ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1175)
Ученици (2)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (411)
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 48 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Финанси
Kурсова работа BAEB008D „Бизнес изчисления”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 13, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма е взела кредит от 200 000 лв. за срок от 12 години при постоянен ГЛП в размер на 15.5% без допълнителни такси. Кредитът е изплатен 3 години предсрочно. При сключване на договора е предвидена годишна сконтова лихва от 10%. Определете сумата на сконтото, като приложите подхода на точното /математическо/ дисконтиране. лв Където: К0 - главницата на заема р – сконтов процент за един период на дисконтиране t – периоди на дисконтиране ЗАДАЧА 5. ЕТ е взел 4 краткосрочни кредита в левове на една и съща дата – 10 март 2016 г. Размерите на тези кредити, съответните ГЛП и датите на технит
Решения на задача по Бизнес изчисления за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
ЕТ е отчел оборот от 450 000 лв. за 2016 г. Определете на колко е възлизал оборотът на ЕТ за предходната година, ако той сега е: а/ с 25% в повече; б/ с 10% по-малко. ЗАДАЧА 2. Да се определи каква сумарна лихва ще се натрупа от сумите вложени в банка и олихвявани с проста лихва, при условията дадени в следната таблица: № Сума Годишен лихвен процент Лихвено време в месеци 1 30 000 5,8 % 4 2 5 000 5,4 % 6 3 14 000 5,2 % 9 4 10 000 4,6 % 3 5 20 000 4,2 % 7 Пресметнете и общо набраната сума, след прибавяне на сумарната лихва. ЗАДАЧА 3. Вложена е сумата от 70 000 лв., която се олих
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА РИСКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
17. Валутен фючърс - Договор, търгуван на борсата, който изисква доставка на определена сума от една валута на определена бъдеща дата, в замяна на конкретна сума от втора валута. Известен е също като "FX фючърс". 18. Валутно хеджиране - Дейността по управление на валутния риска на активите, които не се държат в местна валута от инвестиционния мениджър или в портфейла. Може да се активира със закупуване на подходящи суми от фючърсни договори, суапове, предназначени да противодействат на промени в пазара, произтичащи от валутните колебания на актива. 19. ГЛАВА 11 - Форма на американска процед
АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 17, качен на 26/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на публично-частното партньорство възникват реални ситуации, при които е възможно частният партньор да използва средства от банково кредитиране. Ефективността на кредитното финансиране до голяма степен се определя от финансовото състояние на кредитополучателя, тенденциите и перспективите за бъдещото развитие на неговата дейност. Кредитиращата институция трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на клиента кредитоискател от гледна точка на своята финансова стабилност. Публичният сектор трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на частния партньор при реализацията на
Актуални проблеми на имущественото застраховане в България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 27, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности , включително: 1. оценка на застрахователния риск; 2. определяне на застрахователната премия; 3. установяване на настъпило застрахователно събитие; 4. определяне размера на причинените вреди; 5. управление на активите на застрахователя; Основната
Сравнителен анализ на борсовите правила на два различни функциониращи високоорганизирани пазара.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 13/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нюйоркската борса е огромен финансов център със световно значение. На Ню Йоркската фондова борса има няколко типа посредници –брокери, маркет мейкъри и специалисти. Борсата предлага котировки на акции, облигации, опции и фючърсни сделки и може да даде информация за тях веднага навсякъде по света. Борсата изчислява свой индекс за курсовете на акциите - NYSE Common Stock Index, който се ползва широко както за целите на борсовите прогнози, така и за следене на тенденциите на американската и на световната икономика. За разлика от други известни индекси на борсовите котировки, които се определят н
Измами с ДДС – механизми за справяне.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 28, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
ДДС е създаден от Морис Лоре, изпълнителен директор на Френската данъчна администрация, който през 1952г. пише дисертация, искайки да се създаде подобен нов данък. Две години по-късно е приет и въведен за първи път във Франция на 10 април 1954г. като taxe sur la valeur ajoutée – TVA. Но като основоположник на идеята за ДДС може да бъде посочен немският индустриалец Вилхел фон Сименс, чиято концепция за данъка през 1918 г. бива разглеждана като техническа иновация, която да донесе ключово подобрение на данъка върху оборота, позволявайки възстановяване на данъците върху вложените в производствен
КУРСОВА РАБОТА ПО ФИНАНСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 25/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Макерел е публична компания, специализирана в корабостроенето. Бордът на директорите се нуждае от съвет за предстоящия процес на възлагане на обществени поръчки. Според конкретния процес на възлагане на поръчки изпълнителят трябва да изгради бързо военни кораби. Трябва да се изготви консултативен доклад по следните въпроси: 1) Анализ на влиянието на външните фактори върху рентабилността, ако фирмата сключи договор с държавата; 2) Предложения за структурирането на системата за бюджетиране; 3) Да се предложат адекватни мерки за ефективност; За тръжния процес се канят корабостроителни компани
По справедливо ли е прогресивното облагане на доходите на гражданите от плоския данък?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 25/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от най-неочакваните позиции е, че някои хора считат, че получават ползи от плоския данък. Защитата на плоския данък се основава на аргументи като "трябва да бъде достатъчен", за да покрие нуждите на обществото, а другият засяга въпроса на справедливост. Да, плоския данък може да доведе до опростяване на данъчното законодателство, но генерирането на богатство чрез плоско данъчно облагане не е морално обезпечено. Аргументът е следният: Доходът, който индивидът получава, е възнаграждение за стойността, която такъв човек добавя. Пазарът определя стойността на всяка стока и услуга. Тъй като т
СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТЕН КАЗУС по “ТЕХНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/04/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма “Надин”АД, гр. София към 31.03. 2015 г. има основен капитал (ОК) в размер на 22000 лв., резервите са в размер на 4000 лв., неразпределената печалба е 4000 лв., текуща печалба за периода от 10000 лв., дългосрочни и средно срочни кредити (ДК+СК) от 26000 лв. и краткосрочни кредити (КК) от 30000 лв. Собственият капитал на фирма “Надин”АД, гр. София е 40000 лв. Показателите за изчисляване на капитала на фирмата са следните: - Коефициент на автономност на предприятието - определя се като отношение между собственият капитал (СК) и общо целия капитал, т.е. Ка = СК / Целия капитал. Показва р
Капиталово бюджетиране ПРОЕКТ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 34, качен на 17/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 1
В производството ще се използват суровини и материали местно производство. Пазарната маркетингова стратегия е максимално разнообразяване на асортиментната структура на производството. Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция. В района има предлагане на работници с необходимата квалификация и опит. Анализът и оценката се извършват върху следната информация: Обем на вътрешния пазар на продукцията Вероятност Брой Оптимистичен вариант 15% 4,60
КУРСОВА РАБОТА по „Капиталово бюджетиране” ПРОЕКТ № 8.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 31, качен на 17/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Реинвестирането на част от нетната печалба всъщност представлява допълнителна нова инвестиция на акционерите в същото акционерно дружество. Те се отказват от получаването на част от полагащия им се доход под формата на дивидент и увеличават собствения капитал на дружеството. Акционерите следва да изискват от допълнително инвестирания капитал същата норма на възвръщаемост, каквато се изисква от инвеститорите при инвестиции в акции със същата степен на риск. Следователно, цената на финансирането с неразпределена печалба е равна на нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите в акцСтр 1 2 3 4 ... 4
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни