Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
ЛИДЕРСТВО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 05/09/2011 от admin бр коментари 0
Лидерството- това е тип управленски взаимодействие /между лидера и последователите му/ основаващо се на най ефективните за дадена ситуация съчетаване на различни източници на власт и е насочено към убеждаването на хората в достигането на общи цели. Така тук има три компонента лидер, последователи и ситуационни променливи. Важно е да се отбележи ,че при управленческото взаимодействие от типа “лидер- последователи” не е задължително да се предпоставя йерархична връзка, каквато е задължителна при началник – подчинен. Така също връзката е двустранна а не е едностранна и вертикална. Лидерството
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАБЛИЧНО ГРАФИЧЕН МЕТОД НА АГРЕГАТНОТО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 05/09/2011 от effe_vn бр коментари 0
същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции), а така също между тях и разполагаемите ресурси на предприятието (производствени мищности, финансови, трудови и материални ресурси) за производството на договорена продукция в установените обеми, номенклатура и срокове. Същността на ПМ включва следните основни елементи: хора, сгради, полуфабрикати, пробеси и планиране. Това е така наречения модел за същността на ПМ с “5 Р’s” Пазарът, включващ потребителит на продукти или услуги, ф
Мотивация на персонала - основна функция за ефективен мениджмънт.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 05/09/2011 от maikul бр коментари 0
Мотивацията е тясно свързана с проблема за управлението на персонала в една организация. Новите икономически отношения, породени от периода на преход към пазарна икономика, както и реалното ни присъствие в ЕС, пораждат и нови изисквания към персонала във всяка фирма и организация. Дейността по управление на персонала вече не се свързва само с подбор, обучение и разпределение на кадрите, но и формиране на ново съзнание, манталитет, а следователно и комплекс от мотивиращи въздействия. Няма съвременна концепция за мениджмънта, в която да не се отделя сериозно внимание на ролята на чове
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ ВЪВ ФИРМА “ЛАРЕШКОВ”ЕООД”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 03/09/2011 от kostantin90 бр коментари 0
Информационната система във фирмата може да бъде най-общо дефинирана като съвкупност от взаимосвързани компоненти, функциониращи като единно цяло за събиране, извличане, обработване, съхраняване и предаване на информацията за целите на планирането, координирането, контрола и вземането на решения в организацията. Чрез инфомационната система се извършват и дейности, свързани със съхраняването на данни и информация, в различна форма и на различни технически устройства, докато те станат необходими за нова обработка или за тррансфер към потребителя. Необходимостта от информационна система се об
Енергоспестяващ продукт.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 03/09/2011 от bolqrova бр коментари 0
Създаването на нововъведения за първи път се свързва с предприемачеството в икономиката. Предприемачът „……..реформира или революционира начина на производство като разработва изобретение или в по – голяма част от случаите неопитна технологична възможност за производството на нов продукт или за производството на вече познат продукт по нов начин или като разкрива нов източник за доставка на материали или нов пазар за стоки чрез реорганизация на промишлеността”. В своите по – късни трудове Йозеф Шумпетер въвежда и самото понятие „ иновация “, под което се разбира изменение с цел да се внедрят и
Жизненен цикъл на продукта във Флавиа АД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 33, качен на 03/09/2011 от ferri бр коментари 0
В условията на самостоятелност предприятието трябва само да разработва своята стратегия на развитие на по-дълъг период от време, съвместно с отрасъла, като съчетава националните интереси с интересите на колектива. Стратегията трябва да се разработва с вещината на стопанин, който не само да стопанисва собствеността си, но и да я умножава чрез раширено възпроизводство. Стопанското управление трябва да се подчини на дългосрочните цели, които да осигуряват не само оцеляване на дружеството, но и неговото ефективно функциониране в националната икономика. В тази връзка дългосрочните цели на „Флавиа”
Обект „Сладки мечти” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 03/09/2011 от s_lena бр коментари 0
Разработена е технологията за производство на фирмените продукти, разгледана е основната концепция за управлението на персонала-принципите за набор и подбор, система за възнаграждение, обучение и мотивация. Структурата на управление е йерархична с ясно разграничени нива, в зависимост от функциите, които всеки управленски или изпълнителски кадър изпълнява. Подробно сме разгледали и стратегиите, определящи развитието на фирмата и принципите, на които се подчинява функционирането на информационната система. Основните цели на дружеството са удовлетворяване нуждите на нашите клиенти, високи пари
Критерии за вземане на решения при пасивна среда.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 02/09/2011 от admin бр коментари 0
В основата на логическите построения на теорията за вземане на решения лежат редица аксиоми.Ако лицето вземащо решения тези аксиоми като ръководство на действие , то е длъжно да приеме решения , следвайки методите на теорията за вземане на решения и резултатите получени от нея. В основата на теорията за вземане на решения лежи предположението ,че изборът на алтернатива се определя от два фактора: 1.) представата на лицето вземащо решение за вероятностите на възможните изходи ( последствия ) , които имат място при избора на едно или друго място. 2.) предпочитанията , отдавани на резулт
Пневматични транспортьори за насипни товари.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 31/08/2011 от greydi_89 бр коментари 0
Производителността на пневматичните транспортни уредби за насипни материали се движи в широки граници - от 20 до 400 t/h, и зависи от конкретните условия на работа. Дължината на транспортиране нормално не надвишава 500 м., но съществуват и специални уредби с дължина на трасето до 2 км. Скороста на движение на въздуха се избира в зависимост от вида на материала в границите от 10 до 30 m/s. Диаметърът на тръбопровода се избира от 50 до 250 (500) mm, като по-големите стойности са за по-леки материали. Пневматичните транспортни уредби създават възможност за пълна херметизация при транспорта,
Бизнес среда България - Русия.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 47, качен на 25/07/2011 от rusi бр коментари 0
Българо-руски търговско-икономическите отношения през последните години се развиват на фона на стратегическата ориентация на България за разширяването на многоплановот взаимодействие със страните на Европейския Съюз. В списъка на българските външнотърговски партньори Русия заема трето място след Германия и Италия. Според резултатите от последните години товарооборот между Русия и България се е увеличил 1.5 пъти и е съставил 3 млрд.щатски долара. Ръстът е обусловен от покачването на цените върху горивата и суровини на руският експорт във връзка със съответстваща й конюнктура на световните па
Транспортна и складова техника за складиране на отпадъци.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 25/07/2011 от kalisa бр коментари 0
Този Европейски стандарт определя процедура за оценка на опаковките, чието тегло и/или обем на материала, от който са направени следва да бъде съответно минимален при запазването то на: - функционалността им по време на доставката до потребителя; - безопасност и хигиена както на продукта, така и на потребителя / клиент; - приемливост на опакования продукт от потребителя / клиента. Заместването на един материал с друг не е основа за предотвратяване при източника. Този Европейски стандарт определя също методологията и процедурата за минимизиране на всякакви опасни вещества, в случай че т
Конфликт.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Конфликтите в организацията са неизбежни и винаги ще ги има. Не може да се избяга от тях, защото целите, ценностите и потребностите на групите и отделните хора в компанията, не винаги съвпадат. От позицията и подхода на мениджъра зависи ефективността на управление на организацията. Добрият мениджър трябва да познава много добре принципите на управление, управленските функции, методи, подходи и механизми. Безпрекословното съгласие по всички въпроси би било неестествено и изнервящо. Необходимо е да има сблъсъци на идеи за задачите и проектите и разногласията не бива да се подтискат, а да се иСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics