Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Анализ на издадените патенти в България по раздели за периода 2008г- 2010г.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 16/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 2010 г. в Патентното ведомство са постъпили 260 заявки за изобретения (2009: 267), като от тях 242 (2009: 243) са на български заявители и 18 (2009: 24) - на чужди. През отчетния период броят на заявките, подадени от български заявители, остава непроменен в сравнение с 2009 г. Като цяло, през 2010 г. броят на подадените заявки за изобретения е съизмерим с този на заявките, подадени през 2009 г. като сравнението сочи слабо понижение - със 7. През 2008 г в Патентното ведомство са постъпили 270 заявки за изобретения, като от тях 250 са на български заявители и 20 - на чужди (14 - чрез Догово
„Анализ на иновационната дейност на фирма “Х-БРОКЕРС” ЕООД и насоки за усъвършенстване”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/08/2015 от анина бр коментари 0
Основни етапи на иновационният процес са фундаменталните изследвания, приложните изследвания и разработките. Фундаменталните изследвания – разкриват законите и закономерностите на развитието на природата, техниката и обществото и допълват знанията на човечеството за тях. Приложните изследвания – изучават пътищата и начините за приложението на законите и закономерностите в практическата дейност на човека. Разработките – съвкупност от опитно-конструкторски, проектно-технологични и управленски дейности, разработването на стандарти, работи в областта на дизайна, които създават възможност да се п
Управление на масово-комуникационната институция
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 04/08/2015 от ученка бр коментари 0
Категорията на социалния контрол заема важно място в социологичния анализ. Според някои автори той е свързан със съгласието, с принудата и с неспазването на установените ценности на съответната група. Той може да бъде формален и неформален, вътрешноорганизационен или осъществяван от специализирани структури. Към формалния социален контрол отнасяме например, авторитарността на държавата и системата от закони и подзаконови нормативни актове. Формалният позитивен социален контрол може да намери конкретен материален израз в парично възнаграждение, в удостояване с орден, с медал или значка, д
Съвременно управление на човешките ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 29/07/2015 от диима бр коментари 0
Организациите, и в частност съвременното управление на човешките ресурси, са изправени пред множество нови предизвикателства. Управлението на човешките ресурси е централна дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение относно нейното развитие и успех. Работата става все по-разнообразна, изискваща и динамична. Поради това работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежаващи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Промените в съдържанието на работа, изискват промяна на традиционните модели за управление на човешките ресурси. Г
PROCTER & GAMBLE
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 29/07/2015 от лилова бр коментари 0
История на фирмата През 1873 година Уилям Проктър и Джеймс Гембъл създават скромна, но перспективна компания. Тя води началото си като малка семейна фирма за сапуни и свещи. В последствие се разраства и просперира вдъхновена от целите и мечтите на своите основатели. С годините се налагат на пазара благодарение на високото качество на своите продукти и достъпни цени. Целите на P&G са основен фактор, който е допринесъл за остановяването на стабилни традиции и растежа на компанията. През 1859 година продажбите достигат 1 милион долара. Като до този момент едвa 80 души работят за фирмата. През
„МЕС-КО” ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 27/07/2015 от маликов бр коментари 0
Фирма "Мес-Ко" ООД е създадена през 1994 год., с основна дейност търговия и преработка на месо. Дружеството разполага със собствено модерно месопреработвателно предприятие в гр. Петрич с разгъната плош от 2400 кв.м. От започванета на дейността си до момента фирмата непрекъснато се развива и разширява своята дейност, а също и матeлиално- техническата си база. Човешки ресурси: Световната практика доказва, че ефективното използване на ресурсите - машини, технология, информация, пари и др. В крайна сметка зависи от хората, които боравят с тях. Много често се казва, че една организация е толкова до
Задачи по финансов мениджмънт
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 27/07/2015 от admin бр коментари 0
• Плащане(във вид на услуга) един път в края на годината. • Плащане в началото на тримесечието, олихвяване годишно • Месечно плащане в края на месеца и шестмесечно начисляване на лихвата Pmt = 4000лв. n = 3 год. i = 11% 1) PVa = ? 2) PVp = ? , при p=4 3) PVp,m =? , при р=12 , m=2 Решение: 1) PVa = Pmt . DAF, където DAF = 1 – (1+i)-n = 1 - (1,11)-3 = 2,4437 i 0,11 PVa = 4000 . 2,4437 = 9774,8лв. 2) PVp| = Pmt . DAFp| , където DAFp| = 1- (1+i)-(n-1) +1 p((1+i)1/p -1) DAF4|= 1-(1,11)-2 + 1 =
Предимства и недостатъци на клиничните пътеки и диагностично свързаните групи като инструмент за разпределение на финансовите ресурси.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 16/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обликът на една здравна система може да се разпознае най-вече по един единствен факт, а именно финансирането на болничната помощ. Причината затова е, че болничната помощ поема около 20% от нуждите на хората от медицинска помощ, но консумира около 70 % от разходите за здравеопазване. Финансирането на здравеопазването се определя като съвкупност от методи за набиране, разпределение и изразходване на парични средства, които са необходими за осъществяване на дейностите по опазване, укрепване и подобряване на здравето. Тези три съставни части на финансиране на здравеопазването са многостранно обус
Функцията организиране. Същност; значение; основни механизми.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 13/04/2015 от admin бр коментари 0
Д елегирането на пълномощия представлява основен процес, посредством който ръководителите установяват формални взаимоотношения между хората в организацията. Делегирането и пълномощията са неразривно свързани с организирането. I. ОРГАНИЗИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЪЛНОМОЩИЯ 1. Делегиране, отговорност и пълномощия За да бъдат реализирани плановете в една организация, някой трябва да изпълни фактически всяка от задачите, произтичащи от целите на организацията. Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията и да уст
АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 12/04/2015 от admin бр коментари 0
I. Теория АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Въведение Анализът на външната среда преминава през няколко етапа, които позволяват да се направи цялостна оценка на характера на външната среда на БО. Тези етапи са следните: 1. Преразглеждане на влиянията на външната среда; 2. Оценка на характера на външната среда; З. Определяне на ключовите въздействия на външната среда; 4. Определяне на благоприятните въздействия и заплахите, идващи от външната среда; 5. Определяне на конкурентната позиция на БО При преразглеждането(ревизията)на влиянията на външната среда се установява,
Оперативна програма Конкурентоспособност като стратегичeски фактор за развитие на фирма СД Конрат и Сие
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 12/04/2015 от admin бр коментари 0
I.Бизнес профил на фирмата обект на анализ. Събирателно дружество „Конрат и Сие” е 100% частна машиностроителна компания основана през 1990г първоначално от двама машиностроителни инженери, а по-късно се присъединява и трети съдружник. Основният предмет на дейност на фирмата е научноизследователска, технологична, конструкторска и експлоатационно-производствена дейност. Започнала с производство и реализация на професионални пневматични и хидравлични ръчни инструменти, през периода на съществуването си навлиза и в сферата на инженеринговата дейност. В дейността й се включва и разработване, вн
ДИАГНОСТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: УСТАНОВЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИЗСЛЕДВАНОТО УЧИЛИЩЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 11/04/2015 от admin бр коментари 0
УВОД Училището като социална организация е отворена система и осъществява непрекъснат материален, дейностен и информационен обмен със заобикалящата социална среда. Нещо повече, в зависимост от спецификата на външната среда, с която си взаимодейства организациите и училището в частност “могат да развият различни структурни особености”. Така организации, имащи структури адекватни на изискванията на външната среда са по-ефективни в сравнение с тези, чиито структури не са съобразени със средата. Ето защо е особено важно училището като организация да отделя особено внимание на взаимодейстСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics