Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1685)
Ученици (16)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (874)
Курсови работи (380)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Казуси (24)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (860)
Мениджмънт / Управление (186)
Маркетинг (131)
Икономика (116)
Право (52)
Финанси (50)
Туризъм (47)
Информатика (38)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
История (6)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 33 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Счетоводство
КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ОДЕСОС АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 07/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
При анализа на капиталовата структура се анализират и краткосрочните задължения. Те включват краткосрочните задължения на предприятието от рода на задължения към свързани предприятия, задължения за получени банкови и търговски кредити, задължения към доставчиците, към бюджета, към персонала, евентуално получени аванси и т.н. Краткосрочните задължения дават представа за способността на предприятието да отговаря за своите дългове. Въпреки разнообразния им състав, те могат да бъдат систематизирани в две групи – търговски задължения и начисления за разходи. Според Георги Тодоров краткосрочните з
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЛАГАЩИ МСС /КОНКРЕТНО ПРИЛАГАНЕТО НА МСС 1 И МСС 7/.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Връзката между двата стандарт е изискване на МСС 1 Представяне на финансови отчети параграф 66, буква г) да се класифицира като текущ актив, когато: "... активът е пари в брой или паричен еквивалент (съгласно определението в МСС 7), освен ако активът не е обект на ограничения за обмен или уреждане на задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период. " Това е много специфично изискване, което не е възможно да се оцени и анализира въз основа на информацията за разглежданите предприятия, защото е важно да се разбират ефектите на всичко ограничения, които са поставени върху времето
Актуалност, информационно осигуряване и технология на контрола върху инвестиционните обекти придобити чрез възлагане. Характерни нарушения в практиката.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Плановете трябва да са смислени, ясно структурирани и фиксирани, за да осигурят основа за контрола. Ако плановете се актуализират често и без прилагането на контролни процедури за промени, то контролът няма да е ефективен. Докладите следва да отразяват състоянието на проекта спрямо базовите планове, основани на общи подходи и критерии. В резултат на анализа на събраните данни контролните органи трябва да определят дали сегашната ситуация съответства на планираната, а ако не, тогава да се изчисли размера на последиците от отклоненията. Специални отчети трябва да се използват за прогнозиране на
СПОСОБ НА ОЦЕНКАТА И КАЛКУЛИРАНЕТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Извършвайки своята дейност, предприятията използват различни по състав и функции активи. В зависимост от целта при придобиването им, активите се представят във финансовите отчети като текущи (краткотрайни) или нетекущи (дълготрайни). Нетекущите активи заемат значителна част от имуществото на предприятието. Придобити са с цел да бъдат използвани в дейността или държани за продължителен период от време. Характеризират се с разнообразен състав и предназначение. Независимо от това, те притежават общи качества, което позволява да бъдат класифицирани въз основа на определени критерии. В зависимост
КАЗУС за курсова работа по Бизнес анализ на студенти с четен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1/. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал за 2013г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал = 41 500 / 41500 =1 Привлечен капитал = дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви + финансирания= 17000+24500=41500 Нормативна стойност ≥ 1, а в конкретният случай за 2013г. коефициента на финансова автономност е 1. Равнището на финансов риск е толкова по-голям, колкото коефициента на финансова автономност е по-малък от 1. За 2014г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск)
КАЗУС за курсова работа по Анализ на финансови отчети на студенти с нечетен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички изчислени коефициенти характеризират финансовата устойчивост на предприятието. В резултат на резултатните коефициенти за текущата и предходна година могат да се изведат следните изводи: 1) Коефициент на концентрация на СК: Делът на собствениците на капитала в общия размер на стопанските средства се увеличава от 21% на 24%. Това означава, че се увеличава финансовата независимост на предприятието от гл.т. на кредиторите, макар и това е с 3%. По теория неговата величина трябва да е над 0,5. От тази перспектива, величината не е достатъчна и предприятието остава зависимо от външни източници
АНАЛИЗ НА SFAS 2 И СВЪРЗАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА САЩ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
В днешния бързо променящ се свят, който все повече разчита на технологиите, инвестициите за научни изследвания (R & D) са по-важни от всякога за икономическото бъдеще на компании и държави. Настоящото финансово отчитането на разходите за научна и изследователска дейност изискват тяхното признаване като текущ разходи през периода на тяхното извършване . Разходите за развойна дейност обикновено се разглеждат като разходите, които се извършват във връзка с опитите за превръщане на резултатите от научните изследвания в готов търговски продукт. Имайки предвид, че "изследвания" и "развитие" често с
ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА НА СОРТОВИ СЕМЕНА АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счита се, че финансирането с акции и облигации е по-скъпо от банковите заеми, тъй като придобиването на акции и облигации изисква по-висока възвръщаемост за поетия риск. Поради това корпоративните ценни книжа имат по-висок риск от кредитния риск на банките. Реинвестираната печалба в предприятията (след начисляване на данъци и дивиденти) е специфичен вътрешен източник на капитал. По-рентабилните предприятия имат по-малка необходимост от привличане на допълнителен капитал. Обичайно обаче всички предприятия имат необходимост да ползват кредити. Една от причините за това е обстоятелството, че кред
Анализ на финансовите резултати и рентабилността на „СИНЧЕЦ ММ”ЕООД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анaлизът нa финaнсoвото cъстoяние нa фиpматa нe мoжe дa бъде осъщeствeн сaмо с един пoказaтел, кoлкoто и знaчим и обoбщaвaщ да е тoй. Неoбхoдимо е дa се изпoлзва систeма от пoказaтели, кoито ще рaзкрият нaй-тoчно финaнсовoто съcтояниe, нo въпpоcът зa избoр зaвиси oт мнoжeство фaктоpи, нaй-вeче oт пoтрeбителите на резултaтитe от финaнсoвия анaлиз, а имeннo – кpедитoри, мeниджъpи, сoбствeници, дъpжавaта и дpуги кoнтрагeнти. Пoказaтелите сe клаcифицирaт в слeднитe групи: 1) Споpед изтoчницитe нa инфoрмaция: -показатели, изчислени въз основа на счетоводния баланс; - показатели, из
Семестриален казус № 2.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Назначен служител с месечна заплата 500 лв. и вноски за социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя – 140 лв. Служителят отговоря на изискванията за ползване на облекчение от работодателя, като към месец април 2016 г. са изминали 12 месеца от назначаването му.
МЕТОД НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на стопанската дейност е изисквало развитието и на някои форми на контрол върху качеството на отчетната информация. През 1299 в английския кралски двор се инициира учредяването на поста контрольор (одитор). Трябва да се отбележи фактът на появата на двойния запис, което значително е улеснило контрола за движението на ценности. Двойния запис е позволил да се проверя верността на записите на стопанските обороти. През Средновековието са възникнали компании, което е довело до отделянето на собственика на компанията като физическо лице от юридическо лице, както и до необходимостта на отч
Разработете модел на счетоводна политика на предприятие със строителна дейност, което е възприело за база за изготвяне на финансовите си отчети националните счетоводни стандарти.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При изграждане на жилищни сгради „Инфрастрой-Инженеринг” ООД сключва с купувача предварителен договор. С него са уговорени: цена, срок на завършване и предаване, степен на завършеност, неустойки, срокове и начин на плащане и пр. Договаря се внасянето на цялата сума – наведнъж или на фиксирани срокове, в левове или валута. За всяка вноска се издава фактура и се начислява ДДС. Вноските са авансово плащане и се отчитат като се дебитира с/ка 503 „Разплащателна сметка в левова” и се кредитира с/ка 412” Клиенти по аванси „ (анал. см на купувача)и с/ка 4532 „Начислен данък върху продажбите”. СледСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни