Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 35 Сортирай по:
КАЗУС ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 2, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно посочената правна норма, нищожни са договорите, при които липсва предписана от закона форма. Нищожните правни сделки не пораждат целените с тях правни последици. Те не могат да бъдат санирани, заздравявани. Единствената възможност, за да бъде преодоляна нищожността е сделката да бъде сключена отново като се отстрани порочността. Нищожността на сделките не е задължително да бъде обявена по съдебен ред, тъй като нищожната сделка няма правни последици за страните.
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 3, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус заявителят е подал всички изискуеми документи по чл.251 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). ИАЛ по надлежния ред, чл. 251 ал.3, е създал експертен съвет, който е изготвил експертиза и становище за предложението за реклама. Съгласно представената фактическа обстановка не са представени и корекции (чл.251, ал.5), които заявителят да отстрани. Съгласно чл.252 ал.1 са възможни следните резултати от подадено заявление за реклама: - Разрешение въз основа на заповед на директора на ИАЛ - Мотивиран отказ, за което се уведомява притежат
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО, BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рекламата на продукта по реда на чл.5 ал.1 трябва да притежава задължително съдържание, което представя: името на продукта или друго непатентовано име.; изрично указване, че продуктът е лекарствен; точно и ясна информация за правилното му използване; възрастта на пациентите, за които продуктът е предназначен; ясно изписване / изказване на "Преди употреба прочетете листовката!"; ако е хомепатски продукт трябва да бъде изписано "хомеопатичен лекарствен продукт"; ако е ваксина, което посочихме, че в възможно, трябва да напомня за това защо тя трябва да бъде поставена; изписване на номерата и дат
ИКОНОМИЧЕСКА И ВАЛУТНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 30/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическата интеграция може да се дефинира като премахване на икономическите граници между две или повече икономики . В европейски контекст тя представлява успешно включване и функциониране на националните икономики в Единния вътрешен пазар на ЕС със свободно движение на стоки, услуги, капитали и работна сила и с общи регулации в области като търговия, конкуренция и някои аспекти на финансите. Интеграцията не е уеднаквяване, тъй като всяка страна-членка запазва конкурентните си преимущества и икономическа специализация, които генерират изгодите от интеграцията. Валутната интеграция означава
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО (ДО) BUBB605D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 09/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Последното обстоятелство се потвърждава от конкретния закон текст на чл.252 ал.1. По-точно, в тази част на ЗЛПХМ са регламентирани общите условия за приемане или отхвърляне на заявлението за реклама: 1) издаване се писменна заповед за разрешение за реклама от директора на ИАЛ; 2) мотивира се отказ въз основа на издаване на уведомление. Тези два случая не са настъпили в казуса. Следователно е приложима е разпоредбата на чл. 252 ал.2: „Когато в срока по ал. 1 изпълнителният директор на ИАЛ не разреши със заповед рекламата или не направи мотивиран отказ, се приема, че е налице мълчаливо съ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 16, качен на 03/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременната област на международни отношения съществуват три доми¬ниращи теоретични рамки: реализъм, либерализъм и конструктивизъм. Реализмът разглежда международните отношения като постоянна борба за власт и надмощие между държавите в система на анархия -онова, което Бисмарк нарича „Realpolitik“. В съвременната неореалистична версия този подход приема три основни положения : • Държавите са унитарни действащи лица и политическият елит и масите имат една концепция за националния интерес .• Този интерес се дефинира главно геополитически и с оглед на сигур¬ността - като териториална цялост
РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА “ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР“.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 14, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
От началото на финансовата и икономическата криза през 2007/2008 г. Европейският съюз (ЕС) направи многобройни усилия за укрепване на икономическото управление. Едно от тях е създаването на Европейския семестър, която може да се приеме, че е в основата на новата институционална архитектура за икономическо и социално управление. Европейският семестър е цикъл за единна координация на политиките, който обединяват различни инструменти на ЕС за управление; Пактът за стабилност и растеж, Стратегията "Европа 2020" и процедурите за макроикономически дисбаланси, интегрираните икономически насоки и тези
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 17/03/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Електронно правителство често се разглежда като еволюция на електронната търговия, което първоначалните определения на електронното правителство изключително фокусирани върху електронното предоставяне на услуги и информация на обществеността. Eyob (2004) твърди, че електронното правителство е следващата вълна на приложение на технологиите в публичния сектор, след като електронната търговия и електронния бизнес са достигнали етап на зрялост в частния сектор . Използването на информационни технологии в публичния сектор датира от историческото начало на използването на компютрите . Въпреки това,
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 13/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегията за развитие на България е целяла постигане на определени резултати за периода 2007-2012г. В момента България няма единна и интегрирана инфраструктура в е-здравеопазването. Съществуват информационни системи за GP, които извършват рутинна операции, но споделят връзката пациент – лекар. Една от тях е "Хипократ". Тя подкрепя първична медицинска помощ, предоставена от ОПЛ и я Консултантски Медицински центрове (DCMCs). Тя съхранява и поддържа всички релевантни данни, получено по време на посещенията на пациента като семейна анамнеза, история на заболяванията, изследвания, диагнози, пре
ХОЛДИНГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 17/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато става въпрос за обединения на търговски дружества, законодателят не е дефинирал изрично своето разбиране за това понятие. Терминът „обединение“ следва да се разбира като обобщаващ, който включва в себе си обвързаност или обединяване на множество търговско правни субекти по определен начин за постигане на определени икономически резултати. Във всеки случай „обединение на търговски дружества е неутрален и с оглед на правната форма, и иконо-мическото съдържание, и наличието на контрол и зависимост. Обединенията включват няколко юридически самостоятелни търговски дружества, обвързани в едн
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 30/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разплащателната сметка, открита от банката, представлява предоставена от търговска банка услуга, при ползването на която се улеснява получаването и съхраняване на паричните средства на лице и използването им за разплащания между него и негови контрагенти за погасяване парични задължения на лицето или за получаване на парични суми от трета лица по сметката. Към договора за разплащателна сметка се прилагат и разпоредбите за банков паричен влог, намиращите в Търговския закон Това произтича от една от характеристиките на банковата операция „РС”, а именно съхраняване на свободни парични средства в
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 20/10/2018 от admin бр коментари 0
Авторското право гарантира, че автори, композитори, художници, филмови дейци и други творци получават признание, плащане и защита на техните произведения. То възнаграждава творчеството и стимулира инвестициите в творческия сектор. Новата европейска рамка за авторското право е приета на 9 декември 2015 г. В нея се излагат основните политически цели и области на действие. Първото законодателно предложение относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание има за цел да гарантира, че потребителите, които купуват или се абонират за филми, спортни предавания, музика, електронниСтр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 856 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 653 )
Курсови работи ( 150 )
Лекции ( 16 )
Казуси ( 10 )
Реферати ( 9 )
Пищови ( 4 )
Готови реферати ( 3 )
Тестове ( 2 )
Коментар ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Документи ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Право ( 240 )
Мениджмънт / Управление ( 128 )
Икономика ( 98 )
Маркетинг ( 94 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 35 )
Информатика ( 31 )
Медицина ( 23 )
Счетоводство ( 23 )
Статистика ( 15 )
Логистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Публична администрация ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Право
Real Time Web

Analytics