ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1208)
Ученици (2)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (412)
Мениджмънт / Управление (181)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Право (51)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 49 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Финанси
Опишете възможните начини за комбиниране на различните източници за финансиране на фирмата.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изборът на оптимална стойност и конкретен метод за финансиране на инвестициите, които са най-подходящи за настоящата икономическа ситуация, се извършва въз основа на различни критерии. Такива критерии са : данъчни облекчения, разходи за привличане на определен източник, наличност, жизнен цикъл на предприятие и конкретен инвестиционен проект, рискове, ефективност и т.н. Основният недостатък на съществуващите методически подходи като правило е тяхната ориентация към един единствен критерий. В същото време, ако се избере най-оптималният източник на финансиране, като се вземат предвид абсолютно вс
Косвените данъци в България – същност и особености.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Данъчната система в България представлява съвкупност от действащи данъчни закони и установените с тях данъци, тяхната организация за определяне на данъчните фактически състави и събития, начините на облагане, ред за събирането им, контрола върху тази дейност и органите на данъчната администрация, които осъществяват и провеждат на практика данъчната политика на държавата. В най-общ вид това са компонентите, които формират данъчната система на страната. Освен като републикански и местни данъци установените в страната данъци се разделят и на: - Косвени данъци. Те присъстват като елемент в ценит
ПРЕДИМСТВА НА ЛИЗИНГА КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има различни източници на финансиране на туристическия бизнес. Развитието на всеки един сектор в икономиката се нуждае от повече и повече инвестиции. Туристическият сектор не е изключение и той със сигурност се нуждае от непрекъснати и огромни инвестиции. България е една развиваща се страна с ограничена инфраструктура и липса на натрупан капитал, където туризмът изисква огромни инвестиции. Такива инвестиции не са лесна задача. Затова всяко туристическо предприятие търси алтернативни източници и механизми на финансиране. Освен това, туризмът е капиталоемка индустрия, която също изисква огромно
Информационни системи и програмни продукти в банково дело.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Потребностите за сво¬евременно информационно обслужване непрекъснато нарастват, което налага изграждането на информационни сис¬те¬ми. Създаването и внедряването на тези системи е отговорен и продължителен процес, свързан с изпълнението на голям обем съпътстващи дейности. Същевременно се изисква изменение на традиционните методи и способи за възприемане, регистриране, предаване, формиране и преработка на информацията, реорганизация на съществуващите информационни потоци, промяна в показателите, документацията и документооборота и прилагането на нови технически средства. Всичко това води до непр
BACK TO THE ROOTS - ИЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАСТОЯЩАТА ВАЛУТНА СИСТЕМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобалната икономика е най-модерната икономическа инфраструктура някога съществувала на планетата Земята. Въпреки това, в някои отношения, това е една система, която се характеризира с една остаряла и непълна визия за себе си. Тя е изпълнил своята визия за повишена производителност, обем на производството и рационализирана ефективност. Но това, което все още не е постигнато е дългосрочното й оцеляване, оцеляване, което зависи от настоящия момент. Това включване на липсващия ключов елемент на устойчивостта е по някакъв начин противоположно на текущия натиск за за по-голяма ефективност. Водещият
КОСВЕНИ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Елементите на механизма на ДДС са „изискуем ДДС“ и „данъчен кредит“. Важността на процедурата по начисляване на данъка се проявява по отношение на първия елемент на ме¬ханизма - изискуемостта на ДДС. Съгласно общото правило за начисляване на данъка от доставчика — при осъществяване на юридическия факт, който прави задължението по ДДС из¬искуемо, доставчикът начислява ДДС за сметка на получателя, събира го чрез включване в цената и го дължи към бюджета, като по този начин изпълнява едно чуждо данъчно задължение и облага новосъздадената от него добавена стойност. Този кла¬сически за ДДС механиз
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 30, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Динамичните методи за анализ на финансовата ефективност, приложени към паричните потоци, изчислени с и без отчитането на влиянието на привлечения капитал, потвърждават, че проектът е финансово ефективен. Проектът трябва да се приеме като финансово ефективен. Изчислете: а/ цената на финансиране с дългосрочния банков кредит и финансовия лизинг; б/ цената на финансиране с неразпределената печалба; в/ среднопретеглената цена на капитала, с който ще финансирате инвестиционния проект; г/ нетните парични потоци за всяка година /приложете изучаваните в курса варианти на изчисляване/ д/ оценк
ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТ НА ИНТЕРКОМ ГРУП.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бюджетирането е една система, която е отговорна за финансовата системата на планиране на бизнеса, която трябва да осигурява подходяща обратна връзка. Ролята на обратна връзка в този случай играе изпълнението на бюджета. Контролът на изпълнението на бюджета на предприятието е един вид мониторинг на финансовото състояние на дружеството. При изготвянето на бюджет трябва да се вземе предвид стратегическото позициониране на компанията. Интерком Груп е промишлено предприятие, ангажирано в производството на желязо. В съответствие с установената традиция, финансовият мениджър бюджетира на тримесечна
АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА УНИТРАФ АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от те бр коментари 0
Унитраф АД е промишлено предприятие. Специализирано е в производството на различни съединителни части. Материалите и компонентите се закупуват на 80% от България, а останалите се внасят от съседните страни. През 2015г. е отчетено увеличение на обема на производството и продажбите. Това се доказва от увеличението на приходите и разходите с 10,8% и 11.65% съответно. Печалбата на компанията също е нараснала - с 5,42%. Броят на заетите лица е намалял с 2, което заедно с увеличението на приходите е довело до увеличаване на въздействието от използването на дълготрайните активи и увеличаване на произ
АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ (ПО ПРИМЕРА НА ОЗК АД).
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При получаване на документите от застрахования, представител на Отдела за уреждане на искове вписва датата на получаването и слага неговия подпис. Практиката показва, че обикновено последният документ, който пристига в проучваните застрахователни дружества, е Експертна оценка. Сформираното на този етап дело се изпраща за разглеждане (на началника на Отдела за уреждане на искове, на правния отдел и други служби, например служба за сигурност при необходимост). В редовете на "Списъка на документите, необходими за изплащане на обезщетение по застраховка гражданска отговорност”, разположени под та
„Сравнителен анализ на Златния стандарт и Бретънуудската валутна система”.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Повечето страни са се опитали да възстановят златния стандарт след Първата световна война, но той е бил напълно сринат по време на Голямата депресия през 30-те години на 20 век. Някои икономисти казват, че спазването на златния стандарт е поставило забрана за публичните власти да увеличават паричното предлагане достатъчно бързо с оглед възстановяне на икономиките на страните. Поради това, представители на повечето от водещите страни в света са се срещнали в Бретън Уудс, Ню Хемпшир, през 1944 г., за да създадат нова международна парична система. Представителите са решили да свържат валутите към
КУРСОВА РАБОТА по „Капиталово бюджетиране” ПРОЕКТ № 8.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Реинвестирането на част от нетната печалба всъщност представлява допълнителна нова инвестиция на акционерите в същото акционерно дружество. Те се отказват от получаването на част от полагащия им се доход под формата на дивидент и увеличават собствения капитал на дружеството. Акционерите следва да изискват от допълнително инвестирания капитал същата норма на възвръщаемост, каквато се изисква от инвеститорите при инвестиции в акции със същата степен на риск. Следователно, цената на финансирането с неразпределена печалба е равна на нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите в акцСтр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни