ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (593)
Ученици (2)

ВИД
Готови дипломни работи (221)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови работи / реферати / казуси (47)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (14)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (408)
Счетоводство (58)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 33 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Финанси
АНАЛИЗ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НЕЙНАТА СТАБИЛНОСТ
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 57, качен на 20/01/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Икономическият анализ се фокусира основно върху оценката на текущите икономически и финансови тенденции и късите до средносрочни рискове, които те представят за стабилността на цените. Целта на анализа е да се определи характера на сътресенията, засягащи икономиката, тяхното въздействие върху разходите и цените и потенциала им за увеличаване. Променливите, които са предмет на този анализ включват тенденции в световната икономика и платежния баланс, развитието на общия темп на производство или обмен, търсенето на стоки и услуги на пазара на труда, както и положението на финансовите пазари. В д
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ В ПРАКТИКАТА НА PROCREDIT BANK.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 35, качен на 29/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Договарянето на документи по акредитива може да бъде или с или без рекурс на клиента. Ако документите за износ са съвместими с условията на акредитива и на акредитивът е потвържден от Прокредит Банк, тогава преговорите ще бъде без рекурс до клиента. От друга страна, ако акредитивът не е потвърден, след преговорите, то ще е необходим рекурс до клиента. (това, което се разбира под "рекурс" е, че в случай, че банката-издател откаже да плати или да приеме документи по L/C, Прокредит Банк ще има право да претендира за възстановяване, с лихва, по средствата, които са били преведени на клиента.). И
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ФЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА /АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИ ПРЕЗ 2008 Г. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ/.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 31, качен на 14/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
До август 2007г., напредъкът в теорията и практиката на паричната икономика са довели до това икономисти и политици да твърдят, че е налице добре дефинирана „науката на паричната политика”. Съществува консенсус между централните банки за повечето елементи на стратегията на паричната политика, както и паричната политика се възприема като изключително успешна в страните от ОИСР, не само в условията на ниска инфлация, но и при тези с ниска колебливост в инфлацията. В допълнение, нестабилността в производителността е намаляла в тези страни и за периода след началото на 1980г. е наречен „Велика уме
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 77, качен на 18/07/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
Развиващите се страни са доста различни и тяхното равнище на икономическо развитие е разнообразно и променливо. На тази основа е много трудно те да се групират в зависимост от данъчните й системи. Възможно е само да се направи опит за представяне на основните характеристики на данъчното облагане, намиращи израз в слабата организация на данъците, доминирането на косвените данъци, изключителността на специфичните данъци, големият относителен дял на митата и др. В това отношение внимание заслужава:  Неразвитостта на данъчното облагане. По принцип равнището на данъчното облагане се предопределя
Фалити. Концепции за предотвратяването на фалити и последиците от тях.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 42, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да достигне до целта на изследването, първо трябва да се представят основните аспекти на терминологията, свързана с фалирането на едно дружество. В основата за разпознаване на фалит е дестабилизиране на управлението на финансите. Има неоправдани разходи със съмнителна възвращаемост. Управлението няма ясна система за бъдещите цели, вземат се неоправдано високи кредити при условията на намалени парични постъпления. В голяма част от развитите страни, решенията се насочват в няколко сфери за да се стабилизира състоянието на фалиращата фирма: - Отсрочки към кредиторите - Изготвяне на план за
ДЪЛГОВАТА КРИЗА В ЕВРОПА - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ (ПО ПРИМЕРА НА ИСПАНИЯ И ИТАЛИЯ).
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 72, качен на 05/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейският съюз беше създаден чрез метод, който Карл Попър нарича „социално инженерство на парче" . Група далновидни държавници, вдъхновени от идеята за Съединени щати в Европа, приеха, че тя може да бъде осъществена единствено постепенно, чрез поставянето на ограничени цели, с политическа воля, необходима за тяхното постигане, и подписвайки договори, които изискват от държавите да жертват такава част от своя суверенитет, каквато политическите условия им позволяват. Ето така създадената след войната Общност за въглища и стомана се превърна в ЕС - стъпка по стъпка, със съзнанието, че всяка от
Еврозоната - уникален валутен модел и водещ приоритет за българската икономика и политика
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 52, качен на 12/10/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Икономическият и валутен съюз представлява напредналa форма на регионална интеграция, включващ обща валутна и икономическа политика. Успешното му изграждане изисква висока степен на хомогенност в две направления- интеграция на политиката и институционална интеграция. Римският договор от 1957 г., с който е създадена Европейската икономическа общност, не съдържа специални разпоредби относно валутната организация на Европейската Общност (EO) поради две основни причини: 1) Римският договор предвижда приоритетно създаване на общ пазар; 2) при сключването на Римския договор действа т.нар. Бретъ
Митнически контрол на кораби и влакове /2011г./
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 55, качен на 12/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаването на единен Европейски пазар е една от главните цели на Европейската общност. Това изрично е подчертано в чл. 2 на Римския договор: „Общността ще има за задача чрез изграждане на общ пазар и прогресивно сближаване на икономическата политика на държавите-членки, да подпомага хармоничното развитие на икономическата дейност в цялата Общност...” За да постигне тази цел, Римският договор предвижда осигуряването на т. нар. „четири свободи на движение” – на хора, стоки, услуги и капитал. Тези четири свободи са едни от основополагащите принципи на Общността, защото те служат като основа за
Контрол върху презграничните преводи и плащания.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 72, качен на 12/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на валутен контрол са разплащанията с чуждестранна валута, извършвани чрез презграничните преводи и плащания. Този контрол обхваща сделките, извършвани от местни и чуждестранни лица. Съдържанието му включва различни процедури в зависимост от субекта на извършваната валутна сделка, основанието и начина на осъществяването й. Контролът осъществяван при презграничните преводи и плащания е необходим, за да се предотвратят бъдещи измами свързани с пране на мръсни пари. Известно е, че предприемането на мерки от държавните институции, търговските дружества и други представители на обществеността
Митнически нарушения
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 60, качен на 12/08/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
В условията на единна европейска митническа територия всички митнически администрации следва да прилагат еднакво митническо законодателство. Разширяването на международните връзки и сътрудничество на нашата страна с други държави води след себе си потребността от много добро познаване на митническите режими. Същевременно Република България е изправена пред необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на митническия контрол. Тезата, която се защитава в дипломната работа е, че анализът на митническите разпоредби сочи безспорен напредък в усъвършенстването на контролните механизми на митническ
Финансово-правна регламентация на общинския дълг и отчитане на общинските ценни книжа в Община Пловдив
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 43, качен на 07/06/2013 от viollet бр коментари 0
Обикновено данъчните и собствените приходи на общините са недостатъчни за финансиране на техните функции. Най-често този дефицит се финансира чрез безлихвени заеми, отпуснати от други бюджети и чрез общата изравнителна субсидия от държавния бюджет. Съгласно Закона за общинския дълг, общински дълг са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината. Дълговете на търговските дружества, в които има общинско участие не се считат за общински. Общинският дълг се формира от: - дълга, поет с договори за общински заеми; - емисиите на общински ценни книжа; - дълга на общинските п
Проблеми при облагане доходите на физическите лица (2011г.)
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 70, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Подоходното облагане на физическите лица е важен елемент на пазарната икономика и основа на нарастващата роля на държавните финанси. Основание за подобно твърдение дава действуващата практика на акумулиране значителна част от индивидуалните доходи в държавните бюджети и използването им за удовлетворяване на основните обществени потребности. Индивидуалното подоходно облагане е инструмент за обезпечаване на участието на индивидите във формиране приходите на държавата. По своята същност темата за въвеждането на плоския данък в България е една от доста обсъжданите през последните няколко годинСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни