Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Човешка мотивация
Реферати, по Психология, брой страници 11, качен на 05/12/2012 от ivaila_petrova бр коментари 0
Вътрешното състояние е това, коeто активира или подтиква към извършването да дадено действие. От гледна точка на мениджъра един мотивиран човек може да бъде описан по следния начин:  той работи упорито;  той поддържа постоянен висок темп на работа;  поведението на този човек е насочено към важни цели. В ежедневната реч мотивацията се използва в три различни смисъла:  Мотивацията това са целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение, определят действията си. Обикновено това, заради което правим нещо, се свежда до задача или дейност, постижение в техния личен
Регионални пазари.
Реферати, по Икономика, брой страници 10, качен на 25/09/2012 от anizizi бр коментари 0
Регионализацията възниква през 70-те години като противопоставяне на глобализацията. Първата регионална групировка е създадена между шест страни от Западна Европа. Основната им цел е създаване на митнически съюз и общ пазар на стоки, услуги и работна сила. Те са стимулирани от факта, че под въздействието на френската школа за индикативно планиране и по идея на първия председател на френския комисариат по планиране през 1959 година е създадено ■ Европейското обединение за въглищата и стоманата ■ Европейската икономическа общност ( ЕИО ) ■ Организацията за икономическо сътрудничество
Търсене и еластичност на търсенето
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 13/09/2012 от Alexandrina13 бр коментари 0
Смисълът на разграничаването, което се прави между индивидуалното и пазарното търсене е да се покаже, че общото пазарно тъсене в крайна сметка изразява инидивидуалните предпочитания, желания и оценки на отделните потребители. Теоретично закона на търсенето се обяснявас действието на ефекта на дохода и ефекта на заместването. - Ефекта на дохода се заключава в това, че промяната на цените на стоките се отразява върху реалния доход на потребителите. Изменя се покупателната сила на паричния доход, с който те разполагат. Ако цените растат, реалният доход (при неизменен размер на паричния доход) н
Тероризъм
Реферати, по Психология, брой страници 21, качен на 03/09/2012 от kika808 бр коментари 0
Тероризмът е ненавист към човека и към цялото човечество. Като специфично обществено-политическо явление той има дълга история, без чието познаване не може да се вникне в същността и да се очертаят съвременните му прояви и тенденциите в неговото развитие. В същото време е изключително трудно да бъде анализиран, тъй като през хилядолетното си съществуване коренно променя своя облик. Ако има периоди, когато терористите се ръководят от идеологически платформи, съвременните терористи много често изоставят „високите идеали“ на предците си (изключение в това отношение правят фундаменталистките терор
Ценообразуване в предприятието
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 28/08/2012 от dantcho бр коментари 0
Основа на процеса на ценообразуване е ценовата политика, защото тя конкретизира установените в корпоративната и маркетингова стратегии цели. Ценовата политика регламентира организацията и структурата на ценообразуването, както и определя ценовата стратегия и тактика на предприятието. Ето защо е невъзможно да бъдат формирани и утвърдени адекватни цени, които имат благоприятно въздействие върху стопанската дейност без да има ефективна ценова политика. Ценовата политика в едно предприятие се реализира чрез неговата ценова стратегия. Тя е система от основни решения и действия в областта на ценоо
ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА
Реферати, по Логистика, брой страници 17, качен на 26/08/2012 от hallidon бр коментари 0
Основно място и официален пазар на ценни книжа се явявът фондовите борси. Обективната необходимост от тяхната поява е продиктувана от нуждите на фирмите за получаване на финансови средства необходими за развитието им и нарастване на органичния строеж на капитала. В българската действителност мястото на фондовата борса във функционирането на инвестиционния пазар е определено като Борсата всъщност е структура, която създадена или не от частни лица, е предназначена да направи възможен и да поддържа съществуването на пазара на ценни книжа и доверието на инвеститорите в този пазар. Исторически паз
Същност на митническия контрол
Реферати, по Икономика, брой страници 18, качен на 17/08/2012 от dessita_82 бр коментари 0
Митническият контрол, като част от “контрола” въобще има общото съдържание на контролната функция, но заедно с това като специализиран контрол има специфично съдържание. А) Митническият контрол може да бъде разглеждан от гледна точка на неговото специфично съдържание. В този случай е налице обмитяване. Обмитяването е съвкупност от процедури, което позволява да бъде извършен контрол. Тона са дейностите, които съставляват митническия контрол. 1) Въвеждане 2) Деклариране 3) Манифестиране 4) Преглед 5) Описване 6) Оценяване 7) Тарифиране 8) Изчисляване на дъ
Реклама
Реферати, по Маркетинг, брой страници 11, качен на 16/08/2012 от ggty_0930 бр коментари 0
Могат да се използват няколко промоционни метода за комуникация с хората и организациите.Когато се изработи комбинация от определени елементи,която се очаква да е ефективна за промоцирането нан даден продукт,тя се нарича промоционен микс за продукта. Компонентите на промоционния микс,наричан още комуникационен,са реклама,директен маркетинг,персонални продажби,връзки с обществеността и публичност,насърчаване на продажбите. Под реклама се разбира всяка платена форма на нелично представяне и лансиране на различни страни на бизнеса, осъществявано от конкретен източник. Тя се характеризира чре
Разпространение на иновациите
Реферати, по Икономика, брой страници 17, качен на 15/08/2012 от elavela_v бр коментари 0
Целта на подкрепата на разработването и внедряването на нови технологии е да се доразвиват съществуващите професионални квалификации, както и да се създават нови. Преследваната цел е създаване на трудова заетост и насърчаване на формите да изобретяват и произвеждат нови продукти и да създават производствени процеси чрез информиране на фирмите за новите технологии и като им се помогне да се възползват от тях. Новите технологии особено в производствените процеси може да застрашат съществуващите работни места в зависимост от трудоемкостта на производствените процеси. Иновацията е процес, чрез ко
Факторингът като надежден финансово – търговски инструмент.
Реферати, по Финанси, брой страници 9, качен на 02/08/2012 от sexito бр коментари 0
Фактoрингът се появява и намира приложение в Северна Америка, като най- напред се прилага в текстилната промишленост. В днешно време повечето компании, които се занимават с тази дейност, са ангажирани в различни отрасли и услуги. Съществува различие от гледна точка на тежестта, която се пада на американския или европейския факторинг. Тази разлика произтича от различните потребности на съответните бизнес начинания в различните държави. В Сащ основното предназначение на факторинга е да осъществи кредитно покритие на отделните клиентски фирми, докато в Европа и Азия този инструмент се използва ка
Вътрешен пазар.
Реферати, по Икономика, брой страници 11, качен на 05/06/2012 от bebolina1912 бр коментари 0
Пазарът на Европейския съюз (ЕС) може да бъде разглеждан като най-важното постижение на интеграционния процес в Западна Европа, който има над половин вековна еволюция. Като организиран и регулиран пазар, той дава уникални предимства за страните-членки на ЕС както във взаимната им търговия, така също и по отношение на техните връзки с други трети страни- извън ЕС. Икономическите предимства на пазара на Европейската общност са причина за последователните етапи на разширяването й с присъединяването на нови страни. Предизвикателството за страните-кандидатки за членство в ЕС е да из
Влияние на инфлацията върху работната заплата и БВП.
Реферати, по Икономика, брой страници 11, качен на 05/06/2012 от miglena_87 бр коментари 0
В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-продажба. Оттук следва и определението на работна заплата - цена на стоката работна сила, определена от пазара на труда. За разлика от другите стоки създаването на стоката труд и работна сила изисква дългогодишен период, в който се извършват инвестиции в образование, професионално обучение и подготовка. При предлагането на труда работодателят третира труда като стока с дълготрайна употреба. Особено важна е оценката за възможността от развитието на работната сила и влиянието, което тя ще окаже върху произвСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics