Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2621)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2395)
Готови курсови / реферати / казуси (50)
Дипломни работи (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (19)
Реферати (17)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Проекти (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (414)
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (179)
Право (158)
Технически и инженерни специалности (157)
Туризъм (125)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (32)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 154 Сортирай по:
Курсови работи, Финанси
Договорни и взаимни фондове
Курсови работи, по Финанси, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от maimalik бр коментари 0
Американското понятие взаимен фонд съответства на европейското инвестиционно дружество от отворен тип и при положение, че в САЩ реално договорния фонд не е обособен правно, то взаимен фонд в САЩ означава колективна инвестиционна схема в Европа. В българската практика понятията колективна инвестиционна схема и взаимен фонд отдавна са еквивалентни. EFAMA приема за равнозначно на тях и понятието инвестиционен фонд. Договорните фондове или взаимните фондове са алтернатива за инвестиране на налични пари, чрез публично предлагане и инвестирането на тези средства на капиталовите пазари с цел реализи
Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти
Курсови работи, по Финанси, брой страници 28, качен на 20/07/2023 от cikas бр коментари 0
Бизнес плана, който ще разгледаме ще Ви разкрие създаването и по- нататъшното развитие на фирма ЕТ “Макс Травъл”, която е потенциален кандидат за запълване на пазарната ниша за допълнителни туристически услуги. Почвата за развитие на такъв бизнес в Девинския регион е много добра, тъй като тук са застъпени добре ловният и селски търизъм, има възможност и условия за възстановяването на балнеоложкия туризъм, както и за развитието на еко-туризма. Ежегодно се наблюдава увеличение на туристопотока, което е една от най- важните предпоставки за устойчивост на почти всякакъв вид туристически бизнес.
ПРОТИВ ДЪЛГОВАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
МВФ е създал система на съвременен колониализъм чрез структурни политика за бедните насочени за увеличаването на благосъстоянието на богатите. МВФ, както и Световната Търговска Организация и Световната банка, насочва световната икономика по пътя на по-голямо неравенство и разрушаването на околната среда. Политиките на структурни промени на МВФ и Световната банка гарантират плащането на дълга съгласно изисквания към страните за намаляване на разходите за образование и здравеопазване; премахване основни субсидии за храни и транспорт; обезценка на националните валути, за да се направи износа по-
КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кумулативните многоетапни данъци, които са били практикувани от някои са имали специфична характеристика на облагане с данък върху оборота на суровините, полуфабрикатите и готовите продукти, всеки път, когато те са продавани между фирмите. Резултатът е, че данъците на различните етапи на производството на даден продукт, обременяват потребителските цени още повече, тъй като са необходими множество сделки за производство и търговско разпространяване, а оттам и се натоварват повече малките и средни предприятия (МСП). Освен това, имайки предвид сложността, която е присъща на кумулативните данъци,
РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ. БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 12, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интеграционните процеси на капиталовите пазари на ЕС предлагат предимства като повишена рентабилност и ефективност, разпространение и разнообразяване на рисковете и намаляване на нивото на информационна асиметрия между страните. Този процес изисква постепенно придвижване към унифицирана и интегрирана финансова инфраструктура и строго прилагане на изискванията на законодателството на ЕС в областите на конкуренцията и данъчното третиране, което ще доведе до по-голяма хармонизация във финансовите практики и инструменти. Българският капиталов пазар е постигнал значителен напредък в прилагането на
Управление на иновациите и инвестициите.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 9, качен на 17/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта Вид на разходите I вариант II вариант Сума Сума Начало на проекта 740 720 Края на първа година 1800 1200 Края на втора година 360 280 Общо: 2900 2200 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането:  Вариант I: години Остатък в началото на периода Сума по главница Суми по Лихва Общо вноска Остатък в края на периода 1 1 879 200 237 600 150 336 387 936 1 641 600 2 1 641 600 237 600 131 328 368 928 1 404 000 3 1 404
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 11, качен на 15/02/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Държателят на инвестиционна ценна книга всъщност притежава правото върху бъдещите (очакваните) плащания по нея. Когатo ценната книга се търгува тези плащания трябва да се сконтират към момента на покупко-продажбата. Или продажбата на една ценна книга означава сконтиране на очакваните плащания по нея. От теоретично гледище целта на продавача на ценната книга не е освободеният в първоначалната му ликвидна форма капитал, а алтернативна инвестиция със сходен риск, например - друга ценна книга от същия рисков клас, банков депозит със същия срок и т.н. Поради това при осъвременяването на бъдещите д
Финансови посредници.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 11, качен на 09/10/2018 от марианан бр коментари 0
Компаниите за застраховки срещу нещастни случаи осигуряват защита на собствеността срещу пожар, кражба или друго събитие, а на хората – в случай на злополука. Доходът им се формира от продажбата на застрахователни полици, а преобладаващата част от набраните средства се използва за покупка на краткосрочни ценни книжа (short-time securities) с висока степен на ликвидност. Причината за предпочитание към краткосрочните инвестиции е невъзможността за точно предвиждане момента на евентуалното настъпване на застрахователното събитие, което ще наложи бърза продажба на притежаваните ценни книжа и осигу
КУРСОВА РАБОТА по BAEB008D - БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ 2016/2017.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 12, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да се получи еднородност в мерните единици пристъпвам към уеднаквителни изчисления за периодите и за лихвените коефициенти (реалтивни лихвени проценти от които впоследствие намирам коефициентите) К=60000лв n1= =4 тримесечия n2= =4 шестмесечия n3 = 24/3=8 тримесечия Rel(6)=3/12*6%=1,5% и оттам лихвеният процент r1=0.015 Rel(5,5)=6/12*5,5=2,75% r2=0.0275 Rel(5)=3/12*5=1,25% r3=0.0125 и заместваме К5г=60000(1+4*0,015+4*0,0275+8*0,0125)= 76200 лв ЗАДАЧА 4. Физическо лице е взело кредит от 160 000 лв. за срок от 10 години при постоянен ГЛП в размер на 12.5% без допълнителни
КУРСОВА РАБОТА по BAEB008D - БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 12, качен на 16/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма е отчела оборот от 300 000 лв. за 2015 г. Определете на колко е възлизал оборотът на фирмата за предходната година, ако той сега е: а/ с 20% в повече; б/ с 25% по-малко. Решение: За намирането на оборота през 2014 г. ще използвам формулата: C= , Където: C1-увеличеният оборот през 2015 С е неизвестният оборот а/. C1=300 000 лв. р=100%+20%=120% (20% повече) С= б/. C1=300 000 лв. С е неизвестният оборот р=100%-25%=75% (25% по-малко) С= ЗАДАЧА 2. Да се определи каква лихва ще се натрупа от сумите вложени в банка и олихвявани с проста ли
ФИНАНСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 10, качен на 13/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понятието „финанси” e обобщаваща икономическa категория, която обхваща паричните процеси и отношения във всички части на стопанската система. Не е правилно да се отъждествяват понятията „пари” и „парични средства”. Паричните средства обхващат наличните и безкасови пари, чекове, а също така и най-различни видове ценни книжа т.е. всички видове средства, които могат да се нарекат финансови ресурси. Паричните средства, а също така и отношенията, възникващи във връзка с тяхното получаване, съхра¬няване, спестяване, предаване, разпределение, обмяна, заемане и други се обозначават с термина „финанс
РИСК МЕНИДЖМЪНТ ЗА МАЛКА ФИРМА
Курсови работи, по Финанси, брой страници 9, качен на 27/11/2017 от admin бр коментари 0
Друга мотивация за въвеждането на риск мениджмънт в МСП е да се защитят иновативните проекти, които са от основно значение за получаване на конкурентно предимство и за успех на пазара, като те задължително включват рискови решения и дейности . Ранното установяване на управление на риска изисква от иновативните МСП да контролират рисковете за проекта. Управлението на риска може да увеличи способността предприятието да управлява успешно всички етапи на иновативните дейности. Съвсем наскоро започна да се обръща внимание на значението на управлението на риска за малки и средни предприятия. По тазСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни