Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
БАЛАНСИРАНИТЕ КАРТИ ЗА ОЦЕНКА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 31, качен на 01/03/2011 от кате бр коментари 0
Представени са основните подходи към картите, базиращи се на Теорията на заинтересованите страни и Теорията за максимизация на стойността, както и съществуващите гледни точки към структурирането на съществените аспекти на развитието на организациите. Дадени са примери за модели на балансирани карти, основаващи се на различни представи за връзките и зависимостите между включените в картите резултативни и факторни променливи. През последните десетина години балансираните карти за оценка се утвърдиха като водещ инструмент на стратегическото управление. В настоящата статия се разглеждат някои от
Възникване на класическата школа в научния мениджмънт в САЩ. Ф. У. Тейлър.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 28/02/2011 от p4eli4ka бр коментари 0
Втори принцип – Научен подбор и развитие на способностите на работниците. Съзнателното изучаване на природата, характера и постиженията на всеки работник става задължение на управата. Това се върши, от една страна, за да се определят границите на възможностите на дадения работник, но което е по-важно – за да се определят и насоките за неговото развитие (и обучение). След това съзнателно и систематично той бива трениран, подпомаган и обучаван; дава му се възможнос за растеж, което ще доведе до издигането
Мотивацията и стимулирането.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Всичко казано дотук е основание за предмета на настоящата разработка. Тя се състои от две глави – теоритична и практическа. В глава първа са разгледани най-извест¬ните теории за мотивацията, основните мотивационни модели, критериите за успех на мотивацията и факторите, от които тя се повлиява. Във втора глава се изследва експериментално мотивацията, анализират се получените резултати и се очертават основните взаимозависимости и влияния между мотивация, удовлетвореност, привързаност и факторите пол, въз¬раст, стаж, ниво в йерархичната структура. 1.1.1. В основата на мотивацията са разнообразие
Анализ на функцията справяне с конфликти във фирма “Лортън”ЕООД и насоки за усъвършенстване.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 1
Пиша тази курсова работа по темата за конфликтите и справянето с тях, защото темата е актуална и е част от ежедневието и живота на всеки човек. За да се намери изход от дадена конфликтна ситуация се изискват не само богати знания, умения и качества, а и новаторство, добра организация и планиране, много упоритост, постоянство и търпение. Определение за конфликт Първо ще дам определение за конфликт, като общо понятие. Конфликтите често се асоциират с агресията, опасността, спора, враждебността, войната и други. Затова у хората е залегнало убеждението, че конфликтът винаги е нежелателно явл
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ / пазар на безалкохолни напитки /.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Главната цел в производствената програма е технологичното разширяване на производството, което ще допринесе за увеличаване на асортимента от предлагани продукти, намаляване на себестойността на единица продукция и осигуряване по-високи печалби за търговеца. В инвестиционният проект на предприемача е предвидена инвестиция в реконструкция и модернизация на производствената сграда. Инвестицията е необходима с цел осигуряване на необходимата работна Стратегия на фирмата: С внедряването на новите технологични мощности фирмата ще повиши производителността си, което ще и позволи да задоволи потр
Определяне стила на ръководство в реална организация / “ЕЛИЗ” АД-Варна /.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 28/02/2011 от momchile бр коментари 0
При сегашната обстановка на силна динамика на празарните условия, на множество рискови ситуации и потребност от бърза реакция на мениджъра решението има много богата характеристика. Тя се определя предимно от новата ситуация, в която се намират стопанските единици и ръководителите им, от множество проблемни ситуации, чиито параметри не могат точно да се имерят, от сложната социопсихологическа обстановка в страната и нарастващото социално напрежение сред персонала на предприятията. Ефективното упр. Решение като правило представлява сплав между професионализма на мениджъра и изкуството да управ
Ефективната мотивация на персонала и екипите в управлението. Форми на мотивация.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Мотивацията представлява вътрешната енергия, която включва активността на човека в живота и в работата. Мотивираният служител е този, на когото му „говорят очите”, който отива на работа „като на празник”, вътрешно се нуждае от работния процес, привързан е към него и получава от него истинско удоволствие. А както е известно, човек може да върши добре само онази работа, която му доставя радост и удовлетворение. Не е възможно служителите да бъдат мотивирани чрез директиви, по насилствен начин. Системата за мотивиране предполага специални мероприятия, насочени към вътрешните ценности и потребно
Роля на ръководителя за успеха на организацията.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Определяне на понятието “лидерство” остава неопределено в българската литература. Вероятна причина за неопределеността идва от това, че литературните извори ползват думата “leadership”, която на български може да се превежда в зависимост от контекста ту като ръководство, ту като лидерство. Като се има предвид, че между двата термина има съществени различия. В този аспект ще посоча едно съпоставяне между ръководство и лидерство, за да се откроят характерните особености на лидерството, чрез които да се интерпретира същността на лидерството. Ръководството като една от функциите на управление е мм
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ИНЖЕНЕРИНГ”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Крайните финансови резултати характеризират ефективността от производствената , търговската и финансовата дейност на фирмата. В зависимост от съотношението между приходите и разходите , тези резултати могат да бъдат печалба или загуба. Равнището и динамиката на печалбата се намират в пряка зависимост от равнището и динамиката на отделните видове приходи и разходи, които се извършват във фирмата. Тази зависимост се определя по формулата : Управлението на фирмата се характеризира с осъществяването на редица функции, основни от които са: планиране, отчитане, контрол и регулиране. Посочените функ
ЛИДЕРСТВО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Умението на лидера да делегира пълномощия, да дава възможност за развитие на комуникацията в организацията, да реализира творческите потенциали на последователите е в основата на съвременният успех на лидерското поведение. Това няма нищо общо с твръдата ръка на лидара от миналото и подчиняване за сметка на нереализирани човешки потенциали. Ефективното лидерство предполага всестранен самоанализ на поведението си и развитие на лидерските си качества. Всеки лидер трябва да има рефлексивно мислене за това какви са силните му и слаби страни,къде се е променила ситуацията и как де се реагира адеква
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАБЛИЧНО ГРАФИЧЕН МЕТОД НА АГРЕГАТНОТО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМА “ИВ-ДИ” АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОРЪКИ ЪГЛОШЛИФОВАЛНИ МАШИНИ,БОРМАШИНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции), а така също между тях и разполагаемите ресурси на предприятието (производствени мищности, финансови, трудови и материални ресурси) за производството на договорена продукция в установените обеми, номенклатура и срокове. Същността на ПМ включва следните основни елементи: хора, сгради, полуфабрикати, пробеси и планиране. Това е така наречения модел за същността на ПМ с “5 Р’s” Пазарът, включващ потребителит на продукти или услуги, ф
Управление на предприятие с предмет на дейност: „Счетоводно-правни услуги” .
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Мисията на Счетоводната ни къща е задоволяване на пазара с пълно обслужване на фирмите, както счетоводно, така и правно. Постепенно изтласкване от пазара, на малките и не дотам конкурентни счетоводни услуги, много от които и в сивия бизнес. На етапа много от фирмите се обслужват на парче, от недотам квалифицирани счетоводители. В момента на пазара в Силистра, се предлагат счетоводни услуги от различни фирми, но има много причини да се предпочете нашата счетоводна къща пред поддържането на собствен счетоводител и обслужване от други, като най-важни са:  счетоводната практика е огромна иСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics