Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (190)
Ученици (1)

ВИД
Лекции (191)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (84)
Финанси (25)
Право (16)
Икономика (15)
Мениджмънт / Управление (14)
Маркетинг (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 191 Сортирай по:
Лекции
Лекции по Микроикономика
Лекции, по Икономика, брой страници 21, качен на 11/09/2019 от stelly97 бр коментари 0
Увод в микроикономиката Предмет – поведението на отделните стопански субекти. На индивидуалните пазари на стоки, услуги и производствени фактори. Методи: • Наблюдение • Регистрация • Статистическа обработка • Анализ • Синтез • Изработване на модели и хипотези • Експеримент Инструменти: • Таблици • Графики • Функционални зависимости Основни проблеми: • Потребител – потребление – полезност, ценност, оскъдност, цена, търсене • Производител – производство – цена, предлагане, алтеративни разходи, стоки и услуги • Съвършенна-несъвършена конкуренция – пазар, равновесие • Пазар на пр
Лекции по Макроикономика - Доц. Х. Мавров
Лекции, по Икономика, брой страници 16, качен на 11/09/2019 от mimi_so бр коментари 0
Цели на макроикономическата политика Основни цели: 1. Стабилен икономич. Растеж 2. Пълна заетост (ниска безработица) 3. Ценова стабилност (ниска инфлация) 4. Външноикономически баланс Други цели: 1. Ефективност 2. Социална справедливост 3. Екологична среда 4. Икономическа свобода 5. Социална сигурност ВАЖНО! 1. Система от цели – всички цели са взаимосвързани 2. Системата от цели е вътрешнопротиворечива 3. Приоритет на целите Инструменти на макроикономическата политика – онези средства, чрез които се постигат макроикономическите цели.Групирани в 4 вида макроикономич. полит
Основи на воденето на преговори.
Лекции, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 25, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В най- широк смисъл преговорите са комуникационен процес имащ за цел достигане до споразумение с другите хора, когато някои от нашите интереси са споделени, а други са противопоставящи се. Преговорите не се свеждат само до седене на масата и дискутиране. Всъщност те са неформална дейност в която ние сме ангажирани винаги, когато се опитаме да получим нещо, което искаме от друг човек. Ние сме преговаряши хора, преговаряме всеки ден (на работа, в къщи или като клиенти) и изразходваме голяма част от време си за да преодолеем различията, които имаме с другите хора или за да получим това което иск
Събрани лекции по Икономика на предприятието (теория).
Лекции, по Икономика, брой страници 32, качен на 22/09/2015 от ive94storm бр коментари 0
- Себестойността е един от основните качествени показатели, които характеризират дейността на предприятието. Изразява всички разходи, които се извършват в стопанските единици, за да се произведе и реализира продукцията им. - Себестойността зависи от общото икономическо състояние на националното стопанство и от технико-технологичното равнище на производството, равнището на организация на производството и труда, степента на използване на суровините и материалите. - Себестойността като стойностна категория е свързана със стойността на продукта и е нейно главно съдържание. Тя е част от стойн
Бизнес кореспонденция
Лекции, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 28, качен на 16/08/2015 от admin бр коментари 0
Етимологически думата кореспонденция означава – отговаряне, т.е. създаване на писмени връзки и отношения в обществото между фирмите, държавите и обществените институции, в създаването и технологичното оформяне на документи, които улесняват техните преки и косвени взаимоотношения. Предмет на кореспонденцията са организационно-управленските и търговско-правните отношения между всички институции изразени в документи, които се явяват обект на кореспонденцията. Реквизити са: адресант (подател), адресат (получател), регистрационен индекс относно обръщение, приложения. Реквизити са още държавен ге
Малки и средни предприятия, спец. Международен бизнес
Лекции, по Икономика, брой страници 67, качен на 16/08/2015 от admin бр коментари 0
Отделя се подобаващо внимание на малките и средните предприятия в икономическия живот на страните в развитите части на Европа, в централна и източна Европа.В миналото големите компании са се считали за най – добрите, поради ниските комплексни разходи. В последствие се налага търсенето на нови принципи в стопанска сфера – нови технологии, потребности, развитие и т.н.т., от тук следва и необходимостта от развитието на малките и средните предприятия ( м. и с. пр. ), които в последствие стават • ключов фактор в Икономиката • решават ключови въпроси в общ.с-ма. • Нарастващото влияние на МСП е с
Същност и видове прогнозиране на производствения мениджмънт.Количествени и качествени методи.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 27/07/2015 от deses11 бр коментари 0
Всеки ден производствените мениджъри взимат решения, често пъти без да знаят какво ще се случи в бъдеще.Така например се създават запаси от готова продукция, без да има сигурност какви ще бъдат продажбите.Правят се инвестиции или се закупува ново оборудване независимо от несигурността за търсенето на продуктите и бъдещите печалби.С други думи мениджърите винаги се опитват да направят по-добри оценки за това, което ще стане в бъдещето в условията на несигурност. В този смисъл прогнозирането е наука за предсказване на бъдещи събития, въпреки че рядко има един единствен модел, с който да се из
Математическа статистика
Лекции, по Статистика, брой страници 105, качен на 05/03/2015 от jeannette бр коментари 0
Статистиката се занимава със събиране и анализ на данни. Данните се получават в резултат от наблюдения на определен брой статистически единици, които в психологията обикновено представляват отделни индивиди. Групата от индивиди, над които е извършено наблюдението, се нарича извадка (sample), а броят на единиците в извадката се нарича обем на извадката (sample size). Извадката се разглежда като част от по-голяма група, наречена генерална съвкупност или още популация (population). Популацията е съвкупността от статистически единици, които са еднородни относно наблюдаваните величини. Ролята на по
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Лекции, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 08/02/2015 от siaalex бр коментари 0
Пасивите на предприятието са различни. Основните критерии са: - срок на изискуемост – до 12 месеца – краткосрочни пасиви – КП - над 12 месеца – дългосрочни пасиви – ДП Според икономическата същност се делят на: - задължения - приходи за бъдещи периоди - финансиране – дават се с цел и условия, ако не се изпълнят тези цели и условия, средствата се възстановяват. Според призхода задълженията се класифицират: – дълготрайните задължения са задължения към свързани предприятия /дъщерни, смесени, асоциирани, клонове, задължения по доставки със срок на
Лекции по Счетоводство (задачи и решения по финансово счетоводство)
Лекции, по Счетоводство, брой страници 80, качен на 16/09/2014 от boykadi бр коментари 0
Преотстъпването на правото за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира с издадената надлежно фактура. В нея следва да се опишат всички стоки и амбалаж, обект на покупко-продажба, като се посочат количествата, единичните им цени и стойността. В случаите, когато това е невъзможно поради голямата номенклатура от закупени стоки, към фактурата се прилага документ, наречен спецификация. Ако в един бокс палет или контейнер са вместени стоки с различни кодови номера от различни складове с отделни материално-отговорни лица, се издава опаковъчен лист. Съобразно вида на ст
Търговско право.
Лекции, по Право, брой страници 70, качен на 16/09/2014 от Milenaa1 бр коментари 0
Науката за търговско право и учебната дисциплина имат за предмет на изследване обективното ТП. Като обективно право, ТП е система от правни норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията в търговския обмен (оборот или в търговията). Като система от правни норми ТП е част от правната система на страната. Правната система на една страна включва всички правни норми и закони. Правната система обаче не е случайно струпване на норми. Тя се състои от строго подредени правила. Правната система включва два големи дяла:  частно право  публично право. Критерий за това деление
Организация,анализ и контрол на дейността на фирмата
Лекции, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 04/09/2014 от Здравка Александрова бр коментари 0
Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията. То се разглежда, като процес на определяне,структуриране и разпределение на дейностите, на правата, отговорностите и ресурсите между сътрудниците на фирмата така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели. Организирането следва планирането и има за цел да създаде условията за изпълнение на плановете и за извършване на преход от миналото количествено и качествено състояние към желаното ново. В резултат от осъществяването му се изграСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни