ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5295)
Ученици (114)
Кандидат студенти (27)

ВИД
Курсови работи (2339)
Готови курсови работи / реферати / казуси (728)
Теми (415)
Дипломни работи (251)
Задачи (236)
Готови дипломни работи (219)
Лекции (191)
Казуси (186)
Реферати (170)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (76)
Презентации (68)
Доклади (59)
Бизнес план (59)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (34)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (14)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (5)
Поръчай задача (3)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (843)
Мениджмънт / Управление (732)
Икономика (533)
Маркетинг (421)
Финанси (404)
Технически и инженерни специалности (282)
Право (249)
Туризъм (246)
Психология (227)
Статистика (171)
Публична администрация (123)
МИО (109)
История (95)
Информатика (85)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (77)
Логистика (75)
Педагогика (70)
Математика (54)
Медицина (50)
Социология (43)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (42)
Екология (34)
Биология (30)
Данъци (30)
Политология (22)
Планиране и прогнозиране (16)
Транспорт (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (14)
Философия (13)
Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D) (10)
Химия (9)
Пожарна и аварийна безопасност (9)
Mоделиране и анализ на решенията (9)
ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО (8)
Европейска интеграция. (8)
Етика (8)
Литература (8)
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (7)
География (7)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (7)
Социални дейности (6)
Журналистика (6)
Бизнес администрация (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 5388 Сортирай по:

Задание за текущ контрол по социални иновации и бизнес
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесите и технологиите, които съставляват изкуството и науката на иновациите, са прогресирали в три отделни фази. В ерата "преди компютрите", новаторите са били нещо като ловци на идеи. Но в ерата на изобретяването на компютрите всичко се е променили, по същия начин, по който ръчните инструменти са променили пещерните хора. Сега изграждаме мозъчни инструменти, а не ръчни инструменти. Както Стив Джобс ги нарича "велосипеди за ума". Първата вълна на иновациите е дошла с изобретяването на инструменти за ранна иновация - улавяне на идеи. Втората вълна на еволюцията е започнала с внедряването
Научно есе: ХРИСТИЯНСТВО СРЕЩУ ИСЛЯМ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременната ислямска реформа е просто отговор на успеха на Запада и на заплахата от колониализма. С напредването на Запада и разширяването на глобализма Близкия изток не може да пренебрегне Запада. Ето защо Близкият изток трябва да намери начин да се справи с културни, религиозни и глобални въпроси за напредъка и как ислямът ще се развие като една от световните доминиращи религии. За повечето от тези реформатори, възраждането на мюсюлманската общност беше първата стъпка към национална независимост или освобождение от омразното иго на колониализма - възстановяването на мюсюлманската власт . З
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 5, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще се приложи метод на моделиране, чиято цел е да се минимизират възможно най-много максималните разходи. Също така, ще се въведе и матрица на решенията, която предоставя вероятностните вход-изход, представени по степен на приоритет. В основата на матрицата са оптимистични, песимистични и варианти на минимално съжаление. Крайния вариант трябва да бъде насочен към максимизиране на очакваната полза. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЩЕ Е СЪСТАВЕН МОДЕЛЪТ? Моделът ще се изготви за едногодишен период. РАЗРАБОТЕТЕ МОДЕЛ ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ. Изходните данни за състоянията на средата са: - Равно на пъл
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ТЕРМИНА „ЕТИКА” И РАЗВИТИЕТО Й В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ.
Курсови работи, по Етика, брой страници 6, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Етиката често се определя като основополагащ принцип, който следва да доведе до действие, което да предотврати значителна вреда на другите, когато дадено лице или група имат възможност да го направят за своя собствена полза . Концепцията за моралния стандарт на индивида се основава на нашето възприятие, че нещо може да нарани или да доведе до сериозна полза за другиго. Моралната преценка служи като функция за осъждане и възпрепятстване на планове или дейности, които биха довели до неблагоприятни обстоятелства за други хора. За човек, моралът играе ролята на ограничаване на егоистични действия,
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под комуникацията не трябва да се разбира само говорене и слушане, а и разбиране на цялото послание. Така че един успешен ръководител на проекти трябва да може да увеличи максимално ефективността на комуникацията в рамките на екипа. Той трябва да може да общува с всички заинтересовани страни на съответните нива. Той трябва да може да представи и предаде визията на проекта на всеки участник и член на екипа. Целият екип трябва да може да визуализира крайния резултат, за да работи за постигане на обща цел. Редовното отчитане на напредъка и състоянието на проекта е от решаващо значение за усп
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА РИСКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
17. Валутен фючърс - Договор, търгуван на борсата, който изисква доставка на определена сума от една валута на определена бъдеща дата, в замяна на конкретна сума от втора валута. Известен е също като "FX фючърс". 18. Валутно хеджиране - Дейността по управление на валутния риска на активите, които не се държат в местна валута от инвестиционния мениджър или в портфейла. Може да се активира със закупуване на подходящи суми от фючърсни договори, суапове, предназначени да противодействат на промени в пазара, произтичащи от валутните колебания на актива. 19. ГЛАВА 11 - Форма на американска процед
Oценка на риска от несъстоятелност на Плиска 98 АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 2016г. за „Плиска 98” АД не е съществувало вероятност от неплатежоспособност, защото Z коефициента има стойност над 2,90. Стойностите на Z коефициента през следващите години попадат в зоната „вероятност от неплатежоспособност” (под 1,23). Следователно считам, че предприятието има трайни затруднения по разплащанията си с кредитори и акционери. Финансовият анализ на „Плиска 98” АД за периода 2012г. – 2016г. показва, че дружеството не разполага с достатъчно оборотни средства, с които да покрие краткосрочните си задължения. Показателите за ликвидност на дружеството за периода показват, че до
АНТИ-КАРТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕК.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 07/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През първата половина на двадесети век желанието на различни бизнес групите за придобиване на контрол върху пазари чрез сключване на колективни отношения е било уважавана практика. През тези десетилетия, картелите са били разбирани като инструменти, предназначени да защитават общия интерес на дадена индустрия чрез контролиране на нестабилността, създадена от конкуренцията и ценовата война. Това благоприятно отношение, съчетано с факта, че свободата на договаряне е един от принципите, които уреждат търговските отношения, предполагат не само че картелните споразумения са били допуснати да действ
Задача 59 по количествени методи.
Задачи, по Статистика, брой страници 7, качен на 07/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Средният абсолютен прираст показва средното абсолютно изменение за единица време на размера на изследваното явление при развитие по аритметична прогресия. Средният абсолютен прираст на продажбите за периода 2003г. -2014г. е 0,45 млн.лв. на година. Темповете на растеж и темповете на прираст характеризират скоростта на развитие в относителни величини, изразени в коефициенти или проценти. Те показват колко пъти и с колко процента размерът на явлението в даден период е по-голям или по-малък в сравнение с друг период, който е приет за база. При базисните индекси на ръста на продажбите за периода
Казус №8 по инвестиционен мениджмънт.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ в нaчaлото 740 000,00 лв. 720 000,00 лв. в крaя нa I год. 1 800 000,00 лв. 1 200 000,00 лв. в крaя нa II год. 360 000,00 лв. 280 000,00 лв. Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането: I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. Рaзмер нa бaнков кредит (60% от Общите р
АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 17, качен на 26/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на публично-частното партньорство възникват реални ситуации, при които е възможно частният партньор да използва средства от банково кредитиране. Ефективността на кредитното финансиране до голяма степен се определя от финансовото състояние на кредитополучателя, тенденциите и перспективите за бъдещото развитие на неговата дейност. Кредитиращата институция трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на клиента кредитоискател от гледна точка на своята финансова стабилност. Публичният сектор трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на частния партньор при реализацията на
Електронната библиотека (libi.com).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Печалбата на бизнес модела ще произтича от етикетирането на продуктите като фриймиум т.е. като "свободни". Използването на фриймиум като маркетингов инструмент, използващ изключително думата „свободно“, има за цел да заблуди крайните потребители на услуги или продукти. Пример за такъв маркетинг може да бъде открит във водещи магазини за закупуване и изтегляне на приложения, App магазини и магазин за игри, където хиляди деца теглят безплатни игри и след това привлечени от такова съдържание впоследствие купуват нови, подобрени версии и други подобрения . 4. Какви технологии ще използвате? ВСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 449
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни