Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Организация на личния труд на мениджъра
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 08/12/2010 от rostislava бр коментари 0
Мениджмънтът, или управлението на съвместни човешки дейности, е немислим извън някаква форма, в която и чрез която се осъществяват тези дейности. Тази форма се означава с понятието “организация”. Един от бележитите специалисти по управление – Честър Барнард – определя преди повече от петдесет години организацията като “система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Според това общо определение организацията е социална система преди всичко друго, защото в нейната основа са хората. Управлението на съвместни дейности на повече от двама души има история на развитие, датира
Мотивация на персонала
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 08/12/2010 от qnina бр коментари 0
Първоначалните коцепции за мотивацията са вкоренени много дълбоко в нашата култура. Още в Библията, в митовете и в античните предания могат да се намерят много случаи, в които властелин държи наградата пред очите на предполагаемия герой или е издигнал меч над главата му. И в единия и в другия случай предполагаемият герой е силно мотивиран. В древността, когато хората са били бедни и неуки, те са били благодарни на всичко, което им е позволявало да преживеят или изхранят семейството си. Положението не е било по-различно и в страните от Западна Европа в края на XIX век. В течение на почти цели
Икономически аспекти на държавното, общинското и частното образование
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 08/12/2010 от hristova бр коментари 0
При съвременното обществено – икономическо развитие образованието е важен фактор на потенциалния икономически растеж на страната и на просперитета на всеки индивид. По – високото образование в общия случай означава по – висок интелектуален потенциал на човешките ресурси като цяло. Образователното равнище на населението характеризира косвено качествата или средното равнище на уменията на населението като индикатор за човешкия потенциал на страната. Образоваността статистически се оценява чрез структурата на пълнолетното население (или групи от него) по степени на завършено образование. В Б
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 31, качен на 08/12/2010 от nasto бр коментари 0
Класификацията на школите в научния мениджмънт е един от най сложните въпроси в теорията на мениджмънта. Нещата се усложняват и това, че върху мениджмънта като социална практика оказват влияние много науки, научни дисциплини, теории, направления и др. Наред с това често се смесват или се правят опити за съвместяване на класификация и периодизация. През 1967 г. Херберт Xикс предлага една периодизация в развитието на мениджмънта. Според него в развитието на мениджмънта следва да се обособят 4 етапа : 1. Донаучен период – до 1880г. 2. Научен мениджмънт (класическа
Управленски структури
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 08/12/2010 от miss_plam бр коментари 0
В икономиката термина “организация” най-често се определя като система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души. Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се приема от членовете на групата като обща. Освен това, тя трябва да бъде съставена от двама или повече членове, които да работят съвместно с намерение да достигнат значимата за всички цел. Всяка управленска организация трябва да
Персоналът е лицето на организацията
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 08/12/2010 от VT бр коментари 0
Хората са най – важният ресурс във всяка една организация, независимо от нейните размери и предмета на дейност. Персоналът е лицето на организацията и от това до колко хората са мотивирани да работят, да се развиват и да дадат най- доброто от себе си, зависи успеха на цялата организация. Една от основните задачи на съвременното управление на човешките ресурси е създаването на работна среда, която да съдейства за постигането на целите. Мотивацията в тази насока има съществено значение. Най – често тя се дефинира, като съвкъпност от психически процеси, свързани със силата и посоката на поведен
Анализ и разработване на функцията „организиран”е в управлението на “Некском” ЕАД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 08/12/2010 от dickov бр коментари 0
Организирането е определяне на състава, съотношенията и взаимоотнишенията междуелеминтите, които участват в дейността на организацията, и тяхното поддържане или актуализиране в процеса на нейното функциониране. Организационна система на управление (ОСУ) е относително-постоянен ред на връзки между елементите на организацията. 2. Проучване видовете елементи в ОСУ и връзките между тях Елементите в ОСУ могат да бъдат два вида – органи на управление, които са два вида индивидуални и колективни, те имат правомощия да вземат решения; и управленски звена, това са групи сътрудници, участващ
Удовлетвореност от управленския стил в българските фирми (изследване на проблема в една фирма)
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 08/12/2010 от the бр коментари 0
Като цяло се счита, че при всеки проблем или въпрос във фирмата има различни начини на управление, с цел да се постигне оптимално решение, което означава, че добрия управленски стил е свързан с промени, съобразно обстоятелствата. От друга страна, съществуват ръководители, които прилагат само един стил на управление. Това, от една страна може да бъде благоприятно за самите служители, защото те знаят както да очакват от ръководителя си, от друга страна обаче, както вече бе споменато, това може да бъде вид грешка, защото отделните обстоятелства изискват промяна на стила, което пък от своя стра
Анализ и оценка на външната среда
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 08/12/2010 от mutzo бр коментари 0
Външната среда представлява съвкупността от ограничения и условия, в които функционира БО. Тя включвам т.нар. външни фактори (независими променливи). Тези фактори, които съставляват външната среда могат да се разделят на две върешно свързани групи : -макросреда -микросреда Най-общото компанията трябва да наблюдава ключовите фактори от макросредата (социални, икономически, технологически, политически), които въздействат върху бизнеса, а също така и значимите фактори от микросредата (птребители, конкуренти, дистрибутори, доставчици), които въздействат на възможно
Къща на качеството
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 08/12/2010 от kaka_iv бр коментари 0
Методът “Къща на качеството”, известен още като функционално разгръщане (QFD) възниква в края на 60-те в Япония. Метода е сравнително малко познат и използван у нас. “Къща на качеството” предлага последователност от действия и нагледни средства в фазата на проектиране, насочени към повишаване качеството на изделията и услугите. Използват се екипи от специалисти, които анализират потребителските изисквания към определен продукт, както и достиженията на конкурентите по отношение на сходни продукти, съпоставят ги с техническите характеристики на разглеждания продукт и предлагат начини за подобря
Проектиране на формална организационна структура
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 08/12/2010 от mentora бр коментари 0
Най-общо, организирането представлява процес на ефективно разпределяне на ресурсите на организацията за постигане на нейните стратегически цели. Разпределянето на ресурсите зависи от избора на най-подходящ, от гледна точка целите и задачите на организацията, вариант на разделението на труда. В резултат на това се обособяват групите, отделите и другите звена, и се установяват формалните властови отношения и механизмите за координиране на различните задачи на организацията. Докато стратегията определя какво трябва да се направи, чрез функцията „организиране" се указва как това трябва да се пости
Анализ и проектиране дейността на фирма „Аполон 555” АД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 32, качен на 08/12/2010 от ivak бр коментари 0
Формата за организация на производството е групова, тъй като отделните производствени етапи се осъществяват на отделни машини (универсални или специализирани), разположени в пространствена близост една до друга, образувайки група еднотипни машини. Обработваните изделия се движат по групи машини, работни места и операции, следвайки технологичния си ред по маршрута. Характерно е, че зад всяка машина застава отделен работник и извършва определена операция, но по всички изделия. Предимствата на груповата форма на организация се изразяват в съкратен производствен цикъл в сравнение с индивидуалнатаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics