ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2466)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2389)
Задачи (65)
Готови курсови / реферати / казуси (16)
Теми (10)
Анализи (5)
Лекции (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (3)
Казуси (2)
Изследвания (2)
Уроци (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Поръчай задача (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (177)
Статистика (174)
Право (157)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 64 Сортирай по:
Курсови работи, Статистика
3 решени задачи по статистика.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 16, качен на 11/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ако средната месечна изработка се повиши два пъти ще се промени обемът на извадката, тъй като при определяне на обема на извадката се има в предвид размера на средномесечната изработка. Обемът на извадката ще се увеличи. Разполагаме със следните данни за търговската площ (кв.м.) и реализирания месечен стокооборот (хил. лв.) от десет търговски обекта на територията на една община. № на обекта Търговска площ (кв.м) Реализиран стокооборот (хил. лв) 1 40 20 2 30 18 3 40 15 4 50 16 5 30 23 6 50 17 7 40 20 8 60 10 9 70 30 10 90 21 1. Да се оцени теснотата на корелационната зависимос
Демографска характеристика на град Ямбол.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 13, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Данните за периода 2009-2016 година показват съществуването на трайна тенденция към намаляване броя на населението на община Ямбол., населението на общината намалява за анализираният от мен период и това се дължи както на отрицателния естествен, така и на отрицателния механичен прираст. През периода 2009 - 2016 г. динамиката на населението на община Ямбол показва непрекъсната тенденция на намаление. За 2016 г. нейните жителите са с 6397 души по-малко от 2009 г. Темпът на намаление на населението през периода е 8.03 %, а среднододишният темп на намаление е 1.04%. Негативните изменения в броя н
Решения на задачи по статистика.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 16, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача 1: А) Средната продължителност на предстоящия живот е един от най-важните показатели за комплексна оценка на здравния статус на населението. Тя се определя като среден брой години, които предстои да преживее индивид на дадена възраст, ако се запазят сегашните коефиценти на повъзрастова смъртност. Обща тенденция в икономически развитите страни е повишаване на средната продължителност на предстоящия живот в резултат на намаляване на детската и общата смъртност. В таблица 1.4. е показана средната продължителност на предстоящия живот по пол в България. Таблица 1.4. Средна продължително
БВП по производствения метод. Сравнение на брутната добавена стойност по цени на 2005г. произведена от Селско, горско и рибно стопанство и от Строителство за периода 2000-2014г.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 12, качен на 08/02/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Производственият подход се използва за определяне на обема на Брутния вътрешен продукт (БВП) посредством обобщаване на добавената стойност, която е създадена от всички фирми в рамките на националното стопанство. Брутният вътрешен продукт се отъждествява с добавената стойност, която се е образувала в етапите на производството на крайните продукти. Може да се определи по два начина: - като разлика между пазарната стойност на продуктите на фирмите и пазарната стойност на междинните продукти, които са използвани за производството им; - като сбор от добавената стойност, образувана в различните ик
Анализ на динамиките на заетите лица общо и безработицата общо за периода след 1993г.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 15, качен на 20/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наблюдението на работната сила стартира през 1993 г. Причина за възникването е изискването, в процеса на присъединяването на България, Националната статистика да осигурява информация за състоянието и динамиката на работната сила в съответствие с международните стандарти. Трудовата заетост е един от основните жизнени проблеми. От това зависят човешките доходи и социална реализация, степента на използване на останалите производствени фактори и др. В съвременния сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкия труд като основен обществено икономически факто
Решени задачи по статистиката за ИУ-Варна.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 7, качен на 30/11/2014 от manolova бр коментари 0
Размах на вариацията Средно аритметично отклонение = Стандартно отклонение претеглена величина лв. Относителен показател % Дисперсия лв. 3.Показатели за асиметрия Коефициент на асиметрия на Пирсън Коефициент на асиметрия на Юл Коефициентите на асиметрия на Пирсън и Юл показват, че имаме умерена отрицателна асиметрия, тъй като попадат в интервала от -1 до 0 и числата са близо до -0,5. Асиметрията показва хоризонталното изменение, страничната изтегленост на кривата на разпределение. Когато коефициентът е по-малък от 0, както е в нашия случай, имам
Анализ на динамиката на стоковия оборот на фирма “Нилана” ООД за производство на хлебни изделия.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 11, качен на 26/11/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Средногодишният темп на изменение характеризира общото развитие под осредненото въздействие на факторите.Този показател от гледна точка на анализа не е с особено голямо икономическо значение. Но величината на средногодишния темп може да се използва за изграждането на прогнози за по - кратък период. От първоначалните данни и проведения анализ се наблюдават следните изменения в обема на стокооборота: През целия изследван период се наблюдава непрекъснато нарастване на общия размер на стокооборота. Характерна особеност в тенденцията на нарастването на стокооборота е, че след ІІ г. той започва
Курсова работа по бизнес статистика
Курсови работи, по Статистика, брой страници 7, качен на 21/12/2013 от chochkyyyyyyyyyy бр коментари 0
Фирма „Фемини” е регистрирана през 2000 г. и е специализирана в производството на дамски обувки. Развитието й през изминалите години е успешно, но предстои да се разработи нова бизнес стратегия за следващите 10 години. Тя трябва да съдържа анализ на досегашните резултати и прогноза за бъдещето главно по показателите: инвестиции, обем и структура на продукцията, печалба, производителност на труда, заети лица, заплати и цени. Представете си, че сте изпълнителен директор на фирмата и под ваше ръководство ще се разработи стратегията. Във връзка с това трябва дадете указания на специалистите, кои
Задача по статистика от учебника (УНСС)
Курсови работи, по Статистика, брой страници 24, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Курсова работа № 56 Задача 1: Намерете вероятността номера на случайно избран четирицифрен номер (0000, 0001,….9999) да съдържа: А/. само еднакви цифри; Б/. две еднакви цифри; В/.само различни цифри; Г/. две двойки еднакви цифри. Решение: А/.От цифрите 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 могат да бъдат съставени Р10 =10.9.8.7.6.5.4.3.2.1=3628800 четирицифрени числа. Еднаквите цифри са: 0000; 1111;2222;3333;4444;5555;6666;7777;8888;9999. Вероятността да се случи благоприятно събитие е броят на благоприятните възможности /събития/, разделен на броя на всички възможности /събития/. P = 10/9000=
Домашна задача по статистика за НБУ
Курсови работи, по Статистика, брой страници 17, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Коефициентът на детерминация се изчислява по формулата , т.е. е 0,2205 или в % е 22,05%. Той показва, че при намаление на 22,05% на резултатите от теста по вербални умения се увеличават резултатите от теста по математически умения с 22,05%. r2 х100% =0,2205х100=22,05% 3. По литературни данни може да се очаква, че съществува връзка между броя на изпушваните дневно цигари и коефициента на интелигентност IQ. Следващите данни са събрани за 15 пушачи. Намерете r и r2. Анализирайте резултата. Брой цигари IQ (кодиран) Брой цигари IQ (кодиран) Брой цигари IQ (кодиран) 7 10 19 4 18 22 49 6 35 1
Решена задача по количествени методи и модели.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 4, качен на 23/06/2013 от floweret бр коментари 0
Разполагаме с данните за относителния дял на безработните лица в осем области, както и относителния дял на младежката престъпност (дела на престъпленията, извършени от лица до 30-годишна възраст): Област А Б В Г Д Е Ж З Безработица (%) 14 16 16 17 20 23 24 27 Относителен дял на младежката престъпност (%) 38 39 45 46 43 55 49 55 1) Да се построи точкова диаграма на зависимостта между относителния дял на младежката престъпност и процента на безработица. Приблизително линейната форма на графичния образ показва, че има основание за избор на линеен регресионен модел за анализ на зави
Курсова работа по бизнес статистика.
Курсови работи, по Статистика, брой страници 30, качен на 24/01/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на търговска фирма желае да анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: 330 420 450 400 380 320 310 380 410 420 370 280 410 330 500 360 440 420 300 340 350 400 380 290 250 400 330 340 220 310 390 440 360 370 460 430 390 310 370 480 340 320 300 510 350 270 480 380 За да помогнете на фирмата изпълнете дадените по-долу задачи. 1. Да се оценят месечните продажби, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана;Стр 1 2 3 4 5 6 ... 6
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни