ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1059)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Курсови работи (157)
Лекции (16)
Казуси (10)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Тестове (2)
Коментар (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (264)
Мениджмънт / Управление (181)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 51 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Право
Приемане на Конституцията на Република България. Постижения и слабости.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 7, качен на 08/03/2024 от reni бр коментари 0
Основен недостатък на конституцията е липсата на държавническа концепция за развитието на страната. Това е конституция на прехода, чиято задача е да гарантира такова държавно устройство, което да легитимира пред света политическия преход и трансформацията на старата политическа власт в нова. В нея обаче не са достатъчни конституционните гаранции за спазването на индивидуалните и малцинствени права на българските граждани. А разпоредбите, които дават възможност за ограничение на основни човешки права, не са достатъчно конкретни. Това дава възможност за различни тълкувания. Венецианска комисия
Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна функция на електронното правителство е да даде възможност на гражданите и бизнеса по електронен път и чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии да се възползват от административните услуги, които предлага държавната администрация. По този начин, отговаряйки на нуждите на гражданите, фирмите и всички останали структури на обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги, се съкращават разходите, увеличава се ефективността и се подпомага икономическото развитие на страната. Улеснява се живота на гражданите, опростяват се условията за фун
НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ – ПОНЯТИЕ. ОБЩА ЗАБРАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. ФОРМИ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ЗАБРАНАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нелоялната конкуренция като феномен се появил в края на XVIII началото на XIX век, когато принципът на свободната стопанска инициатива е била използван активно и конкуренцията не е била ограничен. С течение на времето се е появила нужда от нейното правно регулиране, класификация и формиране на концептуалния апарат за поддържане на почтени пазарни отношения. В зависимост от социоикономическата и историческа ситуация са били разработени специфични методи и подходи в различни страни за защита срещу поведение на нелоялна конкуренция поведение. Концепцията е възникнала в средата на XIX век във Фра
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство може да използва вече съществуващи и неформални форуми за представяне на информация, като социални медии и мобилни мрежи. Чрез стратегии за електронно правителство, съвместни механизми могат да се въведат за ангажиране на общности и гражданите в предоставянето на услуги и за включването им в процеса на вземане на решения, включително на различни групи като младежи и граждани в неравностойно положение. Развитите страни, които вече се радват на ползите на интернет насърчават развиващите се страни да споделят своята информация в интернет. И за разпространяване на тази
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има множество предизвикателства пред успеха на проект за електронно управление. Тези предизвикателства включват липсата на яснота и капацитет, за да се концептуализират проектите за електронното управление, минимално или почти никакъв фокус върху ключовите фактори за проекта като капацитет, мониторинг на качеството на услугите и т.н. в резултат на забавянето на проектите, ниската възвръщаемост на инвестициите, отказ да се постигнат целите на проекта и т.н. И двата термина, е-правителство и е-управление, се разглеждат като синоними, но има някои разлики между двете. "Е-правителството” е използ
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство или е-правителство може да бъде определено като съвкупност от правителствени процеси и системи за взаимодействие, които позволяват и активират гражданско взаимодействие за достъп до набор от предлагани услуги. Бързото развитие на ИКТ и нарастващата бизнес ефективност са оказали значително влияние върху ежедневните взаимодействия между между граждани и предприятия. Въпреки това, технологията като начин за намаляване на разходите и увеличаване на ефективността не е добра идея . Gene и колектив посочват, че „Ролята на правителство се е променила...Интернет и свързаните с
ОТГОВОРНОСТ ПРИ МНОЖЕСТВЕНОСТ КРЕДИТОРИ И ДЛЪЖНИЦИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящата курсова работа се анализира отговорността на съдружниците при преобразуване на търговско предприятие. Отговорността на всяко ТД е до размера на получените от него права освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване - то отговаря с цялото си имущество. Ако задължението не е разпределено с договора или плана, всички ТД отговарят солидарно и неограничено. Също така са посочени случаи, при които неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се ТД продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата н
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Авторското право гарантира, че автори, композитори, художници, филмови дейци и други творци получават признание, плащане и защита на техните произведения. То възнаграждава творчеството и стимулира инвестициите в творческия сектор. Новата европейска рамка за авторското право е приета на 9 декември 2015 г. В нея се излагат основните политически цели и области на действие. Първото законодателно предложение относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание има за цел да гарантира, че потребителите, които купуват или се абонират за филми, спортни предавания, музика, електронни
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разплащателната сметка, открита от банката, представлява предоставена от търговска банка услуга, при ползването на която се улеснява получаването и съхраняване на паричните средства на лице и използването им за разплащания между него и негови контрагенти за погасяване парични задължения на лицето или за получаване на парични суми от трета лица по сметката. Към договора за разплащателна сметка се прилагат и разпоредбите за банков паричен влог, намиращите в Търговския закон Това произтича от една от характеристиките на банковата операция „РС”, а именно съхраняване на свободни парични средства в
ХОЛДИНГ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато става въпрос за обединения на търговски дружества, законодателят не е дефинирал изрично своето разбиране за това понятие. Терминът „обединение“ следва да се разбира като обобщаващ, който включва в себе си обвързаност или обединяване на множество търговско правни субекти по определен начин за постигане на определени икономически резултати. Във всеки случай „обединение на търговски дружества е неутрален и с оглед на правната форма, и иконо-мическото съдържание, и наличието на контрол и зависимост. Обединенията включват няколко юридически самостоятелни търговски дружества, обвързани в едн
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегията за развитие на България е целяла постигане на определени резултати за периода 2007-2012г. В момента България няма единна и интегрирана инфраструктура в е-здравеопазването. Съществуват информационни системи за GP, които извършват рутинна операции, но споделят връзката пациент – лекар. Една от тях е "Хипократ". Тя подкрепя първична медицинска помощ, предоставена от ОПЛ и я Консултантски Медицински центрове (DCMCs). Тя съхранява и поддържа всички релевантни данни, получено по време на посещенията на пациента като семейна анамнеза, история на заболяванията, изследвания, диагнози, пре
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Електронно правителство често се разглежда като еволюция на електронната търговия, което първоначалните определения на електронното правителство изключително фокусирани върху електронното предоставяне на услуги и информация на обществеността. Eyob (2004) твърди, че електронното правителство е следващата вълна на приложение на технологиите в публичния сектор, след като електронната търговия и електронния бизнес са достигнали етап на зрялост в частния сектор . Използването на информационни технологии в публичния сектор датира от историческото начало на използването на компютрите . Въпреки това,Стр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни