Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Проблеми и възможности при износ „Примекс инженеринг” ЕООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблематиката на митническия контрол по отношение на изделията с двойна употреба представлява завишен риск за националната сигурност на всяка една страна, затова тази проблематика подлежи на детайлна правна регламентация от всички държави. Възможността тези изделия да се използват за оръжия за масово унищожение застрашава живота и здравето на човечеството, поради което държавите предприемат необходимите законодателни стъпки в насока гарантиране живота на хората и ограничаване до минимум на възможните рискове. Въпросът за правната стриктна регламентация на движението на изделия с двойна употре
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИАГЕО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 19/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Диагео безспорно е една от най-успешните дестилационни компании в света. Това е така, защото нейните продукти се предлагат по целия свят. Независимо от факта, че тя е сред най-добрите компании в света, Диагео трябва да намери начини за по-добро използване на своя потенциал като прилагане на съвременни технологии в производствения процес, подобряване на качеството на продуктите, мотивиране на персонала чрез преразглеждане на структирата на работната заплата, правилното обучение на персонала и включване в инициативи за създаване на информираност за марката на продуктите. Всичко това е необходимо
Управление на операциите.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Изпълняващата роля на управлението на операциите, трансформираща се във фактор за развитието на фирмата, се основава на преобразуването на ресурси в завършен продукт или услуги. В една фирма, тези ресурси могат да бъдат човешки - работници, служители и мениджъри; съоражения и процеси, сгради и оборудване; технология и информация. Традиционният трансформационен модел завършва с продукт, стока и услуга. Развитието на една фирма не е резултат от един фактор, а по-скоро комбинация от фирмена стратегия, структура и процеси, които се подреждат заедно в едно общо цяло. Управлението на операциите е с
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повечето автори представят стратегическият процес като рамка, която се състои от няколко отделни фази. Традиционно, тези стратегически дейности следват определена прогресия като всички етапи са теоретично и причинно свързани помежду си. Независимо от това моделите на стратегическия процес се различават по сложност и фокус . General Electric (GE) е учредена на 15 април 1892 г. Тя диверсифицирана в инфраструктурни и финансови услуги. Продуктите и услугите на компанията варират от самолетните двигатели, производство на енергия, производството на петрол и газ, оборудване и домакински уреди за меди
ПРАКТИКИ ПО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕС.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 02/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
„Най-добра практика” е набор от инструкции, техники и методики на обучение, които, благодарение на опита и изследванията, са доказали своята ефективност и водят надеждно до желания или оптимален резултат. Затова „най-добри практики” са оперативните практики, които неизменно показват резултати по-добри от тези, постигнати с други средства и тъй като те са се доказали, същите се използват като образец . Що се отнася до понятието „обучение”, то може да се дефинира като „процес на привеждане на човек към приет стандарт на владеене на умения чрез практика и инструкции” . Освен първоначалните квалиф
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ВЪВ „ФЕНИКС ИНВЕСТ ООД”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 02/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Управлението на операциите е толкова важно за малките организации, колкото и за големите такива. Независимо от техния размер, всички фирми трябва да произвеждат и доставят своите продукти и услуги ефективно и ефикасно. На практика обаче, управлението на операциите в малките и средни преприятия има своите проблеми. Големите компании разполагат с необходимите ресурси, за да постaвят на отделни лица специализирани задачи, но по-малките фирми често не могат да си го позволят и затова, ако се налага, едни и същи хора извършват няколко дейности едновременно. Такава неформална структура може да позво
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 02/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проектите са се превърнали в нов начин на осъществяване и управление на бизнес дейности. Проектите са временото преустройство на ключовия персонал, предназначен да изпълнени специфични бизнес цели с определeни клиенти. Един проект има начало и край. Екипът на проекта се разпада след като бъдат изпълнени целите. Той има своята променливост и се ръководи от конкретните нужди. Проектният подход към управлението на бизнес дейностите обхваща промени и сложност. Проектите могат да се дефинират по много различни начини. Все пак, има някои черти, които са общи за всички проекти. Обикновено тези черти
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЕРВИЗ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системата на прекия контрол при ITS-iris ЕООД се характеризира с неголямо организационно пространство. Управителят ръководи един администратор, трима техници, един доставчик-пласмент и един счетоводител. Дейността на ITS-iris ЕООД се осъществява посредством Телевизионен сервиз. Това е относително несложна трудова дейност. Чрез прекия контрол и наблюдение на управителя на ITS-iris ЕООД се осигурява трудовата мотивация на служителите в Телевизионния сервиз. Съществува относително висока ефективност на комуникация във вътрешноорганизационен план и план на външна среда. Системата на прекия контр
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ....
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поради това че въпреки различния индивидуален принос в общите трудови усилия на производство в Енпром човешките ресурси са класифицирани по длъжност, стаж и квалификация, те получават и равностойно трудово възнаграждение според тази класификация. Организацията се превръща в сериозно препятствие за използването на огромния потенциал, заложен в пряко заетия в дейността човек. Основен момент при осъществяване на стратегическо управление на човешките ресурси е ситуирането му в мрежата на взаимодействия на организационната стратегия [1, 98]. Необходима е трансформация, чрез която Енпром да е адеква
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ХОТЕЛ АРМИРА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяка организация се създава в името на някаква цел и предвид извършването на определена дейност. Семеен хотел „Армира“ предлага туристически пакет услуги на основа хотелиерство. Хотелиерството е сложен производствен процес, тъй като това е дейност в сферата на услугите и се произвежда услуга. Крайният продукт не е осезаем и не може да бъде измерен в количествени единици. Стратегията на хотела е да се постигне висока рентабилност на продажбите и да се увеличи потока от гости, като предложи високо качество на услугите както вътре в хотела, така и при предоставянето на допълнителните услуги извъ
Изготвяне на план за среща на заинтересованите страни по проект „Морски газопровод Южен поток- български участък.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
След завършването на проекта за морски газопровод „Южен поток“, той ще може да транспортира 63 млрд. m3 природен газ на година. Ето защо този проект е от изключително значение не само за страните, през чиято територия ще преминава газопроводът, но и за страните в целия ЕС, тъй като ще осигури стабилност и сигурност при доставките на газ. По проектa „Южен поток“, както вече бе установено, заинтересованите страни в българския участък включват няколко основни категории: • Собственици на земи; • Земеползватели; • Бизнес и бизнес асоциации; • Ползватели на морски зони, включително риболов; •
Заинтересовани страни по проект „Морски газопровод Южен поток- български участък.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Морският газопровод „Южен поток“ е основен елемент от газопреносната система "Южен поток", която има за цел да доставя природен газ от Русия за страните от Централна и Югоизточна Европа (Фигура 1). 1.1. Кратка история на проекта Морският газопровод „Южен поток“ се състои от четири съседни паралелни тръбопровода с дължина около 931 километра (km), които трябва да минават през Черно море от руския бряг край Анапа, през руската, турската и българската граница, близо до гр. Варна. Освен морските тръбопроводи, морският газопровод „Южен поток“ обхваща и малки участъци на сушата в Русия и БългарияСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics