Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 24 Сортирай по:
Assignment Financial Accounting / Prof. Dr. Hans Schmitz / MBA
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 20/10/2019 от admin бр коментари 0
Графиката от лято показва „gap“ между паричните еквиваленти и финансовите инструменти държани за продажба и дълга на компанията. Това са двете променливи, които са необходими за изчисляване на съотношението Cash-to-debt. Видно от графиката е, че съотношението cash to debt е по-голямо от 1 т.е. First Solar ще може да изплаща своите краткосрочни задължения с наличните парични средства. Това е потвърждение, че поръчката на инвеститора ще бъде изпълнена в срок. На база на финансовия отчет инвеститора може да изчисли съотношението Cash to Debt Ratio по следния начин: Cash to Debt Ratio = Cash, Ca
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 21, качен на 17/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своята книга С.Дурин отбелязва, че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване, на появяване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи. Съгласно Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти разходите представляват намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствен
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 52, качен на 11/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тъй като стоковите разписки се представят в счетоводството – обикновено края в месеца в този случай според изискванията на счетоводното законодателство те трябва да бъдат описани в съпроводителен опис, който от своя страна да бъде подписан от приемащия счетоводител. Това също не се извършва в изследваното дружество. Друго нарушение, което предприятието извършва и което можем да посочим е, че изнасянето на продукция от територията на предприятието не се документира с пропуск. Има открита Книга за получени материали, инструменти и други активи, но тя не се попълва надлежно. Попълва се само в слу
ПРОГРАМА ЗА ОДИТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 09/08/2019 от admin бр коментари 0
Строителството се основава на сключен договор между инвеститора от една страна и строителната организация в лицето на “Метални конструкции БГ“ ЕООД, от друга. Установяването на взаимен контрол между двете договарящи се страни / инвеститор и изпълнител/ осигурява ефективно използване на ресурсите, спазване на изискванията на проектите, качественото и срочно завършване на строителния обект. Основният капитал на дружеството е 5 хил. лева, разпределен на 50 равни дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Собственикът на капитала и единствен съдружник, притежаващ 100% дялове е „Юпит
СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ГФО НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 9, качен на 29/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно действащия в страната ни СС 9, дружествата с нестопанска цел следва да обособят на първо място индивидуалния си сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на приходите и разходите както от стопанската, така и от нестопанската си дейност. Напрактика съставянето на сметкоплан предполага да бъдат обособени онези счетоводни сметки, които ще бъдат използвани за отразяване на дейността на предприятието в момента. Което естествено не означава, че при промяна на дейността или при възникване на специфични операции няма да бъдат включени и нови счетоводни сметки. В счетоводната
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. РЕД И НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 21/05/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
На Балканския полуостров законодателното начало на счетоводството се поставя през 1850г. чрез приетия тогава Турски търговски закон. Този закон е изцяло реципиран от този на Франция в редакцията му от 1807 г., известен като част от законите на Наполеон. Великият император казвал, че след загубата му на Ватерлоо, многобройните негови победи могат и да бъдат забравени, но не и кодексите, които той е оставил - търговският, гражданският, наказателният. Победите му не са забравени, но и френският законодателен модел, а след това и немският, били заимствани от всички европейски държави, разбира се,
Разработете модел на счетоводна политика на предприятие със строителна дейност, което е възприело за база за изготвяне на финансовите си отчети националните счетоводни стандарти.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 17/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
При изграждане на жилищни сгради „Инфрастрой-Инженеринг” ООД сключва с купувача предварителен договор. С него са уговорени: цена, срок на завършване и предаване, степен на завършеност, неустойки, срокове и начин на плащане и пр. Договаря се внасянето на цялата сума – наведнъж или на фиксирани срокове, в левове или валута. За всяка вноска се издава фактура и се начислява ДДС. Вноските са авансово плащане и се отчитат като се дебитира с/ка 503 „Разплащателна сметка в левова” и се кредитира с/ка 412” Клиенти по аванси „ (анал. см на купувача)и с/ка 4532 „Начислен данък върху продажбите”. След
МЕТОД НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на стопанската дейност е изисквало развитието и на някои форми на контрол върху качеството на отчетната информация. През 1299 в английския кралски двор се инициира учредяването на поста контрольор (одитор). Трябва да се отбележи фактът на появата на двойния запис, което значително е улеснило контрола за движението на ценности. Двойния запис е позволил да се проверя верността на записите на стопанските обороти. През Средновековието са възникнали компании, което е довело до отделянето на собственика на компанията като физическо лице от юридическо лице, както и до необходимостта на отч
Семестриален казус № 2.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Назначен служител с месечна заплата 500 лв. и вноски за социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя – 140 лв. Служителят отговоря на изискванията за ползване на облекчение от работодателя, като към месец април 2016 г. са изминали 12 месеца от назначаването му.
Анализ на финансовите резултати и рентабилността на „СИНЧЕЦ ММ”ЕООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 23, качен на 08/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анaлизът нa финaнсoвото cъстoяние нa фиpматa нe мoжe дa бъде осъщeствeн сaмо с един пoказaтел, кoлкoто и знaчим и обoбщaвaщ да е тoй. Неoбхoдимо е дa се изпoлзва систeма от пoказaтели, кoито ще рaзкрият нaй-тoчно финaнсовoто съcтояниe, нo въпpоcът зa избoр зaвиси oт мнoжeство фaктоpи, нaй-вeче oт пoтрeбителите на резултaтитe от финaнсoвия анaлиз, а имeннo – кpедитoри, мeниджъpи, сoбствeници, дъpжавaта и дpуги кoнтрагeнти. Пoказaтелите сe клаcифицирaт в слeднитe групи: 1) Споpед изтoчницитe нa инфoрмaция: -показатели, изчислени въз основа на счетоводния баланс; - показатели, из
ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА НА СОРТОВИ СЕМЕНА АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счита се, че финансирането с акции и облигации е по-скъпо от банковите заеми, тъй като придобиването на акции и облигации изисква по-висока възвръщаемост за поетия риск. Поради това корпоративните ценни книжа имат по-висок риск от кредитния риск на банките. Реинвестираната печалба в предприятията (след начисляване на данъци и дивиденти) е специфичен вътрешен източник на капитал. По-рентабилните предприятия имат по-малка необходимост от привличане на допълнителен капитал. Обичайно обаче всички предприятия имат необходимост да ползват кредити. Една от причините за това е обстоятелството, че кред
АНАЛИЗ НА SFAS 2 И СВЪРЗАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА САЩ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/07/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
В днешния бързо променящ се свят, който все повече разчита на технологиите, инвестициите за научни изследвания (R & D) са по-важни от всякога за икономическото бъдеще на компании и държави. Настоящото финансово отчитането на разходите за научна и изследователска дейност изискват тяхното признаване като текущ разходи през периода на тяхното извършване . Разходите за развойна дейност обикновено се разглеждат като разходите, които се извършват във връзка с опитите за превръщане на резултатите от научните изследвания в готов търговски продукт. Имайки предвид, че "изследвания" и "развитие" често сСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1506 )
Ученици ( 16 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 377 )
Лекции ( 84 )
Дипломни работи ( 64 )
Готови дипломни работи ( 57 )
Задачи ( 52 )
Теми ( 46 )
Казуси ( 18 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 840 )
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Счетоводство
Real Time Web

Analytics