглежда като вътреоб
Проучване на инвестиционната дейност на фирма ЕЦЕ-Хамбург и ТД “Оньор”ЕООД-гр. Сливен
Реферати, по Финанси, брой страници 6, качен на 12/02/2011 от fifia бр коментари 0
Безспорен е факта, че осъществяването на големи инвестиционни проекти у нас само може да благоприятства развитието на строителната дейност и в частност на икономиката. Колкото по-големи инвестиции се правят в България, толкова по-голяма е възможността от по-бързото й развитие. Осъществяването на такива големи проекти изисква влагането на материали, труд и извършването на ред други разходи, които от своя страна генерират приходи за предприятията, които са ги предоставили. У нас инвестиционният процес тепърва започва да се развива, което от своя страна ще доведе и до привличането на чужди кап
От какво се влияе избора на метод за калкулиране на готова продукция?
Реферати, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 12/02/2011 от admin бр коментари 0
Калкулирането е способ за изчисляване на себестойността на единица продукт на труда (единица изделия; единица работа; единица услуга). Калкулиранетото е органически свързано със счетоводното отчитане на разходите за производство и то се извършва на основата на систематизирана отчетна информация за тези разходи по производствени звена. Производствените звена са главно центрове на отговорност за разходите, обекти от рода на видове изделия и услуги и по статии на калкулация. За калкулирането на себестойността на единица продукт от определен вид, общо и по статии на калкулацията е необходимо да с
Ролята на фискалната политика и държавното регулиране.
Реферати, по Финанси, брой страници 15, качен на 30/01/2011 от admin бр коментари 0
Фискалната политика е държавна икономическа политика, провеждана от правителството чрез разработването на държавния бюджет. Основните инструменти на тази политика са измененията в правителствените разходи, трансферните плащания и данъците. По принцип провеждането на съвременната фискална политика е насочено към изменение на съвкупните разходи, съответно на съвкупното търсене, с което се влияе върху равновесното равнище на производството, безработицата и инфлацията.
Финансови правоотношения – обща характеристика, същност и структура на финансовите правоотношения
Реферати, по Право, брой страници 15, качен на 30/01/2011 от silvena бр коментари 0
В това отношение не прави изключение и финансовото право т.е. финансовото правоотношение може да възникне само на основата на финансовоправната норма и на един правнорелевантивен юридически факт. Изхождайки от тези принципни позиции на обективното право се вижда, че правото не се интересува от всички факти на обективната действителност (поначало изключително разнообразни), а само от онези, които представляват правен интерес. Или другояче, казано повседневните, множеството на брой и различни по характер обществени отношения ще представляват правен интерес само тогава, когато се регулират от праСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics