ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (401)
Ученици (2)

ВИД
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови работи / реферати / казуси (46)
Готови дипломни работи (33)
Лекции (25)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (11)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (404)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 404 Сортирай по:
Финанси
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА РИСКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
17. Валутен фючърс - Договор, търгуван на борсата, който изисква доставка на определена сума от една валута на определена бъдеща дата, в замяна на конкретна сума от втора валута. Известен е също като "FX фючърс". 18. Валутно хеджиране - Дейността по управление на валутния риска на активите, които не се държат в местна валута от инвестиционния мениджър или в портфейла. Може да се активира със закупуване на подходящи суми от фючърсни договори, суапове, предназначени да противодействат на промени в пазара, произтичащи от валутните колебания на актива. 19. ГЛАВА 11 - Форма на американска процед
АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 17, качен на 26/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на публично-частното партньорство възникват реални ситуации, при които е възможно частният партньор да използва средства от банково кредитиране. Ефективността на кредитното финансиране до голяма степен се определя от финансовото състояние на кредитополучателя, тенденциите и перспективите за бъдещото развитие на неговата дейност. Кредитиращата институция трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на клиента кредитоискател от гледна точка на своята финансова стабилност. Публичният сектор трябва да анализира и да оцени кредитоспособността на частния партньор при реализацията на
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /ПО ПРИМЕРА НА ТБ БАКБ/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите земеделски производители БАКБ АД предоставя кредит за покупка на земеделска земя. Кредитът има за цел да предостави заем на малки / маргинални земеделски стопани, включително земеделски производители, за да закупят земеделски земи. Инвестиционният заем е предназначен за закупуване на земеделска земя от първа до шеста категория. Изисквания по отношение на земеделския производители са: - Трябва да е регистриран през последните най-много през последните 6 месеца; - Не трябва да има просрочени данъчни задължения. По тази кредитна линия могат да кандидатства както земеделци та
РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ. БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 12, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интеграционните процеси на капиталовите пазари на ЕС предлагат предимства като повишена рентабилност и ефективност, разпространение и разнообразяване на рисковете и намаляване на нивото на информационна асиметрия между страните. Този процес изисква постепенно придвижване към унифицирана и интегрирана финансова инфраструктура и строго прилагане на изискванията на законодателството на ЕС в областите на конкуренцията и данъчното третиране, което ще доведе до по-голяма хармонизация във финансовите практики и инструменти. Българският капиталов пазар е постигнал значителен напредък в прилагането на
Актуални проблеми на имущественото застраховане в България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 27, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности , включително: 1. оценка на застрахователния риск; 2. определяне на застрахователната премия; 3. установяване на настъпило застрахователно събитие; 4. определяне размера на причинените вреди; 5. управление на активите на застрахователя; Основната
Управление на иновациите и инвестициите.
Курсови работи, по Финанси, брой страници 9, качен на 17/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта Вид на разходите I вариант II вариант Сума Сума Начало на проекта 740 720 Края на първа година 1800 1200 Края на втора година 360 280 Общо: 2900 2200 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането:  Вариант I: години Остатък в началото на периода Сума по главница Суми по Лихва Общо вноска Остатък в края на периода 1 1 879 200 237 600 150 336 387 936 1 641 600 2 1 641 600 237 600 131 328 368 928 1 404 000 3 1 404
Сравнителен анализ на борсовите правила на два различни функциониращи високоорганизирани пазара.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 13/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нюйоркската борса е огромен финансов център със световно значение. На Ню Йоркската фондова борса има няколко типа посредници –брокери, маркет мейкъри и специалисти. Борсата предлага котировки на акции, облигации, опции и фючърсни сделки и може да даде информация за тях веднага навсякъде по света. Борсата изчислява свой индекс за курсовете на акциите - NYSE Common Stock Index, който се ползва широко както за целите на борсовите прогнози, така и за следене на тенденциите на американската и на световната икономика. За разлика от други известни индекси на борсовите котировки, които се определят н
"Кое бихте избрали - овърдрафт по дебитна карта или кредитна карта и защо?"
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло овърдрафта е предназначен да покрива някаква разлика във времето между плащането и постъплението на парични средства. Това го прави много краткосрочен инструмент. За целта приемам, че са ми необходимо 1000 лв. заемни средства за текуща нужда например ремонтни по колата. Кредитната карта ми предоставя овърдрафт с някакъв лимит. Може да се изразходва до тази лимит и с всички персонални кредитни карти на ПИБ се получават 45 дни гратисен период, което означава, че няма да се начислява лихва върху нещата, които закупувам, при условие че плащам / възстановявам баланса към края на всеки ме
Измами с ДДС – механизми за справяне.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 28, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
ДДС е създаден от Морис Лоре, изпълнителен директор на Френската данъчна администрация, който през 1952г. пише дисертация, искайки да се създаде подобен нов данък. Две години по-късно е приет и въведен за първи път във Франция на 10 април 1954г. като taxe sur la valeur ajoutée – TVA. Но като основоположник на идеята за ДДС може да бъде посочен немският индустриалец Вилхел фон Сименс, чиято концепция за данъка през 1918 г. бива разглеждана като техническа иновация, която да донесе ключово подобрение на данъка върху оборота, позволявайки възстановяване на данъците върху вложените в производствен
КУРСОВА РАБОТА ПО ФИНАНСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 25/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Макерел е публична компания, специализирана в корабостроенето. Бордът на директорите се нуждае от съвет за предстоящия процес на възлагане на обществени поръчки. Според конкретния процес на възлагане на поръчки изпълнителят трябва да изгради бързо военни кораби. Трябва да се изготви консултативен доклад по следните въпроси: 1) Анализ на влиянието на външните фактори върху рентабилността, ако фирмата сключи договор с държавата; 2) Предложения за структурирането на системата за бюджетиране; 3) Да се предложат адекватни мерки за ефективност; За тръжния процес се канят корабостроителни компани
По справедливо ли е прогресивното облагане на доходите на гражданите от плоския данък?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 25/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от най-неочакваните позиции е, че някои хора считат, че получават ползи от плоския данък. Защитата на плоския данък се основава на аргументи като "трябва да бъде достатъчен", за да покрие нуждите на обществото, а другият засяга въпроса на справедливост. Да, плоския данък може да доведе до опростяване на данъчното законодателство, но генерирането на богатство чрез плоско данъчно облагане не е морално обезпечено. Аргументът е следният: Доходът, който индивидът получава, е възнаграждение за стойността, която такъв човек добавя. Пазарът определя стойността на всяка стока и услуга. Тъй като т
СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТЕН КАЗУС по “ТЕХНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 20/04/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма “Надин”АД, гр. София към 31.03. 2015 г. има основен капитал (ОК) в размер на 22000 лв., резервите са в размер на 4000 лв., неразпределената печалба е 4000 лв., текуща печалба за периода от 10000 лв., дългосрочни и средно срочни кредити (ДК+СК) от 26000 лв. и краткосрочни кредити (КК) от 30000 лв. Собственият капитал на фирма “Надин”АД, гр. София е 40000 лв. Показателите за изчисляване на капитала на фирмата са следните: - Коефициент на автономност на предприятието - определя се като отношение между собственият капитал (СК) и общо целия капитал, т.е. Ка = СК / Целия капитал. Показва рСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 34
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни