Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 23 Сортирай по:
ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът, които е приложен е систематичен преглед на литературата в различни секции, уеб сайтове, книги и академични списания за проучвания. Чрез целенасочено търсене в базите им данни е селектирана информацията, отнасяща се до част от методите, използвани в обратната логистика във фармацевтичната промишленост. Прегледът на литературата и първичните данни показват, че обратната логистика е трудна за практикуване в смисъл, че отнема време и влияе отрицателно върху финансите на компанията. Тя също така е трудоемка, тъй като се извършва от служители, които биха могли да бъдат използвани за други п
РЕИМБУРСНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 13, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правните разпоредби, които се занимават с определянето на цените на лекарства и тяхното реимбурсиране заемат значителна част от системата на фармацевтичната политика. Необходимостта от създаване на правна рамка, свързана с определяне на цените на лекарствата се появява в резултат на постоянното увеличаване на разходите за медицинските продукти в областта на здравеопазването, особено в публичния сектор. Всички европейски страни са изправени пред нарастващи фармацевтични разходи, особено в публичния сектор , имайки предвид, че Европа има сравнително по-голямо покритие на публично финансираните
РОЛЯТА НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. РОЛЯТА ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА- ПРОСТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОПУСКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 20, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алма Ата конференцията даде началото на „движението за първични здравни грижи” от професионалисти и институции, правителства и граждански организации, научни работници и местни организации, които са се ангажирали с борба срещу „политически, социални и икономически неприемливи” здравни неравенства във всички страни. В декларацията от Алма Ата са посочени ценностите, които се преследват: социална справедливост и правото на по-добро здраве за всички, участие и солидарност. Налице е било чувството, че напредъкът към тези ценности, изисква фундаментални промени в начина, по който здравните системи
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 10, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите на здравословно хранене не са рецепта, а те по-скоро са набор от алтернативи, които могат да се съобразени с културни, етнически и лични предпочитания и потенциалните разходите и храната, която е на разположение. Човек трябва да има гъвкавост при вземането на решения за създаване на здравословен модел на хранене, който да отговаря на нуждата от хранителни вещества и да поддържа нормалните калорични граници. Съгласно дефиницията на DSHEA хранителната добавка е продукт, който : - допълва храната, която ядем; - съдържа един или повече хранителни съставки (включително витамини, минерали
СВЕТОВЕН ЛЕКАРСТВЕН ПАЗАР, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ -ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващото разширяване на достъпа по света предвещава основен пропуск в капацитета за доставка на здравеопазването, където допълнителният пациентски достъп се разширява по-бързо от персонала, инфраструктура и източници на финансиране. До 2020 г. ще се наблюдава значителна промяна в бюджетирането, на което се основава управлението на разходите, отделно от другите разходи за здравеопазване. Развиващите се икономики ще се съсредоточат върху осигуряване на достъп и основни лекарства на нуждаещите се, за да затворят пропуските. Взаимоотношенията с доставчиците в повечето части на света ще са об
Критичен анализ на документа "Cost-effectiveness of amlodipine compared with valsartan in preventing stroke and myocardial infarction among hypertensive patients in Taiwan"
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документът представлява фармакоикономически анализ, изготвен от мултидисциплинарен екип, на базата на който се оценява дали цялостното въздействие, качество и безопасност на едно лекарство си струва цената при конкретна ситуация. Използван е един от четирите основни фармакоикономически метода за анализ - методът цена-ефективност (cost-effectiveness). Той се използва за сравнение на различни начини на лечение, при които резултатите от лечението се представят в една и съща немонетарна (естествена) единица. Клиничният ефект от сравняваните лекарства е различен и се определят вложените средства за
ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА ОТ ХРАНИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна отговорност на регулаторния орган по лекарствата е да подсигури популяризирането и предлагането на пазара на лекарствени продукти да бъде в съответствие с предварително одобрената информация за продукта, да гарантира, че употребата на лекарствата е рационална и че целият персонал, помещения и практики, използвани за производство, съхранение, разпространение, продажба и доставка на тези продукти са в съответствие с изискванията. Така се осигурява едно постоянно съответствие на продуктите със стандартите, до момента на използване или приемане. Тъй като носят отговорност в областта на об
УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В АПТЕЧНАТА ПРАКТИКА – ФАРМАЦЕВТ – БОЛЕН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фамацевтите трябва да носят отговорност за своето поведение, особено при избора на съобщението, което се доставя на пациентите, както и за начина, по който то се доставя.7 За да помогнете на фармацевтите да осигурят ефективна комуникация, имайте предвид следните принципи: откровенност, поддържане на опростена комуникация, кратка и специфична, и в заключение, обобщаване . Бъдете откровени. Отношението на фармацевта ще повлияе както на лоялността на пациента, така и на резултата от терапията. Искреността, топлото и открито отношение ще окажат огромно влияние върху пациента и на качеството на от
Правно регулиране на фармацевтичната практика в Япония.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Регулаторният орган на фармацевтичната практика в Япония - Комисията по храните и лекарствата (FDA) не е добре известен на останалата част на света. Японското министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи (MHLW) е сложна организация. Неговият предшественик, Министерството на здравеопазването и социалните грижи (MHLW), е прилагал много от сегашните регламенти и решения. Фармацевтичният регулаторен орган на Япония е Бюрото за безопасност на храните и фармацевтичните продукти (PFSB) към MHLW. Това е мястото, където официално се вземат решенията за одобрение на заявленията за лекар
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЦИОНАЛНОСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА УПОТРЕБА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рационалното използване на лекарства изисква „пациентите да получават лекарства, подходящи за техните клинични нужди, в дози, които отговарят на техните собствени индивидуални изисквания за достатъчен период от време, на най-ниската цена за тях и тяхната общност” . Нерационалното използване на лекарствата е проблем и за да го разреши през 1985г. Световната здравна организация (СЗО) е свикала международна конференция в Найроби, Кения . Есенциалните (основни) лекарства са един от инструментите за борба с влошеното здраве. Чрез увеличаване на достъпа до основни лекарства и тяхното рационално изп
Безопасност на храните.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Безопасността на храните съставлява всички условия и действия, необходими за гарантиране на безопасността на храните на всички етапи. Това се отнася до условията и практиките за предотвратяване на замърсявания и заболявания с хранителен произход. Безопасността на храните е много важно за здравето. Храната може да бъде замърсена и опасна по много начини. Замърсяването може да се случи по време на процеса на опаковане, непосредствено по време на готвене или съхранение. Също така, в различни хранителни продукти вече може да се развиват микроорганизми като бактерии, които могат да се размножават
Развитие на предприемачеството в здравеопазването - цели и приоритети.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръстът на производителността е изключително трудно да се измери в здравеопазването . Точната оценка на производителността изисква добра крайна оценка. Здравето е трудно да се измери и още по-трудно да се разпадне на медицински и не-медицински фактори. Като резултат, официални данни са много по-добри за производителността извън здравеопазванете. Общият ръст на производителността в САЩ като цяло е ниско от средата на 1970 г. до средата на 1990-те години ("забавяне на производителността"). От средата на 1990-те, обаче, производителността се е увеличила бързо. Ръстът на производителността в частнСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 727 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 12 )
Готови дипломни работи ( 6 )
Теми ( 3 )
Реферати ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Медицина ( 46 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Медицина
Real Time Web

Analytics