ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (26)

ВИД
Изследвания (26)

КАТЕГОРИЯ


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 26 Сортирай по:
Изследвания
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА КРЕМ.
Изследвания, по Психология, брой страници 7, качен на 18/08/2013 от karamelche бр коментари 0
Позиционирането на дадена търговска марка представлява един от най- важните елементи от построяването на рекламната кампания и дори на цялата маркетингова стратегия, защото именно то определя основното съдържание на рекламното обръщение. Позиционирането представлява процес на формиране на образа на дадена стока и услуга в съзнанието на потенциалните потребители. На практика това се осъществява чрез рекламната комуникация, която представя на потребителя какво всъщност представлява дадената търговска марка, какви свойства притежава и за кого е предназначена. По този начин се определя нейното мяс
Маркетингово изследване на пазара на бира в България.
Изследвания, по Маркетинг, брой страници 40, качен на 10/12/2011 от gubcheto_91 бр коментари 0
България е пълноправен член на европейската съсловна организация асоциация на пивоварите "Пивоварите на Европа". Организацията съществува от 1958 г. и в нея са обединени националните пивоварни организации на всички страни от ЕС, плюс Норвегия, Швейцария и Турция. Основен приоритет в нейната работа е саморегулацията на европейската пивоварна промишленост. Като основни характеристики на българската пивоварна индустрия можем да посочим: • Силна конкурентна среда; • Продължаваща инвестиционна активност; • Поддържане на високо качество на пивото и богат асортимент: - над 70 светли и тъм
Използване на CAD- системи, нови възможности за проектиране на еволвентни зъбни предавки
Изследвания, по Технически и инженерни специалности, брой страници 6, качен на 09/12/2011 от ct_aleksandrov бр коментари 0
Примерът е от областта на подемно- транспортното машиностроене е се отнася до предавка от редуктор, предназначен за задвижване на трансманипулатори. Целта е да се проектира третото стъпало на тристепенен конусно-цилиндричен редуктор при следните изходни условия: предавателна мощност – 10kW; честота на въртене на входящия вал – 71,36 min-1; предавателно число u-4.5; предавката е реверсивна; конструктивната разработка позволява изработването на зъбния профил да се извърши с червячни фрези; избраният материал на зъбните колела е циментуема стомана с граница на провлачване ; приетата дебелина на
ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ СЪСТАВЛЯВАЩИ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТЕН КОРАБ.
Изследвания, по Технически и инженерни специалности, брой страници 4, качен на 25/06/2011 от jj бр коментари 0
При движението си корабът изпитва силово въздействие от страна на заобикалящата го среда.Най – голямо е то при движение в течна среда. Елементарните сили които действат във всяка точка от мократа повърхност на кораба, могат да бъдат характеризирани с пълното хидродинамично налягане “Р” , насочено по направление на нормалата към повърхността, и с тангенциалното напрежение от триене “τ0”, насочено по тангентата към токовата линия, успоредна на корабната повърхност в разглежданата точка. Съпротивлението на водата “Rт” представлявя резултантната от проекцийте на тези елементарни сили по посока на
РЕГУЛИРАНЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ РЕЖИМ НА ГАЗОРАЗРЯДЕН ИЗТОЧНИК НА СВЕТЛИНА.
Изследвания, по Технически и инженерни специалности, брой страници 8, качен на 23/06/2011 от admin бр коментари 0
От гледна точка на усилията за намаляване на разходите на електроенергия, изразходвана за осветление, както и в съзвучие с общата тенденция за икономия на ресурси, намаляването на консумираната мощност на лампите с високо налягане, масово използвани в уличното осветление, придобива нарастваща важност. При лампите с високо налягане /живачни и натриеви/ редуцирането на мощността е възможно и се реализира с помощта на използването на ново поколение електронни баласти или чрез превключване на самия конвенционален дросел посредством комутатор. Фактът, че при намалена мощност, тези лампи
Проучване на представите за семейство на шест годишни деца от ромски произход.
Изследвания, по Психология, брой страници 23, качен на 15/06/2011 от anelia бр коментари 0
За да постигнем целта на своето изследване се насочваме към методиките за рисуване на семейство. Съществуват и други техники. Една от тях е Тестът за семейни отношения на Аnthony u Ben. Проективността на този тест е ниска, защото изисква избор. Представлява преходна форма между въпросник и проективен тест. Предлага обективност, но много рядко се използва. Рисуването е по-подходяща методика тъй-като е предпочитано и харесвано от децата средство, освен това разкрива и развива детското въображение. Именно то е детерминирано от социалната среда и поради това дава много информация за семейното пр
ФИРМЕНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА.
Изследвания, по Социология, брой страници 6, качен на 14/06/2011 от mashas бр коментари 0
Фирмата е автономно икономическо формирование, предназначено да извършва стопанска дейност, в резултата, от което да получи определена печалба. При своето функциониране тя влиза във взаимодействие с други фирми, общини, организации и не на последно място с наетите във фирмата лица, при което възникват различни проблемни ситуации. Постигането на пелите на фирмата изисква формирането на поведение, т.е. фирмата провежда своя собствена политика, в т.ч. и фирмена социална политика. Разглеждана като дейност, фирмената политика може да се определи като съвкупност от мерки, насочени към регулиране на
ВАЛУТНА ПОЛИТИКА – ЕВОЛЮЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ.
Изследвания, по Финанси, брой страници 47, качен на 14/06/2011 от danaila бр коментари 0
Икономическата политика и нейната съставка валутната политика принадлежат към граничните области в структурата на системата обществени отношения, където се преплитат отношения от два типа – този случай политика и икономика. Терминологията във всяка от тези области е достатъчно нееднозначна, а при сливането им вероятността едни и същи думи да се се използват с различни смислови съдържания се превръща в действителност, с която се сблъскваме ежедневно. Поради това в началото на настоящия текст ще уточним значението, с което ще се използват основните понятия в него. Изложението е построено на х
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Изследвания, по Счетоводство, брой страници 7, качен на 14/06/2011 от kosio бр коментари 0
Целта на настоящия доклад е именно разглеждане на основните практически проблеми, които възникват в тази насока и формулиране на алтернативи за тяхното разрешаване. От първоначалното приемане на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) до момента са направени редица промени на правнота рамка, регламентираща и регулираща дейността на дружествата с нестопанска цел. Това се отнася и за действащите счетоводни стандарти – първоначално утвърденият НСС 31 „Представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел” е заменен от действащия в момента СС 9 „Представяне на ф
Икономически растеж и финансово (банково) посредничество.
Изследвания, по Финанси, брой страници 12, качен на 14/06/2011 от сотиров бр коментари 0
Развитието на финансовия сектор на страната е отражения на състоянието на всички останали стопански сфери – реална икономика, публичен сектор и връзки с останалата част от света. Той от своя страна със състоянието и динамиката си влияе върху националното стопанство и може да предизвика сериозни повишителни или понижителни тенденции на конюнктурата. В икономическата литература се е утвърдил възгледът, че финансовата система е фактор на икономическия растеж . Тази важна микро- и макроикономическа роля тя изпълнява чрез функциите, които има. Традиционно на първо място като фактори на растежа се
Анкета за условията на труд в туризма в България.
Изследвания, по Туризъм, брой страници 7, качен на 20/04/2011 от khamett бр коментари 0
Въпроси, отговори и изводи от проведена анкета относно работната среда в туризма в България.
Изследване качеството на одит и финансова отчетност в България
Изследвания, по Счетоводство, брой страници 87, качен на 13/02/2011 от mims бр коментари 0
След присъединяването на България към ЕС през 2007 г., законодателството се промени съществено, за да се приведе в съответствие с Първата, Втората, Четвъртата, Седмата и Осмата директиви на ЕС в областта на дружественото право, както и Директивата за прозрачност, Регламента за МСС и Директивите за отчетите на банките и застрахователните дружества. През 2008 г. България изготви изменения и допълнения към Закона за независим финансов одит („Закона за одит”) и Закона за счетоводството, за да гарантира съответствие с последните промени в Осмата директива на ЕС в областта на дружественото право. ИзСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни