Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 69 Сортирай по:
ПАРАДИГМА НА АКТИВНОТО УЧЕНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 9, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Chen и Honomichl (2008) са съгласни, че ученето за откриване е конструктивистко по природа . Това учене е метод, който изисква от учениците да се занимават с познания и активно изследване за придобиване на знания. От гледна точка на класната стая, то се отнася до вид програма, където учениците са мотивирани да търсят активно и да анализира идеи, отговори или планове, представени по време на учебната сесия. Това учене се случва, когато учениците не получават необходимата информация, която им помага да разберат основните идеи или когато учениците не са въведени в учебния материал. В други случа
Организационни аспекти на изграждане на учителския колектив в детската градина.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 77, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бързите и глобални промени в съвременното общество поставят нови изисквания към об¬разованието на младите хора, а оттам и към учителската професия. Освен да препо¬дава знания, от учителя все повече се изисква да развива ключови умения у децата да придобиват знания самостоятелно, вместо само да запаметяват и възпроизвеждат информация. От учителя се очаква да бъде авторитет в ро¬лята на фасилитатор, мениджър, подкрепящ индивидуалните способности на детето и уважаващ неговото личностно достойнство; да подготвя младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократично общество, в което свобод
Какво следва да се подобри в обучението и квалификацията на учителите за системно прилагане на съвременни възпитателни технологии и успешната дейност в екипа?
Теми, по Педагогика, брой страници 3, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да се счита, че ако учителите се убеждават, че технологиите водят до по-висока стойност за тяхното преподаване, то тяхното обучение трябва да акцентира на педагогическите аспекти. Това мнение се основава на проучване на Кокс (1999), според което след като са посещавали курсове за посещаване на квалификацията, учителите са продължили да не разбират как да използват технологиите. Вместо това, те просто научили как да пускат компютъра и да настройват принтера. Педагогическите подходи на учителите са засегнати от няколко ключови фактора. Първо, те са засегнати от знанията за собствения си пр
Интерактивността в часа на класа (3-4 клас)-метод на обучение.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 25, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според действащите в България образователни стандарти часът на класа се организира веднъж седмично от класния ръководител. За целта той трябва да изготви годишен план за провеждането му. В новия Закон за предучилищното и училищното образование, който замени Закона за народната просвета, е записано, че часът на класния се използва „за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление”. Той може да се ползва и в блок от часове в зависимост от проблематиката и потребностите на учениците. В началото
Значение на междукултурната комуникация в международното обучение / The Importance of Intercultural Communication in International Education.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 61, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Communication is the essence of human interaction and learning. It is a basic human right and essential to our quality of life as a social species. Communication is a process of exchanging information and meaning across space and time between humans and other living organisms and information systems, using various technical or natural means. The information exchange includes creating, editing and sending messages or information. It requires a sender, a message, a medium and a recipient. There are many ways of communicating and many different language methods. Speech and language are only pa
ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ. ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 16/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наименованието „екология” е от гръцки произход и означава „дом”, „къща” и „наука”. В преносен смисъл понятието може да се интерпретира като наука за природата като общ дом за всички. Безспорно екологията придобива все повече хуманитарни измерения. Тя се свързва и с педагогиката, доколкото разумното отношение към природата трябва да се възпитава. А екологичното възпитание, от своя страна, придобива все по-голямо значение, защото е ориентирано към младите. Те трябва да осъзнаят необходимостта от опазването на природната и социалната среда, в която живеем. Екологичното възпитание се превръща в
Педагогическо консултиране на дете в риск.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 9, качен на 03/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Консултирането се определя като процес на взаимодействие между консултант и субект на консултирането. Консултирането включва определени процедури и цели оказване психологическа подкрепа на субекта . Такава подкрепа може да се постигне чрез различни методи на работа, които най-общо могат да бъдат работа с отделен случай и работа с групи. Съществуват обособени аспекти на консултирането : • Психологическо направление в консултирането – субектът клиент да осъзнае подсъзнателни емоции и факти, като по този начин се изяснят и разкрият причините за вътрешноличностните конфликти; • Индивидуална психо
АНАЛИЗ НА ПРИОРИТЕТ: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 03/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бърза поглед на стратегията за Висше образование в България показва една непоследователност и дизагрегирана последователност от цели. Последните считам, че са обвързани с двете цели на Стратегия 2020 на ЕС. Към всяка една цел са предложени мерки за тяхното бъдещо реализиране. Но както целите така и мерките трябва да се разглеждат взаимообвързано, координирано и кумулативно. Така, че може да се препоръча по-високо ниво на агрегиране на конкретните цели. В областта на цел подобряване на качеството на висшето образование са предложени следните мерки. Държавните органи, отговарящи за висшето обра
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 11, качен на 08/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Възпитанието води началото си от най-ранния етап от развитието на обществото в процеса на общата дейност и борба за оцеляване. То възниква, когато трудът става основен фактор в живота на човека. Като исторически обособено социално явление възпитанието има три главни цели: съхраняване на познанието и развитие на социокултурата, оцеляване на човешкия индивид и човечеството, усъвършенстване на над биологичните функции на хората. Най-съществените фактори за появата на възпитанието са възникването на трудовата дейност, обществения живот и членоразделната реч. Възпитание се появява там, където възра
Емоционалната интелигентност и субективно благополучие при учителите.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 31, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременния свят интелектуалните способности вече не са единствените, които имат значение за добрата професионална и социална реализация на личността. В най-добрия случай емоционалната интелигентност допринася с около 20% към факторите, които предопределят успеха в живота, което означава, че делът на останалите условия е 80%. Обект на нашето внимание са точно тези други характеристики - емоционалната интелигентност: качества, като способност за мoтивация и устойчивост към фрустрация; контрол на импулсите и отлагане на търсенето на удовлетворение; контрол над собствените настроения и умение
Система на симптомите.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 26, качен на 29/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
При Борис се наблюдават смущения в социалните взаимодействия, тъй като детето предпочита да седи на пода и да гледа книжки, а също и да играе сам, въпреки че занималнята е приятна и стимулираща игрите . Не проявява интерес нито към конструкторите, нито към други креативни игри, въпреки честите подкани от страна на учителя. За първи път Борис се оживява когато групата отива на наблюдение в пожарната. Борис се сприятелява с едно от децата в групата, но установява контакт само когато е иницииран от другото дете. По принцип момчето предпочита да общува с възрастни. Сутрин при раздялата с майката
Арт-терапевтична работа.
Реферати, по Педагогика, брой страници 8, качен на 08/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В България арт-терапията навлиза през 70-те години на ХХ в. и оттогава у нас се среща като програмна практика в много проекти на организации, работещи с и за хора с увреждания. Тя се развива усилено през последните 10 години, като днес в по-голямата си част се прилага от професионални психолози и психотерапевти, използващи средствата на изобразителното изкуство за терапевтични и диагностични цели. „Арт-терапията, или лечението с/ чрез изкуство се приема с право за едно уникално явление в началото на ХХІ век .” „Въпреки относително краткото си съществуване като вече етаблирана научна областСтр 1 2 3 4 5 6

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 69 )

ВИД
Курсови работи ( 33 )
Готови дипломни работи ( 12 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 8 )
Теми ( 5 )
Дипломни работи ( 4 )
Реферати ( 3 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Есета ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Педагогика ( 69 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Педагогика
Real Time Web

Analytics