ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1073)
Ученици (2)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (719)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (11)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (402)
Мениджмънт / Управление (149)
Икономика (108)
Маркетинг (103)
Право (41)
Туризъм (41)
Информатика (34)
Медицина (25)
Счетоводство (24)
Логистика (16)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
МИО (12)
Социология (11)
Педагогика (8)
Психология (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 44 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Финанси
Актуални проблеми на имущественото застраховане в България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 27, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности , включително: 1. оценка на застрахователния риск; 2. определяне на застрахователната премия; 3. установяване на настъпило застрахователно събитие; 4. определяне размера на причинените вреди; 5. управление на активите на застрахователя; Основната
Сравнителен анализ на борсовите правила на два различни функциониращи високоорганизирани пазара.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 13/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нюйоркската борса е огромен финансов център със световно значение. На Ню Йоркската фондова борса има няколко типа посредници –брокери, маркет мейкъри и специалисти. Борсата предлага котировки на акции, облигации, опции и фючърсни сделки и може да даде информация за тях веднага навсякъде по света. Борсата изчислява свой индекс за курсовете на акциите - NYSE Common Stock Index, който се ползва широко както за целите на борсовите прогнози, така и за следене на тенденциите на американската и на световната икономика. За разлика от други известни индекси на борсовите котировки, които се определят н
Измами с ДДС – механизми за справяне.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 28, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
ДДС е създаден от Морис Лоре, изпълнителен директор на Френската данъчна администрация, който през 1952г. пише дисертация, искайки да се създаде подобен нов данък. Две години по-късно е приет и въведен за първи път във Франция на 10 април 1954г. като taxe sur la valeur ajoutée – TVA. Но като основоположник на идеята за ДДС може да бъде посочен немският индустриалец Вилхел фон Сименс, чиято концепция за данъка през 1918 г. бива разглеждана като техническа иновация, която да донесе ключово подобрение на данъка върху оборота, позволявайки възстановяване на данъците върху вложените в производствен
КУРСОВА РАБОТА ПО ФИНАНСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 25/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Макерел е публична компания, специализирана в корабостроенето. Бордът на директорите се нуждае от съвет за предстоящия процес на възлагане на обществени поръчки. Според конкретния процес на възлагане на поръчки изпълнителят трябва да изгради бързо военни кораби. Трябва да се изготви консултативен доклад по следните въпроси: 1) Анализ на влиянието на външните фактори върху рентабилността, ако фирмата сключи договор с държавата; 2) Предложения за структурирането на системата за бюджетиране; 3) Да се предложат адекватни мерки за ефективност; За тръжния процес се канят корабостроителни компани
По справедливо ли е прогресивното облагане на доходите на гражданите от плоския данък?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 25/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от най-неочакваните позиции е, че някои хора считат, че получават ползи от плоския данък. Защитата на плоския данък се основава на аргументи като "трябва да бъде достатъчен", за да покрие нуждите на обществото, а другият засяга въпроса на справедливост. Да, плоския данък може да доведе до опростяване на данъчното законодателство, но генерирането на богатство чрез плоско данъчно облагане не е морално обезпечено. Аргументът е следният: Доходът, който индивидът получава, е възнаграждение за стойността, която такъв човек добавя. Пазарът определя стойността на всяка стока и услуга. Тъй като т
СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТЕН КАЗУС по “ТЕХНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/04/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма “Надин”АД, гр. София към 31.03. 2015 г. има основен капитал (ОК) в размер на 22000 лв., резервите са в размер на 4000 лв., неразпределената печалба е 4000 лв., текуща печалба за периода от 10000 лв., дългосрочни и средно срочни кредити (ДК+СК) от 26000 лв. и краткосрочни кредити (КК) от 30000 лв. Собственият капитал на фирма “Надин”АД, гр. София е 40000 лв. Показателите за изчисляване на капитала на фирмата са следните: - Коефициент на автономност на предприятието - определя се като отношение между собственият капитал (СК) и общо целия капитал, т.е. Ка = СК / Целия капитал. Показва р
Капиталово бюджетиране ПРОЕКТ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 34, качен на 17/03/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В производството ще се използват суровини и материали местно производство. Пазарната маркетингова стратегия е максимално разнообразяване на асортиментната структура на производството. Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция. В района има предлагане на работници с необходимата квалификация и опит. Анализът и оценката се извършват върху следната информация: Обем на вътрешния пазар на продукцията Вероятност Брой Оптимистичен вариант 15% 4,60
КУРСОВА РАБОТА по „Капиталово бюджетиране” ПРОЕКТ № 8.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 31, качен на 17/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Реинвестирането на част от нетната печалба всъщност представлява допълнителна нова инвестиция на акционерите в същото акционерно дружество. Те се отказват от получаването на част от полагащия им се доход под формата на дивидент и увеличават собствения капитал на дружеството. Акционерите следва да изискват от допълнително инвестирания капитал същата норма на възвръщаемост, каквато се изисква от инвеститорите при инвестиции в акции със същата степен на риск. Следователно, цената на финансирането с неразпределена печалба е равна на нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите в акц
„Сравнителен анализ на Златния стандарт и Бретънуудската валутна система”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 15/02/2019 от admin бр коментари 0
Повечето страни са се опитали да възстановят златния стандарт след Първата световна война, но той е бил напълно сринат по време на Голямата депресия през 30-те години на 20 век. Някои икономисти казват, че спазването на златния стандарт е поставило забрана за публичните власти да увеличават паричното предлагане достатъчно бързо с оглед възстановяне на икономиките на страните. Поради това, представители на повечето от водещите страни в света са се срещнали в Бретън Уудс, Ню Хемпшир, през 1944 г., за да създадат нова международна парична система. Представителите са решили да свържат валутите към
АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ (ПО ПРИМЕРА НА ОЗК АД).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 15/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
При получаване на документите от застрахования, представител на Отдела за уреждане на искове вписва датата на получаването и слага неговия подпис. Практиката показва, че обикновено последният документ, който пристига в проучваните застрахователни дружества, е Експертна оценка. Сформираното на този етап дело се изпраща за разглеждане (на началника на Отдела за уреждане на искове, на правния отдел и други служби, например служба за сигурност при необходимост). В редовете на "Списъка на документите, необходими за изплащане на обезщетение по застраховка гражданска отговорност”, разположени под та
АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА УНИТРАФ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 11/02/2019 от те бр коментари 0
Унитраф АД е промишлено предприятие. Специализирано е в производството на различни съединителни части. Материалите и компонентите се закупуват на 80% от България, а останалите се внасят от съседните страни. През 2015г. е отчетено увеличение на обема на производството и продажбите. Това се доказва от увеличението на приходите и разходите с 10,8% и 11.65% съответно. Печалбата на компанията също е нараснала - с 5,42%. Броят на заетите лица е намалял с 2, което заедно с увеличението на приходите е довело до увеличаване на въздействието от използването на дълготрайните активи и увеличаване на произ
ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТ НА ИНТЕРКОМ ГРУП.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 16, качен на 01/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бюджетирането е една система, която е отговорна за финансовата системата на планиране на бизнеса, която трябва да осигурява подходяща обратна връзка. Ролята на обратна връзка в този случай играе изпълнението на бюджета. Контролът на изпълнението на бюджета на предприятието е един вид мониторинг на финансовото състояние на дружеството. При изготвянето на бюджет трябва да се вземе предвид стратегическото позициониране на компанията. Интерком Груп е промишлено предприятие, ангажирано в производството на желязо. В съответствие с установената традиция, финансовият мениджър бюджетира на тримесечнаСтр 1 2 3 4 ... 4
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни