ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2461)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2388)
Готови курсови / реферати / казуси (51)
Лекции (16)
Казуси (10)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Тестове (2)
Коментар (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Право (264)
Икономика (219)
Маркетинг (176)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 157 Сортирай по:
Курсови работи, Право
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от те бр коментари 0
През 1917 г. Т. Адамс пръв разработва основните принципи на облагане с ДДС. Началото на този данък е поставено в Европа, където през 1919 г. в Германия е въведен под първоначалното наименование “ облагороден данък или още наричан нетен данък върху оборота “. През 1921 г. Ф. фон Сименс чрез своите трудове се нарежда на челно място сред пионерите в разработването на същността на този данък заедно с Адамс. След Германия, през 1936 г. Франция втора въвежда този данък, но под друго наименование “ данък върху производството “. Това различно наименование е обусловено от факта, че обектите на облаган
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Феноменът интернет е имал трансформационен ефект върху обществото. Той е нов инструмент за комуникация и осигурява възможности за общуване и получаване на информация по един съвсем различен начин. Той е направил информацията и услугите достъпни по начин, който е бил немислим двадесет години по-рано. Първоначалното развитие на интернет се е дължало на частния сектор. Впоследствие правителствата по света са започнали да полагат значителни опити да направят техните услуги и информация достъпни през интернет. Разнообразие от инициативи за електронно правителство са били предприети, за да се подобр
Права и свободи на гражданите на ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 1992 г., образованието стана официално признато в Договора от Маастрихт като легитимна област в участието на ЕС, въпреки че държавите-членки носят отговорност за своите образователни системи. В резултат на това, ЕС може да допринесе за развитие на висококачествено образование и от "европейски мащаби", както и насърчаване и подобряване на професионалното обучение. Европейската комисия подкрепя сравнението на идеи и добри практики между държавите-членки (например чрез академични мрежи, учебни посещения и партньорства) и играе роля в определянето на политиката по отношение на въпроси като оп
СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Неписаните източници на правото на Съюза са преди всичко общите принципи на правото. Те представляват норми, които отразяват основни¬те представи за право и справедливост, които трябва да бъдат зачитани във всеки правен ред. Писаното право на Съюза, което по същество урежда само икономически и социални въпроси, може да изпълни това изискване само отчасти, поради което общите принципи на правото представляват един от най-важните източници на правото на Съюза. Чрез тях наличните празноти могат да бъдат запълнени или действащото право да бъде дораз-вито чрез тълкуване в съответствие с принципа на
Права на гражданите на Европейския съюз. Права и отговорности на българските граждани.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешките права "дават правото на човешките същества и групи на определен екзистенциален статус и определят задължение на държавите да направят най-доброто, с оглед удовлетворяването на този екзистенциален статус" . Това предполага задължение за държавите да спазват основното ниво за парична издръжка, което е необходимо за живот с достойнство, защитават основното ниво срещу подронване от трети страни. По отношение на икономическите, социалните и културните права, правителствата са задължени да се движат бързо и ефективно колкото е възможно към реализацията им, „като напълно използват своит
Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Начало на изграждане на е-управлението в България като систематизирана и нормативно обусловена държавна политика се поставя със Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране (2001 г.) и Стратегията за електронно правителство (2002 – 2005 г.). Общата стратегия за електронно правителство в България 2002-2005 година инициира процесите по създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса,както и изграждането на вътрешна административна информационна и комуникационна инфраструктура . 3.2. Етап на начално развитие (2003 – 2005 г.) С цел да се
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Следователно основното предизвикателство е да се осигури подобрение в стандарта на живот по такъв начин, че развитието днес да не осуети или компрометира бъдещето развитие. В концепцията на устойчивост са обхванати жизнеспособността на (и) националните и поднационалните системи за управление, които са ориентирани към гражданите, социално приобщаване и участието; и (II) свързаните правителствени операции и услуги, които влияят върху резултатите на развитието. Обръщайки внимание на нуждите на гражданите, от решаващо значение е необходимостта правителствата да разгледат модалностите на съвместнат
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. По принцип данъкът по този закон става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 6 ЗДДС). Необходимо е стоките и услугите да се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Само тогава лицето има право да приспадне: 1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът — регистрирано по този закон лице,
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 28/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Функцията на информационните и телекомуникационните мрежи, включително интернет, всъщност е предаването на информация. Това е причината във връзка, с която възникват особености в отношенията при използването на Интернет: всички те са тясно свързани с предаването на информация. Във връзка с това е необходим баланс между авторското право и свободата на разпространяване и получаване на информация. Това се казва както от експерти в областта на гражданското право (права на интелектуална собственост), така и от специалисти в областта на общественото право (наказателно право). Проблемът за защитата н
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 24/10/2020 от tetradka.bg бр коментари 0
Засега няма практически сфери на човешката дейност, които да не обхващат новите информационни технологии. Двадесет и първият век е век на информацията, която се променя и се развива бързо като цунами. А глобалната компютърна мрежа Интернет е огромно хранилище и дистрибутор на тази информация, тъй като с навлизането на интернет има възможност за неограничен достъп на широк кръг от хора до интелектуалните ресурси в него. Разбира се, в интернет е значително постижение на съвременната наука, но мащабите на мрежата и неограниченият достъп включват възможността за незаконно разпространение на инфор
АНТИ-КАРТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕК.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 07/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През първата половина на двадесети век желанието на различни бизнес групите за придобиване на контрол върху пазари чрез сключване на колективни отношения е било уважавана практика. През тези десетилетия, картелите са били разбирани като инструменти, предназначени да защитават общия интерес на дадена индустрия чрез контролиране на нестабилността, създадена от конкуренцията и ценовата война. Това благоприятно отношение, съчетано с факта, че свободата на договаряне е един от принципите, които уреждат търговските отношения, предполагат не само че картелните споразумения са били допуснати да действ
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интеграционният проект, започнал с малки, но конкретни стъпки преди повече от половин век между Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция, днес се състои от двадесет и осем държави, които споделят своите цели да осигурят икономически и социален прогрес за народите си. Един от инструментите за постигане на икономическо и социално развитие е вътрешният пазар, който в чл. 26 от Договора за функциониране на Европейския съюз е дефиниран като „пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на ДоговориСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни