Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 14 Сортирай по:
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 93, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под "управление на стопанството" повечето хора вероятно разбират набора от активности и процедури, извършвани от даден земеделски стопанин в текущото управление на неговата дейност, като се приема, че той по всяко време би могъл да получи съвет от професионални специалисти в областта. До голяма степен това е така, но в по-широк план, управлението на стопанството е професионална дисциплина, която се отнася до описанието, изграждането, анализа и оценката на селскостопанските системи. В този по-широк смисъл, точно управлението на стопанството е дисциплината, в чийто обхват най-ясно попада анализ
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕСТОРАНТ (глава 1)
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 14/10/2018 от admin бр коментари 0
Изследователите са изправени пред сериозен проблем с дефинирането на услугите, а именно какво точно да се разбира под термина "сектор на услугите". Въпреки всичко хетерогенният характер на сектора на услугите е очевиден. Тази хетерогенност обобщава трудностите в емпиричните анализи. Но хетерогенността на услугите не води автоматично до заключението, че подходът на научноизследователска дейност по сектори ще доведе до различен резултат. Armistead (1994) твърди, например, че анализ на ниво индустрията ще предостави твърде тясна основа на базата на която да се разработят общи предложения относно
Извършване на одита на процедура по подбор (теоретична част).
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Удовлетворението от труда се характеризира чрез степента на удовлетвореност от съдържанието и характера на работата; от трудовото възнаграждение; от условията на работната микросреда; от перспективите за повишение и професионално развитие; от взаимоотношенията с началници, подчинени и колеги; от процедурите и политиките на организацията. Изследванията доказват, че има връзка между степента на удовлетвореност от труда, мотивацията и равнището на трудовото представяне на работника. В този смисъл още в процеса на подбора трябва да се проучват специфичните предпочитания на кандидатите и да се съпо
СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
За всички вече е ясно, че решаващ фактор за успешното организационно развитие и конкурентноспособност на лечебните заведения е управлението на човешкия потенциал. Защото напредъкът е заложен не във времето и обстоятелствата, а в човека. Очертава се явната необходимост здравните мениджъри да са подготвени за новите си роли на развиващи се ръководители и „агенти на промяната“. Затова критично важно е здравният мениджър да съчетава ръководство с лидерство. Такива знания, умения и поведение се постигат преди всичко по пътя на образованието и ученето чрез опит. Защото лидерството, според тезата на
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 56, качен на 14/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според американския учен. X. Харисон - член на Института по оценка на недвижими имоти и Националната асоциация на независимите оценители на недвижими имоти в САЩ, съществуват различни концепции за земята (географска, правна, социална, икономическа и др.) и само разглеждането на всички концепции в съвкупност позволява да се създаде основа на теорията и практиката на управлението на недвижима собственост . В този смисъл географската концепция за разглежданото понятие обединява различни физически и други характеристики за земята като почва, вода, климат, природни ресурси, население, благоустройст
РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 97, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Детската градина е първото звено в образователната система, имащо фундаментално значение за социалното и личностно развитие на човешкото същество. Взаимоотношенията и взаимодействията ù с различни социални институции, организации, учреждения и други, се подчиняват на постигането на определени цели, при което детската градина се явява управлявалата, а обществото като цяло – управляваната подсистема. Това са целите на възпитателно-образователния процес, цели за осигуряване на финансови и материални ресурси, цели за осигуряване на трудови ресурси и други. В предучилищните заведения се поставя
Подбор и оценяване на персонала в ОЗК
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 103, качен на 25/01/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешките ресурси са живи човешки същества, които са събрани на едно място, извършват колективен труд, а предназначението им е да участват в създаването на краен продукт, да реализират целите и задачите, които си е поставила организацията. Човешките ресурси имат напълно равностойно на другите ресурси значение. Когато организацията иска да успее или иска да бъде съвършена, тя го прави преди всичко чрез хората. Организацията успява да подържа суровините, да увеличава печалбата си, да усъвършенства продукта и технологията си само чрез хората. Единствено човешките ресурси са тези, които съе
Мотивация на персонала в ИТ сектора (по примера на Microsoft Corporation)
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 60, качен на 24/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мотивация обикновено се описва като една невидима сила, която тласка хората да се държат по определен начин. За целите на тази дипломна работа определението от Pinder (1998) ще бъде използвано във всеобхватно и недвусмислен смисъл. Pinder използва работата на Jones (1995), Locke, Shaw, Saari, and Latham (1981), Steers и Porter (1979), и Vroom (1964) за да формулира следното определение (1998, стр. 11): "Работната мотивация е набор от енергийни сили, които произлизат както в рамките на, така и извън съществото на индивида, за да иниицира работно поведение, и да се определи неговата форма, посо
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 40, качен на 24/12/2013 от admin бр коментари 0
Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри. „Търсенето” на най-способните личности е силно както в периоди на криза, така и в периоди на подем. В България към управленския персонал се предявяват нови, по-високи изисквания, свързани с необходимостта от ефективно управление в една, принципно различна от досегашната, икономическа среда, характеризираща се с висока степен на несигурност и неопределеност. Новите изисквания към управленския персонал предполагат но
УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НА КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 108, качен на 30/04/2013 от sve_sve бр коментари 0
Развитието и глобализацията на информационните технологии доведе до повишаване риска от достъп на неоторизирани лица до данни и ресурси на корпоративните компютърни мрежи. Това естествено наложи разработването на специфични устройства и софтуер за защита на информацията в съвременните комуникационни и информационни системи. За да съществува и да се развива всяка структура по света (правителствена, бизнес организация, неправителствена организация) се нуждае от определено ниво на сигурност и защита. Сред законите на всяка страна съществуват разпоредби за търговската и държавна тайна както и прав
ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА NGN СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ITU) - т.1 от глава 1.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 30/04/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Преминаването към NGN има няколко основни предимства. По точно, компаниите предоставящи услуги биха могли да очакват увеличаване на проходите чрез експанзия на разнообразието предоставяни услуги. Използването на една мрежа създава възможности за намаляване на оперативните и други разходи на телекомуникационни компании. Тези и редици други фактори обезпечават конкурентност на пазара на операторите на информационни и комуникационни услуги. Но също така концепцията на NGN съдържа и някои присъщи недостатъци. Един от основните е появата на нови предизвикателства в поддържането на качеството на т
Управленски форми за управление на фирмата.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 112, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Фундаменталните принципи на съвременната икономика предполагат частна собственост и конкуренция като условия за ефикасна стопанска дейност. В България досега липсваха и двете условия. Те са в процес на създаване. Ударението, обаче се поставя само върху частната собственост и либерализацията на търговията, с което се подменя създаването на конкурентни пазари. Разбира се, либерализацията на търговията е важна, но нейните ефекти не могат да се проявят напълно без конкурентна икономика. А либерализацията без конкурентна икономика води до злоупотреби във взаимоотношенията между стопанските партньорСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 908 )

ВИД
Курсови работи ( 341 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 149 )
Казуси ( 60 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Есета ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Счетоводство ( 57 )
Финанси ( 33 )
Маркетинг ( 23 )
Туризъм ( 18 )
Педагогика ( 12 )
МИО ( 7 )
Медицина ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови дипломни работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics