ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (408)
Ученици (2)

ВИД
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови работи / реферати / казуси (48)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Проекти (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (411)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 411 Сортирай по:
Финанси
Kурсова работа BAEB008D „Бизнес изчисления”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 13, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма е взела кредит от 200 000 лв. за срок от 12 години при постоянен ГЛП в размер на 15.5% без допълнителни такси. Кредитът е изплатен 3 години предсрочно. При сключване на договора е предвидена годишна сконтова лихва от 10%. Определете сумата на сконтото, като приложите подхода на точното /математическо/ дисконтиране. лв Където: К0 - главницата на заема р – сконтов процент за един период на дисконтиране t – периоди на дисконтиране ЗАДАЧА 5. ЕТ е взел 4 краткосрочни кредита в левове на една и съща дата – 10 март 2016 г. Размерите на тези кредити, съответните ГЛП и датите на технит
Сравнителна характеристика на инвестиция в реалния сектор с инвестиция във финансови инструменти.
Казуси, по Финанси, брой страници 3, качен на 18/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Инвеститорите придобиват дялови участия, ценни книжа ( акции, облигации), за да осъществят доходи в бъдеще под формата на лихви, дивиденти, продажба на инвестициите на по-висока цена. Техните мотиви са едни и същи при придобиване на финансови и реални активи. Когато се прави избор между тях се основават на едни и същи процедури и подходи. Обяснение на това е факта, че както при финансовите, така и при инвестициите в реалния сектор има една и съща цел, свързана с осъществяване на допълнителни доходи за компанията. Въпреки, че между инвестициите в реалния сектор и инвестициите във финансови и
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространство в Мудъл.
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /по примера на ТБ FIBANK/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите предприятия съществуват следните възможности за банково финансиране: Срочни заеми: съществуват различни видове срочни заеми – краткосрочни заеми, дългосрочни заеми и междинни заеми, които предприемачът може да заеме съобразно искане и финансово състояние. Максималният срок за краткосрочен заем може да бъде до 3 години, а за дългосрочен заем - 10-15 години. Има леки вариации в лихвите. Срочните заеми са два вида - обезпечени и необезпечени. При обезпечените заеми обезпечението може да бъде собственост, бизнес сграда или машина и обикновено ще има по-ниски лихвени проценти от н
Решения на задача по Бизнес изчисления за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
ЕТ е отчел оборот от 450 000 лв. за 2016 г. Определете на колко е възлизал оборотът на ЕТ за предходната година, ако той сега е: а/ с 25% в повече; б/ с 10% по-малко. ЗАДАЧА 2. Да се определи каква сумарна лихва ще се натрупа от сумите вложени в банка и олихвявани с проста лихва, при условията дадени в следната таблица: № Сума Годишен лихвен процент Лихвено време в месеци 1 30 000 5,8 % 4 2 5 000 5,4 % 6 3 14 000 5,2 % 9 4 10 000 4,6 % 3 5 20 000 4,2 % 7 Пресметнете и общо набраната сума, след прибавяне на сумарната лихва. ЗАДАЧА 3. Вложена е сумата от 70 000 лв., която се олих
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници 10+, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА РИСКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
17. Валутен фючърс - Договор, търгуван на борсата, който изисква доставка на определена сума от една валута на определена бъдеща дата, в замяна на конкретна сума от втора валута. Известен е също като "FX фючърс". 18. Валутно хеджиране - Дейността по управление на валутния риска на активите, които не се държат в местна валута от инвестиционния мениджър или в портфейла. Може да се активира със закупуване на подходящи суми от фючърсни договори, суапове, предназначени да противодействат на промени в пазара, произтичащи от валутните колебания на актива. 19. ГЛАВА 11 - Форма на американска процед
АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 17, качен на 26/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на публично-частното партньорство възникват реални ситуации, при които е възможно частният партньор да използва средства от банково кредитиране. Ефективността на кредитното финансиране до голяма степен се определя от финансовото състояние на кредитополучателя, тенденциите и перспективите за бъдещото развитие на неговата дейност. Кредитиращата институция трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на клиента кредитоискател от гледна точка на своята финансова стабилност. Публичният сектор трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на частния партньор при реализацията на
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /ПО ПРИМЕРА НА ТБ БАКБ/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите земеделски производители БАКБ АД предоставя кредит за покупка на земеделска земя. Кредитът има за цел да предостави заем на малки / маргинални земеделски стопани, включително земеделски производители, за да закупят земеделски земи. Инвестиционният заем е предназначен за закупуване на земеделска земя от първа до шеста категория. Изисквания по отношение на земеделския производители са: - Трябва да е регистриран през последните най-много през последните 6 месеца; - Не трябва да има просрочени данъчни задължения. По тази кредитна линия могат да кандидатства както земеделци та
РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ. БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 12, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интеграционните процеси на капиталовите пазари на ЕС предлагат предимства като повишена рентабилност и ефективност, разпространение и разнообразяване на рисковете и намаляване на нивото на информационна асиметрия между страните. Този процес изисква постепенно придвижване към унифицирана и интегрирана финансова инфраструктура и строго прилагане на изискванията на законодателството на ЕС в областите на конкуренцията и данъчното третиране, което ще доведе до по-голяма хармонизация във финансовите практики и инструменти. Българският капиталов пазар е постигнал значителен напредък в прилагането на
Актуални проблеми на имущественото застраховане в България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 27, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности , включително: 1. оценка на застрахователния риск; 2. определяне на застрахователната премия; 3. установяване на настъпило застрахователно събитие; 4. определяне размера на причинените вреди; 5. управление на активите на застрахователя; ОсновнатаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни