ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1025)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (156)
Лекции (16)
Казуси (10)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Тестове (2)
Коментар (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (262)
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?



ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 50 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Право
КОМИСИОНЕН И СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 13, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Настоящата курсова работа е насочена към изясняване на правната същност на спедиционното правоотношение. Кои могат да бъдат страни, какви са техните съществени права и задължения и как да бъде разграничена фигурата на спедитора от други познати правни фигури. може ли да се приеме, че спедиторът е търговски представител на товародателя при сключването на договор за превоз, в кои случаи и защо? Интересът от това изследване е продиктуван от противоречивото разбиране за правната същност на спедиционния договор при съчетаването му с упълномощителна клауза, учредяваща представителна власт за дейст
ПРАВЕН РЕЖИМ НА КООПЕРАЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперациите възникват в началото на XIX в. в Англия. Важно е да се отбележи фактът, че бързо доказват, че са изключително подходяща форма за обединяване на усилията на дребни собственици, и получават много бързо голямо разпространение. Първият закон, регламентиращ кооперациите в света, е приет в Германия като закон за кооперативните сдружения през 1868 г. С течение
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 09/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство се очертава като концепция и практика през 90-те години. В днешно време най-използваната дефиниция за електронно правителство е тази на ОИСР - "използване на информационните и комуникационните технологии, и по-специално интернет за постигане на по-добри резултати от правителство. Това определение акцентира върху защо страните прилагат електронно правителство, а не самите инструменти на ИКТ. Електронното правителство надхвърля обикновеното използване на онлайн и онлайн услуги и може да бъде използвано като мощен инструмент за трансформиране на структурите, процесите и
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният европейски правен акт е Директива 2001 /29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информацион¬ното общество. В посочената директива и по-специално в нейния чл. 6 са предвидени различни технологични марки за защита на правата, разпространявани в интернет. За целите на Директива 2001 /29/ЕО изразът „технологична мярка“ означава технология, устройство или компонент, който в нормалния ход на работата си е предназначен да предотврати или ограничи действия по от¬ношение на произведения или
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 03/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство е широкообхватен термин за уеб-базирани услуги на държавните и местните власти. В по-тесен смисъл, електронното правителство включва използването на устройства за електронна комуникация, като компютри, мобилни телефони и интернет, чрез които да се доставят обществени услуги на гражданите. Ангажирането на гражданите и гражданското участие са два основни елемента, които трябва да бъдат изследвани, когато се говори за участие в електронно правителство. Тези концепции са важните измерения на електронното правителство, свързвайки ИКТ на правителството и гражданите. И все п
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 04/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Различни термини се използват в различните държави относно определянето на електронното правителство - "електронно правителство" във Великобритания, "електронно предоставяне на услуги" в Хонконг и "онлайн правителство" в Сингапур. Независимо от разнообразието от синоними, които се използват за дефиниране на електронното правителство, всички те описват способността да се комуникира и да търсят услуги и информация от правителството чрез Интернет . Въпреки че в литературата могат да се намерят няколко дефиниции на електронното правителство, няма едно стандартното определение . Причината за това
Права и задължения на страните по договор за наем.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 7, качен на 28/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
С договора за наем се предоставя временното ползване на опреде¬лена вещ срещу заплащане на наемна цена. Договорът за наем е уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - чл. 228 до чл. 239. Договорът за наем е двустранен и възмезден. Двустранен, защото поражда задължения и за двете страни — наемодател и наемател. Възмезден, защото срещу предоставеното временно ползване на вещта наемателят дължи заплащане на наемна цена. С постигане на съгласие между страните, договорът за наем се счита за сключен между наемодателя и наемателя. Предаването на наетата вещ не е елемент от сключването на
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнес и управленски системи. Електронно управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на напредналите държави. Естествена цел на България като член на Европейския съюз е да развива електронното управление на ниво, съответстващо на средните показатели в ЕС. Електронното управление е управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки, административните процеси, обслужване и взаимодействието с потреб
КАЗУС по ТЪРГОВСКО ПРАВО (Химснаб)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус Химснаб изявява желание да закупи поточна линия, която е близо ½ от неговия капитал. Нейното придобиване се очаква да доведе до производство / подобряване на продукта на предприятието. Така машина е била на разположение в Моторплас, която е имала нужда да замени старата поточна линия с нова. Така, че това предприятие явно разполага с финансовия ресурс, за да извърши инвестиция за покупка на нова. Но проблемът е, че Химснаб не разполага с близо 400 хил лв. за покупка на поточна линия. Като е ясно желанието на двете страни сделката да се случи. І. Възможно ли е придо
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че не съществува универсално прието определение за електронно правителство , електронното правителство може да се определи като използване на ИКТ в oбществения сектор за създаване на по-добро управление . Свързаната на нея концепция е е-управление. Според ЮНЕСКО електронното управление е по-широко понятие от електронното правителство, тъй като то също така поставя акцент върху разработването на политики и нови начини на действие . Но може да се приеме, че е-правителството включва интернет базирани технологии в публичния сектор, както и идеи за трансформация на работата на правителствот
БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 3, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус заявителят е подал всички изискуеми документи по чл.251 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). ИАЛ по надлежния ред, чл. 251 ал.3, е създал експертен съвет, който е изготвил експертиза и становище за предложението за реклама. Съгласно представената фактическа обстановка не са представени и корекции (чл.251, ал.5), които заявителят да отстрани. Съгласно чл.252 ал.1 са възможни следните резултати от подадено заявление за реклама: - Разрешение въз основа на заповед на директора на ИАЛ - Мотивиран отказ, за което се уведомява притежат
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С договора за обикновен банков влог банката се задължава да пази предадените й определени парични знаци, ценни книги или други движими вещи срещу възнаграждение (чл. 420, ал. 1 от ТЗ) От легалното определение на този договор следва, че той по своята правна характеристика е договор за правилен влог. Предмет на този договор са индивидуално определени движими вещи. Затова влогоприемателят дължи връщане на същите, а не на други вещи. Страни по този договор са, от една страна, влогоприемателят, който задължително е банка и, от друга страна - влогодателя, който може да бъде всяко физическо или юрид



Стр 1 2 3 4 5 ... 5




Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, Анализ



МЕНЮ

Начало
Услуги
Контакти



ПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
Отзиви



КОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg






2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни