Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2430)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2395)
Дипломни работи (19)
Теми (14)
Реферати (13)
Готови курсови / реферати / казуси (7)
Казуси (4)
Теми за държавен изпит (2)
Готови дипломни работи (2)
Доклади (1)
Есета (1)
Пищови (1)
Задачи (1)
Бизнес план (1)
Готови реферати (1)
Поръчай изготвяне на реферат (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (179)
Право (158)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (125)
Публична администрация (123)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Педагогика (34)
Математика (32)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 55 Сортирай по:
Курсови работи, Публична администрация
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 21/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на вземане на решения в Европейския съюз е сложна комбинация от институционални интереси, правителствени преференции, лидерски стратегии и нормативни процедури за постигане на споразумение и изготвяне на политики. Някои автори дори дефинират процеса на вземане на решения в ЕС като "безспирен маратон на преговори". Съветът на ЕС е основната сцена на междуправителствените преговори, но тяхното ефективно и плавно функциониране зависи до голяма степен от председателството. Приет е принципа на ротация за всеки шест месеца за председателството на всяка държава-членка . Държавите-членки, ко
ДЪРЖАВНА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОБЩЕСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 11/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Механизмът за превенция и контрол на престъпността в България функционира въз основа на институционалната рамка, съставена от министерства, агенции и неправителствени организации. Всяко звено съобразно своите правомощия, дадени от законите, изпълнява свои собствени функции и специфични дейности. Разбира се, общата дейност по превенция и контрол трябва да се разглежда като мрежа от взаимосвързани институционални участници. - Министерски съвет – той е най-висшия орган в държавната система, който се занимава както с престъпността на национално, така и на местно ниво. Министерският съвет разрабо
ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИОННО СТРУКТУРИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обществените организации са претърпели значителни промени през последните няколко десетилетия. Всеобщо признатото понятие, което се използва за характеризиране на тези промени в публичната администрация е „нов публичен мениджмънт” (НПМ). НПМ е клъстер от идеи, заимствани от концептуалната рамка на административната практика на частния сектор – разнообразно понятие, което включва разнообразни идеи и теории за това какво трябва да бъде естеството на публичното управление и администрация. Може да се каже, че НПМ е преди всичко продукт не на практикуващите, а по-скоро теоретична конструкция на нау
ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 22, качен на 13/06/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Осигурени са лицата, които имат право при настъпване на съответния осигурен здравен риск да ползват здравни услуги по задължително здравно осигуряване. Тези лица придобиват качеството „осигурени” по силата на закона. Качеството „осигурено лице“ е правно качество, което обуславя правото на лицата на получаване на медицинска помощ при реализиране на осигурения здравен риск като субекти по здравноосигурително правоотношение. Кръгът на здравноосигурените лица е много по-широк от осигурените лица в общественото осигуряване. Причината за това е, че благото, което се закриля, е особено. Това е здра
Корупция
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 13, качен на 26/11/2017 от vanina94 бр коментари 0
Актуалност на проблема: Проблемът за корупцията в публичната администрация е актуален и широко коментиран в обществото. Тя е един от глобалните проблеми днес. Навсякъде в пресата слушаме за корумпирани служители, фирми – фантоми, прекратяване на дела, освобождаване на престъпници и т.н. Това дава отражение в гражданското ни съзнание и ни кара да се замислим за държавата и стабилитета и за това в какво общество живеем и какво бъдеще ни очаква? Обект на изследване в доклад
Инициативата на ЕС за по-добро регулиране: причини, мерки, изисквания към държавите.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основното предположение, което стои в основата на по-доброто регулиране е, че правителствата системно създават регулации / законодателство с по-ниско качество от желаното. Тази недостатъчност е системна, защото регулаторните неуспехи не са в резултат на човешка грешка, а са резултат от присъщите черти на регулаторната система. Необходима е институционална промяна за увеличаване на капацитета на правителствата да създават висококачествени закони. Въпреки това, няма консенсус между различните страни за това коя е ключовата причина и симптом на регулаторния провал. Следващите три перспективи са с
Ефективна, модерна и прозрачна администрация, способна да посрещне високите очаквания на българските граждани (Департаментен семинар “Администрацията в променящия се свят”)
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 29/08/2016 от admin бр коментари 0
Във всички случаи омбудсманът се схваща като защита на индивида, човека и гражданина, от злоупотреба с влас и другите разнообразни форми на лоша администрация, Омбудсманът е независим и надведомствен, но той не е орган извън закона. Омбудсманът е държавна институции, който осъществява дейността си по отношение и изпълнителната власт от името на законодателната власт. Идеята за омбудсмана кореспондира със съвременно то разбиране за публична администрация като организация и дейност, предназначена да оказва услуги на гражданите в публично-правната сфера . Публичните услуги се оказват на основата
Frederik Bastia - Държаватa.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 4, качен на 08/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бастиа разглежда правителството като „голямата художествена измислица”, поради нереалистичната оценка на правителството, дадена от обществото. На първо място, Бастиа характеризира начина, по който обществото гледа на правителството. На второ място, Бастия твърди, че обществото„... има две надежди ... много ползи и никакви данъци” . Тези надежди са несъвместими, но човек може да стигне до това съждение само, ако той разбира, че правителството не е неизчерпаем източник на богатство, а по-скоро група хора, които могат да дават с една ръка, и да вземат това, което е необходимо, с другата . Така,
Робърт Дал: За демокрацията.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 5, качен на 19/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под самоуправление, Дал разбира правителство в съответствие с формалните демократични процедури подкрепени от политическа, икономическа и социална равнопоставеност, която съдейства за пълното запазване на инструменталните интереси. Икономическата демокрация има за цел да коригира недостатъците, които бяха въведени в отличителната либерална конституционна демокрация на Америка по време на първата половина на ХIХ век от последвалата поява на корпоративния капитализъм. Неговият идеал представя визия на аграрно- базирана популистка демокрация, описана най-добре от Tocqueville в „Democracy in Ameri
Процес на стратегическо регионално планиране. Седемте стъпки на СРП.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 20, качен на 23/05/2015 от пенев бр коментари 0
УВОД България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива все по-голямо значение, е част от тази политика. Законът за регионалното развитие, приет през февруари 2004 година, изменен и допълнен през 2005 и 2006 година, урежда обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие. Той определя:
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 12/02/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на настоящото предложение е изграждане на ПСОВ (помпена-пречиствателна стандация) и реконструкция на ВиК мрежа в гр. Панагюрище. Необходимостта от осъществяване на подобен проект във ВиК за Панагюрище е продиктувана от извършения анализ на съществуващото състояние на инфраструктурата във ВиК сектора. Състоянието на водоснабдителната система на общината не е добро. Енергоемкостта на системата е изключително висока. В сравнение с повечето действащи в България помпени водоснабдителни системи разходът на ел. енергия е в рамките на 0,50-1,50 квч/куб.м, който е над 2-2,5 квч/куб.м и се смята
СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (1998-2013).
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 12, качен на 11/01/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Различни автори посочват, че в основата на провежданите реформи в Европейските страни стои парадигмата за „новата публична администрация”, която се изгражда на идеите на Макс Вебер за публична администрация. Те започнаха от Нова Зеландия, Австралия, САЩ и Великобритания, чиито стимул бяха фискални и икономически сътресения. Техните последователи, страните от Европейския съюз изпитаха и все още са обект на криза в доверието на европейските граждани, за които допренесоха бюджетните ограничения наложени съгласно критерии от Маастрихт и последващите рестрикции в резултат на дълговата криза. ЕдноврСтр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни