Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО В СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 12/12/2010 от trifi4 бр коментари 0
Туризмът е една от най-широко разпространените и бързоразвиващи се стопански дейности в света и има изключително силен мултипликационен ефект по отношение на другите икономически дейности. Според преценката на световните специалисти, през следващите 5-10 години потреблението в сферата на туризма ще се удвои в световен мащаб и ще нарасне с близо 30% в Европа. Световните тенденции в развитието на туристическия сектор потвърждават тази прогноза, особено предвид трайната тенденция към увеличаване на средната възраст на населението в развитите страни, намаляването времетраенето на работния ден и съ
Структура-поведение-ефекти” за изследване параметрите на пазарната структура и поведението на компанията “Vivatel” на пазара на мобилни услуги”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 11/12/2010 от mom4il бр коментари 0
Първоначалната инвестиция на “Вивател”. За да се осигури силно представяне на компанията, е направена едновременно реклама по всички канали - външна, в телевизиите, в печатните медии, в радиата. Общо са инвестирани над 16 млн. лв. за реклами и маркетинг. Дилърите на компанията правят и допълнителни разходи за същото, така че инвестицията не е никак малка. Стратегическо планиране “Третият GSM оператор в България - „Вивател“, ще стартира търговска дейност през идната седмица, най-вероятно от понеделник, 7 ноември. Официално от „Вивател“ нито потвърдиха, нито отрекоха информацията. Единст
Индустриален маркетинг - внедряване на нов продукт в “Лакпром” АД - гр. София.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 11/12/2010 от djordan_1989 бр коментари 0
Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по - дълъг оборот на капиталните средства. Ето защо, разработ
РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 11/12/2010 от medilin бр коментари 0
Каналите за реализация на продукция осъществяват редица фун¬кции, които осигуряват достигането на продукцията до мястото й във времето, най-удобно за закупуването й от потребителите. Освен това, каналите осигуряват трансформиране на собствеността върху продук¬та, т.е. прехвърлянето й от производителя чрез посредника към купувача. Нека се спрем на някои от основните функции на каналите за ре¬ализация: Първо. Намаляват броя на необходимите за реализацията на про¬дукцията сделки. Голямата част от фирмите предпочитат да прехвър¬лят пласментните функции върху търговски посредници заради по-ефекти
СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ В ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПЕТРОЛ” АД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 09/12/2010 от itka_kokitka бр коментари 0
Един от ключовите елементи за подобряване на икономическата ефективност е корпоративното управление, което включва съвкупност от взаймоотношения между ръководството на дружеството, управителните органи, акционерите и другите заинтересовани лица. Корпоративното управление представлява система за разпределяне и балансиране на различните интереси, пресичащи се в съвременните компании - тези на мениджмънта, акционерите и обществото като цяло. В тесен смисъл, съвременното то е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри.
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 09/12/2010 от milica82 бр коментари 0
През последните десет години в България се извършват реформи във всички области на обществено политическия живот. Тези промени обхващат и всички сектори на социалния живот. Настъпилите радикални промени наложиха остра необходимост от планиране дейността на ле¬чебните заведения. Мениджърските екипи на лечебните заведения придобиха юридическа, финансова и стопанска самостоятелност и получиха възможност да се разпореждат както с глобалния бюджет, така и с финансовите резултати. Функционирайки като търговско дружество е нужно ръководството на болницата да намери правилния път за оцеляване в усло
Практики при обучението и развитието на персонала
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 09/12/2010 от vihra бр коментари 0
Периодичните изследвания на обучението на персонала в европейските организации от 1989 година насам в двадесет и една страни дават възможност да се характеризира състоянието и да се очертаят основните тенденции в развитието му. Анализът на европейския опит в тази област и популяризирането на успешните подходи и методи, използвани в страните с развити пазарни отношения, са изключително полезни за нашата практика. Прилагането им по подходящ, начин може да повиши ефективността на обучението и развитието на персонала в българските фирми и да улесни интеграционните процеси със страните от Европейск
Удовлетвореност на кадрите от факторите на труда в българските фирми
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 09/12/2010 от 123 бр коментари 0
Една от най-известните признати, влиятелни и доказали полезността си концепции за същността на бизнесстратегията принадлежи на Майкъл Портър: "Стратегията е отговор на възникващите вън от фирмата заплахи и възможности - от една страна, и на нейните силни и слаби страни - от друга страна, с който се цели постигане на конкурентно преимущество" . В тази връзка стратегията на “Клас Холидейс” се изразява в преодоляване на слабите страни вътре в предприятието и следване на процедури за доразвиване на силните си страни, както и политика на предвижване и предпазване от външни заплахи и възползване от
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 09/12/2010 от eminema бр коментари 0
Като цели на предприятието поставени в тактическия план могат да бъдат определение следните: Увеличаване на пазарния дял и печалбата - Главната цел и грижа на всяко предприятие е да организира и провежда така своята дейност, че от нея да се получава максимален икономически ефект. Най-синтезиран паричен изразител на този ефект е печалбата. Увеличаване на рентабилността - Печалбата не винаги е верен измерител на ефективността на предприятията. Едно предприятие може да отчете по-малко печалба от друго и въпреки това да има по-висока ефективност от своята дейност. Причината е, че то е получило п
Оценка на риска на работното място
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 09/12/2010 от dinko бр коментари 0
Оценката на риска се свежда до определяне на количествени характеристики на вероятността да настъпи желано събитие (честота на щетите), както и на количествени характеристики на нежеланите последици, вредите (техника на щетите), причинени от него. Изчисляването на неблагоприятните последици е свързано с измерване на щетите, което следва да доведе до тяхното изчисляване в натурален вид чрез определен метод. За целта трябва да се определи подходяща мярка, чрез която да се изрази въздействието на риска. Тъи като основна цел на управлението на риска е да гарантира финансовата стабилност е най-доб
Условия на труд и работна заплата във фирма „Петрол АД”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 09/12/2010 от smith бр коментари 0
Пазарът на труда е икономическо пространство, в което се намират и преговарят две големи групи: а) работодатели, които търсят работна сила б) наемни работници, които търсят работни места Трудовият пазар може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, институции, които осигуряват намирането на работна сила или желани работни места. В резултат на особеностите на извършваните трансформации в икономиката пазарът на труда в България има следните характерни черти: • Силно изразено неравновесие на търсенето и предлагането на труд както в глобал
Участие на информационните технологии в проектиране, инженеринг и производсвото на продукти в предпприятията.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 09/12/2010 от marto бр коментари 0
Проектантската дейност е една от най-важните за оцеляването и развитието на една Бизнес организация (БО) .Проектирането на продукти е неограничен процес във времето, който по начало отнема много време.Компютрите обаче помагат за ускоряване на този процес.Тази помощ се класифицира в три основни направления : компзтърно проектиране (CAD), компютърен инженеринг (CAE) и компютърна подготовка на производството (CAM). Компютърното проектиране се извършва с CAD системи, които позволяват изготвяне на чертежи, които се изобразяват на монитора на компютъра.Чертането с тези системи се звършва с линии, дСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics