ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (996)
Ученици (16)

ВИД
Курсови работи (378)
Готови дипломни работи (221)
Лекции (84)
Дипломни работи (64)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови работи / реферати / казуси (25)
Казуси (21)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (847)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 58 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Счетоводство
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО /ПО ПРИМЕРА НА ”НЕДЕЛЯ-49” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН/.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 63, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящите условия счетоводството у нас се е превърнало в един от най-важните елементи на управленския процес. Това е така, защото чрез него се проследява развитието на дадено предприятие и се очертават неговите бъдещи тенденции. По мнение на Душанов, И. „Счетоводството е едновременно функция и средство за управление”. Счетоводството се осъществява в рамките на обособените в организационно, административно и имуществено отношение отчетни единици, наречени предприятия. Организацията на счетоводството се определя от изискванията на нормативните актове, от технологичната и организационна ст
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 60, качен на 21/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изхабяването на материалните и нематериалните активи е обективен процес. То бива два вида: физическо и морално. Физическото изхабяване се изразява в постепенното намаляване на способността на актива да се използва по своето предназначение в дейността. Вследствие на физическото изхабяване се увеличават значително разходите за текущ ремонт и поддръжка на актива. Моралното изхабяване се изразява в намаляването на ефективността от използването на актива по неговото предназначение в дейността. Връзката между изхабяване и амортизация се състои в това, че дълготрайните активи, които подлежат на изхаб
ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЛЕВ ИНС АД.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 60, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
При настъпването на застрахователно събитие застрахователят трябва да изплати обезщетение на застрахования, което трябва да бъде обосновано и документирано. При наличие на застрахователно събитие изследваната застрахователна компания, Лев Инс АД, оформя застрахователен акт, в който се посочва датата и мястото на застрахователното събитие, размера на заявените вреди и друга информация. Към акта трябва да бъдат приложени документи, потвърждаващи факта на застрахователното събитие. За да се обобщи информацията за застрахователните изплащания за основни застрахователни договори, в Лев Инс АД се и
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 38, качен на 05/07/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Обект на изследване е капитала на предприятието като фактор за ръст на капитализация на компанията. Предмет на дипломната работа са дивидентните отношения, които се реализират в процеса на натрупване на капитал. За постигане на поставените цели се изисква решаването на следните задачи: 1) Изследване на теоретичните и методически основи на формирането и развитието на капиталовата структура капитал; 2) Идентифициране на характеристиките на корпоративна структура на капитала; 3) Да се анализират теоретичните постановки относно развитието на дивидентната политика на капитала; 4) Да се проведе
Особености при отчитане и амортизиране на Дълготрайните материални активи.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 119, качен на 13/06/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаване, усъвършенстване или ликвидация, при всеки един от етапите предприятията се нуждаят от различни ресурси. Ресурсите се осигуряват съгласно нуждите и финансовите им възможности. Чрез паричните средства, които се влагат в дейността предприятията придобиват разнообразни активи, с помощта на които целят постигане на икономическа изгода. Тази изгода се свързва с получаването на пари и парични еквиваленти в резултат на проведената дейност. Силата на предприятието се изразява чрез притежаваните активи, които са основа за провежданата дейност. Очакваната икономическа изгода може да бъде какт
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 68, качен на 13/06/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системите на здравеопазване на държавите-членки на Европейския съюз са важна част от високите нива на социална защита и сближаване в Европа и играят централна роля в съвременните общества. Независимо от организационните и финансови различия и факта, че отразяват различен обществен избор, системите на здравеопазване са изградени върху общи ценности, признати от Съвета на министрите на здравеопазването през 2006 г. : универсалност, достъп до висококачествени грижи, справедливост и солидарност. Необходимостта да се постигне финансова устойчивост на здравните системи по начин, който гарантира тези
Съвременни възможности за анализиране на финансовото състояние на предприятието (по пример на Фармнет АД).
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 54, качен на 06/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В икономическата литература съществува разнообразие от понятия, свързани с анализа: икономически анализ, финансов анализ, счетоводен анализ, финансово-счетоводен анализ, анализ на финансовото състояние. По отношение на същността на понятието “финансов анализ” в икономическата литература няма противоречия. Понятието “счетоводен анализ” в тесен смисъл се разбира като изследване на икономико-математическата функция на приходите и разходите от обема на дейността и интерпретация на данните от счетоводните отчети. Най-широко дискутирано е понятието “финансово-счетоводен анализ”. Според едно от опре
ПРОБЛЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСВОБОДЕНИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ (ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБЛАГАНЕТО).
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 44, качен на 13/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теоретичните корените на ДДС са били положени малко след Първата световна война, когато американски учен и немски индустриалец по отделно, но почти по едно и също време, са написали статии, в които се предлага приложението на бъдещия данък върху оборота. Времето на първите предложения остава неясно, като един учен приписва първото приложение на данъка, посочено от Т.С. Адамс - един от водещите публични финансисти в САЩ . Въпреки това, е по-вероятно, че работата на индустриалеца Карл Фридрих фон Сименс предшества тази на Адамс с около година . По ирония на съдбата, нито един от тях не подкрепя
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД”
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 69, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на свободна пазарна икономика, неотменно изискване е осигуряването на стабилитет и просперитет на всяко едно предприятие, независимо от формата на собственост, при която то съществува. Един от критериите за оценка репутацията на предприятието е неговото финансово състояние. Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквиваленти, с които тя да посреща навреме финансовите си задължения.. Финансовото състояние е и критерий за ефективност, тъй като то е следствие от определено равнище при използване на ресурсите, контролирани от
Съвременни подходи при отчитане на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 74, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
При разработването на стандартите МФС разчита на работата на Комитета по публичния сектор, който е пряко ангажиран с разработването на МССПС и на специална Консултативна група, която разглежда и използва становища, издадени от  СМССПС до степента, в която те са приложими в публичния сектор;  Национални създатели на стандарти, регулаторни органи и други авторитетни органи;  Професионални счетоводни органи;  Други организации, проявяващи интерес към финансовото отчитане в публичния сектор. Комитетът по публичния сектор, който функционира към Съвета на Международната федерация на счетово
Внедряване на автоматизирани системи за счетоводно отчитане в държавно предприятие: предизвикателства и ползи.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 70, качен на 13/01/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Модерната епоха се характеризира с нарастваща сила на информационните и комуникационни технологии, които са по същество представят глобалната информационна революция, която в своя мащаб и последици превъзхожда индустриалната революция на XIX век и научно-техническата революция от средата на XX век. С ускорени темпове се създава информационното общество. В резултат на тези процеси на промяна икономиката произвежда нови форми на организация и управление, ново съдържание, изпълнено с много нови професии, променя се характера на трудовите отношения и т.н. Преди демокрацията висшите учебни заведен
ПРОБЛЕМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И МЕТОДИКАТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДДС НА ПРИМЕРА НА „ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 70, качен на 09/11/2017 от aseto92 бр коментари 0
Данъчно-осигурителният процес и в частност данъчно-осигурителният контрол са едни от основните предпоставки за националния суверенитет. Без акумулирането на съответните финансови, материални и други приходи в държавния и местните бюджети и последващият контрол, правителствата не могат да провеждат своята икономическа, социална, данъчна и други политики. Данъчно-осигурителният процес и контрол се явяват като своеобразен инструмент за икономическа регулация, чрез която може да се влияе на потреблението, стимулират се икономическите процеси, насърчава се спестовността, а се определят и начините зСтр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни