Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 99 Сортирай по:
ЕВРОПА НА НЯКОЛКО СКОРОСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 21/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Практическата реализация на идеята за „Европа на няколко скорости” ще означава запазване на сериозните разлики в почасовото залащане на служителите в източната и западната част на Съюза и, като следствие от това, на различните социални стандарти, като неслучайно участниците в срещата на Вишеградската група рязко се обявиха против „двойните стандарти” по отношение качеството на хранителните продукти в западната и източната част на ЕС. След като Великобритания напусне ЕС, съществуват различни мнения за бъдещето на Европа и тези дискусии главно се оформят около въпроса за институционалната стру
Теория на капитала на Австрийската икономическа школа.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 7, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теорията за лихвата на Бьом-Баверк е ясно изразена: „настоящите стоки по правило струват повече от бъдещите стоки с еднакво качество и количество. Това изречение е същността и ядрото на лихвата . Известните три причини за лихвата на Бьом-Баверк са следните. Първата причина за разликата между настояща и бъдеща стойност (т.е. първоначалната лихва) е във връзка с търсенето и предлагане в различно време по отношение на пределната полезност на доходите на дадено лице - стойността на настоящата стока се оценява по-високо от стойността на една бъдеща стока с равно количество и качество . Втората п
ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РУСИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дефицитни видове минерални суровини в Русия са манганови руди, хром, уран, титанови руди, както и цирконий, боксит, някои видове неметални минерални суровини. Дефицитът им се дължи на липсата на големи депозити в Русия. В зависимост от степента на проучване минералните резерви в Русия са разделени на четири категории: А, Б, С1, С2. А – тези резерви са изследвани в детайли; B и C1 - резерви, изследвани относително по-малко; C2 - предварителни оценки. В допълнение към резервите от тези категории, които обикновено се разглеждат като отделни депозити, планираните резерви (т.е. оценени, неизследва
СТРАТЕГИЧЕСКИ СЕКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА - ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И СПЕЦИФИКА НА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ядрото на българската неоиндустриализация трябва да бъдат иновативни и високи технологии, които да формират немного, но с разширен експортен потенциал към всички възможни пазари, не само на ЕС. Една пазарна диверсификация ще смекчи почти неотразимия до сега пазарен натиск, идващ от ЕС. Много повече индустриален капитал ще е нужен за да се реанимират индустриални производства, доминиращи в българската икономика преди започването на прехода, дори на ново технологично равнище. И затова вместо да се харчат пари за излишни анализи, че България е технологично изостанала страна-членка на ЕС, трябва д
Домашно задание по Принципи на микроикономиката.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 13, качен на 12/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на съвършена конкуренция в краткосрочен план всяка фирма разполага с относително неизменно оборудване и по тази причина тя не може да промени съществено количеството на произвежданата продукция. Поради това при положение, че цената е постоянна и пазарният дял е определен предварително, маргиналните и средните приходи на фирмата са равни на цената – MR = AR = p. Постоянните разходи не оказват влияние върху маргиналните и средните разходи в краткосрочен период, но компанията е задължена да ги покрива, дори и когато производството й е равно на нула. В желанието си да постигне максима
ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ - КРИВА НА ЛОРЕНЦ И КРИВА НА ЛАФЕР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един от вечните въпроси, стоящи за разрешаване от хората, е равенството и неравенството в разпределението на доходите. От дълбока древност хората са си поставяли въпросите: защо има бедни и богати? Могат ли хората да са равни помежду си? Защо едни получават малки, а други големи заплати и т.н. Хората са различни помежду си по пол, възраст, умствени способ¬ности, произход, навици, умения, знания и др. Следователно, немислимо е между тях да има равенство в труда, в разпределението и потреблението на благата. Възможно е да има само равенство във възможностите да се трудят и печелят. Както е изв
ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯ, ЕДИНЕН ПАЗАР И ТЪРГОВИЯ НА ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 17/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Докладът Спаак от 1955 г. , подготвителен етап за Договорът за ЕИО, е споменавал значението на конкурентното право. Докладът е идентифицирал три основни типа поведение, ограничаващи конкуренцията на пазара: сегментиране на пазара чрез споразумения; ограничения върху производството, развитие и инвестиции чрез споразумения; и употреба на доминираща пазарна позиция, противоречаща на обществения интерес. Въпреки общия консенсус по принципите, то споразумението за конкретния текст на Договора се е оказало доста трудно. Параграф (3) на настоящия член 101 са бил специално обсъждан. Всъщност това е ча
АНАЛИТИЧНО СРАВНЕНИЕ НА ДОБРИ И ЛОШИ КОНТРОЛИНГ ПРАКТИКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Контролингът е една сравнително нова, но доказала своята необходимост управленска концепция, насочена към дългосрочно развитие на бизнес предприятията. Като самостоятелна функция на управлението той се свежда до проверка на това как се изпълняват предварително набелязаните цели. По своята същност контролингът представлява система за управление, ориентирана към бъдещето на фирмата. Той използва методите за управление на разходите и оптимизиране на приходите чрез формиране на центрове за печалба и изготвяне на система за гъвкаво ценообразуване. Предписвайки технологията за планова работа от гле
ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 13, качен на 04/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Самото име на тази интеграционна форма говори, че има трансфор¬мация на Зоната за свободна търговия в Общ пазар. При нея държавите формират общо пазарно пространство. То осигурява свободно движение на стоките, услугите и на производствените фактори, разположени на тази тери¬тория. Общият пазар възниква в резултат на широкото икономическо сътруд¬ничество и високото политическо доверие между участващите страни. Като цяло Общият пазар означава сближаване на националните законодателства, норми и стандарти, т.е. настъпва интеграция на икономическите и институ-ционалните фактори, влияещи на неговото
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според автора финансовата криза и последващото глобално забавяне в икономическия растеж се коренят основно във фискалната политика, провеждана по време на президентството на Буш и в решенията, взети от Федералния резерв. Стиглиц говори също за провала на опитите за справяне с рецесията през месеците след сриването на Уолстрийт от 2008 г. Накрая, той очертава различни схеми за евентуалното бъдеще на американската икономика, енергично предлагайки дълбока промяна в политиката. В съответствие с общото отношение на Стиглиц към икономическата политика, книгата съдържа предложения за задравяване на б
ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ - КРИВА НА ЛОРЕНЦ И КРИВА НА ЛАФЕР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стандартната теория на оптималното данъчно облагане предполага, че трябва да бъде избрана данъчна система така, че да се максимизира социалното благоденствие. Литературата за оптималното данъчно облагане обикновено третира социалния плановик като утилитарен, т.е. функцията за социално благосъстояние въз основа на ползите за хората в обществото. Тази социална функция е нелинейна. Нелинейността позволява да се формират по-равномерно разпределение на полезността или обратно. Изборът на пазарен модел определя данъчната тежест. Либералният модел позволява на държавата да налага минимални данъци и е
ЕВРОПА НА НЯКОЛКО СКОРОСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 31/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Последните събития в шенгенското пространство имат твърде много прилики с минали епизоди в Еврозоната. Те отразяват някои неприятни закономерности на политическите процеси на ЕС. Неотдавнашната история на Шенген напомня за два случая в еврозоната: отслабването на стабилността и Пакта за растежа и тълкуването на член 125 ("Нобайл Клауза") относно взаимната финансова помощ. И в двата случая правилата бяха "ре-интерпретирани", за да се даде на суверенитета в еврозоната много по-голяма свобода на действие. Това е изисквало съгласието на Германия. В случая с Пакта за стабилност и растеж Германия беСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1090 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 673 )
Курсови работи ( 210 )
Теми ( 53 )
Казуси ( 22 )
Есета ( 19 )
Реферати ( 17 )
Задачи ( 17 )
Лекции ( 15 )
Пищови ( 11 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 8 )
Коментар ( 8 )
Презентации ( 6 )
Дисертация ( 5 )
Изследвания ( 5 )
Дипломни работи ( 4 )
Теми за държавен изпит ( 4 )
Готови дипломни работи ( 4 )
Анализи ( 4 )
Бизнес план ( 3 )
Доклади ( 2 )
Поръчай есе ( 2 )
Тестове ( 2 )
Уроци ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Икономика ( 521 )
Мениджмънт / Управление ( 141 )
Маркетинг ( 95 )
Финанси ( 44 )
Право ( 37 )
Туризъм ( 36 )
Информатика ( 31 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Публична администрация ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Икономика
Real Time Web

Analytics