Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2401)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2395)
Готови дипломни работи (13)
Готови курсови / реферати / казуси (9)
Теми (5)
Дипломни работи (4)
Реферати (3)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Есета (1)
Теми за държавен изпит (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (179)
Право (158)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (125)
Психология (119)
Педагогика (73)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Математика (32)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 34 Сортирай по:
Курсови работи, Педагогика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ. ВИДОВЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 9, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има много разногласия по отношение на определението за социална компетенция. Въпреки това, някои безспорни генерализирани модели съществуват. Arnold et al. (2012), например, определят социалните компетенции като характеристики на хората, които могат да взаимодействат с другите по такъв начин, че тяхното поведение да има максимален положителен и минимален отрицателен резултат за партньора, с който се взаимодейства . От гледна точка на образованието, основната същност на това определение е много проблематично. Последствията са многобройните "поддефиниции", съдържащи конкретни способности, необхо
КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Придвижвайки се през началото на 21 век може да се каже, че при прилагане на критериите за оценка на резултатите на различните нива на образователния процес, се наблюдава значително засилване на вниманието към обучаваната личност, изостря се критерият за справедливост при оценяване и хуманност във взаимоотношенията. Още в началото на 60-те години на 20 век се появяват критични публикации по проблемите за критериите за оценка, тяхната обективност; прокарват се идеи за усъвършенстване на оценъчните процедури от позициите на разширяване на качественото развитие на знанията, а не тяхното количест
Каква е взаимовръзката между педагогическите социални умения, опит, сфера, взаимодействие (като основна форма) и емоционалното състояние на децата?
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във века на информационните технологии, когато животът е изпълнен с множество трансформации във всички социални сфери, естествено се променят и изискванията спрямо реализацията на човешкия капитал. Способностите за критическо мислене, работа в екип, управление на ресурси са обект на интерес и изискване за успешна социализация. В новата ситуация за учениците е важно да виждат приложимостта на това, което учат. Налага се необходимостта от трансформиране и модернизиране на образователната система, премества се акцентът от това, което учителят преподава, върху това, какво и как учи ученикът. Това
ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ. ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 16/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наименованието „екология” е от гръцки произход и означава „дом”, „къща” и „наука”. В преносен смисъл понятието може да се интерпретира като наука за природата като общ дом за всички. Безспорно екологията придобива все повече хуманитарни измерения. Тя се свързва и с педагогиката, доколкото разумното отношение към природата трябва да се възпитава. А екологичното възпитание, от своя страна, придобива все по-голямо значение, защото е ориентирано към младите. Те трябва да осъзнаят необходимостта от опазването на природната и социалната среда, в която живеем. Екологичното възпитание се превръща в
Педагогическо консултиране на дете в риск.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 9, качен на 03/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Консултирането се определя като процес на взаимодействие между консултант и субект на консултирането. Консултирането включва определени процедури и цели оказване психологическа подкрепа на субекта . Такава подкрепа може да се постигне чрез различни методи на работа, които най-общо могат да бъдат работа с отделен случай и работа с групи. Съществуват обособени аспекти на консултирането : • Психологическо направление в консултирането – субектът клиент да осъзнае подсъзнателни емоции и факти, като по този начин се изяснят и разкрият причините за вътрешноличностните конфликти; • Индивидуална психо
АНАЛИЗ НА ПРИОРИТЕТ: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 03/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бърза поглед на стратегията за Висше образование в България показва една непоследователност и дизагрегирана последователност от цели. Последните считам, че са обвързани с двете цели на Стратегия 2020 на ЕС. Към всяка една цел са предложени мерки за тяхното бъдещо реализиране. Но както целите така и мерките трябва да се разглеждат взаимообвързано, координирано и кумулативно. Така, че може да се препоръча по-високо ниво на агрегиране на конкретните цели. В областта на цел подобряване на качеството на висшето образование са предложени следните мерки. Държавните органи, отговарящи за висшето обра
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 11, качен на 08/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Възпитанието води началото си от най-ранния етап от развитието на обществото в процеса на общата дейност и борба за оцеляване. То възниква, когато трудът става основен фактор в живота на човека. Като исторически обособено социално явление възпитанието има три главни цели: съхраняване на познанието и развитие на социокултурата, оцеляване на човешкия индивид и човечеството, усъвършенстване на над биологичните функции на хората. Най-съществените фактори за появата на възпитанието са възникването на трудовата дейност, обществения живот и членоразделната реч. Възпитание се появява там, където възра
Система на симптомите.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 26, качен на 29/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
При Борис се наблюдават смущения в социалните взаимодействия, тъй като детето предпочита да седи на пода и да гледа книжки, а също и да играе сам, въпреки че занималнята е приятна и стимулираща игрите . Не проявява интерес нито към конструкторите, нито към други креативни игри, въпреки честите подкани от страна на учителя. За първи път Борис се оживява когато групата отива на наблюдение в пожарната. Борис се сприятелява с едно от децата в групата, но установява контакт само когато е иницииран от другото дете. По принцип момчето предпочита да общува с възрастни. Сутрин при раздялата с майката
Трудовата дейност на детето в детската градина
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 18, качен на 28/09/2015 от 6661 бр коментари 0
В процеса на труда хората влизат в определени връзки, отношения-производствени отношения. Трудът осигурява съществуването на човека, влияе върху цялостното му нравствено формиране, но в същото време е и принуда, задължение, потребност. Важни характеристики на труда са материалната и моралната заинтересованост на човека от резултатите на труда. Както индивидуалният, така и колективният труд могат да бъдат доброволни, давани за възнаграждение, могат да стимулират творчески прояви или отчуждение у човека, у хората към него. Културата на отделния индивид и на обществото като цяло е неразривно свър
Дистанционно образование и формиране на виртуални академични студентски групи
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 8, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дистанционното обучение представлява напътствия посредством печатни или електронни медии към човек, който се обучава на различно място и време от това на преподавателите или другите обучаващи се. Дистанционно е обучението, когато преподавателят и обучаващите са отделени физически и когато технологиите (звук, картина, печатни средства и др.), често пъти в съчетание с директно общуване, се използват за осъществяване на връзка между двете страни. Най-съществените различия на дистанционното образование от традиционното базирано обучение се изразяват в: пространствената отдалеченост на обучаваните
Възпитателни аспекти на средствата за масова комуникация.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 6, качен на 19/05/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
В рамките на социалната структура, една от най-важните функции на медиите е Функцията "Образование". Когато се счита, че функцията по "информирането" може да бъде предоставена от медиите, важността на предоставянето на образователната функция чрез средствата за масово осведомяване могат да бъдат разбрани по-добре. Предоставянето на образователната функция чрез средствата за масова информация е възможно чрез използването на образователни програми в предаването както и предоставянето на новини. За да могат средствата за масова информация да изпълнят функциите по образование, много внимателно тря
Форми за възпитание. Същност и особености. Класификация.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 18, качен на 27/11/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основните компоненти на възпитателния процес (цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с нейното реализиране. Те се намират в неразривна връзка и взаимна обусловеност. В това отношение Ю.К.Бабански и Г.А.Победоновцев обосновано твърдят, че всеки следващ от посочените компоненти на възпитателния процес “е закономерно свързан с всички предходни, взети заедно”. Взаимодействието и обусловеността между отделните компоненти на възпитателния процес може да се онагледи посредством следната фигура: цеСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни