ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1644)
Ученици (16)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (834)
Курсови работи (380)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Коментар (6)
Учебници (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)
Мениджмънт / Управление (177)
Маркетинг (125)
Икономика (115)
Право (50)
Финанси (49)
Туризъм (43)
Информатика (36)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Педагогика (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 29 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Счетоводство
КАЗУС за курсова работа по Бизнес анализ на студенти с четен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1/. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал за 2013г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал = 41 500 / 41500 =1 Привлечен капитал = дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви + финансирания= 17000+24500=41500 Нормативна стойност ≥ 1, а в конкретният случай за 2013г. коефициента на финансова автономност е 1. Равнището на финансов риск е толкова по-голям, колкото коефициента на финансова автономност е по-малък от 1. За 2014г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск)
КАЗУС за курсова работа по Анализ на финансови отчети на студенти с нечетен факултетен номер.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички изчислени коефициенти характеризират финансовата устойчивост на предприятието. В резултат на резултатните коефициенти за текущата и предходна година могат да се изведат следните изводи: 1) Коефициент на концентрация на СК: Делът на собствениците на капитала в общия размер на стопанските средства се увеличава от 21% на 24%. Това означава, че се увеличава финансовата независимост на предприятието от гл.т. на кредиторите, макар и това е с 3%. По теория неговата величина трябва да е над 0,5. От тази перспектива, величината не е достатъчна и предприятието остава зависимо от външни източници
АНАЛИЗ НА SFAS 2 И СВЪРЗАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА САЩ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
В днешния бързо променящ се свят, който все повече разчита на технологиите, инвестициите за научни изследвания (R & D) са по-важни от всякога за икономическото бъдеще на компании и държави. Настоящото финансово отчитането на разходите за научна и изследователска дейност изискват тяхното признаване като текущ разходи през периода на тяхното извършване . Разходите за развойна дейност обикновено се разглеждат като разходите, които се извършват във връзка с опитите за превръщане на резултатите от научните изследвания в готов търговски продукт. Имайки предвид, че "изследвания" и "развитие" често с
ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА НА СОРТОВИ СЕМЕНА АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счита се, че финансирането с акции и облигации е по-скъпо от банковите заеми, тъй като придобиването на акции и облигации изисква по-висока възвръщаемост за поетия риск. Поради това корпоративните ценни книжа имат по-висок риск от кредитния риск на банките. Реинвестираната печалба в предприятията (след начисляване на данъци и дивиденти) е специфичен вътрешен източник на капитал. По-рентабилните предприятия имат по-малка необходимост от привличане на допълнителен капитал. Обичайно обаче всички предприятия имат необходимост да ползват кредити. Една от причините за това е обстоятелството, че кред
Анализ на финансовите резултати и рентабилността на „СИНЧЕЦ ММ”ЕООД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анaлизът нa финaнсoвото cъстoяние нa фиpматa нe мoжe дa бъде осъщeствeн сaмо с един пoказaтел, кoлкoто и знaчим и обoбщaвaщ да е тoй. Неoбхoдимо е дa се изпoлзва систeма от пoказaтели, кoито ще рaзкрият нaй-тoчно финaнсовoто съcтояниe, нo въпpоcът зa избoр зaвиси oт мнoжeство фaктоpи, нaй-вeче oт пoтрeбителите на резултaтитe от финaнсoвия анaлиз, а имeннo – кpедитoри, мeниджъpи, сoбствeници, дъpжавaта и дpуги кoнтрагeнти. Пoказaтелите сe клаcифицирaт в слeднитe групи: 1) Споpед изтoчницитe нa инфoрмaция: -показатели, изчислени въз основа на счетоводния баланс; - показатели, из
Семестриален казус № 2.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Назначен служител с месечна заплата 500 лв. и вноски за социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя – 140 лв. Служителят отговоря на изискванията за ползване на облекчение от работодателя, като към месец април 2016 г. са изминали 12 месеца от назначаването му.
МЕТОД НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на стопанската дейност е изисквало развитието и на някои форми на контрол върху качеството на отчетната информация. През 1299 в английския кралски двор се инициира учредяването на поста контрольор (одитор). Трябва да се отбележи фактът на появата на двойния запис, което значително е улеснило контрола за движението на ценности. Двойния запис е позволил да се проверя верността на записите на стопанските обороти. През Средновековието са възникнали компании, което е довело до отделянето на собственика на компанията като физическо лице от юридическо лице, както и до необходимостта на отч
Разработете модел на счетоводна политика на предприятие със строителна дейност, което е възприело за база за изготвяне на финансовите си отчети националните счетоводни стандарти.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При изграждане на жилищни сгради „Инфрастрой-Инженеринг” ООД сключва с купувача предварителен договор. С него са уговорени: цена, срок на завършване и предаване, степен на завършеност, неустойки, срокове и начин на плащане и пр. Договаря се внасянето на цялата сума – наведнъж или на фиксирани срокове, в левове или валута. За всяка вноска се издава фактура и се начислява ДДС. Вноските са авансово плащане и се отчитат като се дебитира с/ка 503 „Разплащателна сметка в левова” и се кредитира с/ка 412” Клиенти по аванси „ (анал. см на купувача)и с/ка 4532 „Начислен данък върху продажбите”. След
СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ГФО НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно действащия в страната ни СС 9, дружествата с нестопанска цел следва да обособят на първо място индивидуалния си сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на приходите и разходите както от стопанската, така и от нестопанската си дейност. Напрактика съставянето на сметкоплан предполага да бъдат обособени онези счетоводни сметки, които ще бъдат използвани за отразяване на дейността на предприятието в момента. Което естествено не означава, че при промяна на дейността или при възникване на специфични операции няма да бъдат включени и нови счетоводни сметки. В счетоводната
ПРОГРАМА ЗА ОДИТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Строителството се основава на сключен договор между инвеститора от една страна и строителната организация в лицето на “Метални конструкции БГ“ ЕООД, от друга. Установяването на взаимен контрол между двете договарящи се страни / инвеститор и изпълнител/ осигурява ефективно използване на ресурсите, спазване на изискванията на проектите, качественото и срочно завършване на строителния обект. Основният капитал на дружеството е 5 хил. лева, разпределен на 50 равни дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Собственикът на капитала и единствен съдружник, притежаващ 100% дялове е „Юпит
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 52, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тъй като стоковите разписки се представят в счетоводството – обикновено края в месеца в този случай според изискванията на счетоводното законодателство те трябва да бъдат описани в съпроводителен опис, който от своя страна да бъде подписан от приемащия счетоводител. Това също не се извършва в изследваното дружество. Друго нарушение, което предприятието извършва и което можем да посочим е, че изнасянето на продукция от територията на предприятието не се документира с пропуск. Има открита Книга за получени материали, инструменти и други активи, но тя не се попълва надлежно. Попълва се само в слу
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своята книга С.Дурин отбелязва, че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване, на появяване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи. Съгласно Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти разходите представляват намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собственСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни