ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (600)
Ученици (2)

ВИД
Казуси (208)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови работи / реферати / казуси (48)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (411)
Мениджмънт / Управление (65)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 16 Сортирай по:
Казуси, Финанси
Сравнителна характеристика на инвестиция в реалния сектор с инвестиция във финансови инструменти.
Казуси, по Финанси, брой страници 3, качен на 18/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Инвеститорите придобиват дялови участия, ценни книжа ( акции, облигации), за да осъществят доходи в бъдеще под формата на лихви, дивиденти, продажба на инвестициите на по-висока цена. Техните мотиви са едни и същи при придобиване на финансови и реални активи. Когато се прави избор между тях се основават на едни и същи процедури и подходи. Обяснение на това е факта, че както при финансовите, така и при инвестициите в реалния сектор има една и съща цел, свързана с осъществяване на допълнителни доходи за компанията. Въпреки, че между инвестициите в реалния сектор и инвестициите във финансови и
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространство в Мудъл.
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /по примера на ТБ FIBANK/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите предприятия съществуват следните възможности за банково финансиране: Срочни заеми: съществуват различни видове срочни заеми – краткосрочни заеми, дългосрочни заеми и междинни заеми, които предприемачът може да заеме съобразно искане и финансово състояние. Максималният срок за краткосрочен заем може да бъде до 3 години, а за дългосрочен заем - 10-15 години. Има леки вариации в лихвите. Срочните заеми са два вида - обезпечени и необезпечени. При обезпечените заеми обезпечението може да бъде собственост, бизнес сграда или машина и обикновено ще има по-ниски лихвени проценти от н
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници 10+, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /ПО ПРИМЕРА НА ТБ БАКБ/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите земеделски производители БАКБ АД предоставя кредит за покупка на земеделска земя. Кредитът има за цел да предостави заем на малки / маргинални земеделски стопани, включително земеделски производители, за да закупят земеделски земи. Инвестиционният заем е предназначен за закупуване на земеделска земя от първа до шеста категория. Изисквания по отношение на земеделския производители са: - Трябва да е регистриран през последните най-много през последните 6 месеца; - Не трябва да има просрочени данъчни задължения. По тази кредитна линия могат да кандидатства както земеделци та
"Кое бихте избрали - овърдрафт по дебитна карта или кредитна карта и защо?"
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло овърдрафта е предназначен да покрива някаква разлика във времето между плащането и постъплението на парични средства. Това го прави много краткосрочен инструмент. За целта приемам, че са ми необходимо 1000 лв. заемни средства за текуща нужда например ремонтни по колата. Кредитната карта ми предоставя овърдрафт с някакъв лимит. Може да се изразходва до тази лимит и с всички персонални кредитни карти на ПИБ се получават 45 дни гратисен период, което означава, че няма да се начислява лихва върху нещата, които закупувам, при условие че плащам / възстановявам баланса към края на всеки ме
Семестриален казус по финанси.
Казуси, по Финанси, брой страници 2, качен на 18/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Финансовото равновесие изисква изпълнение на следния условия: 1) ЧОК > 0 като ЧОК = (СК + ДП) – ДА 2) Собствените средства е необходимо да бъдат над 2/3 от сумата на баланса Следователно: 1) ЧОК = 86000лв - 74 000лв = 10 000лв > 0 2) СК = 56 000 лв < 2/3 * 109 000 лв = 72 666, 67 лв. Независимо, че ЧОК > 0 , то СК не е в нормите. Но трябва да се отчете, че СК > привлечените източници (пасивите) т.е. предприятието разчита преди всичко на свои собствени източници на ресурси. Финансов баланс Актив Сума Пасив Сума 1. Дълготрайни активи 74000 1. Ск 56000 2. Краткотрайни активи 35000 2.
Казус по финанси за МВБУ.
Казуси, по Финанси, брой страници 2, качен на 19/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно Дочев са налице следните две условия за финансово равновесие: 1) ЧОК > 0 като ЧОК = Постоянен капитал (СК + външни дългосрочни задължения) – ДА 2) Собствените средства трябва да са достатъчна част от общата сума на баланса т.е. собствените средства към сумата на баланса > 2/3. Следователно: 1) ЧОК = 40 000 лв. + 24 000 лв. – 55 000 лв. = 9 000 лв. > 0 2) СК = 40 000 < 2/3 * 89 000 = 59 333,33 Считаме, че минималното равновесие, а не пълно такова е изпълнено. Но въпреки това, съгласно анализираният баланс, предприето трябва да предприеме действия за увеличаване на собствените изт
АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ.
Казуси, по Финанси, брой страници 3, качен на 29/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно проведеният по-долу анализ на инвестиционното решение на фирма „Гама”, може да се твърди, че решението за закупуването на ново оборудване е обосновано и ще предостави по-висока възвращаемост, нарастване на входящите парични потоци и не на последно място ще доведе до подобряване на конкурентността на предприятието.
Семестриален казус по дисциплината „Мита и митническа политика”
Казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 24/03/2016 от comatose92 бр коментари 0
Дейността на "Еврика Комерс” ООД е съсредоточена в търговския сектор. Търговските отношения заемат основно място в третичния сектор. В тях се фокусират промените в икономическото развитие и присъединяването на България към европейските и световните търговско- икономически организации и съюзи. "Еврика Комерс” ООД е основана през 1992 г. Фирмата е един от водещите производители на мебели в България. 90% от продукцията е за износ – Франция, Италия, Великобритания, Холандия и др. Останалата част се реализира на българският пазар като индивидуални поръчки. Произвежда луксозни мебели от масив с изящСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни