Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 151 Сортирай по:
ИКОНОМИЧЕСКА И ВАЛУТНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 06/02/2020 от aya бр коментари 0
Приетите през 2004 г. в ЕС десет държави получават оценка за напредъка си по пътя към еврото още в края на същата година. Тя се съдържа в публикувания от ЕЦБ Доклад за конвергенцията 2004. Таблица 1 обобщава изпълнението на критериите за членство в Еврозоната от новоприетите страни. Към август 2004 г. единствено Естония и Литва покриват всички конвергентни критерии. Двете страни не са изпълнили изискването за двугодишен престой във ВКМ 2 (Естония, Литва и Словения се присъединяват към ВКМ 2 на 28 юни 2004 г.), затова не получават покана за членство в Еврозоната. Таблица 1 Изпълнение на Маастр
СПЕЦИФИКА НА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 10/10/2019 от теди боева бр коментари 0
Заченатият живот в майчината утроба също е обект на правна защита в областта на правото на непозволено увреждане. Nasciturus може да бъде увреден така, както може да бъде увредена неговата носителка. Тук интересите на заченатия се нуждаят от най-голяма защита от страна на правото. Първо, бременна жена по време на лекарски манипулации се заразява с болест, която се предава и на плода. Няма съмнение, че бременната има право на обезщетение за причинените в резултат на небрежното лечение вреди - имуществени и неимуществени. Ако обаче бъде увреден и зачена¬тият, той има право на обезщетение след к
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на ЕС, която е в основата на единния пазар. То има решаваща позиция за създаване на отворена, интегрирана, конкурентна и ефективна структура на финансовите пазари и финансови услуги в цяла Европа чрез премахване на ограниченията върху движението на капитали както в рамките на ЕС, така и между държавите-членки и трети държави. Съществуват също няколко изключения относно свободното движение на капитали, които се прилагат в областта на данъчното облагане, пруденциалния контрол, предотвратяването на изпирането на пари, приоритетите
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Докладът на ООН "Проучване на електронното правителство 2016" показва, че България е на 52-ро място от 193 държави. Прогнозите за България във всички показатели (онлайн услуги, телекомуникации, инфраструктура и човешки капитал) са по - ниски от средните за европейския регион въпреки някои скорошни подобрения. Пълна интеграция на администрирането на данните и пълна оперативна съвместимост между съществуващите информационни системи все още не е постигната. Има частична свързаност между електронните регистри на публичната администрация като достъпа до пространствените данните е доста ограничен. П
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ключово място сред сделките, формиращи изключителна банкова дейност, заема договорът за паричен банков влог. За разлика от обикновения банков влог, при който влогоприемателят не може да си служи с вложената вещ, която остава собственост на влогодателя, при договора за паричен банков влог собствеността върху вложените пари преминава върху влогоприемателя-банка. Така тя придобива право на разпореждане върху влога и се задължава по-късно да го върне - чл. 421, ал. 1 от ТЗ. Договорът за банков влог по своята правна природа е разновидност на договора за неправилен влог (чл. 257 от ЗЗД), който съчет
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
По дефиниция договорът за поръчка е безвъзмезден, освен ако не е уговорено възнаграждение - поначало той е едностранен и неформален. Изключение прави договорът за поръчка за придобиване на вещни права върху недвижими имоти, когато довереникът действа от свое име - в този случай той трябва да бъде извършен в писмена форма с нотариална заверка на подписите съгласно чл.292. Договорът за поръчка е още консенсуален и с продължително изпълнение, защото по правила дейността на довереника не се изчерпва с едно единствено действие, а се създава трайна връзка между довереника и доверителя. Под договор
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (ПОНЯТИЕ,ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВИДОВЕ, УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕ)
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът „представителство“ има няколко значения в правната литература: а) В неговия най-общ смисъл (като родово понятие) се изразява в извършването на относително постоянни правни и/или фактически действия от едно лице - търговски представител, за друго лице - търговец, като правните последици настъпват направо за търговеца. б) Търговското представителство е институт на обективното търговско право, което в основата си е гражданско (чл. 36 и сл. ЗЗД), но модифицирано и обогатено със специфичните особености на търговското право, възникнали от необходимостта търговецът да привлича други лица,
ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Общата селскостопанска политика (ОСП) е селскостопанската политика на Европейския съюз, която прилага системата за земеделските субсидии и други програми. Въведена е през 1962 г. и оттогава е претърпяла редица промени, свързани с намаляване на разходите (от 71% от бюджета на ЕС през 1984 г. до 39% през 2013 г.) и включване на развитието на селските райони в своите цели. Промените в ОСП се предлагат от Европейската комисия след обществена консултация и след това предложенията се изпращат до Съвета и до Европейския парламент. Както Съветът, така и Европейският парламент трябва да се съгласят с
ПРАВОМОЩИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 24/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно специалната законодателна процедура се позволява на Съвета на Европейския съюз да приеме законодателство, самостоятелно или (по-рядко) от Европейския парламент, без едната от двете институции да е провела съвместно консултиране с другата както се случва в рамките на обикновената законодателна процедура. Обикновената законодателна процедура е основната законодателна процедура в Европейския съюз. Тя се използва, за да се съгласува законодателството в повечето области на компетентност на Съюза. Някога известна като съвместно вземане на решение, тя е въведена с Договора от Маастрихт през
ПРАВНА НАДСТРОЙКА. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 03/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
За правото като система, или за правната система, са изписани хиляди страници. Всички трудове я определят като съвкупност от общозадължителни, формално определени норми. Всъщност тя представлява самостоятелен вид, включен като елемент от една по-обща система, каквато е нормативната система на обществото. За да се изследва правната система в нейната цялост, е необходимо да проследим влиянието, което оказват върху нея останалите части на нормативната система на обществото, каквито са религията, моралът, естетическите, икономическите и политическите норми. Вижда се, че правната система е отворена
ГРАЖДАНСКО-ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Юридическото лице се ражда от буржоазното устройство на обществото, въз основа свободата да се развива собствена стопанска дейност, която е различна от индивидуалния живот на отделното физическо лице. Юридическото лице е това, което е създадено по силата на позитивното право. Затова самото наименование „юридическо лице” подчертава връзката му с правото, докато ФЛ има връзка с природата на нещата. Юридическото лице е вид субект на правото, който има признати от правния ред персонализация и право за участие в правния живот на основата на обособеност на неговото имущество За природата на юридич
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ (ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ, ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ).
Курсови работи, по Право, брой страници 17, качен на 05/10/2018 от те бр коментари 0
Понятието „юридически факт“ се използва в широк и тесен смисъл. В широкия смисъл ЮФ са всички явления от социалния живот, които водят д правни последици, т.е. те влияят върху създаването, изменението, прекратяването или погасяването на субективните права. Така например една вреда, причинена от неправомерното поведение на един индивид поражда в полза на пострадалия право на обезщетение за претърпяната загуба; един договор между две лица може да прехвърли едно право с едното на другото; смъртта на един субект прехвърля имуществените м права върху наследниците. От тази гледна точка се различаватСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2387 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2325 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 40 )
Лекции ( 16 )
Казуси ( 10 )
Реферати ( 9 )
Пищови ( 4 )
Готови реферати ( 3 )
Тестове ( 2 )
Коментар ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Документи ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 377 )
Мениджмънт / Управление ( 341 )
Право ( 246 )
Икономика ( 213 )
Маркетинг ( 161 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Туризъм ( 124 )
Психология ( 119 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 61 )
Публична администрация ( 55 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 22 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 18 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Право
Real Time Web

Analytics