ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (278)

ВИД
Готови дипломни работи (221)
Курсови работи (33)
Готови курсови работи / реферати / казуси (8)
Теми (5)
Дипломни работи (4)
Реферати (3)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Есета (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Педагогика (70)
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 13 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Педагогика
Взаимодействие на училището с фактори на външната среда.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 83, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
А. Ангелов разглежда вътрешната среда на всяка една организация като съвкупност от вътрешните променливи или фактори, притежаващи взаимна връзка и зависимост. Основните компоненти на вътрешната среда на организацията той определя, както следва : • Цели – това е най-важният от т.нар. вътрешни фактори и се дефинира като желан резултат или някакво конкретно крайно състояние, към което се стреми групата; • Организационна структура – тя представлява съвкупност от връзки и взаимоотношения между отделните нива на управление и отделните функционални области. Те са построени във форма, която да дав
Организационни аспекти на изграждане на учителския колектив в детската градина.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 77, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бързите и глобални промени в съвременното общество поставят нови изисквания към об¬разованието на младите хора, а оттам и към учителската професия. Освен да препо¬дава знания, от учителя все повече се изисква да развива ключови умения у децата да придобиват знания самостоятелно, вместо само да запаметяват и възпроизвеждат информация. От учителя се очаква да бъде авторитет в ро¬лята на фасилитатор, мениджър, подкрепящ индивидуалните способности на детето и уважаващ неговото личностно достойнство; да подготвя младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократично общество, в което свобод
Значение на междукултурната комуникация в международното обучение / The Importance of Intercultural Communication in International Education.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 61, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Communication is the essence of human interaction and learning. It is a basic human right and essential to our quality of life as a social species. Communication is a process of exchanging information and meaning across space and time between humans and other living organisms and information systems, using various technical or natural means. The information exchange includes creating, editing and sending messages or information. It requires a sender, a message, a medium and a recipient. There are many ways of communicating and many different language methods. Speech and language are only pa
Емоционалната интелигентност и субективно благополучие при учителите.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 31, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременния свят интелектуалните способности вече не са единствените, които имат значение за добрата професионална и социална реализация на личността. В най-добрия случай емоционалната интелигентност допринася с около 20% към факторите, които предопределят успеха в живота, което означава, че делът на останалите условия е 80%. Обект на нашето внимание са точно тези други характеристики - емоционалната интелигентност: качества, като способност за мoтивация и устойчивост към фрустрация; контрол на импулсите и отлагане на търсенето на удовлетворение; контрол над собствените настроения и умение
Кариерно развитие на учителите в предучилищните заведения.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 73, качен на 14/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да определим проблема в разработката си ще разгледаме актуалното състояние на кариерното развитие в предучилищните и училищните заведения. • 5 професионално-квалификационни степени (ПКС) • Обучението и присъждането на ПКС се извършва от специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите към висшите училища • Разходите за обучението и процедурата за присъждане на ПКС се заплащат от самия учител • Притежаването на ПКС е свързано с:- промяна в началната основна месечна работна заплата- получаване на допълнително възнаграждение Основни цели на модела: • Засилване н
Организационни аспекти на изграждане на учителския колектив в детската градина.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 72, качен на 14/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бързите и глобални промени в съвременното общество поставят нови изисквания към образованието на младите хора, а оттам и към учителската професия. Освен да преподава знания, от учителя все повече се изисква да развива ключови умения у децата да придобиват знания самостоятелно, вместо само да запаметяват и възпроизвеждат информация. От учителя се очаква да бъде авторитет в ролята на фасилитатор, мениджър, подкрепящ индивидуалните способности на детето и уважаващ неговото личностно достойнство; да подготвя младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократично общество, в което свободна
Представи на учениците (9-12 клас) за успешна кариера.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 66, качен на 07/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Корените на успешната кариерна реализация се откриват още в най-ранна възраст от личностното развитие. Детските възприятия и усещания детерминират усвояването на различни социални роли, които най-често допадат и се отдават на подрастващите. Последващите фактори на социализация, които заемат главно място при формирането на професионалните интереси у децата, са родителите, средата, училището, медиите и социалният престиж. Първият фундаментален и съзнателен избор, който прави подрастващият за своята кариерна реализация, е предпочитание на средно училище и специалност. Понякога този процес е опоср
Типични възпитателни дефицити при учениците от начална училищна възраст.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 50, качен на 07/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Периодът на ранното училищно обучение се характеризира със специфични за него особености, които го отличават от останалите възрастови периоди. В контекста на детайлните анализи на училищното обучение и личностното формиране този период следва да се приема за уникален по своята същност, по трайните ефекти върху цялостното развитие и изява на бъдещия човек. Още повече нараства неговата изключителна значимост от гледна точка на по-нататъшната интелектуална, физическа, емоционална и психическа стабилност на ученика, на неговите възможности за пълноценна самоизява в многообразните житейски ситуаци
Съпоставка между управлението на образователната система на България и САЩ.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 92, качен на 22/06/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Синергетиката е все още предизвикваща противоречиви коментари интердисциплинарна наука, диференцирана не много отдавна. Тя има за предмет на изследване образуването и саморегулацията на устройства и структури, които са далеч от състоянието на равновесие. Нейната задача в началото е била да осигури познание за природни явления и процеси на основата на принципи за самоорганизиращи се системи, но в последствие редица специалисти от други области (може да се каже синергетици по дух) започват да търсят аналози на приложение на тези принципи и при социални, изградени от субсистеми самоорганизиращи с
Критерии за оценка на качеството в образователния процес.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 66, качен на 24/12/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Под система от критерии за оценка на качеството на резултатите от образованието се разбира структурната цялост от научни, методологически, нормативно-правни, организационни, технологически и материално-технически показатели, които обезпечават оптималното изпълнение на оценъчните тенденции на управлението на учебния процес с цел повишаване на неговата ефективност. Показатели, които трябва да се вземат под внимание при определяне на критериите за оценка: 1. Данни за образователната система: съдържание и структура на образователните програми, форми и организация на учебния процес, степен на реа
Превенция на изоставянето на детето и мерки за реинтеграция. Услуги и помощи. (2012)
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 57, качен на 03/05/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Регламентацията на обществените отношения, свързани със закрилата на детето е базирана на принципите, определени в българската Конституция - ”Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.” и чл. 47, според който ”Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.” (ал. 1) и ал. 4 ”Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото”. Основният принцип, прокламиран в Конституцията и доразвит в специални закони и подзаконови норм
Превенция на разпространението и употребата на упойващи вещества в институции/емпирична част/
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 37, качен на 09/08/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Анкета – в корена на понятието стои латинското quaestio–питам. Анкетата е източник на информация– лицата отговарят съобраязно своите ценности и нагласи. Този метод е традиционен, лесен и удобен. Допуска непрякост и формализация. Осъществява се непременно с инструмент- анкетен въпросник(анкетна карта), чиято обработка не е трудна. Основна предпоставка за избора на възрастовите границите в последващото анкетно проучване е, че въпреки многобройните кампании против употребата на наркотици, които се правят ежегодно, все повече расте броят на тийнейджърите посягащи към дрогата. Проучвания на НациоСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни