Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 13 Сортирай по:
Съвременни подходи при оценката на риска – същност, дефиниции.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 9, качен на 04/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обектът на общественото здравеопазване са различните форми, подходи и дейности при решаване проблемите със здравето. Оценката на риска за общественото здраве е свързана с превенция на епидемиите и разпространение на заболяванията, защита срещу рисковете на околната среда, превенция на травмите и идентификация на обществените проблеми и поддържане на добър здравен статус на населението. Първата решаваща стъпка в отговор на възникнала трансгранична заплаха за здравето е оценката на рисковете.  Опасности и рискове - определения Опасност може да представлява всеки фактор, който може да причин
Превенция и психопрофилактика на професионалния стрес.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 04/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понятието „стрес” започва да се среща все по-често през втората половина на 20 в. Първоначално то се появява в научните издания, а по-късно навлиза и в популярния език. Коренът на думата стрес е в латинското distringere – спъвам, затруднявам. Днес понятието „стрес” на популярен език и в най-общ смисъл се свързва предимно със ситуация, в която у индивида се формират негативни преживявания, които затрудняват обичайното ми функциониране. На практика обаче и промени, предизвикващи положителни преживявания могат да бъдат окачествени като стресови. Явленията, които предизвикват позитивни реакции или
Организационно поведение и организационна култура в здравната организация.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 04/09/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Според O'Reilly и Chatman “култура е система от споделени ценности, определящи какво е важно и норми, определящи нагласи и поведения, които ръководят нагласите на потребителя и поведение”. Както Schein предлага: "Организационна култура е моделът на споделени основни предположения - измислени, открити или разработени от дадена група като тя се учи за начините за справяне с проблемите на външната адаптация и вътрешна интеграция” . Широко разпространено е мнението , че организационната култура е свързано с представянето . В управлението и други сектори са налица доста проучвания на тази връзка.
Насоки на здравната политика в България в процеса на реформа.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 04/09/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Здравната политика е част от общата политика на държавата. Тя се обуславя от ясно определени обществени цели, потребности и интереси, като здраве и здравно благополучие на населението, и се определя като система на дългосрочни стабилни решения, свързани с опазване и възстановяване здравето на населението, приемливи за всички социални групи, и съответстват на поставените цели, средства и времеви рамки за осъществяването им. Здравната политика включва: приоритети; цели и задачи и средства (ресурси и инструменти за въздействие). Инструментите, с които борави здравната политика са: информация, у
Актуални социално – медицински проблеми в условията на здравна реформа.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 10, качен на 04/09/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Здравната политика е част от общата политика на държавата и се обуславя от ясно определени обществени цели, потребности и интереси, а именно здраве и здравно благополучие за населението. Определя се като система на дългосрочни стабилни решения, свързани с опазване и възстановяване здравето на населението, приемливи за всички социални групи и класи и съответстват на поставените цели, средства и времеви рамки за осъществяването им. За постигане целите на здравната политика,започва и провеждането на добре познатата вече здравна реформа. Здравната реформа у нас започва от 1997г, след няколко год
Финансиране на здравеопазването.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 8, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тези два широки подхода за финансиране на здравеопазването - пазар и правителство - предлагат различни предимства и недостатъци и те не са перфектни във всички аспекти. Всички общества трябва да направят избор между това колко широко да се осигури достъп до основни и напреднал грижи, колко да плащат за здравеопазване и колко и кои иновации да са на разположение на пациентите. 1. Различните подходи към здравеопазването. В пазарно-базирани системи, здравни грижи обикновено се доставят обикноено от частни организации и частни лица и всички части на системата са обект на някакво ниво на конкурен
Социологическият метод в социалната медицина
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социалната медицина разглежда здравето на трудово ниво и се определя като нетрадиционна наука, чиито предмет на изучаване е общественото здраве като цялостна система и се подчинява на специфични закономерности. 1. Социалната медицина като наука – развитие, предмет, основни задачи функции, взаимовръзки с други науки, роля и значение 1.1 История и развитие Смята се, че социалната медицина се заражда през 1779г. в Германия посредством научния труд на Йохан Петер Франк. Заражда се идеята, че медицината трябва да навлезе в социалния и политически живот, за да изпълни своята мисия. През 1920 г.
Природа на стреса, стрес и дистрес. Теории за стреса. Личност и стрес.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Навлизайки в епохата на глобални промени при все по-големите експерименти на природата и научно-техническата революция, човечеството е в период на криза и обновление. Този глобален тласък напред продуцира деформации в различни сфери на социално-психичните структури. Днес потребностите на съвременния човек са отстъпили място предимно на психологичните изисквания, интересите и стремежите към високо качество на живот - потребности, които имат тясна връзка със стреса и често се разглеждат като негови качествени характеристики. Това са причините, които предизвикват индивидуален, масов, остър или
Правата на човека като интегрална част от здравеопазването
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според коментар Обща 14 на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права правото на най-висок стандарт на здравеопазването се характеризира с следните специфични ръководни принципи: Универсалност - универсалност по отношение на правото на здраве предполага, че всеки човек трябва да има достъп до лечебни, превантивни и други мерки, свързани с опазване на здравето. В този смисъл, "Универсалността също предполага, че бариерите, които възпрепятстват упражняването на правото в приемливи условия трябва да бъдат премахнати" . Прогресивна реализация и необратимостта - прогресивния харак
Оценка на риска от съвременен биологичен и химичен тероризъм
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Друг сценарий който всеки от нас може да предположи е, че биологично или химическо оръжие може да бъде дадено на терористична организация от една държава, която симпатизира на мотивите и целите на терористите. Тази теза за заплаха е получила популярност в САЩ, където администрацията на Буш-младши свързва международните терористични мрежи с отделните държави, който се предполага, че активно търсят оръжия за масово унищожение - Иран, Ирак и Северна Корея (The Economist, 2002). И все пак, въпреки, че тези държави демонстрират желание да спонсорират терористична дейност в миналото, е съмнително до
Маркетинг в здравните услуги.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тер бр коментари 0
Маркетинговата концепция е артикулирана за първи път през 1950г. Webster (1988) отбелязва следното: Старата маркетинговата концепция израстна от нуждата да обслужва клиенти, поради условията създадени в следствие ефекта Втората Световна Война и растеж в населението. Тези потребители станаха бенефициенти на агресивна конкуренция между местните производители с новите участници в много индустрии като фирмите регулира своята продукция от военна към такава за мирно време и предприемачите приеха перспективата за безпрецедентен растеж в потребителските разходи. Drucker, който може би е пионер на мар
ИЗМЕРИТЕЛИ НА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА (КОЕФИЦИЕНТИ; ОТНОШЕНИЯ; ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЯЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, БОЛЕСТНОСТ, ЛЕТАЛИТЕТ)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 8, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ефективното социално-медицинско изследване предполага съчетаването на различни методи, без да се подценяват или надценяват някои от тях. В по-ранните периоди от развитието на социалната медицина са използвани главно статистическият, историческият, социологическият и икономическият методи. Те се наричат традиционни или класически методи. Историческият метод дава възможност да се анализират тенденциите на общественото здраве и да се оцени настоящето и бъдещето на здравеопазването като цялостна социална система. Статистическият метод ни позволява да изучим масово проявяващите се явления, коитоСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 705 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 14 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Обществено здраве и здравен мениджмънт
Real Time Web

Analytics