Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 377 Сортирай по:
ПРИМЕРНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПО НСС НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаването и поддържането на добри счетоводни политики и процедури на организацията е инвестиция на време и внимание. Няма общоприет модел на счетоводна политика и процедури съобразно размера на организацията, сложността, персонала и бизнес модела. Затова настоящата разработка предлага една примерна схема на модел на счетоводна политика на земеделска кооперация. Едно от основните изисквания за стабилна система за финансово управление е организациите да документират своите политики и процедури, използвани при установяването и поддържането на вътрешен контрол и счетоводно отчитане. Организация
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на силно развита система на стоково-пазарна икономика и просперитет, прилагането на счетоводството се разраства всеки ден. Важно е да се отбележи, че счетоводителя не е просто служител на финансовия отдел на компанията, той е отговорен за стабилността на всички механизмите, съставляващи една бизнес структура. Счетоводството допринася за подобряване на организацията на производството, оперативното и дългосрочно планиране, прогнозиране и анализ на бизнес. Въз основа на счетоводните данни може да се проведе счетоводен анализ. Счетоводните данни дават възможност да се представи пълна
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 17/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Анализ и оценка на финансовото състояние на база на финансовите отчети на фирма „ЛЖ ЕООД” Най – обща ориентация за състоянието и изменението на актива на баланса на фирмата за периода 2014-2015г. може да се получи по данните от таблицата по-долу съставена по данни от счетоводните баланси за съответните години. Видове активи Състояние към края на 31.12.2015г. Състояние към края на 31.12.2014г. Изменения Хил.лв % (отн.дял) хил.лв % (отн.дял) хил. лв (2-4) в % (3-5) 1 2 3 4 5 6 7 I.Дълготрайни Активи 3119 21.0 5138 41.3 -2019 -20.3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 2519 17
Организация и методология на счетоводното отчитане на материалните запаси.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на стоковите потоци е сложен процес, тъй като трябва да се съобразява не само с възможностите на търговското предприятие и с уменията на неговия персонал, но и преди всичко с променящите се условия на пазара, които се определят от състоянието на производството и транспорта, от една страна и от обема, структурата и покупателната способност на потреблението от друга. Стоките са основен обект на счетоводството в търговските предприятия. Стоките са сложен обект на отчитането поради голямата им номенклатура, ускореното движение и широкото разположение в пространството. Счетоводството т
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА УНСС.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 13/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно таблица 1 може да се посочи, че: 1. Планът за приходите и доходите от собственост е изпълнен на почти 99 %. 2. Имайки предвид, че неданъчните приходи не са изпълнени с приблизително (100 – 48,79) 51,21 % , то това се отразява най-значимо на цялостното изпълнение на плана за собствените приходи и доходи на УНСС – изпълнението е само 69,79 %. 3. Преизпълнение се наблюдава по параграфите за глоби и лихви, помощи и дарения, по подпараграф други приходи от лихви. Но неговия размер не е достатъчно, за да се компенсира неизпълнението по всички останали.
Финансова структура на ЛЖ ЕООД.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 10/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анализът на финансовата структура може да се определи като „подбор, съпоставяне и оценка на счетоводната и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват ключови съотношения, тенденции и процеси, да се определят насоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които обслужват финансовата стабилност на предприятието, да се приемат оптимални управленски решения” . Той се дефинира като система от методи, чрез които се изследва дейността в нейната цялост и по отделни звена. Според някои автори едно от основните направления за извършване на финансов анализ е анализът
Европейски икономически и социален комитет, икономически и социален съвет на РБ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 22/10/2018 от wiki_95 бр коментари 0
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден през 1957 година по силата на Договора от Рим. Седалището му е в Брюксел и има 350 членове от 28 държави – членки на ЕС. Целта му е да съветва вземащите решенията в ЕС и да гарантира правото на обикновените хора от целия континент да изразяват мнението си по въпросите на развитието на Европейския съюз. Членовете му са от всички социални и професионални среди и притежават широка гама от знания и опит. Те се назначават от Съвета с петгодишен мандат по предложение на държавите членки, но работят самостоятелно за ЕИСК в интерес на всичк
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАТ СТАР БГ ЕООД.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 05/10/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Основна цел на финансово-счетоводния анализ е да анализира финансовото състояние на предприятието. Този анализ дава възможност да се определят както положителните страни, така и проблемните области, да се установят причините за тях и да се прецени бъдещото развитие на предприятието. Счита се, че един от критериите за оценка на репутацията на предприятието е неговото финансово състояние, което до голяма степен регулира взаимоотношенията му с потребителите на информацията от годишните финансови отчети. Генерирането на информация за финансовото състояние е законодателно уредена в Закона за сч
МСС 37.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
МСС 37 се прилага в случаите, когато е налице правно или конструктивно настоящо задължение в резултат на минало събитие, и изходящ паричен поток е вероятно да настъпи, както и сумата може да се оцени надеждно. Сумата трябва да бъде най-добрата приблизителна оценка, която е необходима за уреждане на задължението към датата на отчета. Условните задължения не се признават, но се оповестяват, освен ако вероятността за изтичане на икономически ресурс е малка. Условните активи не се признават, но се оповестяват, когато входящ поток от икономически ползи има вероятност да настъпи. Следните разяснени
МСС 37 И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ В ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
МСС 37 е издаден на 1 януари 2012 г. Той влиза в сила от 1 януари 2012 г. Целта на стандарта е да гарантира, че са приложени подходящи критерии за признаване и оценка на провизии, условни задължения и условни активи и че се разкрива достатъчна информация в бележките, която позволява на потребителите да разберат тяхното естество, време на настъпване и размер. МСС 37 определя счетоводното отчитане и оповестяването на всички провизии, условни задължения и условни активи, с изключение на: (а) тези, произтичащи от финансови инструменти, които се отчитат по справедлива стойност; (б) такива, произ
Анализ на финансовите резултат на „Пристанище Варна” ЕАД.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тази динамика се дължи на различни причини – световната икономическа криза оказва влияние върху дейността на различни предприятия използващи услугите на пристанището, това от своя оказва съществено влияние върху Печалбата (Загубата) от обичайната дейност на дружеството, а това от своя страна предизвиква тези изменения. На второ място е необходимо да се определи Данъчният Финансов резултат. Данните получени от направените изчисления са посочени в Таблица 2. Таблица 2 Динамика на финансовият резултат (в х
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 04/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Способността да се предвижда корпоративния неуспех, свързан с неплатежоспособност, преди тя да възникне, е от значение, както за мениджмънта, така и за кредиторите на предприятието. Предупредителните сигнали обикновено се забелязват няколко години по-рано, внезапен и неочакван провал е нещо необичaйно. Значима група модели за прогнозиране на вероятността от банкрут представляват Z-моделите, разработени от Е. Алтмън (Edward Altman), когото често наричат „баща” на съвременната теория за прогнозиране на фирмения банкрут. Двуфакторен модел: Z = -0,3877 - 1,0736*К1 + 0,0579*К2, където: К1 – коСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2748 )
Ученици ( 37 )

ВИД
Курсови работи ( 2325 )
Лекции ( 84 )
Дипломни работи ( 64 )
Готови дипломни работи ( 57 )
Задачи ( 52 )
Теми ( 46 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 24 )
Казуси ( 18 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 840 )
Мениджмънт / Управление ( 341 )
Икономика ( 213 )
Маркетинг ( 161 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 151 )
Туризъм ( 124 )
Психология ( 119 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 61 )
Публична администрация ( 55 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 22 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 18 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Счетоводство
Real Time Web

Analytics