Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 653 Сортирай по:
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА 2017/2018 год.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 26, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се оцени възрастовия показател на служителите на фирмата, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно разпределение на данните и предскажете приблизително каква е възрастта на 50% от служителите. 4. Определете разсейването във възрастовия показател на служителите, чрез пресмятане на оценките: а) Средно абсолютно /линейно/ отклонение; б) Дисперсия; в) Стандартно
Моделът 7- S: Lufthansa.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите за анализ на организационните проблеми или организационни промени са много, но само малко могат да анализират една организация толкова изчерпателно като рамковия модел 7S, на McKinsey & Company. Моделът 7S, разработен от консултантите на McKinsey & Company Том Питърс, Робърт Уотърман и Джулиън Филип през 80-те години на миналия век е модел, който се стреми да покаже как седемте предварително дефинирани твърди и меки елементи на една организацията трябва да бъдат приведени в съответствие, за да може тя да достигне ниво на достатъчна ефективност. Това е модел за организационен анализ,
Теория на капитала на Австрийската икономическа школа.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 7, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теорията за лихвата на Бьом-Баверк е ясно изразена: „настоящите стоки по правило струват повече от бъдещите стоки с еднакво качество и количество. Това изречение е същността и ядрото на лихвата . Известните три причини за лихвата на Бьом-Баверк са следните. Първата причина за разликата между настояща и бъдеща стойност (т.е. първоначалната лихва) е във връзка с търсенето и предлагане в различно време по отношение на пределната полезност на доходите на дадено лице - стойността на настоящата стока се оценява по-високо от стойността на една бъдеща стока с равно количество и качество . Втората п
ПАРАДИГМА НА АКТИВНОТО УЧЕНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 9, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Chen и Honomichl (2008) са съгласни, че ученето за откриване е конструктивистко по природа . Това учене е метод, който изисква от учениците да се занимават с познания и активно изследване за придобиване на знания. От гледна точка на класната стая, то се отнася до вид програма, където учениците са мотивирани да търсят активно и да анализира идеи, отговори или планове, представени по време на учебната сесия. Това учене се случва, когато учениците не получават необходимата информация, която им помага да разберат основните идеи или когато учениците не са въведени в учебния материал. В други случа
ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РУСИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дефицитни видове минерални суровини в Русия са манганови руди, хром, уран, титанови руди, както и цирконий, боксит, някои видове неметални минерални суровини. Дефицитът им се дължи на липсата на големи депозити в Русия. В зависимост от степента на проучване минералните резерви в Русия са разделени на четири категории: А, Б, С1, С2. А – тези резерви са изследвани в детайли; B и C1 - резерви, изследвани относително по-малко; C2 - предварителни оценки. В допълнение към резервите от тези категории, които обикновено се разглеждат като отделни депозити, планираните резерви (т.е. оценени, неизследва
КАЗУС ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 2, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно посочената правна норма, нищожни са договорите, при които липсва предписана от закона форма. Нищожните правни сделки не пораждат целените с тях правни последици. Те не могат да бъдат санирани, заздравявани. Единствената възможност, за да бъде преодоляна нищожността е сделката да бъде сключена отново като се отстрани порочността. Нищожността на сделките не е задължително да бъде обявена по съдебен ред, тъй като нищожната сделка няма правни последици за страните.
ИНДОНЕЗИЙСКИ ОСТРОВИ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 16, качен на 08/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко години правителството и частният сектор са положили съгласувани усилия за решаване на нерешени въпроси, които застрашават стабилността и дългосрочната рентабилност на туристическата индустрия на Индонезия. Като се имат предвид тези усилия - и като се вземат предвид многото заинтересовани страни и нарастващата световна репутация на страната като туристическа дестинация, включително различните нишови сегменти с висока стойност - повечето местни участници на пазара очакват бъдещето да бъде светло за туристическия сектор. В края на октомври 2015 г. Ломбок е получил две нагр
ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРИМЕРА НА HAIER.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 08/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продуктовата политика на Haier има за цел позициониране на външните пазари съгласно стратегията "Три-в-едно". Това означава, че Haier проектира продуктите си така, че те да отговорят на нуждите на местните потребители и техния начин на живот. Например, Haier е създала усъвършенствана "перилна машина", която има високо изискване за качеството на водата. Haier е събирала проби вода от цял свят, защото пералнята трябва да е проектирана така, че да зависи от местните водни характеристики. Продуктите Haier включват повече от 15,100 различни спецификации и 96 категории. Тъй като бизнесът расте знач
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩИНА БУРГАС И РЕГИОНА, ВКЛ. ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ .
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 07/10/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Подходът на въпросник е избран като средство за събиране на съответните данни, защото това е инструмент, използван за събиране на данни за променливи, представляващи интерес и се състои от редица въпроси, които респондентът прочита и отговаря. Tuckman (1994) посочва, че въпросници се използват за преобразуване на данните предоставени от респондентите директно в информация . Според Malhotra (2010), въпросникът е формализиран набор от въпроси, използвани за получаване на информация от респондентите . Други твърдят, че въпросникът е набор на въпроси, свързани с определена тема или свързана група
ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 03/10/2019 от admin бр коментари 0
Тъй като кампанията е насочена към всички аудитории, усилието за тяхната осведоменост трябва да е насочено отгоре надолу. Овластяването отвътре е ключът към изграждането на позитивен имидж на марката на индивидуална основа. Комбинацията от вътрешни, външни и партизанските тактики свързва НЦТХ с всекидневния живот и е критична точка за досег с настоящи служители / доброволци, колкото и за Милениумите. ›Мейлинг към настоящите донори - Ангажирането и мотивирането на огромната база от поколението на Baby Boomers е от изключителна важност за изграждане на осведоменост и предпочитания сред Милени
КАЗУС ПО BAMB519D ПАЗАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Tyson Foods се е трансформирала от компания със силно наследство в пилешко месо в модерна хранителна компания, която поставя под въпрос статуквото на индустрията. Потребителите днес очакват повече от хранителните компании. Компанията съчетава размер и мащаб с гъвкавост. Това е движещата сила на бизнеса и помага да се гарантира висока възвращаемост за акционерите. Силните оперативни парични потоци, разумна стратегия за разпределение на капитала и финансовата гъвкавост за стратегическите придобивания са позиционирали дългосрочния и рентабилен растеж на компанията. 5.3. Оценка на пазарната сила
СТРАТЕГИЧЕСКИ СЕКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА - ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И СПЕЦИФИКА НА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ядрото на българската неоиндустриализация трябва да бъдат иновативни и високи технологии, които да формират немного, но с разширен експортен потенциал към всички възможни пазари, не само на ЕС. Една пазарна диверсификация ще смекчи почти неотразимия до сега пазарен натиск, идващ от ЕС. Много повече индустриален капитал ще е нужен за да се реанимират индустриални производства, доминиращи в българската икономика преди започването на прехода, дори на ново технологично равнище. И затова вместо да се харчат пари за излишни анализи, че България е технологично изостанала страна-членка на ЕС, трябва д


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 652 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 653 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 128 )
Икономика ( 98 )
Маркетинг ( 94 )
Финанси ( 44 )
Право ( 35 )
Туризъм ( 35 )
Информатика ( 31 )
Медицина ( 23 )
Счетоводство ( 23 )
Статистика ( 15 )
Логистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Публична администрация ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси
Real Time Web

Analytics