Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 15 Сортирай по:
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА 2017/2018 год.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 26, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се оцени възрастовия показател на служителите на фирмата, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно разпределение на данните и предскажете приблизително каква е възрастта на 50% от служителите. 4. Определете разсейването във възрастовия показател на служителите, чрез пресмятане на оценките: а) Средно абсолютно /линейно/ отклонение; б) Дисперсия; в) Стандартно
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 17, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е случайно, че основателят на съвременната теория за управление на качеството Е. Деминг е работил в продължение на много години в Бюрото за преброяване на населението, и се е занимавал с въпросите на статистически данни. Той определя голямото значение на статистически методи за управление. За да се получи високо качество на продуктите, мениджмънтът трябва да знаете за точността на съществуващото оборудване, за да приведе в съответствие точността на избрания процес с качеството на продукта и да оцени стабилността на процеса. Решението на тази задача се извършва чрез математическа обработка
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 24/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на търговска фирма трябва да анализира изминаваното разстояние от своите търговски пътници, в рамките на един месец. Подбрана е извадка от данни за 50 служители на фирмата, като общото разстояние в км., изминато от тях е представено в следната таблица: 1. Да се оцени преминатото от търговските пътници разстояние, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно р
Решени задачи по статистика за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на малка търговска фирма анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: За да помогнете на фирмата изпълнете дадените по-долу задачи. 1. Да се оценят месечните продажби, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. Пресметнете същите оценки от т.1, като този път използвате групираните данни. 3. Постройте диагр
КУРСОВА РАБОТА ПО „СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“ (повече от 72 стр.). Задачите от сборника.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 81, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
При образуването на групите в номенклатурата на Хармонизираната система се използва принципа на последователността на обработка на стоките – от суровината към получаването на полуфабрикати и готови изделия. Групирането на стоките се извършва на ниво позиции и подпозиции. Като правило от позициите или подпозициите се отделят един или няколко вида продукция, които имат най-голям оборот в световната търговия, а за останалите видове се предназначава обобщената класификационна групировка "други". При построяването на стоковите подгрупи, позициите и подпозициите всяка група използва свой комплекс от
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на малка търговска фирма анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: 350 450 450 400 380 320 510 380 410 420 380 480 410 330 500 390 440 420 300 340 360 470 380 290 250 410 440 340 220 310 390 47 360 370 460 430 390 310 370 480 350 350 300 510 350 370 480 380 За да помогнете на фирмата изпълнете дадените по-долу задачи. 1. Да се оценят месечните продажби, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в)
ДОМАШНО № 2 по статистика за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 8, качен на 13/01/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
По литературни данни може да се очаква, че съществува връзка между броя на изпушваните дневно цигари и коефициента на интелигентност IQ. Следващите данни са събрани за 15 пушачи. Намерете r и r2. Анализирайте резултата. Брой цигари IQ (кодиран) Брой цигари IQ (кодиран) Брой цигари IQ (кодиран) 7 10 19 4 18 22 49 6 35 19 21 17 41 15 40 11 15 12 38 5 1 3 7 9 37 12 10 3 38 13 4. Психолог използва в едно проучване върху 200 студенти теста на Ратус за потвърждение. Той също така измерва и нивото на мъжественост за същите 200 студенти. Получените данни са показани
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 8, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фармацевтична компания за лекарства произвежда един от продуктите си в 250 ml-ова бутилка. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Партидата се състои от 200000 бутилки. Пълен - 100% - ов контрол е скъп и затова в цеха за бутилиране се прави извадка. Таблица №1:Резултатите от измерванията за 50 бутилки Фармацевтична компания се интересува от ефективността на лекарство, като в производствения процес могат да се използват 4 различни химични вещества. В лабораторни условия са проведени експерименти с цел установяване на ефективността на лекарствата и влиян
Вариант № 46 по дисциплината: Статистика
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 22, качен на 02/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Динамични (времеви) статистически редове – те представляват изменението в развитието на изследваните явления във времето. Те са резултат от групировка по време. Тези редове отразяват измененията настъпващи във времето в обема на съвкупността или във обобщаващите статистически характеристики (изменението на средната стойност на курса на долара). Редът се основавана отрязъци от времето. За всеки отрязък от време се определя (отчита) или обема на съвкупността или нейните обобщени характеристики. (продажбите на леки коли. Отрязъците от време са два вида: моменти и периоди. В съответствие с това д
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 39, качен на 19/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Завод за производство на козметични продукти има метрологичен проблем. Произвежданите 300 ml-ови флакони с шампоан не винаги отговарят на количествените изисквания. Отделът по качеството е задължен да прави метрологичен контрол на всяка партида готов продукт. Партидата се състои от 10000 бутилки. Пълен - 100% - ов контрол е скъп и затова в цеха за разфасоване на шампоана се прави извадка от 60 флакона. Резултатите от измерванията на количеството шампоан във флаконите са дадени в таблицата. 296.7 301.5 297.3 301.4 300.5 300.5 300.3 298.8 301.4 301.6 297.9 297.9 300.6 304.4 303.2 301.4 302
КУРСОВА РАБОТА по Статистика.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 22, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спрямо кой количествен признак статистическото разсейване във вашата ГС е най-голяма? Спрямо признака месечна работна заплата статистическото разсейване е най-голямо – 132,74 лв. 7. Формирайте случайна извадка с връщане с обем 30 от вашата ГС и регистрирайте стойността на един от количествените признаци по всяка единица, попаднала в извадката. Съхранете данните от вашата извадка в статистическа таблица. Визуализирайте (чрез двойка образи-първичен и вторичен)формираната извадка. Изчислете количествените и параметри. № Трудов стаж 1 4 -8,4 70,56 2 6 -6,4 40,96 3 11 -1,4 1,96 4 20 7,
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 29, качен на 25/03/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма разработва нова поточна линия, която ще пълни кофички с кисело мляко. За да проверят дали производствения стандарт /от 400 гр./ се спазва, е направена извадка от 30 кофички и е измерено съдържанието на кисело мляко в тях /величината X/. Получени са следните данни: X  {397, 397, 399, 401, 398, 403, 400, 399, 397, 403, 401, 398, 397, 398,405, 406, 393, 403, 400, 402, 401, 404, 398, 401, 393, 404, 401, 400, 398, 400}. След направените подобрения на поточната линия са избрани по случаен начин 40 кофички и също е измерено съдържанието в тях /величината Y/. Получени са следните данни: YСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 859 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 64 )
Задачи ( 63 )
Теми ( 10 )
Анализи ( 5 )
Лекции ( 3 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 3 )
Изследвания ( 2 )
Уроци ( 1 )
Пищови ( 1 )
Казуси ( 1 )
Тестове ( 1 )
Поръчай задача ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Статистика ( 170 )
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Статистика
Real Time Web

Analytics