ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (731)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (219)
Казуси (209)
Готови курсови / реферати / казуси (115)
Теми (53)
Есета (21)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (549)
Мениджмънт / Управление (66)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Финанси (16)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 22 Сортирай по:
Казуси, Икономика
ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Казуси, по Икономика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последното десетилетие, ПЧП в Австралия се свързват с редица инфраструктурни проекти в различни сектори, включително транспорта, здравеопазването, образованието, правосъдието, отбраната, енергетиката и комуналните услуги. Успехът на ПЧП е в установяване на добра рамка за тяхното осъществяване. През 2012 г. общите инвестиции на частния сектор възлизат на $ 125 милиарда в енергийния, водния и транспортен сектор. Финансирането пътната мрежа възлиза на 9,3% от тази стойност. Частно-финансираните проекти за пътна инфраструктура включват тунела Харбър; магистрали M2, M4 и M5 през Сидни; връзка
ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.
Казуси, по Икономика, брой страници 16, качен на 28/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
От 2010г. понятието "интелигентна специализация" е преминало през редица етапи на развитие с оглед опит да се формулират концептуални идеи така, че то да съответства на политическите реалности и да се приведат общи цели в по-конкретни насоки и регулаторни рамки. Всеки един регион е необходимо да се съобрази с набора от предизвикателства и изисквания за дефиниране на бъдещата политическа стратегия и дизайн. Към настоящият момент, осигуряването на приемливи стратегии за партньорство, които могат да служат като основа както за партньорства така и за оперативното планиране е първото и най-важно п
ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.
Казуси, по Икономика, брой страници 15, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващата промяна в световната икономическа парадигма, появата на нови глобални опасения през последните десетилетия и силата на икономическата и финансова криза от 2008-2009 са предизвикали традиционните възгледи за ролята на държавата, частния сектор, гражданското общество и обществените организации, както и традиционните модели за сътрудничество между тях. В индустриализираните страни, икономическата и финансова криза, и последващата дълговата криза в еврозоната доведоха до една от най-тежките икономически депресии в най-новата история, поставяйки нарастващ натиск върху публичните фина
Съвременни форми на организация на работно време.
Казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 11/03/2017 от borqna_petrowa бр коментари 0
Този съвременен модел на работно време би бил най-подходящ,тъй като говорим и за предприятие. Едната група работници ще работят на 8 часов работен ден, а останалите следва да преминат на 4 часов, след 16:00 часа. 2.Счетоводител в отдел „Счетоводство” в строително предприятие - плаващо работно време Администрацията ще фиксира твърдите часове ,а именно тези ,в които счетоводителят е най-натоварен , а другите работни часове ще определя сам. Резултатите от приложението на плаващото работно време ще доведе до плюсове за счетоводителя - възможност за съчетаване на личните ангажименти. 3.Шивач в
КАЗУС ГРАД «Х»
Казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 15/05/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Считам, че в краткосрочен план е необходимо да се постави акцент върху възможностите за развитие на туристическия потенциал в града. Постигането на тази цел ще способства и за намаляване на безработицата и миграцията на населението. В тази връзка, е необходимо изграждането на туристически информационен център, създаване на стратегия и общиснки план за развитие на туризма в града. Основна краткосрочна цел, заложена в бюджета е привличане на туристически оператори и реклама на туристическия потенциал чрез природните и културно-историческите забележителности в района. Град Х е необходимо да по
Казуси Макроикономика
Казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 20/12/2013 от admin бр коментари 0
Използвайки терминологията на икономистите тази криза в предлагането / производството е наречена „supply-shock explanation” относно периода 1973-1982. На концептуално ниво, кризата на предлагането/производството може да бъде обяснена кратко и ясно в четири основни предположения: - Във всеки един момент, съществува основна линия на инфлацията спрямо която реалната инфлация клони да се конвергира. Това ниво на инфлацията се определя от растежа в съвкупното търсене и предлагане; - Много фактори, но не само като парична и фискална политика оказват влияние върху съвкупното предлагане. От гл.т. н
Казус Макроикономика (2012)
Казуси, по Икономика, брой страници 14, качен на 01/11/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
В западната литература инфлацията от 70те се нарича инфлация на предлагането. Подобно инфлация проитича от остри промени в разходите на бизнеса, които нямат пряк връзка с промени в номиналната стойност БВП. Например това могат да бъдат повишение цените на горивата, увеличение на работните заплати или слаб жътвен сезон. Един от начините за справяне с подобна ситуация е правителството да реши за определен период да се запази безработицата и да се намали производството т.е. цената, която трябва да се плати (икономическа, социална или двете заедно) е да се поддържа ниска инфлация на цената на вис
Маржинален анализ.
Казуси, по Икономика, брой страници 14, качен на 22/03/2013 от radostina_bh бр коментари 0
Определете оптималното равнище на фирмената дейност. В долната таблица са дадени някои параметри в дейността на фирма, произвеждаща хомогенен продукт. Вие трябва да определите производните MR и МС ,както и средните разходи, пределната печалба, общата печалба и средната печалба. Според маржиналния анализ, фирмата получава максимална печалба, когато прирастът в общите приходи MR от продажбите се изравни с прираста в общите разходи MC за създаването на продукта, т.е. когато е налице условието MR=MC. Продук-ти Q -бр Цена Р-1пр TR MR= ТRn/TRn-1 TC MC= TCn/TCn-1 AC= TC/Q MP =MR–MC TP=TR–TC AP=
Казус по Макроикономика УНСС
Казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/10/2012 от radost_84 бр коментари 0
1. Предполагаме, че в дадена национална икономика се наблюдават едновременно дефлация и умерено нарастване на равнището на съвкупното производство. Как можете да обясните тази ситуация от гл. т. на модела на макроикономическо равновесие “съвкупно търсене-съвкупно предлагане”. Илюстрирайте графично. Посочете кои фактори могат да предизвикат подобни промени в икономиката. Какво според Вас може да направи централната банка в такава ситуация, ако иска да ускори растежа на съвкупното производство? Какви ще бъдат последиците от такива действия за равнището на цените? Макроикономическото равновес
Казус по Макроикономика.
Казуси, по Икономика, брой страници 14, качен на 11/09/2011 от hdi бр коментари 0
Голямата депресия е една от най-големите икономически кризи в съвременността, и най-значимата документирана за САЩ. Под “Голямата депресия” икономистите и историците обикновено разбират спада на промишленото производство и заетостта, започнал през октомври 1929 г. в САЩ, и продължил в различни страни до 1935-1939 г. В икономически смисъл под инфлация се разбира общо покачване на равнището на цените заради прекомерна парична маса или свиване на стоковото предлагане, в следствие на което парите се обезценяват и настъпва преразпределение на доходите. По своята същност инфлацията е обективен мех
КАЗУСИ ПО ОСНОВИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА
Казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 28/01/2011 от cvetelina бр коментари 0
При фиксирано парично предлагане и променливо търсене. При фиксирано от централната банка предлагане на пари и спадане на лихвения процент, се увеличава търсенето на пари. Хората се стремят да си набавят необходимите налични пари продавайки определени финансови активи – например облигации.
Смятате ли, че икономическите цикли са неизбежни?
Казуси, по Икономика, брой страници 9, качен на 17/12/2010 от admin бр коментари 0
За да отговорим на въпроса е добре първо да се запознаем с понятията икономически цикли, както и основните подходи за обяснението на икоонмическите цикли. Данните, характеризиращи протичането и динамиката на процесите в националната и световната икономика показват, че тези процеси протичат в условията на нестабилност. Тя се изразява в наличието на периодични по-малки или големи колебания, коит осе различават помежду си по сила и продължителност. Тези колебания са присъщи на пазарната икономика и пораждат понякога значителни изменения в икономиката изразени в обема на БВП, равнището на заеСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни