Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 40 Сортирай по:
БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 3, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус заявителят е подал всички изискуеми документи по чл.251 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). ИАЛ по надлежния ред, чл. 251 ал.3, е създал експертен съвет, който е изготвил експертиза и становище за предложението за реклама. Съгласно представената фактическа обстановка не са представени и корекции (чл.251, ал.5), които заявителят да отстрани. Съгласно чл.252 ал.1 са възможни следните резултати от подадено заявление за реклама: - Разрешение въз основа на заповед на директора на ИАЛ - Мотивиран отказ, за което се уведомява притежат
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С договора за обикновен банков влог банката се задължава да пази предадените й определени парични знаци, ценни книги или други движими вещи срещу възнаграждение (чл. 420, ал. 1 от ТЗ) От легалното определение на този договор следва, че той по своята правна характеристика е договор за правилен влог. Предмет на този договор са индивидуално определени движими вещи. Затова влогоприемателят дължи връщане на същите, а не на други вещи. Страни по този договор са, от една страна, влогоприемателят, който задължително е банка и, от друга страна - влогодателя, който може да бъде всяко физическо или юрид
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В редица случаи едно лице действа в интерес на друго лице от негово име и за негова сметка. Такива са примерно родителите по отношение на своите деца, управителят спрямо дружество с ограничена отговорност, ликвидаторът на прекратено и намиращо се в ликвидация дружество и др. В тези случаи възникват правоотношения между лицето което извършва действията и този, от чието име или за чиято сметка и в чийто интерес се извършват. Основанието за пораждане на тези правоотношения може да бъде договорът - например някой възлага за времето, през което той ще отсъства, на друго лице да управлява неговото
БАНКОВО ИНКАСО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 02/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банковите сделки принадлежат към абсолютните търговски сделки съгласно чл.1, ал.1, т.7 от ТЗ. Техни характеристики са, че страните по тези сделки са банки и основното задължение е парична престация. Както посочих и по-горе, нормативната регламентация на банковите сделки се съдържа в ТЗ. Подзаконовите актове са всички такива на БНБ като / Наредба № 3 и др./. Банковите сделки са групирани в категории: изключителни и неизключителни. Изключителните са тези, които се сключат единствено от банка, а неизключителните – от други субекти. Те също биват активни , пасивни и посреднически /комисионни/.
АНТИ-КАРТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС (СЛУЧАЯТ НА INTEL).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 15/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологичните компании и антикартелното право винаги са имали бурна връзка. Регулатори и съдилища се борят да намерят оптимален баланс между насърчаване на иновациите и гарантиране, че основните двигатели на тази иновация не използват своята позицията в ущърб както на потребители, така и на конкуренти. Тази борба е особено явна в Европейския съюз (ЕС), където регулаторите изтеглят различни технологии и интернет компании за нарушения на антитръстовите правила. Толкова много, че регулаторния орган на ЕС в областта на антитръстовото законодателство е бил обвинен в предубеденост спрямо американск
КАЗУС ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 2, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно посочената правна норма, нищожни са договорите, при които липсва предписана от закона форма. Нищожните правни сделки не пораждат целените с тях правни последици. Те не могат да бъдат санирани, заздравявани. Единствената възможност, за да бъде преодоляна нищожността е сделката да бъде сключена отново като се отстрани порочността. Нищожността на сделките не е задължително да бъде обявена по съдебен ред, тъй като нищожната сделка няма правни последици за страните.
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 3, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус заявителят е подал всички изискуеми документи по чл.251 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). ИАЛ по надлежния ред, чл. 251 ал.3, е създал експертен съвет, който е изготвил експертиза и становище за предложението за реклама. Съгласно представената фактическа обстановка не са представени и корекции (чл.251, ал.5), които заявителят да отстрани. Съгласно чл.252 ал.1 са възможни следните резултати от подадено заявление за реклама: - Разрешение въз основа на заповед на директора на ИАЛ - Мотивиран отказ, за което се уведомява притежат
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рекламата на продукта по реда на чл.5 ал.1 трябва да притежава задължително съдържание, което представя: името на продукта или друго непатентовано име.; изрично указване, че продуктът е лекарствен; точно и ясна информация за правилното му използване; възрастта на пациентите, за които продуктът е предназначен; ясно изписване / изказване на "Преди употреба прочетете листовката!"; ако е хомепатски продукт трябва да бъде изписано "хомеопатичен лекарствен продукт"; ако е ваксина, което посочихме, че в възможно, трябва да напомня за това защо тя трябва да бъде поставена; изписване на номерата и дат
ИКОНОМИЧЕСКА И ВАЛУТНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 30/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическата интеграция може да се дефинира като премахване на икономическите граници между две или повече икономики . В европейски контекст тя представлява успешно включване и функциониране на националните икономики в Единния вътрешен пазар на ЕС със свободно движение на стоки, услуги, капитали и работна сила и с общи регулации в области като търговия, конкуренция и някои аспекти на финансите. Интеграцията не е уеднаквяване, тъй като всяка страна-членка запазва конкурентните си преимущества и икономическа специализация, които генерират изгодите от интеграцията. Валутната интеграция означава
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО (ДО) BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 09/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Последното обстоятелство се потвърждава от конкретния закон текст на чл.252 ал.1. По-точно, в тази част на ЗЛПХМ са регламентирани общите условия за приемане или отхвърляне на заявлението за реклама: 1) издаване се писменна заповед за разрешение за реклама от директора на ИАЛ; 2) мотивира се отказ въз основа на издаване на уведомление. Тези два случая не са настъпили в казуса. Следователно е приложима е разпоредбата на чл. 252 ал.2: „Когато в срока по ал. 1 изпълнителният директор на ИАЛ не разреши със заповед рекламата или не направи мотивиран отказ, се приема, че е налице мълчаливо съ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 16, качен на 03/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременната област на международни отношения съществуват три доми¬ниращи теоретични рамки: реализъм, либерализъм и конструктивизъм. Реализмът разглежда международните отношения като постоянна борба за власт и надмощие между държавите в система на анархия -онова, което Бисмарк нарича „Realpolitik“. В съвременната неореалистична версия този подход приема три основни положения : • Държавите са унитарни действащи лица и политическият елит и масите имат една концепция за националния интерес .• Този интерес се дефинира главно геополитически и с оглед на сигур¬ността - като териториална цялост
РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА “ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР“.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 14, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
От началото на финансовата и икономическата криза през 2007/2008 г. Европейският съюз (ЕС) направи многобройни усилия за укрепване на икономическото управление. Едно от тях е създаването на Европейския семестър, която може да се приеме, че е в основата на новата институционална архитектура за икономическо и социално управление. Европейският семестър е цикъл за единна координация на политиките, който обединяват различни инструменти на ЕС за управление; Пактът за стабилност и растеж, Стратегията "Европа 2020" и процедурите за макроикономически дисбаланси, интегрираните икономически насоки и тезиСтр 1 2 3 4

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 909 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 151 )
Лекции ( 16 )
Казуси ( 10 )
Реферати ( 9 )
Пищови ( 4 )
Готови реферати ( 3 )
Тестове ( 2 )
Коментар ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Документи ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Право ( 246 )
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Право
Real Time Web

Analytics