Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 84 Сортирай по:
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 08/02/2015 от siaalex бр коментари 0
Пасивите на предприятието са различни. Основните критерии са: - срок на изискуемост – до 12 месеца – краткосрочни пасиви – КП - над 12 месеца – дългосрочни пасиви – ДП Според икономическата същност се делят на: - задължения - приходи за бъдещи периоди - финансиране – дават се с цел и условия, ако не се изпълнят тези цели и условия, средствата се възстановяват. Според призхода задълженията се класифицират: – дълготрайните задължения са задължения към свързани предприятия /дъщерни, смесени, асоциирани, клонове, задължения по доставки със срок на
Лекции по Счетоводство (задачи и решения по финансово счетоводство)
Лекции, по Счетоводство, брой страници 80, качен на 16/09/2014 от boykadi бр коментари 0
Преотстъпването на правото за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира с издадената надлежно фактура. В нея следва да се опишат всички стоки и амбалаж, обект на покупко-продажба, като се посочат количествата, единичните им цени и стойността. В случаите, когато това е невъзможно поради голямата номенклатура от закупени стоки, към фактурата се прилага документ, наречен спецификация. Ако в един бокс палет или контейнер са вместени стоки с различни кодови номера от различни складове с отделни материално-отговорни лица, се издава опаковъчен лист. Съобразно вида на ст
Организация,анализ и контрол на дейността на фирмата
Лекции, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 04/09/2014 от Здравка Александрова бр коментари 0
Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията. То се разглежда, като процес на определяне,структуриране и разпределение на дейностите, на правата, отговорностите и ресурсите между сътрудниците на фирмата така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели. Организирането следва планирането и има за цел да създаде условията за изпълнение на плановете и за извършване на преход от миналото количествено и качествено състояние към желаното ново. В резултат от осъществяването му се изгра
Одит.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 35, качен на 03/09/2014 от petiya_88 бр коментари 0
Терминът одит произтича от латински и означава изслушвам. Във средновековна Европа грамотните и умеещите да пишат хора са били малко и затова първоначално одитор е започнал да се нарича човек който е трябвало да изслушва отчетите на определени длъжностни лица. По късно неговите функции постепенно придобили и контролен характер. В превод от английски одит означава проверка, финансова ревизия. По настоящем под независим финансов одит се разбира самостоятелна проверка, на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност, от страна на ръководството на фирмата и представянето на резултатите
Счетоводство първа част
Лекции, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 14/05/2014 от qsholina бр коментари 0
Дълготрайни активи - тук се включват средства, участващи продължително в осъществяваната стопанска дейност като повечето от тях не променят своята натурално-веществена форма. Те биват: 1.Дълготрайни материални активи (ДМА) - средства на труда, участващи продължително в стопанската дейност, имащи материално-веществена форма и сравнително висока стойност. В резултат на използването им те придават на части своята стойност на произвеждания продукт (разходите) под формата на амортизации. 2.Нематериални дълготрайни активи - тези средства представляват елемент на интелектуална собственост. Също
Лекции по управленско счетоводство.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 76, качен на 09/05/2014 от gracia бр коментари 0
Калкулационна система – организирана съвкупност от елементи (информация, хора методи и действия), която позволява на предприятието да проследява, наблюдава, отчита, анализира, контролира и анализира разходите за изработка или реализация на даден продукт или услуга. Тя е част от общата счетоводна система с основна цел предоставяне на информация за мениджърския екип при вземане на адекватни управленски решения. Управлението на разходите е ключов елемент за оцеляване и проспиритет на всяка икономическа система затова подробната информация за тях е от съществено значение за управлението. Поради
Условия за отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите
Лекции, по Счетоводство, брой страници 84, качен на 25/02/2014 от emm8 бр коментари 0
Класификация на отчитане на разходите за стопанската дейност. Осъществяването на стопанската дейност е свързано с определени разходи – намаляване на активи и увеличаване на пасиви. По отношение на разходите счетоводството няма за предмет изучаването техниката, организацията и други аспекти от счетоводството, а само осигуряване на количествена и качествена характеристика на отчитане на разходите, свързани с дейността. На тази основа по – нататък се определя себестойността. Отчитането на разходите за дейността е един от най – важните елементи на счетоводството – от пълната информация за разходит
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 06/10/2013 от sobizzare бр коментари 0
Правила за формиране и използване на средствата по фонд “Резервен” Формирането и използването на общите резерви (те представляват фонд “Резервен”) може да се регламентира както със закон, така и с вътрешен нормативен акт (устав, устройствен правилник, дружествен договор) на дружеството. В Търговския закон е определено по-изчерпателно формирането и използването на общите резерви на акционерните дружества. Така в чл. 246, ал. 1 е определено, че акционерните дружества са длъжни да образуват фонд “Резервен”. В ал. 2 на същия член са определени източниците за образуване на този фонд. Те са: - отд
Лекции по финансово счетоводство /ИУ-Варна/
Лекции, по Счетоводство, брой страници 29, качен на 27/04/2013 от olgaadrianova бр коментари 0
Разходите се определят като намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън пр-ето или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на СК. Счетоводно разходите са свързани с понасянето на непряка загуба от използването, закупуването или наемането на активи и услуги в хода на неговата стопанска и финансова дейност. В отделни случаи е въжможно за пр-ето да възникне пасив, без да е налице насрещна поява на актив. Това не изкл възможността от признаването на разход, стига да е налице очакването на бъдеща икономическа изгод
Особености в отчетността на пенсионноосигурителните предприятия.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 22/04/2013 от rensi_89 бр коментари 0
Въпрос 1: Видове пенсионни фондове в световната практика и особености на финансовата им организация: В международната теория и практика са познати 2 принципа на финансиране на пенсионните системи: o Разходопокривен – характерен е за държавната пенсионна система; при него не се формира отделно фонд от средства за изплащане на пенсии, а самите пенсионни доходи се финансират от текущо постъпващи осигурителни вноски на работещото население; o Капиталопокривен - характерен за частните пенсионни фондеве; при него съществува заделен фонд от средства и пенсиите на лицата включват не сама техните
51 въпроса от лекции по счетоводство за Варненски Свободен Университет.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 47, качен на 21/10/2012 от admin бр коментари 0
1. Законът за счетоводството регламентира: предприятието, като място за приложение на финансовото счетоводство; общите признаци за текущото счетоводство; изискванията към финансовите отчети; правилата за издаване на счетоводни документи; общи правила за счетоводните документи; общи правила за основните компоненти на финансовите отчети; правила за изготвяне, представяне и публичност на финансовите отчети, включително и за съставителите им 2. Националните счетоводни стандарти – регламентират правилата за отчитане и представяне на финансовите отчети на отделните обекти на счетоводството при малк
Банки и Банково дело.
Лекции, по Счетоводство, брой страници 90, качен на 02/06/2012 от katq_0205 бр коментари 0
В съвременната икономика парите са неотделими от банките. Банките като финансови посредници приемат депозити и предоставят кредити. Осъществявайки финансово посредничество, банките улесняват и усъвършенстват движението на паричните потоци. Поради мястото, което заемат в икономиката и характера на осъществяваните от тях операции, те мобилизират спестяванията и свободните парични капитали от физическите и юридическите лица и ги насочват в най-ефективните инвестиции в обществото и осигуряват рационалното им изплозване. Банките са институции, които създават пари под формата на налични пари (банкноСтр 1 2 3 4 5 6 7

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 933 )
Ученици ( 16 )

ВИД
Курсови работи ( 377 )
Лекции ( 191 )
Дипломни работи ( 64 )
Готови дипломни работи ( 57 )
Задачи ( 52 )
Теми ( 46 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 24 )
Казуси ( 18 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 840 )
Финанси ( 25 )
Право ( 16 )
Икономика ( 15 )
Мениджмънт / Управление ( 14 )
Маркетинг ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Лекции, Счетоводство
Real Time Web

Analytics