Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
УСПЕШНИ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел е да се покажат основни социални проблеми, за чието решаване е необходимо да се намерят нови решения, които отговарят едновременно на обществената необходимост и които се очаква да доведат до нови или подобрени възможности и връзки и по-добро използване на активите и ресурсите. Този проект е започнал през 2005-2006 г. Това движение е започнало своята дейност, поради две основни предизвикателства за настоящите и бъдещи общества - изменението на климата. Основната цел на движението е изграждане на местна устойчивост към изменението на климата чрез изграждане и използване на стратег
АНАЛИЗ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМА ПО ИЗБОР НА ОСНОВАТА НА МЕТОДОЛОГИЯТА IMPROVE.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Иновациите са от съществено значение за успеха на бизнеса, по-специално в икономики, които не могат използват ценова конкуренция. Конкурентното предимство на предприятията в България се основава на евтина и сравнително квалифицирана работна сила и по-материално интензивно производство. Въпреки всичко, това конкурентно предимство е само временно в глобалната среда. Впоследствие, европейските компании, включително българските компании, трябва непрекъснато да прогнозират потребностите на клиентите, да генерират привлекателни идеи и да ги материализират в успешни продукти, процеси, услуги и бизнес
ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 и 2 по въведение в предприемачеството.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 12/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
При ЕТ се изисква подаване на Заявление по образец; За регистрация на ООД/ ЕООД се изискват: 1. Бележка за внесен капитал. 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) 3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). 4. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). 6. Заявление по образец А4; 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския 8. Декларация по чл. 13, ал. 5,
Иновационната политика на Волейболен Клуб „ЦСКА”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 01/06/2018 от luckity бр коментари 0
Волейболен клуб “ЦСКА” води съществуването си от 1948 г. като волейболна секция в състава на спортно дружество “ЦДНА”. От края на 1993 г. волейболният клуб се обособява като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, като запазва името с абревиатура “ЦСКА”, посредством което е известен в страната и чужбина. Спортната база, която използва клуба е собственост на Министерство на отбраната на Република България и е предоставена за ползване по силата на договор, в който са уредени и въпросите за представяне на Българската армия в Международната организация за военен спорт. Сградата на волейб
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 11/04/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Г-н Василев трябва да приеме, че промяната в потребителското търсене и цялостните негативни тенденции на пазара изискват системна подготовка. Прекалено раздутия щаб е довел до това, че в проблемна ситуация трябва да се съкращават работници. Същото се отнася и за произвежданите продукти като са инвестирани множество средства в оборудване. Самото освобождаване е последица от недалновидното управление на цялостното производство. Управленските решения на развиващ се в положителна посока са били амбициозни и лесни – покупка на нова машина и натоварване на работниците в множество смени. Съкращаване
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ/МОЩНОСТИ НА ВИНТАЙМ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Производственият капацитет е максималната мощност, предвидена за съответния период (десетилетие, месец, тримесечие, година) съгласно предварително определена номенклатурата и съгласно оптимално използване на наличното оборудване и труда. Икономическата обосновка на производствения капацитет е ключов инструмент за производствени планиране. Формиране на производствения капацитет отчита влиянието на фактори като обхват, качеството на продуктите, основно технологично оборудване, средната възраст на оборудването, фонда от време за работа в определен срок, размерът на производствените зони и т.н.
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ, ПОВЕДЕНИЕТО И РОЛИТЕ НА ХОРАТА В "УЧЕЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ".
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 20/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Знанието винаги е разглеждано като едно от ключовите стратегически ресурси, които могат да доведат до устойчиво дългосрочно конкурентно предимство. Знанието е способността на хората и организациите да разбират и да действат ефективно. Познанията подкрепят справянето с ежедневни рутинни дела, а то също така може да създаде решение за нови ситуации, когато е необходимо. Организациите, които трябва да се развиват, да се конкурират и да работят в постоянно развиваща се среда, трябва да възприемат концепцията за учещата се организация в своето функциониране. Те не могат да оставят развитието на зна
СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АУТСОРСИНГА В СВЕТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Настоящата курсова работа има за цел да изследва потенциала на онлайн аутсорсинга (ОО) като нов и иновативен канал за социално-икономическо развитие на развиващите се страни и на практикуващите. Като тук ще се съсредоточим върху мотивацията на младите програмисти да извършват аутсорсинг услуги. Ограничението на настоящото изследване е, че това е само един частичен аспект от цялостното социално и икономическо влияние, което ОО има върху икономическото развитие на страните и обществата. Онлайн аутсорсингът (ОО) се отнася до сключване на договори с трети страни, работниците и доставчиците (често
Анализ на инвестиционната дейност на община Бургас (недовършена част относно развитието на инвестиционната дейност).
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 07/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бургаска област е разположена в югоизточната част на България на територия от 7748,067 кв. км (6,9% от площта на България) и е втората по големина след Софийска област. На изток областта има широк излаз на Черно море /224 км/, на юг граничи с Република Турция, на запад с Ямболска и Сливенска области, а на север - с Варненска и Шуменска области. В областта се намира най-големия залив на Черно море - Бургаския залив с ширина 10 - 12.5 км и дълбочина 10 - 12м. В близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско, като последното е превърнато в язовир. Изла
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕКЪТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 15/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички организации искат да бъдат успешни, дори и в сегашната среда, която е силно конкурентна. Ето защо, компаниите, независимо от големината и пазара се стремят да задържат най-добрите служители, признавайки тяхната важна роля и влияние върху организационната ефективност. За да преодолеят тези предизвикателства, компаниите трябва да създадат силна и положителна връзка със своите служители и да ги насочват към изпълнението на работните задачи. За да постигнат своите цели и задачи, организациите трябва да разработват стратегии за конкуренция на пазара и да увеличат своята производителност. Въ
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 30/01/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на създаване на едно ново предприятие е въплътен в предприемаческия процес, който включва повече от просто решение на управленски проблем. Един предприемач трябва да намери, оцени и развие една възможност като преодолее силите, които се противопоставят на създаването на нещо ново. Предприемаческият процес може да се дефинира като процес, чрез който ново начинание / предприятие се създава от един предприемач. Стъпките в предприемаческият процес са представени от следните четири фази: (1) Идентифициране и оценка на възможността, (2) Разработване на бизнес план, (3) определяне на нео
Мисия, цели, стратегия за развитие на фирма „ЕЛВИ“ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегическият мениджмънт е тясно свързан с концепцията за стратегическо планиране. При нея главно внимание се обръща на дефиниране на стратегическите проблеми, приоритети и разработване на съответните решения за тяхната реализация. В тесен смисъл стратегическият мениджмънт се определя като съвкупност от методически правила и процедури за вземане на т.нар. стратегически решения, които се отнасят до главните въпроси на развитието на компанията. По-широката трактовка (Доралийски, А., Стратегически мениджмънт) включва още и характеристика на системата за управление, която позволява адекватно даСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics