ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (568)
Ученици (5)

ВИД
Реферати (178)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови / реферати / казуси (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (412)
Психология (19)
Икономика (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 17 Сортирай по:
Реферати, Финанси
Промяна във фискалната политика на България – бъдеще за бизнеса и конвергенция в ЕС
Реферати, по Финанси, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Балансирането на държавния бюджет е крайъгълен камък на цялостната икономическа политика на правителството. При непроменена фискална политика, главен риск за бюджетната позиция представлява застаряването на населението и неговия ефект върху публичните финанси. Според демографските прогнози населението на страната се очаква да намалее значително. Застаряването на населението ще доведе до по-високи разходи за пенсии и здравеопазване, както и до по-ниски разходи за образование, поради намаление на децата в училищна възраст. Двата ефекта се компенсират взаимно и нетният ефект от застаряването на н
Ползи и недостатъци от прилагането на диференцирани ДДС ставки
Реферати, по Финанси, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от Fenomenalnia бр коментари 0
Прилагането на диференцирани ДДС ставки по отношение на някои стоки и услуги е част от данъчната политика на страните. Те прибягват до този подход с цел да направят определени категории стоки по-лесно достъпни за по-голяма част от обществото. Прилагането на диференцираните ДДС ставки е обект на множество обществени дискусии. В теорията са налице множество аргументи „за” и „против” подобна данъчна практика. Това до известна степен произтича от факта, че третирайки различните блага и сектори с различна ДДС ставка се достига до ситуация на пазарно изкривяване, което неминуемо води до загуба на и
Финансови пазари. Същност. Функции. Видове.
Реферати, по Финанси, брой страници 16, качен на 20/03/2018 от sladuranka_2010 бр коментари 0
Финансовите пазари са съвкупно понятие, зад което се крият много различни видове пазари. Те представляват местата или съвкупността от отношения, свързани с покупко - продажбата на ценни книги, нар. още финансови инструменти. Единственият финансов пазар свързан с определено място е фондовата борса. Другите пазари са неприсъствени пазари. По същество на финансовия пазар придобиването на парични ресурси може да стане чрез емисия на даден инструмент или чрез продажба на издаден документ. В Република България подобно на други европейски страни има банки, които осъществяват влогови, кредитни (заемни
Произход, еволюция и характеристика на финансите
Реферати, по Финанси, брой страници 6, качен на 26/04/2015 от admin бр коментари 0
Въведение Докато парите са възникнали и функционирали отделно и независимо от държавата, финансите са изцяло продукт на нейното възникване и функциониране. Осигуряването на необходимите на държавата ресурси за изпълнението на нейните функции и задачи и тяхното използване е първопричината за възникване на специфични взаимоотношения между държавата и нейните граждани, които по-късно намират проявление в понятието финанси. Финансите, като особена форма на взаимоотношение между държавата и нейните граждани са възникнали и функционират успоредно с възникването на държавата. Финанси е имало мн
Предназначение на фирмените финанси
Реферати, по Финанси, брой страници 6, качен на 26/04/2015 от admin бр коментари 0
Съществуват различни разбирания за това, какво представляват финансите на фирмата. Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавяне капитала на фирмата и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богаството на собствениците. Доколкото целта на фирмата се дефинира и осъществява във финансите на фирмата, те заемат водещо и определящо положение в цялостната и дейност. Това намира отражение и в особената роля на финансовия мениджмънт на съвременната фирма.1 Предназначение на фирмените финанси Предназначението на фирмените финанси обикновенно
РОЛЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА В ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА
Реферати, по Финанси, брой страници 13, качен на 26/04/2015 от милев бр коментари 0
• Характеристика на платежната система Платежната система способства за осъществяване на нормалната бизнес дейност на икономическите субекти, като опосредства трансфера на богатството между тях, тя служи и като проводник на парично – кредитната политика, осъществявана от централната банка. По този начин тя съдейства за стабилността и нормалното функциониране на икономиката. Съществуват множество определения, които могат да се дадат за платежната система. Ето и по-важните от тях : ♦ В „Речник за банкови термини” платежната система е описана по следния начин : финансова система която създав
Разпределение на данъка
Реферати, по Финанси, брой страници 5, качен на 25/04/2015 от admin бр коментари 0
Определянето на данъка включва съвкупност от техники, чрез които се установява, изчислява и плаща фискалното задължение. Важно значение в този аспект има разпределението на данъка. На практика това е процес на търсене на облагаемата основа. Разпределението на данъка е съвкупност от административни операции, които имат за цел както да посочат облагаемата маса и да констатират данъчното основание, така и да определят облагаемата основа. При разпределението по принцип става дума за различни операции, но на практика те са взаимно свързани. Тясна връзка с разпределението на данъка има понятието ко
Социални разходи
Реферати, по Финанси, брой страници 4, качен на 25/04/2015 от admin бр коментари 0
Социалните разходи в литературата са известни като разходи или инвестиции в човешкия фактор. Те са сравнително нови, но в последните десетилетия заемат първо място в разходната система на съвременната държава. Тяхното увеличаване се свързва с развитието на техническия прогрес, образованието, квалификацията на работната сила и увеличаване на социалната функция на държавата. Социалните разходи на предприятието за човешките ресурси осигуряват благоприятни социални условия за задоволяване на основни човешки потребности, които не могат да се покрият от текущото трудово възнаграждение. Към тези раз
ДЕПОЗИТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Реферати, по Финанси, брой страници 15, качен на 20/09/2013 от ayla89 бр коментари 0
Основна причина за депозирането на средства от страна на физическите лица е сигурната доходност в резултат на лихвите, които банката предоставя. Депозитите не изискват особено голяма сума за инвестиране и не носят риск за своите вложители. Друга причина е съхранението на тези средства. Мотив може да бъде и предимството, което дава депозитът при кандидатстване за кредит. Депозитният продукт може да послужи и за обезпечение на поискания банков заем. А не трябва да се забравя и фактът, че има постоянен достъп до вложенитие средства, тъй като те са високо ликвидни. Съвременният депозит, по своя п
Факторингът като надежден финансово – търговски инструмент.
Реферати, по Финанси, брой страници 9, качен на 02/08/2012 от sexito бр коментари 0
Фактoрингът се появява и намира приложение в Северна Америка, като най- напред се прилага в текстилната промишленост. В днешно време повечето компании, които се занимават с тази дейност, са ангажирани в различни отрасли и услуги. Съществува различие от гледна точка на тежестта, която се пада на американския или европейския факторинг. Тази разлика произтича от различните потребности на съответните бизнес начинания в различните държави. В Сащ основното предназначение на факторинга е да осъществи кредитно покритие на отделните клиентски фирми, докато в Европа и Азия този инструмент се използва ка
Акцизи и акцизно облагане
Реферати, по Финанси, брой страници 22, качен на 26/01/2012 от KSaeva бр коментари 0
Акцизите са стара или по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са загубили своето значение и продължават да се прилагат и днес. Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци ( още от Римската империя ).С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението , консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Косвените данъци са първата по значение съвкупност от данъци в нашата данъчна система. Чрез тях се акумулират около 60% от държавните приход
Системи и техники при облагане доходите на физическите лица. Идеите за плоския данък и тяхната реализация
Реферати, по Финанси, брой страници 21, качен на 14/06/2011 от admin бр коментари 0
Плосък данък (или пропорционален данък) е система от данъци, при която всички участници в дадена група (обикновено граждани или компании) се облагат с една и съща ставка (процент от дохода). Терминът „плосък данък“ най-често се използва за подоходния данък. Плоският данък се прилага на национално ниво в ограничен брой страни, като по света е по-разпространен прогресивният данък върху доходите, при който гражданите или компаниите с по-висок доход плащат по-висока данъчна ставка от тези с по-нисък доход. Глава І Характеристика на закона за облагане доходите на физическите лица и плоскиятСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни