ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2402)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2339)
Готови курсови работи / реферати / казуси (41)
Лекции (16)
Казуси (10)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Тестове (2)
Коментар (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Дипломни работи (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (377)
Мениджмънт / Управление (345)
Право (249)
Икономика (213)
Маркетинг (164)
Технически и инженерни специалности (156)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (33)
Математика (31)
Информатика (28)
Логистика (27)
История (23)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (18)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 153 Сортирай по:
Курсови работи, Право
АНТИ-КАРТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕК.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 07/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През първата половина на двадесети век желанието на различни бизнес групите за придобиване на контрол върху пазари чрез сключване на колективни отношения е било уважавана практика. През тези десетилетия, картелите са били разбирани като инструменти, предназначени да защитават общия интерес на дадена индустрия чрез контролиране на нестабилността, създадена от конкуренцията и ценовата война. Това благоприятно отношение, съчетано с факта, че свободата на договаряне е един от принципите, които уреждат търговските отношения, предполагат не само че картелните споразумения са били допуснати да действ
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интеграционният проект, започнал с малки, но конкретни стъпки преди повече от половин век между Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция, днес се състои от двадесет и осем държави, които споделят своите цели да осигурят икономически и социален прогрес за народите си. Един от инструментите за постигане на икономическо и социално развитие е вътрешният пазар, който в чл. 26 от Договора за функциониране на Европейския съюз е дефиниран като „пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договори
ИКОНОМИЧЕСКА И ВАЛУТНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 06/02/2020 от aya бр коментари 0
Приетите през 2004 г. в ЕС десет държави получават оценка за напредъка си по пътя към еврото още в края на същата година. Тя се съдържа в публикувания от ЕЦБ Доклад за конвергенцията 2004. Таблица 1 обобщава изпълнението на критериите за членство в Еврозоната от новоприетите страни. Към август 2004 г. единствено Естония и Литва покриват всички конвергентни критерии. Двете страни не са изпълнили изискването за двугодишен престой във ВКМ 2 (Естония, Литва и Словения се присъединяват към ВКМ 2 на 28 юни 2004 г.), затова не получават покана за членство в Еврозоната. Таблица 1 Изпълнение на Маастр
СПЕЦИФИКА НА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 10/10/2019 от теди боева бр коментари 0
Заченатият живот в майчината утроба също е обект на правна защита в областта на правото на непозволено увреждане. Nasciturus може да бъде увреден така, както може да бъде увредена неговата носителка. Тук интересите на заченатия се нуждаят от най-голяма защита от страна на правото. Първо, бременна жена по време на лекарски манипулации се заразява с болест, която се предава и на плода. Няма съмнение, че бременната има право на обезщетение за причинените в резултат на небрежното лечение вреди - имуществени и неимуществени. Ако обаче бъде увреден и зачена¬тият, той има право на обезщетение след к
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на ЕС, която е в основата на единния пазар. То има решаваща позиция за създаване на отворена, интегрирана, конкурентна и ефективна структура на финансовите пазари и финансови услуги в цяла Европа чрез премахване на ограниченията върху движението на капитали както в рамките на ЕС, така и между държавите-членки и трети държави. Съществуват също няколко изключения относно свободното движение на капитали, които се прилагат в областта на данъчното облагане, пруденциалния контрол, предотвратяването на изпирането на пари, приоритетите
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Докладът на ООН "Проучване на електронното правителство 2016" показва, че България е на 52-ро място от 193 държави. Прогнозите за България във всички показатели (онлайн услуги, телекомуникации, инфраструктура и човешки капитал) са по - ниски от средните за европейския регион въпреки някои скорошни подобрения. Пълна интеграция на администрирането на данните и пълна оперативна съвместимост между съществуващите информационни системи все още не е постигната. Има частична свързаност между електронните регистри на публичната администрация като достъпа до пространствените данните е доста ограничен. П
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ключово място сред сделките, формиращи изключителна банкова дейност, заема договорът за паричен банков влог. За разлика от обикновения банков влог, при който влогоприемателят не може да си служи с вложената вещ, която остава собственост на влогодателя, при договора за паричен банков влог собствеността върху вложените пари преминава върху влогоприемателя-банка. Така тя придобива право на разпореждане върху влога и се задължава по-късно да го върне - чл. 421, ал. 1 от ТЗ. Договорът за банков влог по своята правна природа е разновидност на договора за неправилен влог (чл. 257 от ЗЗД), който съчет
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
По дефиниция договорът за поръчка е безвъзмезден, освен ако не е уговорено възнаграждение - поначало той е едностранен и неформален. Изключение прави договорът за поръчка за придобиване на вещни права върху недвижими имоти, когато довереникът действа от свое име - в този случай той трябва да бъде извършен в писмена форма с нотариална заверка на подписите съгласно чл.292. Договорът за поръчка е още консенсуален и с продължително изпълнение, защото по правила дейността на довереника не се изчерпва с едно единствено действие, а се създава трайна връзка между довереника и доверителя. Под договор
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (ПОНЯТИЕ,ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВИДОВЕ, УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕ)
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът „представителство“ има няколко значения в правната литература: а) В неговия най-общ смисъл (като родово понятие) се изразява в извършването на относително постоянни правни и/или фактически действия от едно лице - търговски представител, за друго лице - търговец, като правните последици настъпват направо за търговеца. б) Търговското представителство е институт на обективното търговско право, което в основата си е гражданско (чл. 36 и сл. ЗЗД), но модифицирано и обогатено със специфичните особености на търговското право, възникнали от необходимостта търговецът да привлича други лица,
ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Общата селскостопанска политика (ОСП) е селскостопанската политика на Европейския съюз, която прилага системата за земеделските субсидии и други програми. Въведена е през 1962 г. и оттогава е претърпяла редица промени, свързани с намаляване на разходите (от 71% от бюджета на ЕС през 1984 г. до 39% през 2013 г.) и включване на развитието на селските райони в своите цели. Промените в ОСП се предлагат от Европейската комисия след обществена консултация и след това предложенията се изпращат до Съвета и до Европейския парламент. Както Съветът, така и Европейският парламент трябва да се съгласят с
ПРАВОМОЩИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 24/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно специалната законодателна процедура се позволява на Съвета на Европейския съюз да приеме законодателство, самостоятелно или (по-рядко) от Европейския парламент, без едната от двете институции да е провела съвместно консултиране с другата както се случва в рамките на обикновената законодателна процедура. Обикновената законодателна процедура е основната законодателна процедура в Европейския съюз. Тя се използва, за да се съгласува законодателството в повечето области на компетентност на Съюза. Някога известна като съвместно вземане на решение, тя е въведена с Договора от Маастрихт през
ПРАВНА НАДСТРОЙКА. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 03/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
За правото като система, или за правната система, са изписани хиляди страници. Всички трудове я определят като съвкупност от общозадължителни, формално определени норми. Всъщност тя представлява самостоятелен вид, включен като елемент от една по-обща система, каквато е нормативната система на обществото. За да се изследва правната система в нейната цялост, е необходимо да проследим влиянието, което оказват върху нея останалите части на нормативната система на обществото, каквито са религията, моралът, естетическите, икономическите и политическите норми. Вижда се, че правната система е отворенаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни