ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (208)

ВИД
Казуси (208)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (65)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Финанси (16)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 208 Сортирай по:
Казуси
ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КОРПОРАТИВНА РЕПУТАЦИЯ НА НОВА МАРКА ПРОДУКТ/УСЛУГА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 03/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ефириум е престижна френска козметика. Тя ще обслужва богати и известни личности. Целта е да се направи нещо специално с ценни и трудно достъпни ресурси и с творчество. Козметичните продукти на Ефириум ще поставят акцента върху на детайлите. 2. SWOT анализ. Анализ на конкуренцията. Силни страни - Иновативни продукти за красота, използваща трудно достъпни и изключително скъпи материали; - Ексклузивност - Лидер на пазара на лукзозна козметика - Специалисти във всеки едина стадий на реализацията на продукта. Слабости 1. Конкуренцията с други премиум марки означава, че ръстът на паза
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 9, качен на 19/12/2021 от nesi бр коментари 0
В рамките за развитие на жизнения цикъл на продукта си и във връзка с увеличеното търсене, фирма-производител решава да увеличи своя производствен капацитет с цел да задоволи потребителското търсене на пазара. Фирмата разработва три стратегии - реалистична, оптимистична и песимистична. 1. Реалистичен вариант - да се увеличи цената на изделието, с което търсенето на пазара и производствения капацитет на фирмата ще се изравняват; 2. Оптимистичен вариант - сключване на договор с подизпълнител, който да подпомогне производството. Това ще доведе до намаляване на печалбата на фирмата от единица
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
FFCo е приела в своята продуктова политика стратегия на комбиниране на франчайз, ко-брандинг и търговия на дребно. Кобрандирането обхваща вътрешно създадена комбинация от две и повече търговски марки, конструирани да подпомагат интересите на бизнеса в стратегическия формат на бързо хранен, за да се привлекат множество целеви пазари и / или пазарни сегменти на едно място. Тази сложна стратегия за дистрибуция от FFCo разграничава тази форма на кобрандиране от асоциации с други марките, като по този начин компанията разширява дефиницията за кобрандиране в парадигмата на търговската марка, включв
Анализ на маркетинга на компания.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Считам, че не е необходимо използването на специализирани агенции за сегментиране. Това е така, защото в организационната структура на Херос ООД има създаден маркетинг отдел, който да се развива маркетинговите стратегии на компанията. Необходимо е Херос ООД да приеме стандарти за сегментация например основани на стойността на клиента т.е. да се извърши сегментиране на стойността на клиентите. Клиентите на Херос ООД могат да се разделят клиенти на няколко различни типа според различията в клиентската стойност и начина, който те обслужват изпълнението на целите на компанията. Може да се използва
Стратегически маркетингов профил.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рекламна агенция Арт Стил предлага маркетингови услуги на компании, които искат да използват традиционни техники за реклама като билбордове, печатни материали като флайъри. Това е една област на дейност, която не се развива толкова динамично през последните години, особено след бума на интернет маркетинга. Въпреки всичко трябва да се има предвид, че местния пазар все още разчита на традиционните рекламни подходи, както и че потребителското поведение продължава да бъде консервативно и много по-назадничаво в сравнение със Западните страни. Така, че Арт Стил има потенциал за развитие с оглед на
КАЗУС ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Graamen bank.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес моделът на Грамин Банк може да се опише посредством следните точки:: 1. Той насърчава кредита като човешко право 2. Нейната мисия е да помогне на бедните семейства да преодолеят бедността. Тя е насочена към бедните, особено бедните жени. 3. Най-характерната особеност на кредита е, че той не се основава на никакво обезпечение, или договори. Той се основава на "доверие", а не на правни процедури и система. 4. Предлага се за създаване на самостоятелна заетост и за дейности, генериращи доходи, и жилища за бедните, а не потребление. 5. Банката е инициирана като предизвикателство на
Сравнителна характеристика на инвестиция в реалния сектор с инвестиция във финансови инструменти.
Казуси, по Финанси, брой страници 3, качен на 18/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Инвеститорите придобиват дялови участия, ценни книжа ( акции, облигации), за да осъществят доходи в бъдеще под формата на лихви, дивиденти, продажба на инвестициите на по-висока цена. Техните мотиви са едни и същи при придобиване на финансови и реални активи. Когато се прави избор между тях се основават на едни и същи процедури и подходи. Обяснение на това е факта, че както при финансовите, така и при инвестициите в реалния сектор има една и съща цел, свързана с осъществяване на допълнителни доходи за компанията. Въпреки, че между инвестициите в реалния сектор и инвестициите във финансови и
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации са признат разход, а данъчните амортизации не, поради което те се посочват в увеличение 2. Лихвите по публични задължения не са признат разход. 3. Съгласно чл.28 от ЗКПО липсите по вина не се признават за данъчни цели т.е. се посочват в увеличение на счетоводния финансов резултат. 4. С разхода за командировки над нормативния праг се увеличава счетоводния финансов резултат. 5. Дарението в полза на БЧК се посочва в намаление. 6. Разходите за командировка на чуждестранно физическо лице не оказват влияние върху счетоводния финансов резултат. 7. Изплатените дивиде
Казуси по „ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв. 3. Начислени лихви за надвнесени данъци в размер на 900 лв. 4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи, отчетени като текущи разходи за ремонт в размер на 7 000 лв. 5. При направена проверка от служители на НАП е открита необложена сума в размер на 3 000 лв., която е включена в отчета. 6. Отчетени очаквани разходи по натрупващи се неизползваеми отпуски, както и вноските за социално и здравно осигуряване към 31.12 на годината в размер на 8
Бизнес статистика за МВБУ.
Казуси, по Статистика, брой страници 14, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
По същият начин се намира регресионното уравнение за продадените дамски обувки. Съставен по данните от таблицата, трендовият модел за мъжките обувки е , а за дамските - Коефициентът b в модела показва с колко единици би се променило значението на зависимата променлива y при увеличаване на независимата променлива с една единица. Когато този коефициент е отрицателен имаме намаление, а когато е положителен имаме увеличение. 1.6. Ако има основание да се предполага, че досегашната тенденция (трендът) ще се запази през следващите години, може да се очаква, че през 2017 г. ще бъдат продадени 16,1
КАЗУС ВUBВ 501D ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ - LEGO.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Децата оказва влияние върху своите родителите да закупуват играчките на Lego. След това родителите играят втората важна роля при избора на играчките. Считам, че когнитивното развитие и социално-моралното развитие са най-важните факторите за играта. По-малка причина е възможността за проява на творчество. Творческото развитие може да се постигне чрез играчките, а ползата от продуктите на Lego може да не е достатъчна, ако се съсредоточа само върху този аспект. Чрез разбирането на динамиката на покупателното поведение могат да се направят успешни прозрения, за да се установи разликата между потре
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продуктовата политика на Franchised Food Company е не толкова относима към самия продукт, колкото до обслужване под един покрив на потребителите като се предлагат солени и сладки храни. Моделът на Franchised Food Company не се отнася до закуска или вечера, а за продукти, които потребителите могат да консумират между основните си хранения. Марката на Franchised Food Company се идентифицира с уникалност на предлагания продукт – студени ястия, които съчетават всички вкусове. 2. Кои са мотивите на компанията и факторите на средата, които са в основата на проектите за експанзия на международнитеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни