Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 33 Сортирай по:
АНАЛИЗ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НЕЙНАТА СТАБИЛНОСТ
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 57, качен на 20/01/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Икономическият анализ се фокусира основно върху оценката на текущите икономически и финансови тенденции и късите до средносрочни рискове, които те представят за стабилността на цените. Целта на анализа е да се определи характера на сътресенията, засягащи икономиката, тяхното въздействие върху разходите и цените и потенциала им за увеличаване. Променливите, които са предмет на този анализ включват тенденции в световната икономика и платежния баланс, развитието на общия темп на производство или обмен, търсенето на стоки и услуги на пазара на труда, както и положението на финансовите пазари. В д
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ В ПРАКТИКАТА НА PROCREDIT BANK.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 35, качен на 29/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Договарянето на документи по акредитива може да бъде или с или без рекурс на клиента. Ако документите за износ са съвместими с условията на акредитива и на акредитивът е потвържден от Прокредит Банк, тогава преговорите ще бъде без рекурс до клиента. От друга страна, ако акредитивът не е потвърден, след преговорите, то ще е необходим рекурс до клиента. (това, което се разбира под "рекурс" е, че в случай, че банката-издател откаже да плати или да приеме документи по L/C, Прокредит Банк ще има право да претендира за възстановяване, с лихва, по средствата, които са били преведени на клиента.). И
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ФЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА /АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИ ПРЕЗ 2008 Г. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ/.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 31, качен на 14/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
До август 2007г., напредъкът в теорията и практиката на паричната икономика са довели до това икономисти и политици да твърдят, че е налице добре дефинирана „науката на паричната политика”. Съществува консенсус между централните банки за повечето елементи на стратегията на паричната политика, както и паричната политика се възприема като изключително успешна в страните от ОИСР, не само в условията на ниска инфлация, но и при тези с ниска колебливост в инфлацията. В допълнение, нестабилността в производителността е намаляла в тези страни и за периода след началото на 1980г. е наречен „Велика уме
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 77, качен на 18/07/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
Развиващите се страни са доста различни и тяхното равнище на икономическо развитие е разнообразно и променливо. На тази основа е много трудно те да се групират в зависимост от данъчните й системи. Възможно е само да се направи опит за представяне на основните характеристики на данъчното облагане, намиращи израз в слабата организация на данъците, доминирането на косвените данъци, изключителността на специфичните данъци, големият относителен дял на митата и др. В това отношение внимание заслужава:  Неразвитостта на данъчното облагане. По принцип равнището на данъчното облагане се предопределя
Фалити. Концепции за предотвратяването на фалити и последиците от тях.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 42, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да достигне до целта на изследването, първо трябва да се представят основните аспекти на терминологията, свързана с фалирането на едно дружество. В основата за разпознаване на фалит е дестабилизиране на управлението на финансите. Има неоправдани разходи със съмнителна възвращаемост. Управлението няма ясна система за бъдещите цели, вземат се неоправдано високи кредити при условията на намалени парични постъпления. В голяма част от развитите страни, решенията се насочват в няколко сфери за да се стабилизира състоянието на фалиращата фирма: - Отсрочки към кредиторите - Изготвяне на план за
ДЪЛГОВАТА КРИЗА В ЕВРОПА - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ (ПО ПРИМЕРА НА ИСПАНИЯ И ИТАЛИЯ).
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 72, качен на 05/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейският съюз беше създаден чрез метод, който Карл Попър нарича „социално инженерство на парче" . Група далновидни държавници, вдъхновени от идеята за Съединени щати в Европа, приеха, че тя може да бъде осъществена единствено постепенно, чрез поставянето на ограничени цели, с политическа воля, необходима за тяхното постигане, и подписвайки договори, които изискват от държавите да жертват такава част от своя суверенитет, каквато политическите условия им позволяват. Ето така създадената след войната Общност за въглища и стомана се превърна в ЕС - стъпка по стъпка, със съзнанието, че всяка от
Еврозоната - уникален валутен модел и водещ приоритет за българската икономика и политика
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 52, качен на 12/10/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Икономическият и валутен съюз представлява напредналa форма на регионална интеграция, включващ обща валутна и икономическа политика. Успешното му изграждане изисква висока степен на хомогенност в две направления- интеграция на политиката и институционална интеграция. Римският договор от 1957 г., с който е създадена Европейската икономическа общност, не съдържа специални разпоредби относно валутната организация на Европейската Общност (EO) поради две основни причини: 1) Римският договор предвижда приоритетно създаване на общ пазар; 2) при сключването на Римския договор действа т.нар. Бретъ
Митнически контрол на кораби и влакове /2011г./
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 55, качен на 12/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаването на единен Европейски пазар е една от главните цели на Европейската общност. Това изрично е подчертано в чл. 2 на Римския договор: „Общността ще има за задача чрез изграждане на общ пазар и прогресивно сближаване на икономическата политика на държавите-членки, да подпомага хармоничното развитие на икономическата дейност в цялата Общност...” За да постигне тази цел, Римският договор предвижда осигуряването на т. нар. „четири свободи на движение” – на хора, стоки, услуги и капитал. Тези четири свободи са едни от основополагащите принципи на Общността, защото те служат като основа за
Контрол върху презграничните преводи и плащания.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 72, качен на 12/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на валутен контрол са разплащанията с чуждестранна валута, извършвани чрез презграничните преводи и плащания. Този контрол обхваща сделките, извършвани от местни и чуждестранни лица. Съдържанието му включва различни процедури в зависимост от субекта на извършваната валутна сделка, основанието и начина на осъществяването й. Контролът осъществяван при презграничните преводи и плащания е необходим, за да се предотвратят бъдещи измами свързани с пране на мръсни пари. Известно е, че предприемането на мерки от държавните институции, търговските дружества и други представители на обществеността
Митнически нарушения
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 60, качен на 12/08/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
В условията на единна европейска митническа територия всички митнически администрации следва да прилагат еднакво митническо законодателство. Разширяването на международните връзки и сътрудничество на нашата страна с други държави води след себе си потребността от много добро познаване на митническите режими. Същевременно Република България е изправена пред необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на митническия контрол. Тезата, която се защитава в дипломната работа е, че анализът на митническите разпоредби сочи безспорен напредък в усъвършенстването на контролните механизми на митническ
Финансово-правна регламентация на общинския дълг и отчитане на общинските ценни книжа в Община Пловдив
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 43, качен на 07/06/2013 от viollet бр коментари 0
Обикновено данъчните и собствените приходи на общините са недостатъчни за финансиране на техните функции. Най-често този дефицит се финансира чрез безлихвени заеми, отпуснати от други бюджети и чрез общата изравнителна субсидия от държавния бюджет. Съгласно Закона за общинския дълг, общински дълг са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината. Дълговете на търговските дружества, в които има общинско участие не се считат за общински. Общинският дълг се формира от: - дълга, поет с договори за общински заеми; - емисиите на общински ценни книжа; - дълга на общинските п
Проблеми при облагане доходите на физическите лица (2011г.)
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 70, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Подоходното облагане на физическите лица е важен елемент на пазарната икономика и основа на нарастващата роля на държавните финанси. Основание за подобно твърдение дава действуващата практика на акумулиране значителна част от индивидуалните доходи в държавните бюджети и използването им за удовлетворяване на основните обществени потребности. Индивидуалното подоходно облагане е инструмент за обезпечаване на участието на индивидите във формиране приходите на държавата. По своята същност темата за въвеждането на плоския данък в България е една от доста обсъжданите през последните няколко годинСтр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 576 )
Ученици ( 2 )

ВИД
Готови дипломни работи ( 212 )
Курсови работи ( 153 )
Дипломни работи ( 49 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 44 )
Лекции ( 25 )
Теми ( 18 )
Реферати ( 17 )
Казуси ( 10 )
Доклади ( 9 )
Пищови ( 6 )
Тестове ( 6 )
Задачи ( 5 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Презентации ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Есета ( 2 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Проекти ( 2 )
Учебници ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )
Упражнения ( 1 )
Коментар ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Финанси ( 400 )
Счетоводство ( 57 )
Маркетинг ( 23 )
Туризъм ( 18 )
Мениджмънт / Управление ( 14 )
Педагогика ( 12 )
МИО ( 7 )
Медицина ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови дипломни работи, Финанси
Real Time Web

Analytics