ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2784)
Ученици (37)

ВИД
Курсови работи (2355)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови работи / реферати / казуси (25)
Казуси (21)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (847)
Мениджмънт / Управление (348)
Икономика (216)
Маркетинг (165)
Технически и инженерни специалности (156)
Право (154)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (33)
Математика (31)
Информатика (30)
Логистика (28)
История (24)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 378 Сортирай по:
Курсови работи, Счетоводство
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводството като наука има своя предмет и метод. Дефинирането на предмета позволява да се установи съдържанието на науката и разликите между отделните способи. Предмета на счетоводството се описва от икономическата същност на отчетните обекти. Обектите на счетоводството са активите, задълженията и бизнес транзакции, извършвани в процеса на финансова и икономическа дейност. Обектите на счетоводството са разделени на: стопански средства по състав и местоположение; стопански средства според източници на тяхното формиране (собствени и заемни); икономическите резултати от тях. Следователно пред
ПРИМЕРНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПО НСС НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаването и поддържането на добри счетоводни политики и процедури на организацията е инвестиция на време и внимание. Няма общоприет модел на счетоводна политика и процедури съобразно размера на организацията, сложността, персонала и бизнес модела. Затова настоящата разработка предлага една примерна схема на модел на счетоводна политика на земеделска кооперация. Едно от основните изисквания за стабилна система за финансово управление е организациите да документират своите политики и процедури, използвани при установяването и поддържането на вътрешен контрол и счетоводно отчитане. Организация
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на силно развита система на стоково-пазарна икономика и просперитет, прилагането на счетоводството се разраства всеки ден. Важно е да се отбележи, че счетоводителя не е просто служител на финансовия отдел на компанията, той е отговорен за стабилността на всички механизмите, съставляващи една бизнес структура. Счетоводството допринася за подобряване на организацията на производството, оперативното и дългосрочно планиране, прогнозиране и анализ на бизнес. Въз основа на счетоводните данни може да се проведе счетоводен анализ. Счетоводните данни дават възможност да се представи пълна
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 17/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Анализ и оценка на финансовото състояние на база на финансовите отчети на фирма „ЛЖ ЕООД” Най – обща ориентация за състоянието и изменението на актива на баланса на фирмата за периода 2014-2015г. може да се получи по данните от таблицата по-долу съставена по данни от счетоводните баланси за съответните години. Видове активи Състояние към края на 31.12.2015г. Състояние към края на 31.12.2014г. Изменения Хил.лв % (отн.дял) хил.лв % (отн.дял) хил. лв (2-4) в % (3-5) 1 2 3 4 5 6 7 I.Дълготрайни Активи 3119 21.0 5138 41.3 -2019 -20.3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 2519 17
Организация и методология на счетоводното отчитане на материалните запаси.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на стоковите потоци е сложен процес, тъй като трябва да се съобразява не само с възможностите на търговското предприятие и с уменията на неговия персонал, но и преди всичко с променящите се условия на пазара, които се определят от състоянието на производството и транспорта, от една страна и от обема, структурата и покупателната способност на потреблението от друга. Стоките са основен обект на счетоводството в търговските предприятия. Стоките са сложен обект на отчитането поради голямата им номенклатура, ускореното движение и широкото разположение в пространството. Счетоводството т
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА УНСС.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 13/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно таблица 1 може да се посочи, че: 1. Планът за приходите и доходите от собственост е изпълнен на почти 99 %. 2. Имайки предвид, че неданъчните приходи не са изпълнени с приблизително (100 – 48,79) 51,21 % , то това се отразява най-значимо на цялостното изпълнение на плана за собствените приходи и доходи на УНСС – изпълнението е само 69,79 %. 3. Преизпълнение се наблюдава по параграфите за глоби и лихви, помощи и дарения, по подпараграф други приходи от лихви. Но неговия размер не е достатъчно, за да се компенсира неизпълнението по всички останали.
Финансова структура на ЛЖ ЕООД.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 10/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анализът на финансовата структура може да се определи като „подбор, съпоставяне и оценка на счетоводната и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват ключови съотношения, тенденции и процеси, да се определят насоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които обслужват финансовата стабилност на предприятието, да се приемат оптимални управленски решения” . Той се дефинира като система от методи, чрез които се изследва дейността в нейната цялост и по отделни звена. Според някои автори едно от основните направления за извършване на финансов анализ е анализът
Европейски икономически и социален комитет, икономически и социален съвет на РБ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 22/10/2018 от wiki_95 бр коментари 0
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден през 1957 година по силата на Договора от Рим. Седалището му е в Брюксел и има 350 членове от 28 държави – членки на ЕС. Целта му е да съветва вземащите решенията в ЕС и да гарантира правото на обикновените хора от целия континент да изразяват мнението си по въпросите на развитието на Европейския съюз. Членовете му са от всички социални и професионални среди и притежават широка гама от знания и опит. Те се назначават от Съвета с петгодишен мандат по предложение на държавите членки, но работят самостоятелно за ЕИСК в интерес на всичк
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАТ СТАР БГ ЕООД.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 05/10/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Основна цел на финансово-счетоводния анализ е да анализира финансовото състояние на предприятието. Този анализ дава възможност да се определят както положителните страни, така и проблемните области, да се установят причините за тях и да се прецени бъдещото развитие на предприятието. Счита се, че един от критериите за оценка на репутацията на предприятието е неговото финансово състояние, което до голяма степен регулира взаимоотношенията му с потребителите на информацията от годишните финансови отчети. Генерирането на информация за финансовото състояние е законодателно уредена в Закона за сч
МСС 37.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
МСС 37 се прилага в случаите, когато е налице правно или конструктивно настоящо задължение в резултат на минало събитие, и изходящ паричен поток е вероятно да настъпи, както и сумата може да се оцени надеждно. Сумата трябва да бъде най-добрата приблизителна оценка, която е необходима за уреждане на задължението към датата на отчета. Условните задължения не се признават, но се оповестяват, освен ако вероятността за изтичане на икономически ресурс е малка. Условните активи не се признават, но се оповестяват, когато входящ поток от икономически ползи има вероятност да настъпи. Следните разяснени
МСС 37 И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ В ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
МСС 37 е издаден на 1 януари 2012 г. Той влиза в сила от 1 януари 2012 г. Целта на стандарта е да гарантира, че са приложени подходящи критерии за признаване и оценка на провизии, условни задължения и условни активи и че се разкрива достатъчна информация в бележките, която позволява на потребителите да разберат тяхното естество, време на настъпване и размер. МСС 37 определя счетоводното отчитане и оповестяването на всички провизии, условни задължения и условни активи, с изключение на: (а) тези, произтичащи от финансови инструменти, които се отчитат по справедлива стойност; (б) такива, произ
Анализ на финансовите резултат на „Пристанище Варна” ЕАД.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тази динамика се дължи на различни причини – световната икономическа криза оказва влияние върху дейността на различни предприятия използващи услугите на пристанището, това от своя оказва съществено влияние върху Печалбата (Загубата) от обичайната дейност на дружеството, а това от своя страна предизвиква тези изменения. На второ място е необходимо да се определи Данъчният Финансов резултат. Данните получени от направените изчисления са посочени в Таблица 2. Таблица 2 Динамика на финансовият резултат (в хСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 32
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни