Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 151 Сортирай по:
ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ (ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ).
Курсови работи, по Право, брой страници 12, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът „давност" е от руски произход и означава отколешност, отдавнашност, преминало време, която в българския език е усвоена дотолкова, че не се отразява като чуждица в речниците за чужди думи и едновременно с това е загубила общо говоримото значение и е юридизирана. В речниците за български език се отбелязва нейния произход от руски език и се посочва като юридически термин със съдържание - срок, след изтичането, на кой¬то се добива или изгубва някакво право . В руските юридически речници терминът давност се придружава с прилагателните исковая или приобретателъная или с поясненията в уголо
Административно правен режим на изобретателската дейност и стандартизацията.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 12/09/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Правото върху интелектуална собственост позволява свързани с продукта нематериални елементи да останат собственост на този, който го е създал или изобретил. С правото върху интелектуална собственост се установява правна защита на нематериалната собственост - идеята или изобретението, стоящи в основата на продукта, или името или знака, които го отличават от останалите продукти. Европа се нуждае от силна правна закрила на индустриалната собственост, която да ѝ позволява да защитава иновациите си и да продължи да бъде конкурентоспособна в глобалната икономика, основаваща се на знанието. В ЕС същ
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Автори, които се занимават с въпросите на електронното правителство са измислили няколко дефиниции и цели на електронното правителство. Съгласно Групата Гартнър електронното правителство обхваща многоизмерния характер на понятието, отнасяйки се до „информационни и комуникационни технологии за оптимизиране на предоставяните услуги от правителството, за участие в изборите и вътрешните политически процеси”. Глобалната консултантска фирма Бъз Ален Хамилтън посочва, че терминът „електронно правителство”, като тази за „електронна търговия” или „електронно обучение”, се свързва с дот-ком революцията
ЗАЛОГ И ИПОТЕКА КАТО СПОСОБИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 19/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато се учредява заложно право върху телесна вещ, възниква едно ново право, което ограничава упражнението на правото на собственост върху вещта и дава възможност на заложния кредитор да извърши едно разпореждане със самото право на собственост и да се удовлетвори чрез това разпореждане, ако обезпеченото вземане не бъде погасено. Когато се учредява заложно право върху вземане, по същия начин възниква едно ново право, което ограничава упражнението на заложеното вземане и което дава възможност на заложния кредитор да извърши едно разпореждане с това заложено вземане и да се удовлетвори чрез нег
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 08/08/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Феноменът интернет е имал трансформационен ефект върху обществото. Той е нов инструмент за комуникация и осигурява възможности за общуване и получаване на информация по един съвсем различен начин. Той е направил информацията и услугите достъпни по начин, който е бил немислим двадесет години по-рано. Първоначалното развитие на интернет се е дължало на частния сектор. Впоследствие правителствата по света са започнали да полагат значителни опити да направят техните услуги и информация достъпни през интернет. Разнообразие от инициативи за електронно правителство са били предприети, за да се подобр
КОМИСИОНЕН И СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 30/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спедиционният договор е разновидност на комисионния договор. Въпреки това, за разлика от консигнацията, той има специална правна уредба (чл. 361 до чл. 366 ТЗ). За неуредените от тези норми въпроси се прилагат съответно разпоредбите за комисионния договор. Със спедиционния договор спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар (чл. 361, ал. 1 ТЗ). За разлика от комисионния договор, предмет на спедиционния договор е единствено сключването с трети лица на договор за превоз на товар. На спедитора се възлага да организира прево
Политика на конкуренция, Единен пазар и търговия на ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 19/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конкуренцията е основен елемент на отворената пазарна икономика. Въпреки това икономистите считат, че конкуренцията в нейната най-чиста форма (когато всички компании се конкурират за перфектни заместващи продукти и където нито една фирма не може да засегне цените) не може да съществува в реалния свят. Въпреки че има дебат относно нейните заслуги и недостатъци, конкуренцията в пазарната икономика обикновено се приема, че има повече ползи, отколкото недостатъци . Основните й предимства са по-ниски цени, по-добри продукти, по-широк избор и по-ефективно производство, отколкото би било постигнато п
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ПРИЧИНИ, СЪЩНОСТ, РЕЗУЛТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Периодично Комисията провежда оценка на напредъка, постигнат от България по изпълнението на тези показателите. Констатациите и заключенията се обобщават в годишния доклади за напредъка. Докладите са публикувани през лятото и съдържат подробна оценка за напредък и конкретни препоръки за по-нататъшните реформи. Всяка зима Комисията публикува междинен доклад, предоставяйки техническа актуализация на значими събития, които са настъпили в последните шест месеца. Междинните доклади правят не съдържат оценка за постигнатия напредък, т.е. докладите за напредъка остават основната отправна точка за оцен
Източници на правото. Същност и видове.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според философията на правото разумът дава понятието за правото като задължителен закон за реда в човешкото общество и съдържанието на този закон или справедливостта като основание за неговата задължителна сила. Човешкият разум е за философията на правото източник и основание на позитивното право и на самото позитивно право, т.е. позитивното право е една несъвършена проекция на своето идеално основание – човешкия разум. Спорът за същината на човешкия разум не накърнява неговото основно значение на пръв източник на всяко право. От социологическа гледна точка източниците на правото са обществени
МОДЕЛЪТ НА „РАЗДЕЛЕНАТА ДЕМОКРАЦИЯ”
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 09/11/2017 от perfinya бр коментари 0
В изследване на група амери¬кански политолози този междинен модел е означен като модел на „разделената демокрация“ и са представени основните му харастеристи. Сред тях се открояват: 1. Концентрация на изпълнителната власт в ръцете на президента - лидер на една от двете големи партии. 2. Формално и реално разделение между законодателната и изпълнителната власт. 3. Балансиран двукамерен парламент. 4. Двупартийна политическа система. 5. Многоизмерна партийна система. 6. Мажоритарни избирателна система. 7. Децентрализация и федерализъм. 8. Писана конституция. 9. Право на вето на малцинств
Анализ на съдебна практика.
Курсови работи, по Право, брой страници 17, качен на 25/10/2017 от Peperuda1979 бр коментари 0
Изискването административния акт да е издаден в законоустановена форма не е включено изрично в чл. 4 АПК, макар че дефиницята на ал. 2, че адмнистративните актове се издават „по реда установен от закона“ може да се възприеме не само като изискване за спазване на административнопроизводствените правила, но и като изискване за издаване на административния акт в постановената форма. Разпоредбата на чл. 146 т. 2 АПК обаче предвижда, че неспазването на установената форма е основание да се оспори адмнистративния акт. АПК, както и предишните административнопроцесуални закони, неуточнява до каква степ
Бързо производство. Незабавно производство.
Курсови работи, по Право, брой страници 8, качен на 22/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бързото производство е диференцирана процедура, с която се постига процесуална икономия. НПК изисква разглеждането и решаването на делата да става в разумен срок. Когато се извършва разследване по едно дело, срокът винаги следва да е разумен, тъй като обратното означава отказ от правосъдие. Бързото производство е производство, което може да бъде провеждано от всички разследващи органи - следователи, служители от МВР, разследващи полицаи, служители от Агенция Митници, назначени на длъжност „Разследващ митнически инспектор”, както и полицейски органи в МВР и митнически органи в Агенция „Митници”Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2378 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2316 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 40 )
Лекции ( 16 )
Казуси ( 10 )
Реферати ( 9 )
Пищови ( 4 )
Готови реферати ( 3 )
Тестове ( 2 )
Коментар ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Документи ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 377 )
Мениджмънт / Управление ( 338 )
Право ( 246 )
Икономика ( 211 )
Маркетинг ( 161 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 61 )
Публична администрация ( 55 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 18 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Право
Real Time Web

Analytics