ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (602)
Ученици (2)

ВИД
Казуси (209)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови / реферати / казуси (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Проекти (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (412)
Мениджмънт / Управление (66)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 16 Сортирай по:
Казуси, Финанси
Анализ на дейността на самостоятелна българска банкова група или банка.
Казуси, по Финанси, брой страници 12-16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анализ на основните тенденции и изменения в структурата на балансовите активи и пасиви, ликвидност, структура на приходите и разходите и изчисляване на подходящи показатели за рентабилност, платежоспособност и качество на активите; тенденции в качеството на кредитните портфейли (редовни и класифицирани експозиции, степен на покритие с провизии и др.). Препоръчително е да се направи опит за установяване на причините за наблюдаваните тенденции;
Сравнителен анализ на две банки в България.
Казуси, по Финанси, брой страници 12-16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съпоставка на пазарните позиции в България, сравнение между ключовите сфери на бизнеса (водещи бизнес полета, основни сегменти), клиентската насоченост на двете банки; разнообразие на продуктовия асортимент. Анализът трябва да съдържа сравнение на основните тенденции в отделните бизнес сфери (полета, сегменти) чрез проследяване развитието на подходящи показатели, характеризиращи тяхната дейност и резултати; установяване на сферите, в които се постигат най-добри и най-лоши резултати. Препоръчително е да се направи опит за установяване на причините за наблюдаваните тенденции;
Сравнителен анализ на български и чуждестранен субсидиар от една банкова група.
Казуси, по Финанси, брой страници 15-20, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сравнение между ключовите сфери на бизнеса (водещи бизнес полета, основни сегменти, дивизии), клиентската насоченост на двата субсидиара. Сравнението трябва да е подкрепено с посочване на подходящи факти и данни: обем на бизнес оборота в съответното поле/сегмент (обем на сделките, темпове на растеж, респ. нови сделки в съответното поле); балансово изражение на отделните сделки в актива (пасива); дял в оперативната или брутната печалба; резултативни (performance) показатели за доходност (рентабилност), индикатори за риск и други подходящи показатели за ключовите бизнес полета/сегменти. Ако подо
Семестриален казус по финанси за МВБУ.
Казуси, по Финанси, брой страници 1-2, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При изготвяне на отчета са взети предвид следните финансови операции: 1. Отчетени разходи за амортизации: 490 000 лв. при данъчно признати 485 000 лв. 2. Начислени лихви за просрочени вноски по данъчни задължения в размер на 3 000 лв. 3. Частта от загубите, пренесени от минали години – 8 000 лв. 4. Установени липси на материални запаси в размер на 3 000 лв. с включено ДДС по вина на МОЛ. 5. Отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани отпуски, както и начислени суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях – 7 800 лв. 6. Назначен работник от 12.12.20
Казус по финанси за МВБУ.
Казуси, по Финанси, брой страници 2, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно Дочев са налице следните две условия за финансово равновесие: 1) ЧОК > 0 като ЧОК = Постоянен капитал (СК + външни дългосрочни задължения) – ДА 2) Собствените средства трябва да са достатъчна част от общата сума на баланса т.е. собствените средства към сумата на баланса > 2/3. Следователно: 1) ЧОК = 40 000 лв. + 24 000 лв. – 55 000 лв. = 9 000 лв. > 0 2) СК = 40 000 < 2/3 * 89 000 = 59 333,33 Считаме, че минималното равновесие, а не пълно такова е изпълнено. Но въпреки това, съгласно анализираният баланс, предприето трябва да предприеме действия за увеличаване на собствените изт
Сравнителна характеристика на инвестиция в реалния сектор с инвестиция във финансови инструменти.
Казуси, по Финанси, брой страници 3, качен на 18/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Инвеститорите придобиват дялови участия, ценни книжа ( акции, облигации), за да осъществят доходи в бъдеще под формата на лихви, дивиденти, продажба на инвестициите на по-висока цена. Техните мотиви са едни и същи при придобиване на финансови и реални активи. Когато се прави избор между тях се основават на едни и същи процедури и подходи. Обяснение на това е факта, че както при финансовите, така и при инвестициите в реалния сектор има една и съща цел, свързана с осъществяване на допълнителни доходи за компанията. Въпреки, че между инвестициите в реалния сектор и инвестициите във финансови и
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространство в Мудъл.
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /по примера на ТБ FIBANK/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите предприятия съществуват следните възможности за банково финансиране: Срочни заеми: съществуват различни видове срочни заеми – краткосрочни заеми, дългосрочни заеми и междинни заеми, които предприемачът може да заеме съобразно искане и финансово състояние. Максималният срок за краткосрочен заем може да бъде до 3 години, а за дългосрочен заем - 10-15 години. Има леки вариации в лихвите. Срочните заеми са два вида - обезпечени и необезпечени. При обезпечените заеми обезпечението може да бъде собственост, бизнес сграда или машина и обикновено ще има по-ниски лихвени проценти от н
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници 10+, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /ПО ПРИМЕРА НА ТБ БАКБ/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите земеделски производители БАКБ АД предоставя кредит за покупка на земеделска земя. Кредитът има за цел да предостави заем на малки / маргинални земеделски стопани, включително земеделски производители, за да закупят земеделски земи. Инвестиционният заем е предназначен за закупуване на земеделска земя от първа до шеста категория. Изисквания по отношение на земеделския производители са: - Трябва да е регистриран през последните най-много през последните 6 месеца; - Не трябва да има просрочени данъчни задължения. По тази кредитна линия могат да кандидатства както земеделци та
"Кое бихте избрали - овърдрафт по дебитна карта или кредитна карта и защо?"
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло овърдрафта е предназначен да покрива някаква разлика във времето между плащането и постъплението на парични средства. Това го прави много краткосрочен инструмент. За целта приемам, че са ми необходимо 1000 лв. заемни средства за текуща нужда например ремонтни по колата. Кредитната карта ми предоставя овърдрафт с някакъв лимит. Може да се изразходва до тази лимит и с всички персонални кредитни карти на ПИБ се получават 45 дни гратисен период, което означава, че няма да се начислява лихва върху нещата, които закупувам, при условие че плащам / възстановявам баланса към края на всеки меСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни