Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (438)
Ученици (1)

ВИД
Лекции (191)
Курсови работи (158)
Готови курсови / реферати / казуси (52)
Казуси (10)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Тестове (2)
Коментар (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (266)
Счетоводство (84)
Финанси (25)
Икономика (15)
Мениджмънт / Управление (14)
Маркетинг (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 16 Сортирай по:
Лекции, Право
Търговско право.
Лекции, по Право, брой страници 70, качен на 16/09/2014 от Milenaa1 бр коментари 0
Науката за търговско право и учебната дисциплина имат за предмет на изследване обективното ТП. Като обективно право, ТП е система от правни норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията в търговския обмен (оборот или в търговията). Като система от правни норми ТП е част от правната система на страната. Правната система на една страна включва всички правни норми и закони. Правната система обаче не е случайно струпване на норми. Тя се състои от строго подредени правила. Правната система включва два големи дяла:  частно право  публично право. Критерий за това деление
Лекции по основи на гражданското право.
Лекции, по Право, брой страници 17, качен на 17/05/2013 от vilibox бр коментари 0
Терминът “Гражданско право”се употребява още в римското право.В Древен Рим се обозначава онази част от правната система,която урежда отношенията с римските граждани.От древният юрист Улпиан разделя правото на публично(отнася се до положението на римската д-ва) и частно(отнася се до ползата на отделните лица).*Към частното право спадат:гражданското право със своите клонове,вещното право,облигационното право,наследственото право,авторско и семейно право.*Към публичното право спадат:финансовото право,конституционното право,данъчно право,наказателно право и др. *Гражданското право е съвкупност от
Таблица на Престъпленията
Лекции, по Право, брой страници 29, качен на 03/05/2013 от dido2001 бр коментари 0
• продължително разстройство на съзнанието, постоянна слепота с едното или с двете очи, постоянна глухота, загуба на речта, детеродна неспособност, обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган, загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб, загуба или осакатяване на единия крак или ръка, постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота • трайно отслабване на зрението или слуха, трайно затрудняване наречта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване надетеродна неспособност, счуп
Право на ЕС.
Лекции, по Право, брой страници 8, качен на 28/04/2013 от slavi7640 бр коментари 0
ЕК е създадена за да бъде пазител на учредителните договори, изпълнителен орган на ЕС, администратор и управляващ политиките на ЕС, посредник между държавите-членки и изразител на общностния интерес. Тя е най-независимата институция на ЕС.В самите учредителни договори има раздел ЕК. ЕК има свой Правилник за вътрешния ред.ЕК е колективен орган, изборна институция, с 5-годишен мандат. До 1992 г. съставът на ЕК е бил изключителна компетентност на държавите. Те определят с единодушие председателя на ЕК. Първият председател на висшата власт е Жан Моне. В момента – Романо Проди.Комисията се състои о
Медицинско и здравноосигурително право
Лекции, по Право, брой страници 26, качен на 27/04/2013 от gabi980 бр коментари 0
Предмет – дискусионен в България и в чужбина по отношение на неговия обем и съдържание. Няма закон или друг нормативен акт, който да го дефинира. Предметът се определя от доктрината. Възприето е становището, че това са тези обществени отношения, които се реализират в сферата на здравеопазването между следните субекти: държавни и обществени органи, медицински специалисти, пациенти и трети лица. Това е най – спорният предмет от видовете спорни дискусии, но според нас обхващат всички правоотношения в сферата на здравеопазването. Вследствие на предмета е и наименованието. Наименованиеот условно и
Данъчно право
Лекции, по Право, брой страници 91, качен на 13/11/2012 от dary_ бр коментари 0
Данъчната дейност се осъществява на основата на определени процесуални правила, които образуват данъчния процес. Данъчният процес обхваща процесуални правила, въз основа на които се осъществява дейността на органите на приходите и публичните изпълнители по повод възникнали техни задължения. Данъчният процес се развива и в съдебното обжалване на ревизионни актове, а също и където се прилагат норми на материалното данъчно право, доброволно и принудително събиране на държавни вземания. Данъчният процес в широк смисъл: 1. Производство по регистриране, административно……. и деклариране. 2. Прои
Търговско право.
Лекции, по Право, брой страници 96, качен на 02/08/2012 от metalheadd бр коментари 0
I. Предмет: съществуват две области в правната наука - публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и трудово право. Основен отрасъл е ГП. От него се отделят търговското и трудовото право. Законодателно са очертани предметите на ТП и на трудовото право, всичко останало отива за ГП. ТП съдържа две групи въпроси: - правното положение на особена категория правни субекти - търговците - правният режим на отношенията между тях. Действащото право намираме в лицето на търговския закон (ТЗ) - I и II част. В IV част се урежда и производството з
Лекции по Право на ЕС /ПЕС/.
Лекции, по Право, брой страници 26, качен на 30/07/2012 от dkostadinka бр коментари 0
Правото на ЕС е самостоятелна правна система, която представлява своеобразен правен хибрид, съчетаващ елементи на националната с елементи на международноправната система. На този етап от развитието си, правото на ЕС е сходно в по-голяма степен с международноправната, отколкото с нац. правна система, главно поради характера на неговата природа. Правото на ЕС ефективно съчетава международноправните отношения с вътрешноправните отношения, като урежда не само отношенията м/у държ. членки, но и съдържа норми с пряко действие по отношение на вътрешноправните субекти – ФЛ и ЮЛ. Особената характерист
Осигурително право.
Лекции, по Право, брой страници 37, качен на 02/06/2012 от shadou2 бр коментари 0
Предмет на регулиране на осигурителното право са осигурителните отношения. Те се характеризират с редица белези - от една страна лицето и членовете на неговоте семейство при настъпване на даден соц. Рриск са лишени от средства за издръжка, което обстоятелство ги постравя в материално затруднение. От друга страна соигурителните отношения са отношения по материалното обезпечаване ( парични обезшетения, помощи, пенсии) на лиата упражняващи трудова дейност за тази цел се набират парични средствачрез осигурителни вноски от осигурителите и от осигурените лица. При това възникват и се реализират
Въведение във финансовата система и посредничеството.
Лекции, по Право, брой страници 33, качен на 10/12/2011 от rensi_89 бр коментари 0
Икономиката на всяка страна е съставена от два основни сектора - реален и финансов. В сферата на реалния сектор се осъществява производство и търговия със стоки и услуги, докато във финансовия сектор се създават и трансферират пари и близки до тях финансови активи, като, например, различни видове ценни книжа. Тези два сектора са органически вплетени един в друг и се намират в непрекъснато взаимодействие, но все пак базовият елемент на икономическата система е реалната икономика. По какво се различават реалният и финансовият сектор: • Реалната икономика определя материалното благосъстояние (we
Лекции по осигурително право.
Лекции, по Право, брой страници 84, качен на 27/04/2011 от ruru78 бр коментари 0
Осиг.’ право възниква като право на обществено ос-не, което има за цел да обезпечи материално хората, които са изпаднали в затруднение поради липса или поради недостиг на средства за съществуване и се нуждаят от подкрепата на общността.Предназначението на обществeнoто осигуряване е осигурителният орган да изплати парично обезщетение или помощ или да отпусне пенсия на осигурените лица, в резултат на настъпилия осигурен социален риск, който е довел след себе си до безработица, временна или трайна неработоспособност или смърт на лицето. Предмет на регулиране на осиг.’ право са осигурителните отно
Международно хуманитарно право - лекции
Лекции, по Право, брой страници 8, качен на 26/04/2011 от ruru78 бр коментари 0
Инициатор на свикването на Първата Хагска мирна конференция през 1899 година е руският император Николай Втори Романов. Участват представители на 27 държави включително и България но тогава тя е имало по особен статус тъй като до 1908 г България е под власта на Султана и не е пълноправен субект на МПП. Но благодарение на българската делегация българия е представена самостоятелно а не като част от делегацията на Суллтана. На тази конференция са приети три конвенции и три декларации. Декларациите са международни инструменти без задължителен характер и обвързване при нарушение като представяне нСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни