ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1030)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (380)
Казуси (209)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови / реферати / казуси (32)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (858)
Мениджмънт / Управление (66)
Маркетинг (35)
Икономика (22)
Финанси (16)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 23 Сортирай по:
Казуси, Счетоводство
Казуси по „ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв. 3. Начислени лихви за надвнесени данъци в размер на 900 лв. 4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи, отчетени като текущи разходи за ремонт в размер на 7 000 лв. 5. При направена проверка от служители на НАП е открита необложена сума в размер на 3 000 лв., която е включена в отчета. 6. Отчетени очаквани разходи по натрупващи се неизползваеми отпуски, както и вноските за социално и здравно осигуряване към 31.12 на годината в размер на 8
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации са признат разход, а данъчните амортизации не, поради което те се посочват в увеличение 2. Лихвите по публични задължения не са признат разход. 3. Съгласно чл.28 от ЗКПО липсите по вина не се признават за данъчни цели т.е. се посочват в увеличение на счетоводния финансов резултат. 4. С разхода за командировки над нормативния праг се увеличава счетоводния финансов резултат. 5. Дарението в полза на БЧК се посочва в намаление. 6. Разходите за командировка на чуждестранно физическо лице не оказват влияние върху счетоводния финансов резултат. 7. Изплатените дивиде
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 8 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 320 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/. Дт с/ка Доставки - 8 800 Дт с/ка ДДС
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 24/10/2020 от admin бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации не са признават за данъчни цели 2. Начислени лихви за просрочени авансови вноски се посочват в увеличение 3. Установените липси вина на МОЛ не са признат разход за данъчни цели 4. Компенсаруемите разходи не се признават за данъчни цели 5. Дарение в полза на БЧК е признат разход. Командировъчните на чуждестранно физическо лице не оказват влияния върху данъчната основа. 6. Съгласно чл.117 трябва да се признае еднократно намаление в годината на назначаване (изминали са 12 мес). Намалението е 12х600 + 12х102 = 7200 + 1224 = 8424 Данъчна основа на корпоратив
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДСТВО /редовна сесия/.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на посочените данни определете дали предприятието да произвежда компонент или да го доставя. Предприятие възнамерява да внедри нов продукт, за който е необходим продукт „А“. Необходимите седмични количества са 400 единици. Компонентът може да се осигури чрез: • Доставка с доставна цена 150 лв. • Собствено производство при следните разходи за единица: - Преки материални разходи 70 лв. - Преки трудови 4 човекочаса по 7лв. за човекочас - Променливи непреки 8лв. машиночас - Необходимо машинно време 2 машиночаса. Постоянните разходи са 600 лв. седмично. Предприятието н
Казус по управленско счетоводство.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Необходимо е да се определят разходите на новото изделие в собственото предприятие по посочените данни: При производство на 400 бр. общата сума на разходите е следната: - Преки материални разходи =>400 х 70=28 000 лв. - Преки трудови разходи=>400 х 4 х 7= 11 200 лв. - Непреки променливи разходи=>400 х 8 х 2= 6 400 лв. - Непреки постоянни разходи=>600 лв. - Алтернативни разходи =>((400 х 2)/2,5) x (120-70))=16 000 лв. - Общо разходи => 62 200 лв. При доставка от друга компания => 400 х 150 лв.= 60 000 лв. Извод: Предприятието би трябвало да се насочи към закупуване на компоне
КАЗУС по счетоводство за МВБУ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 16/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. От разплащателната сметка са изтеглени 5 000 лв., които са внесени в касата. 2. Продадена е продукция на стойност 8 000 лв. По сделката е начислен ДДС в размер на 20 процента от продажната цена. Сумата на сделката не е заплатена от купувача. Продукцията е изписана от склад по себестойност 7 000 лв. 3. Получен е банков заем в размер на 5 000 със срок на погасяване 6 месеца. Средствата са постъпили по разплащателната сметка. 4. Закупени са материали на стойност 5 000 лв. По сделката е начислен ДДС в размер на 20 процента от покупната цена. Сумата на материалите и дължимият данък са
КАЗУС
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 05/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Необходимо е да се определят разходите на новото изделие в собственото предприятие по посочените данни: При производство на 400 бр. общата сума на разходите е следната: - Преки материални разходи =>400 х 70=28 000 лв. - Преки трудови разходи=>400 х 4 х 7= 11 200 лв. - Непреки променливи разходи=>400 х 8 х 2= 6 400 лв. - Непреки постоянни разходи=>600 лв. - Алтернативни разходи =>((400 х 2)/2,5) x (120-70))=16 000 лв. - Общо разходи => 62 200 лв. При доставка от друга компания => 400 х 150 лв.= 60 000 лв. Извод: Предприятието би трябвало да се насочи към закупуване на компоне
Решение на казус по счетоводство за МВБУ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 7, качен на 18/02/2019 от admin бр коментари 0
Получена е фактура за извършен ремонт на сграда от външна строителна организация 2000лв. Начислен ДДС 20%. 4. Продадена е продукция с продажна цена 3500лв и начислен ДДС 20%. Продукцията е отписана от склада. Получено е вземане от клиента съгл банково бордеро. 5. При инвентаризация е отчетена липса на стоки с отчетна стойност 500лв и справедлива продажна цена 700лв. Липсата е по вина на МОЛ. Фирмата е регистрирана по ДДС. 6. Доставени са материали с покупна стойност 5000лв. Начислен е ДДС 20%. За транспортирането на материалите са изплатени от касата 400лв. Начислен 20% ДДС с
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в съст
Казус по управленско счетоводство.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Критичния обем е този, при който финансовият резултат е нула. Той се отбелязва с “qbe”. Изчислява се като отношение на постоянните разходи за конкретния период и разликата между цената на единица продукция (p) и средния променлив разход (b). a qbe = --------- (p – b) Дадено е следното: а = 800 000 b=100 р=120 q =70 000 a 800 000 800 000 qbe = --------- = ------------ = ----------- = 40 000 единици p – b (120 – 100) 20 Критичният обем е 40 000 бр. пр
Управленско счетоводство.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Приходи от продажба 2000 х 11 22 000 2. Преки материални разходи 6 000 3. Преки трудови разходи 5 000 4. Поддръжка 800 5. Амортизация- постоянна 600 6. Наем 1 000 7.Други разходиСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни