ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1627)
Ученици (16)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (380)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 29 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Счетоводство
СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Със счетоводните амортизации се увеличава, а с данъчните се намалява счетоводния финансов резултат. 2. Съгласно ЗКПО начислените лихви за просрочени публични задължения не се признават за данъчни цели. 3. Не се признават липси по вина на МОЛ.
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременните бизнес анализатори се нуждаят от уникален набор от умения, за да бъдат успешни в една предизвикателна среда. Gerush (2009) заявява, че обучението за бизнес анализаторите би трябвало да им помогне да получат кръстосано-функционални знания и опит от излагането на нови технологии и различни бизнес единици и комбинацията от управление, разработване и осигуряването на качеството . Това е ключов стимул за новата роля на бизнес анализатора. Докато традиционно, бизнес анализаторът е трябвало до известна степен да разбира ИТ и бизнеса, сега има нарастваща нужда и очаквания, където бизнес а
АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА И КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕНТАБИЛНОСТТА (по примера на „Пристанище Варна” ЕАД).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анализът може да се раздели на анализ на рентабилността на целия капитал, анализ на рентабилността на собствения капитал и анализ на рентабилността на привлеченият капитал. Като за начало ще бъде разгледан анализът на рентабилността на целия капитал. Рентабилността на целия капитал е важен показател за всяко едно предприятие и често се нарича условна рентабилност. Изчеслява се като процентно отношение на нетната печалба (загуба) за даден период към сумата на целия капитал, инвестиран във всички дейности на предприятието. Поради обстоятелството, че печалбата е интервален показател, е необходим
ВЛИЯНИЕ НА КОРЕКТНОТО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НИРД ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 26/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счетоводното отчитане на научноизследователската и развойна дейност включва дейностите, които създават или подобряват продукти или процеси. Основното счетоводно правило в тази област е, че разходите се начисляват в момента на тяхното възникване. Примери за дейности, които обикновено се считат за част от функционалната област за научноизследователска и развойна дейност, са следните: - Изследвания за откриване на нови знания - Прилагане на нови научни открития - Формулиране на дизайна на продукти и процеси - Тестване на продукти и процеси - Модифициране на формули, продукти или процеси -
Oценка на риска от несъстоятелност на Плиска 98 АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 2016г. за „Плиска 98” АД не е съществувало вероятност от неплатежоспособност, защото Z коефициента има стойност над 2,90. Стойностите на Z коефициента през следващите години попадат в зоната „вероятност от неплатежоспособност” (под 1,23). Следователно считам, че предприятието има трайни затруднения по разплащанията си с кредитори и акционери. Финансовият анализ на „Плиска 98” АД за периода 2012г. – 2016г. показва, че дружеството не разполага с достатъчно оборотни средства, с които да покрие краткосрочните си задължения. Показателите за ликвидност на дружеството за периода показват, че до
Assignment Financial Accounting / Prof. Dr. Hans Schmitz / MBA
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 20/10/2019 от admin бр коментари 0
Графиката от лято показва „gap“ между паричните еквиваленти и финансовите инструменти държани за продажба и дълга на компанията. Това са двете променливи, които са необходими за изчисляване на съотношението Cash-to-debt. Видно от графиката е, че съотношението cash to debt е по-голямо от 1 т.е. First Solar ще може да изплаща своите краткосрочни задължения с наличните парични средства. Това е потвърждение, че поръчката на инвеститора ще бъде изпълнена в срок. На база на финансовия отчет инвеститора може да изчисли съотношението Cash to Debt Ratio по следния начин: Cash to Debt Ratio = Cash, Ca
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 17/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своята книга С.Дурин отбелязва, че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване, на появяване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи. Съгласно Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти разходите представляват намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствен
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 52, качен на 11/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тъй като стоковите разписки се представят в счетоводството – обикновено края в месеца в този случай според изискванията на счетоводното законодателство те трябва да бъдат описани в съпроводителен опис, който от своя страна да бъде подписан от приемащия счетоводител. Това също не се извършва в изследваното дружество. Друго нарушение, което предприятието извършва и което можем да посочим е, че изнасянето на продукция от територията на предприятието не се документира с пропуск. Има открита Книга за получени материали, инструменти и други активи, но тя не се попълва надлежно. Попълва се само в слу
ПРОГРАМА ЗА ОДИТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 09/08/2019 от admin бр коментари 0
Строителството се основава на сключен договор между инвеститора от една страна и строителната организация в лицето на “Метални конструкции БГ“ ЕООД, от друга. Установяването на взаимен контрол между двете договарящи се страни / инвеститор и изпълнител/ осигурява ефективно използване на ресурсите, спазване на изискванията на проектите, качественото и срочно завършване на строителния обект. Основният капитал на дружеството е 5 хил. лева, разпределен на 50 равни дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Собственикът на капитала и единствен съдружник, притежаващ 100% дялове е „Юпит
СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ГФО НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 29/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно действащия в страната ни СС 9, дружествата с нестопанска цел следва да обособят на първо място индивидуалния си сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на приходите и разходите както от стопанската, така и от нестопанската си дейност. Напрактика съставянето на сметкоплан предполага да бъдат обособени онези счетоводни сметки, които ще бъдат използвани за отразяване на дейността на предприятието в момента. Което естествено не означава, че при промяна на дейността или при възникване на специфични операции няма да бъдат включени и нови счетоводни сметки. В счетоводната
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. РЕД И НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 21/05/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
На Балканския полуостров законодателното начало на счетоводството се поставя през 1850г. чрез приетия тогава Турски търговски закон. Този закон е изцяло реципиран от този на Франция в редакцията му от 1807 г., известен като част от законите на Наполеон. Великият император казвал, че след загубата му на Ватерлоо, многобройните негови победи могат и да бъдат забравени, но не и кодексите, които той е оставил - търговският, гражданският, наказателният. Победите му не са забравени, но и френският законодателен модел, а след това и немският, били заимствани от всички европейски държави, разбира се,
Разработете модел на счетоводна политика на предприятие със строителна дейност, което е възприело за база за изготвяне на финансовите си отчети националните счетоводни стандарти.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 17/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
При изграждане на жилищни сгради „Инфрастрой-Инженеринг” ООД сключва с купувача предварителен договор. С него са уговорени: цена, срок на завършване и предаване, степен на завършеност, неустойки, срокове и начин на плащане и пр. Договаря се внасянето на цялата сума – наведнъж или на фиксирани срокове, в левове или валута. За всяка вноска се издава фактура и се начислява ДДС. Вноските са авансово плащане и се отчитат като се дебитира с/ка 503 „Разплащателна сметка в левова” и се кредитира с/ка 412” Клиенти по аванси „ (анал. см на купувача)и с/ка 4532 „Начислен данък върху продажбите”. СледСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни