ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (939)

ВИД
Курсови работи (348)
Готови дипломни работи (221)
Готови курсови работи / реферати / казуси (157)
Казуси (64)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Реферати (15)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (7)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (739)
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 17 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Мениджмънт / Управление
РАЗРАБОТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ СТ.АНДАРТИ (КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА) КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 100, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
По своето естество организационната култура е личността на организацията. Организационната култура е система от споделени вярвания на членовете на организацията, която до голяма степен определя как те действат. Културата на организацията е наложителна за успеха на организацията и контролира начина, по който служителите се държат както между тях, така и с хората извън организацията. Естеството на корпоративната култура, която съществува в дадена компания, определя степента, до която се реализират желаните резултати от служителите. Фокусирането върху изграждането и поддържането на организационна
УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В КОРАБОПЛАВАНЕТО. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЖИВОТ НА БОРДА. ОБУЧЕНИЕ И ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КОРАБНИЯ ЕКИПАЖ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 68, качен на 12/09/2020 от admin бр коментари 0
Системата на корабоплаването е жизненоважна за световната търговия и играе ключова роля в глобалната икономика включително в подкрепа на икономическия растеж. Докато основата на икономиката на корабоплаването остава до голяма степен с непроменена - корабоплаването е движено от законите на търсенето и предлагането, още от най-ранната морска търговия в Месопотамия преди 5 000 години - корабите и търговската инфраструктура постоянно се развиват в силно индустриализирания свят . Световният флот се е увеличил по брой, размер и специализация. Технологичните разработки на корпусни, задвижващи и товар
Предизвикателства при българските фермери за преминаване от конвенционално към биофермерство.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 55, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тенденциите включват пазарни въпроси за биологичните производители , политически последици и възможността за развитие на селските райони . Изследванията са насочени и към по-индивидуално ниво, където се обхващат причините за преминаване . За целите на тази теза основен акцент ще бъде поставен върху прехода към биологично земеделие и индивидуалните нагласи на фермерите. Преминаването към биологично земеделие е дълъг процес. Той обхваща периода, през който земеделския стопанин замени съществуващата си (конвенционална) практика с органичен / био / еко тип управление. През този период трябва да
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 93, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под "управление на стопанството" повечето хора вероятно разбират набора от активности и процедури, извършвани от даден земеделски стопанин в текущото управление на неговата дейност, като се приема, че той по всяко време би могъл да получи съвет от професионални специалисти в областта. До голяма степен това е така, но в по-широк план, управлението на стопанството е професионална дисциплина, която се отнася до описанието, изграждането, анализа и оценката на селскостопанските системи. В този по-широк смисъл, точно управлението на стопанството е дисциплината, в чийто обхват най-ясно попада анализ
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕСТОРАНТ (глава 1)
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 14/10/2018 от admin бр коментари 0
Изследователите са изправени пред сериозен проблем с дефинирането на услугите, а именно какво точно да се разбира под термина "сектор на услугите". Въпреки всичко хетерогенният характер на сектора на услугите е очевиден. Тази хетерогенност обобщава трудностите в емпиричните анализи. Но хетерогенността на услугите не води автоматично до заключението, че подходът на научноизследователска дейност по сектори ще доведе до различен резултат. Armistead (1994) твърди, например, че анализ на ниво индустрията ще предостави твърде тясна основа на базата на която да се разработят общи предложения относно
Извършване на одита на процедура по подбор (теоретична част).
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Удовлетворението от труда се характеризира чрез степента на удовлетвореност от съдържанието и характера на работата; от трудовото възнаграждение; от условията на работната микросреда; от перспективите за повишение и професионално развитие; от взаимоотношенията с началници, подчинени и колеги; от процедурите и политиките на организацията. Изследванията доказват, че има връзка между степента на удовлетвореност от труда, мотивацията и равнището на трудовото представяне на работника. В този смисъл още в процеса на подбора трябва да се проучват специфичните предпочитания на кандидатите и да се съпо
СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
За всички вече е ясно, че решаващ фактор за успешното организационно развитие и конкурентноспособност на лечебните заведения е управлението на човешкия потенциал. Защото напредъкът е заложен не във времето и обстоятелствата, а в човека. Очертава се явната необходимост здравните мениджъри да са подготвени за новите си роли на развиващи се ръководители и „агенти на промяната“. Затова критично важно е здравният мениджър да съчетава ръководство с лидерство. Такива знания, умения и поведение се постигат преди всичко по пътя на образованието и ученето чрез опит. Защото лидерството, според тезата на
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 56, качен на 14/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според американския учен. X. Харисон - член на Института по оценка на недвижими имоти и Националната асоциация на независимите оценители на недвижими имоти в САЩ, съществуват различни концепции за земята (географска, правна, социална, икономическа и др.) и само разглеждането на всички концепции в съвкупност позволява да се създаде основа на теорията и практиката на управлението на недвижима собственост . В този смисъл географската концепция за разглежданото понятие обединява различни физически и други характеристики за земята като почва, вода, климат, природни ресурси, население, благоустройст
РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 97, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Детската градина е първото звено в образователната система, имащо фундаментално значение за социалното и личностно развитие на човешкото същество. Взаимоотношенията и взаимодействията ù с различни социални институции, организации, учреждения и други, се подчиняват на постигането на определени цели, при което детската градина се явява управлявалата, а обществото като цяло – управляваната подсистема. Това са целите на възпитателно-образователния процес, цели за осигуряване на финансови и материални ресурси, цели за осигуряване на трудови ресурси и други. В предучилищните заведения се поставя
Подбор и оценяване на персонала в ОЗК
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 103, качен на 25/01/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешките ресурси са живи човешки същества, които са събрани на едно място, извършват колективен труд, а предназначението им е да участват в създаването на краен продукт, да реализират целите и задачите, които си е поставила организацията. Човешките ресурси имат напълно равностойно на другите ресурси значение. Когато организацията иска да успее или иска да бъде съвършена, тя го прави преди всичко чрез хората. Организацията успява да подържа суровините, да увеличава печалбата си, да усъвършенства продукта и технологията си само чрез хората. Единствено човешките ресурси са тези, които съе
Мотивация на персонала в ИТ сектора (по примера на Microsoft Corporation)
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 60, качен на 24/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мотивация обикновено се описва като една невидима сила, която тласка хората да се държат по определен начин. За целите на тази дипломна работа определението от Pinder (1998) ще бъде използвано във всеобхватно и недвусмислен смисъл. Pinder използва работата на Jones (1995), Locke, Shaw, Saari, and Latham (1981), Steers и Porter (1979), и Vroom (1964) за да формулира следното определение (1998, стр. 11): "Работната мотивация е набор от енергийни сили, които произлизат както в рамките на, така и извън съществото на индивида, за да иниицира работно поведение, и да се определи неговата форма, посо
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 40, качен на 24/12/2013 от admin бр коментари 0
Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри. „Търсенето” на най-способните личности е силно както в периоди на криза, така и в периоди на подем. В България към управленския персонал се предявяват нови, по-високи изисквания, свързани с необходимостта от ефективно управление в една, принципно различна от досегашната, икономическа среда, характеризираща се с висока степен на несигурност и неопределеност. Новите изисквания към управленския персонал предполагат ноСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни