Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2835)
Ученици (37)

ВИД
Курсови работи (2395)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови / реферати / казуси (33)
Казуси (24)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (860)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (179)
Право (158)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (125)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (32)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 380 Сортирай по:
Курсови работи, Счетоводство
Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на пoкупко-продажбата?
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 14/12/2023 от demon4o бр коментари 0
Приема се, че първоначалната стойност на придобиването е в зависимост от разменната операция. Като се определят на базата на свързаните с придобиването разхводи. В случай, че срещу придобитите активи се поеме дълг – общата стойност на активите е равна на настоящата стойност на бъдещите вноски по погасяването на дълга, като се вземат предвид вероятните неустойки и отстъпки. Ако активите са придобият срещу предосттавяне на акции от дяловия капитал, общата стойност на придобиването се определя на баца пазарна цена на акциите към датата на разменната операция Втори въпрос: Какво разбирате под
Счетоводна политика при отчитане на разходите, свързани с доходите на наети лица
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Доходи на персонала При определяне на доходите на персонала предприятието спазва изискванията на СС19 Доходи на персонала.Начисляването на доходите на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на трудовото споразумение (трудов договор), сключено с всяко отделно лице, прослужено време и резултатите от вложения труд.В трудовото споразумение се определят: доходи за прослужено време(клас); възнаграждение над основното трудово възнаграждение; доход за специфични или вредни условия на труд; доход за регламентирани почивки и други. Трудовите споразумения се сключват на базата труд
Отчитане и обобщаване на разходите за производство на продукция
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
1.Предварителна – устоновява се годишно на базата на данните от предходната година. Като се вземат предвит и очакваните и планираните фактори, които ще укажат влаяние върху разходите . 2.Нормативна – съставя се ежемесечно в аналитичния и текущия период. 3.Отчетна – на основата на информацията от миналия отчетен приод. 4.Сметна – тя е разновидност на предварителната . Използва се наи – често в стойтелните предприятия, които доказват на известитора стойностния размер на планираните разходи, за които за сключват и съответните договори меджу стрните. Основни понятия при изчесляването на себест
Отчитане на стоките като МЗ
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от kowa бр коментари 0
Стоките като вид стоково-материален запас имат специфично функционално предназначение. Те са продукти на труда с оформена потребителна и разменна стойност.Намиращи се във фазата на размяната, те са обект на покупко-продажби с цел задоволяване на определени потребности, т.е. създават основата за реализиране на съответни търговски сделки. В процеса на покупко-продажбата предприятията, осъществявайки търговска сделка, закупуват стоките по доставна цена (цена на придобиване ),но ги продават на по-висока цена (пазарна цена).В практиката тази ценова разлика има различно наименование-търговски
РЕД /ТЕХНОЛОГИЯ/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДМА КАСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от oki87 бр коментари 0
Продажбата е надлежно документирана и паричните средства срещу продадени вторични суровини /железни отпадъци” са постъпили по сметката на организацията. При направената насрещна проверка в предприятието за събиране и изкупуване на вторични суровини се оказва, че му е издадена фактура за покупка на железните отпадъци от техническия отговорник на работилницата в организацията, бракувала струга. В резултат на направения от следствените органи оглед се установява, че въпросното универсално стругче е монтирано в личната работилница на лицето у дома му / и с него той извършва услуги на населе
Парите - минало, история и бъдеще
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 28, качен на 20/07/2023 от rostis_karas бр коментари 0
Финансово - счетоводен анализ на ЗПК ”Индже войвода”
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от min бр коментари 0
Ефективен начин за планиране и разпределиние на всички ресурси в предприятието е анализът на използваемостта им чрез анализ на стопанската дейност на предприятието. За това е нужно предприятието да разполага с вътрешна и външна информация за потребностите, за необходимите и наличните ресурси. Последните се влагат с цел не само за задоволяване на тези потребности, но и за печалби за инвеститорите. Постигането на добър резултат изисква още ресурсите да се използват правилно, целенасочено и целесъобразно, което се постига с ефективно стопанско управление. Анализът на дейността се налага и поради
Счетоводна политика “Медицински център Ястреб-медикъл”ООД - гр.Бургас
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от hjiurop бр коментари 0
2.Счетоводна политика 2.1.Съответствие Дружеството спазва българското законодателство.Финансовият отчет се изготвя в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия в сила от 01.01.2006 г. 2.2.Счетоводна база Финансовият отчет се изготвя в хиляди лева .Като база за изготвяне се из- ползва историческа цена. 2.3.Действащо предприятие Финансовият отчет за 2006 г е изготвен съгласно презумцията за действа- що предприятие ,което не предвижда и за което не е възникнала необхо- димост да ограничи съществе
Отчитане и обобщаване на разходите за основната дейност. Калкулиране на себестойността на продукцията.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от y76hj бр коментари 0
І Отчитане на разходите за основната дейност. Основната дейност на една фирма е дейността за която тя е създадена и чрез която влиза в контакт с останалите ФЛ и ЮЛ. Следователно тя заема приемуществено положение в сравнение с всички останали дейности, осъществявани от предприятието. По своята същност основната дейност не е инвестиционна или финансова. В зависимост от характера й тя може да бъде производствена или да бъде свързана с обръщението или експлоатацията. Разходите за основната дейност се отчитат чрез сметка 611 Разходи за основната дейност – небалансова актвна калкулативна с/ка. По
Инвентаризация на активите и пасивите на търговското дружество – форма на вътрешен финансов контрол
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от moii бр коментари 0
1. Същност на инвентаризацията Инвентаризирането на имуществото на предприятието е специфичен способ на счетоводната отчетност, чрез който се установява фактическото състояние на обектите на отчитане към определена дата и данните от счетоводството се привеждат в съответствие с фактическите наличности. Това е способ за периодично отчитане и в известен смисъл допълва текущото счетоводно отчитане. През отчетния период се осъществява текущото отчитане на състоянието и измененията, които настъпват с всички обекти на предприятието. Би следвало в края на отчетния период да не съществуват различ
Отчитане на привлечения капитал
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от maina бр коментари 0
I.Привлечен капитал – осъществявайки стопанските си дейности предприятията използват както собствени, така и чужди средства. В условията на пазарна икономика участието на чуждите кредитори успоредно със собствените е предпоставка за постигане на добри икономически резултати. Привлечения капитал е пазарен израз на тази част на А, която е в разпореждане на предприятието, но още не е издължена на кредитора. Към привлечения капитал се включва дългосрочни П, краткотрайни П и финансирания. 1.Отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни заеми: а) същност – временно привлечените чужди парични с
МСС 19 и СС 19 - Счетоводна политика при отчитане на разходите, свързани с доходите на наети лица
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 20/07/2023 от varnaru бр коментари 0
Счетоводна политика при отчитане на разходите, свързани с доходите на наети лица се регламентира със СС 19 Доходи на персонала и МСС 19 – Доходи от наети лица. Тук трябва да се определят: а) видовете доходи на наетите лица (персонала), които представляват всички форми на възнаграждения, предоставени от предприятието, в замяна на положения от тези лица труд.Съгласно т.4 от МСС 19 това са: - краткосрочни доходи, които стават напълно изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.Например : надници , заплати, социални осигуровки и надбавкСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 32
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни