ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (449)
Ученици (2)

ВИД
Готови дипломни работи (221)
Курсови работи (124)
Готови курсови работи / реферати / казуси (42)
Дипломни работи (17)
Теми (13)
Бизнес план (8)
Реферати (6)
Презентации (6)
Казуси (5)
Есета (2)
Изследвания (2)
Доклади (1)
Задачи (1)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)

КАТЕГОРИЯ
Туризъм (248)
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 18 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Туризъм
Условия и възможности за развитие на културен туризъм на територията на град Пловдив и региона.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 84, качен на 06/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туризмът е важен индикатор за развитието и прогреса в съвременния свят. Той е показател за мобилност и основен стимулиращ фактор на социализацията в локален, национален, регионален и световен мащаб. В качеството си на водеща глобална индустрия той създава условия за развитите и проспериране на по-слабо развитите и изостанали райони, страни и социални групи; политически и стопански субекти; взаимен културен обмен и т.н. Културният туризъм е диалектическа спойка между културата, като основа и своеобразно начало в развитието на човешката цивилизация, и туризма като съвременно обществено явление.
РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ БАНСКО.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 61, качен на 03/09/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
В основата на спортния туризъм стоят неговите потребители. Мартин Рийвес разграничава шест типа потребители на спортен туризъм и прави опит за характеризиране на техния профил, както следва : - Случаен спортен турист - спортът не е мотив за пътуване, участва в спортна дейност инцидентно, обикновено участва семейно, мнимални разходи за спортен туризъм; - Непостоянен спортен турист - спортът е относително значим мотив за пътуване, участва в спортна дейност в удобен момент, участва семейно или с приятели, минимални разходи за спортен туризъм с еднократни изключения; - Рядък (нередовен) спорте
РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 57, качен на 03/09/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Съвременният културен туризъм причинява различни по характер положителни и негативни ефекти в страните и местата, където той се развива. Положителните ефекти се определят и оценяват обикновено в два аспекта - за туриста-гост и за посрещащия го домакин. Такива са: повишаване на образователното равнище и разширяване на общата и специалната култура на туриста; обмен и обогатяване на културите на двете страни в общуването; опазване на световното културното наследство и стимулиране на икономическото и културното развитие на общността-домакин; "съживяване" на древни изкуства, традиции и обичаи; с
ФАКТОРИ В КУЛТУРНАТА СРЕДА, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 80, качен на 26/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В първа глава да се анализира връзката между туризма, култура и привлекателността и конкурентоспособността на туристическите дестинации посредством: - Преглед на национален и регионален опит и практики на дестинации, където културните ресурси са мотиватори на цялостната привлекателност; - Изследване развитието на туристическото производство и процесът на разпределение във връзка с културните ресурси; - Идентифициране на факторите за успеха или провала на инициативи за повишаване на привлекателността на дестинации за посетители, жители или инвеститори. В тази глава на дипломната работа ще
Ролята на Оперативна програма "Регионално развитие" в създаването на устойчив туристически продукт в гр. София (по примера на античен комплекс Сердика" и архитектурен музей "Св.София") - глава 1
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 42, качен на 26/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В Европейския съюз концепцията за устойчиво развитие в туризма се е превърнала в жизненоважна през последното десетилетие на няколко стъпки: първата е на Дневен ред 2000 г., с която за първи път ЕС създаде дългосрочен интегриран план, определящ целите на Общността в посока към развиващия се свят . По този начин, ЕС се сблъска с важна промяна, наричана още глобализация, която включва всеки аспект на социалния живот и изисква радикална икономическа трансформация. Това означава, че Европа се нуждае от необратими промени в начина, по който зачита нейните идеали и концепции за общество. Бързото т
Устойчиво развитие на туризма в община Приморско.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 83, качен на 04/10/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от най-важните особености на нашето съвремие е изострянето и сложното преплитане на глобалните проблеми, които имат многообразни социално-икономически, демографски и екологични измерения, но засягат най-вече отношенията между природата и обществото. Става очевидно, че не можем да си позволим да използваме енергията, горските, земните, растителните и животинските ресурси, да регулираме нарастването на градовете и да произвеждаме промишлена продукция така, както сме го правили преди. Задълбочаването на глобалните проблеми, както и една или друга насока на усилията за решаването им, води до
Стратегически анализ на Старинен град Несебър като обект на културен туризъм.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 77, качен на 29/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изясняването на същността на взаимодействието „социокултурна среда – туризъм”, на сферата в която то се осъществява, изисква определянето на характеристиките на културния туризъм и спецификата на туристическите потребности, социокултурните ефекти и антропогенните ресурси. Културният туризъм и неговата същност се определят от понятието култура и нейните пространствени и времеви характеристики, проявлението й като процес и резултат. В антропологичен аспект тя е общ израз на човешкото поведение, начин на живот, знание, навици, обичаи, вяра, език, идеи, норми. Кант определя културата като “ об
Насърчаване на продажбите в хотел Сол Несебър Палас.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 53, качен на 26/06/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
В 21в. информационните и комуникационните решения са от изключително значение за конкурентността, ефективността и растежа на бизнеса на всяка организация, независимо от дейността и. Качеството на управлението е пряко свързано с качеството на произведената услуга и доброто име на компанията. Това са част от основните характеристики на една бизнес организация , който я правят лидер в своята сфера на дейност , а именно към това се стреми всяка организация в рамките на днешния силно конкурентен пазар. Успехът на всяка организация зависи в изключителна степен от адекватното разработване и осъще
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПОЗИЦИИТЕ НА ГР. КЮСТЕНДИЛ КАТО ВОДЕЩА СПА И УЕЛНЕС ДЕСТИНАЦИЯ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 49, качен на 09/02/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Постигането на тази цел изисква решаването на редица взаимосвързани задачи в следната логическа последователност: - Изясняване на понятийния апарат на изследването, определение на здравния туризъм и спа - курортен комплекс, за да покажат своето място в терминологията; - да се представи разглежданата дестинацията като елемент от по-широкия проблем за развитието на спа и уелнес туризма в България. - да се дадат препоръки за развитието на спа и уелнес туризма в Кюстендил За решаване на проблемите, ние използвахме следните методи: синтез, абстракция, методи на формалната логика, сравнение, обо
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПОЗИЦИИТЕ НА ГР. КЮСТЕНДИЛ КАТО ВОДЕЩА СПА И УЕЛНЕС ДЕСТИНАЦИЯ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 48, качен на 31/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ускоряването на технологичния напредък и свързаните с него процеси по урбанизация, индустриализация, автоматизация оказват не само положително, но и отрицателно въздействие върху живота на хората. Налице е спад на функционалния капацитет на човешкото тяло. Значителното увеличение в гъстотата на населението, появата на нови, по-опасни заболявания, увеличаващо се натоварване от стрес, натрупва се в човешкото тяло умствена и физическа умора. Едновременно с това във всяко едно цивилизовано общество нараства осъзнаването на важността на здравословния начин на живот. Здравеопазването, увеличаване н
Изследване на организационната култура в хотел ,,Магнолия”.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 50, качен на 26/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Положителна индикация за промяна на стила на управление е тенденцията, която се забелязва с встъпването в длъжност на мениджъра на хотел Магнолия, собственост на Албена АД . Чрез включване на представители на различни структурни звена при обсъждане и вземане на някои решения, всъщност започва “пропукване” на традиционния за фирмата авторитарен стил на управление. В този смисъл може да се желае разбира се още много, но все пак първите стъпки за разделяне на ръководството с едноличната власт са направени. И тъй като поведението на висшето ръководство е определящо за развитието на отношенията в х
Културно-историческо наследство на Арбанаси.
Готови дипломни работи, по Туризъм, брой страници 94+, качен на 20/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
България съхранява богато архитектурно наследство заради многовековната си история. Кръстопътното положение на българските земи предопределя в голяма степен тяхното историческо развитие, постижения и култура. Преминалите оттук чужди племена и народи оставят своите неизлечими следи, които заедно с българските традиции създават интересни и уникални материални композиции. Едно от уникалните и впечатляващи явления в архитектурно отношение от средните векове е селището Арбанаси. То е разположено на 4 км от старопрестолния град Велико Търново с изглед към хълмовете Царевец и Трапезица. За да се дСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни