Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 46 Сортирай по:
Проучване на законодателната рамка за промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти и практиката на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 53, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Националната здравна стратегия 2014-2020 , приета от Министерския съвет на Република България на 21.09.2013 г. произтича от обнародваните през последното десетилетие няколко взаимодопълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в Република България. Тя е израз на очертаващия се консенсус, както между експертите в областта на здравеопазването, така и между институционализираните и неформалните структури на гражданското общество относно необходимостта от рязък прелом в здравната политика за трансформиране на здравната система с акцент върху промоцията на здраве и проф
ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът, които е приложен е систематичен преглед на литературата в различни секции, уеб сайтове, книги и академични списания за проучвания. Чрез целенасочено търсене в базите им данни е селектирана информацията, отнасяща се до част от методите, използвани в обратната логистика във фармацевтичната промишленост. Прегледът на литературата и първичните данни показват, че обратната логистика е трудна за практикуване в смисъл, че отнема време и влияе отрицателно върху финансите на компанията. Тя също така е трудоемка, тъй като се извършва от служители, които биха могли да бъдат използвани за други п
ПРАВНИ ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
Курсови работи, по Медицина, брой страници 8, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фармацевтичният пазар е най-бързо развиващият се и е един от най-сложните от гледна точка на неговото социално значение за обезпечаване на населението с лекарства. Повечето от законодателните и регулаторни актове в страната се занимават с организацията на фармацевтичните дейности като търговията, например. Фармацевтичното законодателство е важно, защото приложението на неефективни, с лошо качество или вредни лекарства може да доведе до терапевтична неефективност, обостряне на болестта, резистентност към лекарствата, а понякога и смърт. Той също така нарушава доверието в системата на здравео
РЕИМБУРСНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 13, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правните разпоредби, които се занимават с определянето на цените на лекарства и тяхното реимбурсиране заемат значителна част от системата на фармацевтичната политика. Необходимостта от създаване на правна рамка, свързана с определяне на цените на лекарствата се появява в резултат на постоянното увеличаване на разходите за медицинските продукти в областта на здравеопазването, особено в публичния сектор. Всички европейски страни са изправени пред нарастващи фармацевтични разходи, особено в публичния сектор , имайки предвид, че Европа има сравнително по-голямо покритие на публично финансираните
РОЛЯТА НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. РОЛЯТА ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА- ПРОСТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОПУСКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 20, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алма Ата конференцията даде началото на „движението за първични здравни грижи” от професионалисти и институции, правителства и граждански организации, научни работници и местни организации, които са се ангажирали с борба срещу „политически, социални и икономически неприемливи” здравни неравенства във всички страни. В декларацията от Алма Ата са посочени ценностите, които се преследват: социална справедливост и правото на по-добро здраве за всички, участие и солидарност. Налице е било чувството, че напредъкът към тези ценности, изисква фундаментални промени в начина, по който здравните системи
АНАЛИЗ И ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 2012-2015 ГОДИНА.
Курсови работи, по Медицина, брой страници 13, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Българската правна рамка относно използването и търговията с лекарства е доста комплексна. В значителна степен тя се основава на и е хармонизирана с правната рамка на ЕС и изисквания в областта на лекарствата за хуманна употреба, по-специално по отношение на безопасността на лекарствата, на процедурите за получаване на разрешение за пускане на пазара на лекарства, както и относно търговските аспекти, свързани с вътрешния пазар на ЕС. В светлината на настоящия анализ, трябва да се има предвид, че в сила от 1 август 2014 г. е споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерс
ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 61, качен на 09/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на изследване е начина на финансиране на здравеопазването в три страни от Европейския съюз. Затова използваната методология е тази на сравнителния анализ, която ще се изложи в следващата точка на настоящата глава. Тя се основава на измерения, конкретни анализи, основани на микро-данни и констатации както от литературата, така и от конкретни изследвания относно финансирането на здравеопазването. Трябва да се посочи, че финансирането на здравеопазването в България е резултат от множество държавни и частни финансови ресурси, най-важните от които са НЗОК и плащания със собствени средства. НЗ
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 10, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите на здравословно хранене не са рецепта, а те по-скоро са набор от алтернативи, които могат да се съобразени с културни, етнически и лични предпочитания и потенциалните разходите и храната, която е на разположение. Човек трябва да има гъвкавост при вземането на решения за създаване на здравословен модел на хранене, който да отговаря на нуждата от хранителни вещества и да поддържа нормалните калорични граници. Съгласно дефиницията на DSHEA хранителната добавка е продукт, който : - допълва храната, която ядем; - съдържа един или повече хранителни съставки (включително витамини, минерали
СВЕТОВЕН ЛЕКАРСТВЕН ПАЗАР, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ -ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващото разширяване на достъпа по света предвещава основен пропуск в капацитета за доставка на здравеопазването, където допълнителният пациентски достъп се разширява по-бързо от персонала, инфраструктура и източници на финансиране. До 2020 г. ще се наблюдава значителна промяна в бюджетирането, на което се основава управлението на разходите, отделно от другите разходи за здравеопазване. Развиващите се икономики ще се съсредоточат върху осигуряване на достъп и основни лекарства на нуждаещите се, за да затворят пропуските. Взаимоотношенията с доставчиците в повечето части на света ще са об
Критичен анализ на документа "Cost-effectiveness of amlodipine compared with valsartan in preventing stroke and myocardial infarction among hypertensive patients in Taiwan"
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документът представлява фармакоикономически анализ, изготвен от мултидисциплинарен екип, на базата на който се оценява дали цялостното въздействие, качество и безопасност на едно лекарство си струва цената при конкретна ситуация. Използван е един от четирите основни фармакоикономически метода за анализ - методът цена-ефективност (cost-effectiveness). Той се използва за сравнение на различни начини на лечение, при които резултатите от лечението се представят в една и съща немонетарна (естествена) единица. Клиничният ефект от сравняваните лекарства е различен и се определят вложените средства за
ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА ОТ ХРАНИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна отговорност на регулаторния орган по лекарствата е да подсигури популяризирането и предлагането на пазара на лекарствени продукти да бъде в съответствие с предварително одобрената информация за продукта, да гарантира, че употребата на лекарствата е рационална и че целият персонал, помещения и практики, използвани за производство, съхранение, разпространение, продажба и доставка на тези продукти са в съответствие с изискванията. Така се осигурява едно постоянно съответствие на продуктите със стандартите, до момента на използване или приемане. Тъй като носят отговорност в областта на об
УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В АПТЕЧНАТА ПРАКТИКА – ФАРМАЦЕВТ – БОЛЕН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фамацевтите трябва да носят отговорност за своето поведение, особено при избора на съобщението, което се доставя на пациентите, както и за начина, по който то се доставя.7 За да помогнете на фармацевтите да осигурят ефективна комуникация, имайте предвид следните принципи: откровенност, поддържане на опростена комуникация, кратка и специфична, и в заключение, обобщаване . Бъдете откровени. Отношението на фармацевта ще повлияе както на лоялността на пациента, така и на резултата от терапията. Искреността, топлото и открито отношение ще окажат огромно влияние върху пациента и на качеството на отСтр 1 2 3 4

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 46 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 23 )
Курсови работи ( 12 )
Готови дипломни работи ( 6 )
Теми ( 3 )
Реферати ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Медицина ( 46 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Медицина
Real Time Web

Analytics