ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (951)
Ученици (1)

ВИД
Курсови работи (356)
Лекции (191)
Готови курсови / реферати / казуси (184)
Казуси (66)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Реферати (17)
Готови дипломни работи (17)
Есета (15)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (780)
Счетоводство (84)
Финанси (25)
Право (16)
Икономика (15)
Маркетинг (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 14 Сортирай по:
Лекции, Мениджмънт / Управление
Същност и видове прогнозиране на производствения мениджмънт.Количествени и качествени методи.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 27/07/2015 от deses11 бр коментари 0
Всеки ден производствените мениджъри взимат решения, често пъти без да знаят какво ще се случи в бъдеще.Така например се създават запаси от готова продукция, без да има сигурност какви ще бъдат продажбите.Правят се инвестиции или се закупува ново оборудване независимо от несигурността за търсенето на продуктите и бъдещите печалби.С други думи мениджърите винаги се опитват да направят по-добри оценки за това, което ще стане в бъдещето в условията на несигурност. В този смисъл прогнозирането е наука за предсказване на бъдещи събития, въпреки че рядко има един единствен модел, с който да се из
Структури - същност, схема, предимства и недостатъци.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 02/08/2013 от stelenceto0o бр коментари 0
Пълномощията се предават чрез разделяне хората на групи, които се поставят в подчинение само на един ръководител. Липсва специализация в работата на мениджърите, въпросът е колко човека могат едновременно да могат да ръководят. Основното е да се постигне ясна командна верига на разпорежданията „отгоре - надолу”. Линейните ръководители имат широки правомощия да се разпореждат в собственото си звено, но нямат право да издават разпореждания на служители от други звена. Схема: Предимства: - Единоначалие - Единство на разпорежданията - Ясна отговорност на отделните ръководители - Линейни
8. ОБНОВЯВАНЕ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ /3 курс/.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 02/02/2013 от stela_cv бр коментари 0
Непрекъснатите промени, това е единствената неизменна характеристика на съвременната делова среда. Поради това, че деловите кръгове във водещите индустриални държави осъзнаха, че те влизат в ХХІ век с компании, създадени през ХІХ век и приспособени за работа в ХХ век, 90-те години на миналия век се превърнаха в десетилетие на радикалните промени [ ]. Днес мнозинството от ръководителите на предприятия разбират, че за успешната борба с конкурентите и за поддържане на определено равнище на конкурентоспособност са необходими наистина революционно обновяване и модернизация на всички аспекти на дей
Управление на човешките ресурси
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 13/08/2012 от zidiplam бр коментари 0
Определения:Бирс: Точен брой хора с подходяща квалификация, в даден момент, за точно определено работно място. Система за постигане на съответствие между наличните в и вън от организацията ЧР и други шансове на средата, които организацията иска да усвои; • Грам: Прогноза за това колко и какви ЧР са нужни на организацията и какви са шансовете да си ги осигури; • Волкер: Процес на анализ на организационните потребности от ЧР и дейностите за задоволяване в условията на неопределеност и динамика на средата; • Милкович: Мислено проектиране на бъдещите действия на организацията в съответните дело
Контролът като управленска функция / няколко лекции /.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 24/02/2011 от admin бр коментари 0
Контролирането е управленска функция, чрез която мениджъра определя степента на съответствие между фактическото изпълнение и желаните залегнали в плана цели и задачи.необходимо да се спазват някой принципи.Контролът трябва да е съобразен с вида и характеристиките на работата, която ще се контролира. Трябва да има обратна връзка. Контролът трябва да е гъвкав. Той трябва да може да се адаптира към променящите се условия на дейността. Контролът трябва да е икономичен. Контролът трябва да е насочен към избрани точки. За да се постигнат добри резултати е достатъчно да се контролират само някой ключ
КОНТРОЛИНГ.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 24/02/2011 от emmil бр коментари 0
Контролингът навлиза в теорията и практиката на фирменото управление като сложно и многообразно понятие. Днес не съществува еднозначно определение на понятието “контролинг“ не само в българската, но и в световната управленска теория . Той е тясно свързан тясно с разгледания по-горе механизъм и има ключово значение за осъществяването на изпреварващо действие. Възможността предварително да се установят необходимите условия за ефективно функциониране и осъществяването на действия, гарантиращи този процес изисква осъществяването на следните стъпки: Място на възникване на разходите (МВР) е структу
МЕНИДЖЪМЪНТ. ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ. УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 24/02/2011 от admin бр коментари 0
За начало на науката за управление се приемат перода от началото на 19век и края на 20век. В исторически аспект могат да се убособят следните етапи в развитието на теорията и практиката на управлението. -1 етап – съвпадане на обекта и субекта на управлението -2 етап – е свързан с разделение на субекта с обекта на управление -3 етап – етап на функционално разделение на труда -4 етап – е свързан с възникване на т.н. школи на управлението -школа на научното управление – създател на тази школа е учен Тейлър. Тази школа се занимава с проблеми свързани с разполагане персонала на работните м
СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ И ОЩЕ НЯКОЛКО ТЕМИ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 24/02/2011 от admin бр коментари 0
Най-общо казано, мениджмънтът е съвкупност от дейности, насочени въздействие върху елементите на организацията, което осигурва постигане на целите й чрез ефективно използване на нейните ресурси в условията на променяща се околна среда. Тези дейности се извършват от така наречения субект на управление (мениджърите), който разполага с определена в структурата на организацията власт и отговорности и са насочени към обекта на управление (елементите на организацията). В такъв случай, от гледна точка на системния подход, организациите могат да се разглеждат като управленски системи, включващи две ус
Текстът е от Дракър, Питър. Мениджмънт, задачи, отговорности, практика. Мениджърски умения.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 63, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
От мениджъра зависи да превърне потенциала на науките за мениджмънта в реалност. За да го стори, той трябва да разбира какво представляват те и с какво могат да допринесат. Следва да е наясно с характерните ограничения, присъщи на тези науки, най-вече като резултат от произхода и историята им. Но преди всичко той е длъжен да осъзнае, че науките за мениджмънта са инструмент на мениджъра, не на научния работник. И от ме¬ниджъра зависи да насочи тези инструменти към управленски за¬дачи и към управленски принос.
СЪЩНОСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО НАУКА - ЛЕКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ / МЕНИДЖМЪНТ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 77, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
Използван в спец. Публична администрация във ВСУ. Интересът на хората към управлението датира от най-дълбока древност. Може да се каже, че историята на управленската практика съвпада с историята на човешката цивилизация. Още преди хиляда години заедно с разделението на труда и необходимостта от съвместна работа на хората възниква и необходимостта от управлението на човешка дейност. Когато човек съм изпълнява дадена работа не е необходимо непременно друг да го насочва да му нарежда какво да прави. Но когато мнозина изпълняват заедно някаква работа за постигане на предварително зададена цел тря
Основи на управлението учебник син цвят
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
Процес на планиране организиране мотивиране и контрол необходими за формулирането и достигане на целите на организацията Друго определение : „Управлението е особен вид дейност която превръща неорганизирана тълпа в ефиктивна целенасочена и производителна група” Питър Драктър. Още една дефиниция: Процес на работа с и чрез други хора за постигане целите на организацията в непрекъснато променяща се среда. Основното в този процес е ефиктивното и ефикасно използване на ограничените ресурси Ефективност когато крайните резултати съвпадат с първоначалните цели Ефикасен когато ограничените ресурси
Основни управленски функции: целеполагане, планиране, организиране, контрол, ръководене.Субфункции.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 1
А) целеполагане – това е стратегическа управленска функция.Тя изразява желания резултат или бъдещето състояние на БЕ, на къде се стреми тя.Определяне на целите всъщност е начало на осъществяването на функциите на управлението. Целите могат да се разглеждат като източник за мотивация и въздействие върху персонала. - изисквания за правилно формиране на целите: 1.яснота 2.точност 3. комплектност 4.срокове 5.критерии за изпълнение и оценка 6.място и време за изпълнение 7.последоветелност и обезпеченост 8.да посочва резултата видове: а)според насочеността си – достигане на определен пСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни