ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (260)

ВИД
Курсови работи (156)
Готови курсови работи / реферати / казуси (50)
Лекции (16)
Казуси (10)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Тестове (2)
Коментар (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (262)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 262 Сортирай по:
Право
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. По принцип данъкът по този закон става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 6 ЗДДС). Необходимо е стоките и услугите да се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Само тогава лицето има право да приспадне: 1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът — регистрирано по този закон лице,
КОМИСИОНЕН И СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 13, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Настоящата курсова работа е насочена към изясняване на правната същност на спедиционното правоотношение. Кои могат да бъдат страни, какви са техните съществени права и задължения и как да бъде разграничена фигурата на спедитора от други познати правни фигури. може ли да се приеме, че спедиторът е търговски представител на товародателя при сключването на договор за превоз, в кои случаи и защо? Интересът от това изследване е продиктуван от противоречивото разбиране за правната същност на спедиционния договор при съчетаването му с упълномощителна клауза, учредяваща представителна власт за дейст
test
Теми, по Право, брой страници , качен на 16/09/2021 от admin бр коментари 0
ПРАВЕН РЕЖИМ НА КООПЕРАЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперациите възникват в началото на XIX в. в Англия. Важно е да се отбележи фактът, че бързо доказват, че са изключително подходяща форма за обединяване на усилията на дребни собственици, и получават много бързо голямо разпространение. Първият закон, регламентиращ кооперациите в света, е приет в Германия като закон за кооперативните сдружения през 1868 г. С течение
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 09/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство се очертава като концепция и практика през 90-те години. В днешно време най-използваната дефиниция за електронно правителство е тази на ОИСР - "използване на информационните и комуникационните технологии, и по-специално интернет за постигане на по-добри резултати от правителство. Това определение акцентира върху защо страните прилагат електронно правителство, а не самите инструменти на ИКТ. Електронното правителство надхвърля обикновеното използване на онлайн и онлайн услуги и може да бъде използвано като мощен инструмент за трансформиране на структурите, процесите и
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният европейски правен акт е Директива 2001 /29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информацион¬ното общество. В посочената директива и по-специално в нейния чл. 6 са предвидени различни технологични марки за защита на правата, разпространявани в интернет. За целите на Директива 2001 /29/ЕО изразът „технологична мярка“ означава технология, устройство или компонент, който в нормалния ход на работата си е предназначен да предотврати или ограничи действия по от¬ношение на произведения или
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 03/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство е широкообхватен термин за уеб-базирани услуги на държавните и местните власти. В по-тесен смисъл, електронното правителство включва използването на устройства за електронна комуникация, като компютри, мобилни телефони и интернет, чрез които да се доставят обществени услуги на гражданите. Ангажирането на гражданите и гражданското участие са два основни елемента, които трябва да бъдат изследвани, когато се говори за участие в електронно правителство. Тези концепции са важните измерения на електронното правителство, свързвайки ИКТ на правителството и гражданите. И все п
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 04/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Различни термини се използват в различните държави относно определянето на електронното правителство - "електронно правителство" във Великобритания, "електронно предоставяне на услуги" в Хонконг и "онлайн правителство" в Сингапур. Независимо от разнообразието от синоними, които се използват за дефиниране на електронното правителство, всички те описват способността да се комуникира и да търсят услуги и информация от правителството чрез Интернет . Въпреки че в литературата могат да се намерят няколко дефиниции на електронното правителство, няма едно стандартното определение . Причината за това
Права и задължения на страните по договор за наем.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 7, качен на 28/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
С договора за наем се предоставя временното ползване на опреде¬лена вещ срещу заплащане на наемна цена. Договорът за наем е уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - чл. 228 до чл. 239. Договорът за наем е двустранен и възмезден. Двустранен, защото поражда задължения и за двете страни — наемодател и наемател. Възмезден, защото срещу предоставеното временно ползване на вещта наемателят дължи заплащане на наемна цена. С постигане на съгласие между страните, договорът за наем се счита за сключен между наемодателя и наемателя. Предаването на наетата вещ не е елемент от сключването на
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 28/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Функцията на информационните и телекомуникационните мрежи, включително интернет, всъщност е предаването на информация. Това е причината във връзка, с която възникват особености в отношенията при използването на Интернет: всички те са тясно свързани с предаването на информация. Във връзка с това е необходим баланс между авторското право и свободата на разпространяване и получаване на информация. Това се казва както от експерти в областта на гражданското право (права на интелектуална собственост), така и от специалисти в областта на общественото право (наказателно право). Проблемът за защитата н
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнес и управленски системи. Електронно управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на напредналите държави. Естествена цел на България като член на Европейския съюз е да развива електронното управление на ниво, съответстващо на средните показатели в ЕС. Електронното управление е управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки, административните процеси, обслужване и взаимодействието с потреб
КАЗУС по ТЪРГОВСКО ПРАВО (Химснаб)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус Химснаб изявява желание да закупи поточна линия, която е близо ½ от неговия капитал. Нейното придобиване се очаква да доведе до производство / подобряване на продукта на предприятието. Така машина е била на разположение в Моторплас, която е имала нужда да замени старата поточна линия с нова. Така, че това предприятие явно разполага с финансовия ресурс, за да извърши инвестиция за покупка на нова. Но проблемът е, че Химснаб не разполага с близо 400 хил лв. за покупка на поточна линия. Като е ясно желанието на двете страни сделката да се случи. І. Възможно ли е придоСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни