Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
„Аз-ът” на личността и поведението.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Изучаването на свойствата, структурата и функциите на „Аз-а” има както теоретическа, така и практическа стойност. Влиянието му върху поведението на личността в икономическата дейност се свързва с представата за собствените възможности, самооценката, равнището на претенции, самочувствието, увереността в собствените възможности, аспирациите в професионалната дейност и т.н. Относно понятието за „Аз” в психологията няма еднозначно виждане. С. Албрехт, Д. Томас, Б. Чатуик смятат, че „Аз-ът” се изразява в комплексна представа за това, което мислим, че сме, за това, което мислим, че другите
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Някои автори смятат, че термините общуване и комуникация имат различно значение. Според Ат. Натев общуването е “житейският и културният опит, който индивидите могат непосредствено да добият в, чрез и благодарение на съобщителните връзки помежду си”, а комуникацията – “социализираните условия и средства, начини и правила за реализация на тези връзки.” Едва ли е необходимо, пък и не е възможно да се разграничат тези две понятия. Те непрекъснато се преплитат. Ето защо езиковедите обикновено употребяват тези две понятия синонимно. Разграничава се вокална (вербална) и невокална (невербална) комуни
Социални общности и взаимодействие - характеристики.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Понятието за общност е един от най-неясно формулираните и двусмислени термини, който и до днес няма утвърдено специфично значение.Най- малкото, което този термин може да означава, е съвкупност от хора в дадена географска зона.Съществуват и три други елемента, които могат да се третират като значение на термина общност: 1) Общностите могат да се считат за съвкупности от хора със специфична социална структура и ето защо съществуват групи от хора, които не са общности. 2) Чувство на принадлежност или дух на общността. 3) Всички дейности на общността, трудови или нетрудови, произтичат в рамки
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Комуникацията (общуването) не изчерпва цялостната дейност на мениджъра, но представлява една от най-важните страни. Немислимо е да бъдеш мениджър без да притежаваш висока култура на общуване. Това е така, защото в мениджърската дейност присъства деловото общуване при събиране на информация, обработката й. Общуване има и в процеса на вземане на управленско решение въз основа на събраната информация, в работата по реализацията на това решение, при анализирането му и преценката на изпълнението му, т.е. при всички етапи на управленската дейност комуникацията е един от най-важните й компоненти. Ком
Формиране и развитие на личността.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен живот. Човешката личност е едновременно и субект на дейностите, и обект на въздействията, които те упражняват. Ето защо проблема за личността заема централно място в психологията. Това е сложен и многостранен проблем, която се разработва в различни аспекти от няколко науки. В биологическите науки се разглеждат природните основи на личността, в историческит
Същност на рекреативния мениджмънт по примера на спортно-възстановителен център Orange fitness
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 23/05/2011 от radi бр коментари 0
Големият град е факт на нашето съвремие и тенденциите за неговото непрестанно увеличаване са безспорни. Жизнената среда на човека в големия град представлява сложна система от социални и екологични въздействия върху организма в различните етапи на неговото развитие. За нещастие, повечето от тези въздействия са с отрицателен ценностен знак и това е разбираемо поради неблагоприятните тенденции в цивилизационен аспект, характерни за 21-ви век: Ускорени темпове на развитие на в социално- икономическата, производствено- техническата, културната, научната сфера на живота. Резултат от тези процеси с
Мотивация на персонала.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 34, качен на 23/05/2011 от alexander бр коментари 0
Основната цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно. Това е невъзможно да се осъществи практически без прилагане на целенасочени действия за тяхната мотивация. Понятието “мотив”, “мотивация” се използват толкова често в ежедневното общуване, че ние рядко се замисляме за точното им символично значение. Затова трябва да изясним що е мотивация, що е мотив и що е стимул.Думата “ мотивация ” произхожда от латинската дума “motivation”, която в буквален смисъл се превежда като “движа, раздвижвам”. Мотивацията е социално – психологичен феномен, който кара хората да дейс
Организационните структури-ключов проблем на управленската наука и практика.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 28, качен на 23/05/2011 от krasio бр коментари 0
Организационните структури са един от най-важните показатели за ефективността на дадено управление,паралелно с това,обаче те са и главен проблем за науката и практиката.Практическият опит и множеството направени изследвания потвърждават,че в сравнение с останалите средства,много по-често ,чрез изменението на структурата се търсят и намират решения за множество управленчески проблеми.Необходимостта от изграждане на организационните структури е свързана с динамиката в развитието и по-голямата сложност от социалните структурни системи.Например при прехода от манифактурно към промишлено производст
Прогнозиране. Времеви серии. Проста средна плъзгаща променлива. Средна претеглена плъзгаща променлива.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 27/04/2011 от vani2701 бр коментари 0
Мебелно предприятие Бряст-Д АД гр.Добрич е специализирано в производството на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове по типов и индивидуален проект от масивна дървесина, различни видове фурнири, фурнировани и ламинирани плоскости. От скоро "Бряст-Д" АД стъпи на пазара за изработка на кошери по програма, както и по модел на клиента. Дружеството разполага с професионално оборудване и високо квалифициран персонал, което гарантира високото качество на произвежданата продукция. От 2005 година в Бряст-Д АД е въведена система за управление на качеството, сериф
Подходи за навлизане на нови пазари на международно ниво по примера на KАОЛИН АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/04/2011 от student_SA бр коментари 0
“Каолин” АД се развива като независима водеща международна компания в сектора на индустриалните минерали, с висок продуктово-иновативен и логистичен потенциал и мотивирани служители. Дружество е с основен предмет на дейност добив, преработка, търговия и логистика на индустриални минерали - каолин, кварцов пясък, фелдшпатови пясъци, фелдшпат, доломит, варовици, керамични преспрахове и други. Залежите на пясък в световен мащаб са големи. Най-големи производители на кварцови пясъци в Източна Европа за 2007г. са: Словакия-35 % от производството в региона, предназначено за строите
Инновационнная система Китая
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 26/04/2011 от Дмитр бр коментари 0
Современный этап мирового развития связан с процессами глобализации в самом широком смысле, поскольку характеризуется резким усилением и усложнением взаимосвязей и взаимозависимостей в основных областях экономической, политической и общественной жизни. Это выражается в формировании мировых рынков капиталов, финансов, производства, торговли, рабочей силы. Приспособление к новым условиям воспроизводства происходит в форме перестройки экономических процессов, суть которой заключена в переориентации с экстенсивных на интенсивные формы использования главных факторов экономического развития: основно
Анализ и решение на управленски проблем от българската бизнес практика /Витта Фуудс/
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/04/2011 от satisfied бр коментари 0
Снабдяването, производството и пласмента са основните дейности, извършвани от „Витта Фуудс“ ООД. Снабдяването е от съществено значение за осъществяването на ефективно производство. Сривовете в него възпрепятстват цялостния възпроизводствен процес на организацията. Конкретната задача на снабдяването е да закупи материални ресурси за производството, доставянето им на територията на организацията и подготовката им за производствено използване. Фирмите на Яневи не са се разплатили с редица доставчици . Още през февруари т. г. Ямболският районен съд е наложил запор върху всички сметки на дружестСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics