ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1028)
Ученици (17)

ВИД
Курсови работи (380)
Дипломни работи (251)
Лекции (84)
Готови дипломни работи (58)
Задачи (52)
Теми (46)
Готови курсови работи / реферати / казуси (29)
Казуси (23)
Тестове (17)
Доклади (16)
Теми за държавен изпит (12)
Реферати (11)
Пищови (11)
Презентации (9)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (9)
Учебници (6)
Коментар (6)
Уроци (5)
Документи (4)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Дисертация (2)
Поръчай задача (2)
Есета (1)
Анализи (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Упражнения (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (855)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 64 Сортирай по:
Дипломни работи, Счетоводство
ПЕРИОДИЧНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 96, качен на 22/11/2017 от MONIKA797 бр коментари 0
Първият въпрос, на който всяко предприятие трябва да си отговори е, коя е приложимата счетоводна база, върху която да изготви и представи Годишния си финансов отчет. Вече от няколко години предприятията в страната ни съставят годишни финансови отчети на две различни бази. От 2006 г. Международните стандарти се прилагат и от онези предприятия, които доброволно са ги прилагали през 2004 г. и след това – вече задължително през 2005г.Всички останали, прилагат Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, които са в сила от 01.01.2005 г. През отчетната 2006 година основните тек
„ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ В „КММ“ АД – ГРАД ШУМЕН“
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 60, качен на 02/11/2017 от tumpur бр коментари 0
При осъществяването им имуществото на предприятието се променя в посока на намаление. Разходите се изразяват във влагане на средства (активи) за създаване на продукти и услуги, предназначени за продажба. Те се свързват и с възникването на различни видове задължения (пасиви) – като задължения за плащане на външни услуги, на лихви по получени заеми, на работна заплата и осигуровки и др. С възникването им разходите се включват в стойността на създадените продукти и след това чрез постъпленията от продажби се възстановява паричната им равностойност. При нормална дейност на предприятието изразходен
Анализ на финансовото състояние на Алкомет АД.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 47, качен на 19/09/2015 от meri911 бр коментари 0
В първа глава са разгледани общотеоретически въпроси: фактори, които влияят върху финансовото състояние и показатели, които дават оценка и служат за анализ. Теоретичните положения в тази област са подложени на практическа проверка в глава втора. Практическата насоченост се изразява в опита да бъдат изчислени и анализирани основните финансови съотношения и коефициенти на конкретното дружество. Глава I: Теоретични основи на анализа на финансовото състояние. 1. Същност на финансовото състояние на предприятие. В условията на свободна пазарна икономика, неотменно изискване е осигуряването на с
Финансово-счетоводен анализ на “ДУНАРИТ” ЕАД – гр. Русе
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 58, качен на 18/04/2015 от фанфан бр коментари 0
В Ъ В Е Д Е Н И Е Нормалното функциониране на предприятието изисква определено съотношение на ресурсите, хармонично функциониране на отделните елементи на системата. Това се постига посредством управлението. Управлението на стопанските единици е сложен процес. Изразява се в непрекъснато привеждане на системата или части от нея от едно състояние в друго или запазване на постигнатото вече динамично равновесие, с постигане на поставените цели. Ефективното управление на всяка стопанска единица се базира на наличието на значителна по обем и разнообразна по съдържание информация. Съществена част
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 71, качен на 18/04/2015 от fifo бр коментари 0
Преходът към пазарна икономика, който се оказва не лек и бързоосъществим, налага обективната необходимост от нови познания и умения, от раздяла със старите стереотипи. На преден план излизат проблемите не само за оцеляването на отделния стокопроизводител, но и за успешното му по-нататъшно самосто¬ятелно развитие, тъй като върху това се гради фундамента на всяка развита пазарна икономика. Страната се намира в дълбока икономическа и социална криза. Общото състояние на държавната стопанска дейност се характеризира с редица фактори, утежняващи функционирането на фирмите. Един от тези фактори е ви
Несъстоятелност- правни, счетоводни и данъчни аспекти (2012)
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници , качен на 27/04/2014 от mani9009 бр коментари 0
В дейността на предприятията наличието на задължения е нещо обичайно и не възпрепятства нормалната икономическа дейност. Налице са случаи, когато използването на привлечени средства повишава възвръщаемостта в предприятието. Същевременно задължения трябва да се обслужват от предприятието, когато обаче същото не е в състояние да изпълни изискуемите си парични задължения по търговски сделки или публично правни задължения към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължения по частно държавно вземане, то се счита за неплатежоспособно и това е основание за откриване на произ
Счетоводна политика
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 45, качен на 17/06/2013 от mirov6 бр коментари 0
Добре известно е, че всяко предприятие – без значение на сектора и/ или принадлежността му е необходимо да разработи и утвърди счетоводна политика преди началото на отчетния период, която да бъде съобразена с принципите и изискванията на Закона за счетоводство, Националните стандарти за финансовите отчети на малко и средния предприятия, Примерния Национален сметкоплан, Международните счетоводни стандарти, а също така и други вътрешни актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност, и др. нормативни уредби, действащи в страната. Счетоводната политика представлява съвкупнос
ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПОКУПКО – ПРОДАЖБАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 61, качен на 11/12/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Динамичното развитие на нормативната регламентация провокира научната мисъл да съдейства за изясняване на нововъведените категории и термини. Като централна фигура в пазарните отношения се въведе категорията “търговец”, която се възприе и като първостепенна в юридическата литература. Паралелно с нея, но не така изследвана в съвременната теория, е една друга правна и счетоводна категория – търговско предприятие, която постепенно и трайно си намира място в полезрението на научните търсения. Интересът към проблематиката, свързана с търговското предприятие, датира от началото на века, едновремен
ОTЧИТАНЕ УПОТРЕБАТА НА КРАТКОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 37, качен на 21/10/2012 от millene бр коментари 0
Краткотрайните материални активи са елементи, пряко свързани с оценката на финансовото състояние на фирмата. Те са основно перо в актива на счетоводния баланс. Активите се разграничават на дълготрайни и краткотрайни като в чл.14 ал.1 от Закона за счетоводството се дава следното определение “Активите и пасивите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти”1. Активите са нетекущи(дълготрайни), когато се използват многократно в производствено-стопанския процес за период над 12 месеца и текущи(краткотрайни), когато се използват едн
Кредитиране на предприятията от търговските банки.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 103, качен на 21/10/2012 от luba_k бр коментари 1
Кредитният процес започва с подаването от кредитоискателя на писмена молба за получаване на кредит.Формата на искането за кредит е определена предварително от банката и представлява стандартен банков формуляр, който се публикува като като приложение към вътрешната наредба за кредитиране. Молбата за кредит включва :данни за кредитоискателя; данни за искания кредит; данни за общото финансово състояние на кредитоискателя; счетоводен баланс и отчети за предходната година; междинен баланс; декларация за имущественото състояние на кредитоискателя и за икономическа свързаност с други лица; да
Отчитане на финансовите приходи и разходи.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 60, качен на 17/10/2012 от joana бр коментари 0
Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизиране на печалбата. Нейният обем зависи от размера на основните променливи, каквито са приходите и разходите. Като стопанска единица фирмата купува производствени фактори, за които прави разходи . С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност. Затова оценката на тези величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на производството и предлагането. С оглед на това същес
Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 67, качен на 16/10/2012 от mais бр коментари 0
Работния план-график трябва да се представи на ръководителя на предприятието и той да бъде утвърден от него.Това обстоятелство има значение при ангажирането на длъжностни лица от други функционални служби и отдели при извършване на някои необходими действия операции,свързани с годишното счетоводно приключване. Второ: След утвърждаването на план-графика необходимо е да се проведе счетоводен инструктаж на материалноотговорните лица,на счетоводителите и на другите служители в предприятието,ангажирани с предстоящото счетоводно приключване,и да се съставят задачите,които трябва да да бъдат изпълнеСтр 1 2 3 4 5 6 ... 6
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни