ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (951)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (380)
Лекции (191)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови / реферати / казуси (32)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (858)
Финанси (25)
Право (16)
Икономика (15)
Мениджмънт / Управление (14)
Маркетинг (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 84 Сортирай по:
Лекции, Счетоводство
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 08/02/2015 от siaalex бр коментари 0
Пасивите на предприятието са различни. Основните критерии са: - срок на изискуемост – до 12 месеца – краткосрочни пасиви – КП - над 12 месеца – дългосрочни пасиви – ДП Според икономическата същност се делят на: - задължения - приходи за бъдещи периоди - финансиране – дават се с цел и условия, ако не се изпълнят тези цели и условия, средствата се възстановяват. Според призхода задълженията се класифицират: – дълготрайните задължения са задължения към свързани предприятия /дъщерни, смесени, асоциирани, клонове, задължения по доставки със срок на
Лекции по Счетоводство (задачи и решения по финансово счетоводство)
Лекции, по Счетоводство, брой страници 80, качен на 16/09/2014 от boykadi бр коментари 0
Преотстъпването на правото за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира с издадената надлежно фактура. В нея следва да се опишат всички стоки и амбалаж, обект на покупко-продажба, като се посочат количествата, единичните им цени и стойността. В случаите, когато това е невъзможно поради голямата номенклатура от закупени стоки, към фактурата се прилага документ, наречен спецификация. Ако в един бокс палет или контейнер са вместени стоки с различни кодови номера от различни складове с отделни материално-отговорни лица, се издава опаковъчен лист. Съобразно вида на ст
Организация,анализ и контрол на дейността на фирмата
Лекции, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 04/09/2014 от Здравка Александрова бр коментари 0
Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията. То се разглежда, като процес на определяне,структуриране и разпределение на дейностите, на правата, отговорностите и ресурсите между сътрудниците на фирмата така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели. Организирането следва планирането и има за цел да създаде условията за изпълнение на плановете и за извършване на преход от миналото количествено и качествено състояние към желаното ново. В резултат от осъществяването му се изгра
Одит.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 35, качен на 03/09/2014 от petiya_88 бр коментари 0
Терминът одит произтича от латински и означава изслушвам. Във средновековна Европа грамотните и умеещите да пишат хора са били малко и затова първоначално одитор е започнал да се нарича човек който е трябвало да изслушва отчетите на определени длъжностни лица. По късно неговите функции постепенно придобили и контролен характер. В превод от английски одит означава проверка, финансова ревизия. По настоящем под независим финансов одит се разбира самостоятелна проверка, на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност, от страна на ръководството на фирмата и представянето на резултатите
Счетоводство първа част
Лекции, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 14/05/2014 от qsholina бр коментари 0
Дълготрайни активи - тук се включват средства, участващи продължително в осъществяваната стопанска дейност като повечето от тях не променят своята натурално-веществена форма. Те биват: 1.Дълготрайни материални активи (ДМА) - средства на труда, участващи продължително в стопанската дейност, имащи материално-веществена форма и сравнително висока стойност. В резултат на използването им те придават на части своята стойност на произвеждания продукт (разходите) под формата на амортизации. 2.Нематериални дълготрайни активи - тези средства представляват елемент на интелектуална собственост. Също
Лекции по управленско счетоводство.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 76, качен на 09/05/2014 от gracia бр коментари 0
Калкулационна система – организирана съвкупност от елементи (информация, хора методи и действия), която позволява на предприятието да проследява, наблюдава, отчита, анализира, контролира и анализира разходите за изработка или реализация на даден продукт или услуга. Тя е част от общата счетоводна система с основна цел предоставяне на информация за мениджърския екип при вземане на адекватни управленски решения. Управлението на разходите е ключов елемент за оцеляване и проспиритет на всяка икономическа система затова подробната информация за тях е от съществено значение за управлението. Поради
Условия за отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите
Лекции, по Счетоводство, брой страници 84, качен на 25/02/2014 от emm8 бр коментари 0
Класификация на отчитане на разходите за стопанската дейност. Осъществяването на стопанската дейност е свързано с определени разходи – намаляване на активи и увеличаване на пасиви. По отношение на разходите счетоводството няма за предмет изучаването техниката, организацията и други аспекти от счетоводството, а само осигуряване на количествена и качествена характеристика на отчитане на разходите, свързани с дейността. На тази основа по – нататък се определя себестойността. Отчитането на разходите за дейността е един от най – важните елементи на счетоводството – от пълната информация за разходит
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 06/10/2013 от sobizzare бр коментари 0
Правила за формиране и използване на средствата по фонд “Резервен” Формирането и използването на общите резерви (те представляват фонд “Резервен”) може да се регламентира както със закон, така и с вътрешен нормативен акт (устав, устройствен правилник, дружествен договор) на дружеството. В Търговския закон е определено по-изчерпателно формирането и използването на общите резерви на акционерните дружества. Така в чл. 246, ал. 1 е определено, че акционерните дружества са длъжни да образуват фонд “Резервен”. В ал. 2 на същия член са определени източниците за образуване на този фонд. Те са: - отд
Лекции по финансово счетоводство /ИУ-Варна/
Лекции, по Счетоводство, брой страници 29, качен на 27/04/2013 от olgaadrianova бр коментари 0
Разходите се определят като намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън пр-ето или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на СК. Счетоводно разходите са свързани с понасянето на непряка загуба от използването, закупуването или наемането на активи и услуги в хода на неговата стопанска и финансова дейност. В отделни случаи е въжможно за пр-ето да възникне пасив, без да е налице насрещна поява на актив. Това не изкл възможността от признаването на разход, стига да е налице очакването на бъдеща икономическа изгод
Особености в отчетността на пенсионноосигурителните предприятия.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 22/04/2013 от rensi_89 бр коментари 0
Въпрос 1: Видове пенсионни фондове в световната практика и особености на финансовата им организация: В международната теория и практика са познати 2 принципа на финансиране на пенсионните системи: o Разходопокривен – характерен е за държавната пенсионна система; при него не се формира отделно фонд от средства за изплащане на пенсии, а самите пенсионни доходи се финансират от текущо постъпващи осигурителни вноски на работещото население; o Капиталопокривен - характерен за частните пенсионни фондеве; при него съществува заделен фонд от средства и пенсиите на лицата включват не сама техните
51 въпроса от лекции по счетоводство за Варненски Свободен Университет.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 47, качен на 21/10/2012 от admin бр коментари 0
1. Законът за счетоводството регламентира: предприятието, като място за приложение на финансовото счетоводство; общите признаци за текущото счетоводство; изискванията към финансовите отчети; правилата за издаване на счетоводни документи; общи правила за счетоводните документи; общи правила за основните компоненти на финансовите отчети; правила за изготвяне, представяне и публичност на финансовите отчети, включително и за съставителите им 2. Националните счетоводни стандарти – регламентират правилата за отчитане и представяне на финансовите отчети на отделните обекти на счетоводството при малк
Банки и Банково дело.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 90, качен на 02/06/2012 от katq_0205 бр коментари 0
В съвременната икономика парите са неотделими от банките. Банките като финансови посредници приемат депозити и предоставят кредити. Осъществявайки финансово посредничество, банките улесняват и усъвършенстват движението на паричните потоци. Поради мястото, което заемат в икономиката и характера на осъществяваните от тях операции, те мобилизират спестяванията и свободните парични капитали от физическите и юридическите лица и ги насочват в най-ефективните инвестиции в обществото и осигуряват рационалното им изплозване. Банките са институции, които създават пари под формата на налични пари (банкноСтр 1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни