ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (355)
Ученици (1)

ВИД
Дипломни работи (251)
Курсови работи (55)
Теми (14)
Реферати (13)
Готови курсови / реферати / казуси (7)
Казуси (4)
Теми за държавен изпит (2)
Готови дипломни работи (2)
Доклади (1)
Есета (1)
Пищови (1)
Задачи (1)
Бизнес план (1)
Готови реферати (1)
Поръчай изготвяне на реферат (1)

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация (123)
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 19 Сортирай по:
Дипломни работи, Публична администрация
Корупцията в държавната и местната власт
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 101, качен на 26/11/2017 от stenliii95 бр коментари 0
Като комплексно явление, корупцията представлява отрицание на честната конкуренция в стопанската сфера, демотивира предприемачеството, стимулира сенчестата икономика и стопанската престъпност, влошава публичните услуги и утежнява социалното бреме за гражданите. По такъв начин корупцията допринася за увеличаването на пропастта между бедни и богати в рамките на прехода към пазарна икономика и се превръща в пряка заплаха за демократичните устои на обществото. Само че, въпреки предприетите мерки, корупция у нас все още има при това в големи размери. Нещо повече, корупцията съществува както в
Ролята на политическите партии.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 54, качен на 01/06/2011 от admin бр коментари 0
Политическите партии в съвременния смисъл на думата са възникнали за първи път В Европа, а след това и в другите части на света в пряка връзка с революциите, които охарактеризират тези отминали епохи. По-късно с появата на парламентите и парламентаризма като форми на организация и осъществяване на държавната власт партиите продължават да се развиват. Исторически обусловеното класово разслояване на обществото и задълбочава¬нето на социалните противоречия, въвличането на все по-¬широки маси хора в политиката, води до нарастване ролята на партиите. Така те стават основен субект на политиката. Ро
Държавна Администрация. Органи и структури.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 54, качен на 01/06/2011 от admin бр коментари 0
Държавната администрация съществува от както съществува и самата държава. Историята на държавата е и историята на нейната администрация. Може да се отбележи , че корените на администрацията могат да се потърсят още в дълбока древност. През средните векове тя придобива характеристики и белези, които я оформят като особено важна институция на развиващата се държавна власт. Със създаването на министерствата, министрите, парламента, Министерския съвет, а така и с укрепване институцията държавен глава, държавната администрация зае отговорни позиции в държавността. В настояще време, ролята на държав
АДМИНИСТРАТИВНАТА КОРУПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ – СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ. МЕРКИ ЗА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ..
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 71, качен на 01/06/2011 от figero бр коментари 0
В магистърската теза се разглежда явлението корупция в държавната администрация като социално явление и негативното и влияние в предприсъединителния процес. Показано е, че корупцията не е някакво изключение, нито изолиран, случаен факт в демократичните общества, а особено за страните в преход тя е по-скоро правило, отразяващо се твърде негативно върху тяхното политическо и икономическо укрепване. Разкриват се природата и източниците, които я пораждат и сред тях – високата степен на държавна намеса в икономиката, неукрепналите институции, липсата на ясна и устойчива законова база, неефективният
ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 48, качен на 01/06/2011 от admin бр коментари 0
Изследват се тенденциите и особеностите на местната власт в някои напреднали европейски страни. Направени са изводи и препоръки за бъдещата местна политика в нашата страна. Информацията съдържаща се в този параграф е тясно свързана и с факторите и условията, които генерират и предизвикват повишената роля на местната администрация. Основната теза тук е, че подценяването на проблемите на местната власт мина в историята. Днес една силна държава е възможна само със силна местна власт. От своя страна тя става източник на демократичност и гражданско общество. Особено внимание е обърнато на проблем
Регионални инвестиционни приоритети в развитието на Варненска област.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 126, качен на 01/06/2011 от gsi_kata бр коментари 0
Територията на Варненска област съчетава благоприятна естествена и антропогенна среда с богати и разнообразни природо-географски, икономически, социално-демографски, екологични и инфраструктурни характеристики. Тя заема централно място в Черноморския район на България, което определя възможностите й за развитие на активни интеграционни взаимодействия със съседните две крайбрежни области — на север с Добричка област и в южна посока с Бургаска област. Варненска област обхваща 3.5% от територията на страната, 19.3% от тази на Североизточния район за планиране, 19.6% от територията на Причерно-м
ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 158, качен на 01/06/2011 от ksi nx бр коментари 0
Община Стралджа е сравнително малка община, разположена на 20 км североизточно от областния център Ямбол и на 80 км западно от центъра на Югоизточен планов регион Бургас, в източната част на Горнотракийската низина в Тунджанската хълмиста подобласт. Граничи с общините Котел, Сунгурларе, Карнобат, Средец, Болярово, Тунджа и Сливен. Общината обхваща територия 676,3 кв. км и съставлява 20,2% от територията на Ямболска област. Включва 22 населени места и 7 кметства. В общината живеят 14 978 жители. Тя е трета по големина в рамките на област Ямбол. Община Стралджа се намира относително встрани от
Организация, управление и дейност на администрацията на Държавната агенция по туризъм.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 75, качен на 01/06/2011 от minkjo бр коментари 0
Има ясно изразена нужда от повишаване авторитета на Държавната агенция по туризъм и от подобряване на предлаганите от нея услуги, особено в областта на маркетинга и рекламата, информацията, координирането, подкрепата за заинтересованите страни и др. Общините разполагат със законови правомощия по отношение на развитието на туризма, главно с оглед развитието на местната техническа и туристическа инфраструктура, планирането на туризма (и свързаното планиране на градските територии), предоставянето на информационни услуги на туристите, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти, ка
Фактори за устойчивост на Общината.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 59, качен на 01/06/2011 от admin бр коментари 0
Пловдивска област има важно кръстопътно местоположение, което е играло важна роля в стопанското му развитие през всички исторически времена. В нея се пресичат диагоналния път от Западна Европа за Истанбул с меридионалният път от Свищов – Троян – Карлово – Пловдив – Смолян. От значение са пътните мегистрали, свързващи Югозападна България с Българското черноморско крайбрежие. Област Пловдив е разположена на територия 5 976 кв. км, което е 5,4% от територията на страната. На територията на областта има 16 общини: Пловдив, Асеновград, Хисаря, Карлово, Марица, “Родопи”, Кричим, Стамболийски, Перу
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КЪМ ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 249, качен на 01/06/2011 от renkata бр коментари 0
Плановете за промени във ВМТ започват още през в началото на 90-те години. Тогава, поради неизвестността на насоките на военната реформа е допусната и една от първите грешки при преструктурирането. Извършено е съкращение на голям брой сержанти (над 2800 души), вместо наборници. Тези съкращения в последствие затрудняват плановете за бързо преминаване от наборна към професионална военна служба. “Още през 1995 година Командването на Войските на Министерството на транспорта предлага план за оптимизиране на структурата. Разработени са щатове за структурата, свързана с поддържане на бойната гот
РОЛЯТА НА ОМБУДСМАНА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ.
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 79, качен на 01/06/2011 от admin бр коментари 0
В разбирането за правото на добро управление и на добра администрация съществуват разлики по отношение на съдържанието и обхвата на понятието, които би било добре да бъдат уеднаквени. В обобщен вид могат да се посочат две основни трактовки на това право. Първата гласи, че добро управление (администрация) означава добро административно обслужване и е приравнено на законосъобразно административно обслужване. Според това нормативно разбиране, правото на добро управление (администрация) е идентично с правото на гражданите да получават добри административни услуги и се свежда до технологията на а
Ролята на Европейския омбудсман за създаването на добра администрация .
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 114, качен на 01/06/2011 от admin бр коментари 0
Целта на настоящата дипломна работа е да изследва до каква степен и кои от основните принципи на добра администрация, залегнали в Кодекса за добро административно поведение, са се трансформирали в легално установени правила в страните членки на ЕС и България. Работата цели да изследва кои от основните принципи са приложени в работата на администрацията на страните членки на ЕС и доколко това приложение зависи от различните традиции в националното административно право. Също така дипломната работа ще се опита да установи как при различните традиции гражданите приемат омбудсмана и неговата рСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни