ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (702)
Ученици (6)

ВИД
Курсови работи (219)
Реферати (178)
Готови курсови / реферати / казуси (115)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (21)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (549)
Психология (19)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 18 Сортирай по:
Реферати, Икономика
БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ: ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.
Реферати, по Икономика, брой страници 4, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според всеобхватната оценка от Глобалния индекс на конкурентоспособността / GCI / за 2014-15 и 2015-16 г. България е позиционирана на 54 място (от 140 страни) в сравнение с 62 място през 2012-13 г . По-специално, по критерии "Макроикономическа среда" страната е на 53 място. Въпреки това, по "Инфраструктура" страната е на 72 място; а именно критерии "Технологична готовност" (38) е много по-благоприятна от този по отношение на ефективността на пазара на труда (68). Според изследването на GCI петте най-проблемни фактори за бизнес средата в България са: (1) достъп до финансиране; (2) корупция; (3
Анализ на банковата система в България ?
Реферати, по Икономика, брой страници 19, качен на 25/10/2017 от tedu_95 бр коментари 0
Според доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) от януари 2013 г. банките в България са от групата на малките банкови институции, тъй като българската банкова система формира под 200% от брутния вътрешен продукт на страната. В тази връзка в доклада се посочва, че големите банки, каквито са тези от Западна Европа, са по-зависими от икономическите сътресения, отколкото малките. Специалистите посочват, че показателят за капиталовата възвращаемост на големите европейски банки отчита сериозен спад вследствие на финансовата криза от 2008 г. При малките обаче това не се случва толкова значително.
Икономически отношения на България със страните от БРИК - Китай-тенденции и проблеми.
Реферати, по Икономика, брой страници 14, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Външнотърговското партньорство е изключително важно за всяка една съвременна държава. То се основава на вноса и износа, като общият стокообмен и формираното външнотърговско салдо имат важно макроикономическо значение. Важно значение за нашата страна имат нейните водещи външнотърговски партньори и особено тези, които през последните години заемат водещи позиции по отношение на реализиран износ и внос. Външната търговия е основна част от външноикономическите дейности на всяка съвременна държава. Тя се развива въз основа на интереса на съответната страна и стремежа да се осигурява печалба. Друга
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с тютюн в годините до приемането ни в ЕС (до 2006г.вкл.) и след това (до 2014 г.)
Реферати, по Икономика, брой страници 7, качен на 02/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
От графиката се вижда, че в началото на периода от 2000г. до 2003г се поддържат относително постоянни равнища на износа на тютюн. В началото на периода износа на тютюн е бил 83,9 млн.евро, след което от 1997г. е на лице значителен спад на износа на тютюн до 46,8 млн.евро. През следващите години се наблюдава трайна тенденция на запазване на износа на тютюн около едно постоянно ниво. След 2003г. се наблюдава отново увеличаване на износа на тютюн в размер на 92,2 млн.евро. През 2004г. се наблюдава рязко увеличение на експорта, като той увеличава почти двойно своята стойност в сравнение с предхо
Възможности за заетост според Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за 2014-2020 г.
Реферати, по Икономика, брой страници 4, качен на 04/03/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Другата иновативна сфера, която концентрира заетост е производството на лекарствени продукти. Заедно с научните изследвания в медицинските науки, тя формира наличния и бъдещ потенциал за регионална специализация в областта на фармацията. Не на последно място може да се открои машиностроенето и по-конкретно потенциалът за специализация в електромобилостроенето. Поради това, основните технологични и продуктови ниши за интелигентна специализация, които са заложени в Стратегията, са в следните направления:  Мехатроника и чисти технологии;  Информатика и ИКТ;  Индустрия за здравословен живот
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ.
Реферати, по Икономика, брой страници 19, качен на 22/09/2015 от lsd бр коментари 0
Меркантилизмът е първата икономическа школа, която се изгражда в епохата на първоначалното натрупване на капитала. Под това се разбира натрупване, увеличаване на капитала по неикономически път, колониален грабеж, пиратство, строга политика на протекционизъм и т.н. Появата на меркантилизма отразява процеси на разлагане на натуралната икономика и извеждане в челни позиции на търговския капитал, като наименованието произхожда от латинската дума „mercury”- развивам търговия. Меркантилизмът е икономическа теория, която изповядва икономически национализъм. Съществуват ранен и развит меркант
Лобизмът в политиката.
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 01/09/2014 от Boyadzhiev бр коментари 0
Първият закон за лобизма известен като Федерален закон за лобизма в САЩ е приет едва през 1946г. преди него можем да говорим само за предистория. Като демократична законово регулирана социално демократическа практика , лобизма се разгръща едва през втората половина на 20в. Може би неговото разгръщане е изчаквало кризата на политическите партии и идеологии, изчаквало е преходът от модернист към пост модернист след краят на „ студената война”. В тази връзка се разграничава модерна и пост модерна форма на производство в условията на който се развива лобизма. Модерната форма на производство предпо
Сертификация на продуктите - основни понятия, принципи, етапи.
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/05/2014 от mayavel бр коментари 0
Сертификатът се издава за определен период от време. Процедурата по първоначална сертификация трае между 1 и 3 месеца, считано от датата на подаване на заявка към органа за сертификация. Това важи, ако системата съответства напълно или в голяма степен на изискванията на съответния стандарт. Този срок от 1 до 3 месеца тече след като системата е вече изградена, а не преди това. Сертификатът е валиден 3 години, който се нарича "надзорен период". През надзорния период се извършват надзорни одити, с които се проверява и оценява дали системата продължава да съответства на изискванията на стандарта,
Инфлацията
Реферати, по Икономика, брой страници 16, качен на 29/09/2013 от vallobm бр коментари 0
Инфлацията е основен дял от макроикономиката. Тя е показател за състоянието и развитието на икономиката на всяка страна в даден момент. Нейното възникване можем да отбележим в средата на 19в. Инфлацията е спад в покупателната способност на парите, която се изразява в повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите. Макроикономиката разглежда инфлацията като сложно многофакторно явление, което се обославя от фактори, породени както от търсенето, така и от предлагането. В зависимост от размера си тя се класифицира на: умерена, галопираща и хиперинфлация. С увеличаване на инфлацията се
Бюджетен дефицит и държавен дълг
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 13/07/2013 от dani1234 бр коментари 0
Бюджетният дефицит е сравнително най-синтезиран израз на бюджетната политика. Същевременно необходимостта от неговото финансиране осъществява връзката между бюджетната и паричната политика. При прехода към пазарна икономика важността на бюджетния дефицит, както и на всички парични инструменти и индикатори, расте. Наличието на умерен дефицит не е икономически важно, доколкото цените (в широк смисъл - т. е. и лихвите, валутният курс, заплатите) се намират под силен административен контрол. Така излишъкът на ликвидност се компенсира от „принудителните" спестявания на домакинствата. Това намира и
Регионални пазари.
Реферати, по Икономика, брой страници 10, качен на 25/09/2012 от anizizi бр коментари 0
Регионализацията възниква през 70-те години като противопоставяне на глобализацията. Първата регионална групировка е създадена между шест страни от Западна Европа. Основната им цел е създаване на митнически съюз и общ пазар на стоки, услуги и работна сила. Те са стимулирани от факта, че под въздействието на френската школа за индикативно планиране и по идея на първия председател на френския комисариат по планиране през 1959 година е създадено ■ Европейското обединение за въглищата и стоманата ■ Европейската икономическа общност ( ЕИО ) ■ Организацията за икономическо сътрудничество
Търсене и еластичност на търсенето
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 13/09/2012 от Alexandrina13 бр коментари 0
Смисълът на разграничаването, което се прави между индивидуалното и пазарното търсене е да се покаже, че общото пазарно тъсене в крайна сметка изразява инидивидуалните предпочитания, желания и оценки на отделните потребители. Теоретично закона на търсенето се обяснявас действието на ефекта на дохода и ефекта на заместването. - Ефекта на дохода се заключава в това, че промяната на цените на стоките се отразява върху реалния доход на потребителите. Изменя се покупателната сила на паричния доход, с който те разполагат. Ако цените растат, реалният доход (при неизменен размер на паричния доход) нСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни