Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (360)
Ученици (1)

ВИД
Дипломни работи (251)
Курсови работи (61)
Готови курсови / реферати / казуси (22)
Готови дипломни работи (7)
Теми (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Казуси (2)
Реферати (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Коментар (1)
Лекции (1)
Презентации (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
МИО (119)
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
Дипломни работи, МИО
Приоритети и позиции във външната политика на Република България по основни актуални международни въпроси.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 122, качен на 25/05/2011 от admin бр коментари 0
Определящи ориентири в подбора на третираните тук въпроси са външнополитическите приоритети на България на съвременен и бъдещ етап, както и проблеми, имащи пряко отношение към националната сигурност и интереси на Републиката. В съвременния бързо глобализиращ се свят една демократична страна или общност от такива държави не би могла да постигне надеждна национална сигурност, ако тя не е обвързана с регионалната, съответно и с глобалната сигурност, а последната не би могла да бъде подържана в устойчиво състояние, ако не е интегрална част от далеч по-сложен процес на глобално управление. Суверенн
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ЕС И NAFTA.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 56, качен на 12/05/2011 от jfj бр коментари 0
Една от специфичните особености на световното стопанство през втората половина на 20 век се явява интензивното развитие на международните икономически отношения. Настъпва разширяване и глобализация на икономическите отношения между отделните страни, между групи страни, икономически групировки, отделни фирми и организации. Структурата на междунарадните икономически отношения е образувана както от двустранни така и от многостранни отношения, а механизмът им включва в себе си правни норми и инструменти по реализацията им (договори, съглашения, харти и др.). Техни субекти са държавите, разли
Формиране на регионалната политика на ЕС.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 59, качен на 12/05/2011 от admin бр коментари 0
Страните-членки прилагат европейска регионална политика финансирана чрез средствата на ЕС (Структурните Фондове и Фонд "Сближаване"), която отразява тази солидарност между гражданите на Общността. Структурните Фондове са механизма, посредством който финансовите ресурси са пренасочват към по-слабо развитите региони в страните-членки. Ролята на ЕС обаче не се свежда само до финансовия принос. Чрез своята регионална политика ЕС налага своето виждане за развитието, планирано на местно ниво. Когато е необходимо, тя се намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар, икономическия и валутен съ
Митнически режими и конвенции.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 66, качен на 12/05/2011 от gurgamel бр коментари 0
Основната задача на настоящата дипломна работа е описание на проблематиката на контрол на вносно-износната дейност и митническата политика на Република България. Тематично е структурирана в две глави: “Митнически контрол” и “Митнически режими и конвенции”. Глава първа съдържа тематични раздели, касаещи същността и особеностите на митническия контрол, различните мита и определяне на митническата облагаема стойност. В раздел “Митнически контрол - същност и задачи” са анализира структурата и функциите на митническата организация на страната. В организационно отношение контрол се осъществява от
БОРСАТА КАТО ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР И ПРОБЛЕМИ НА ПРИЛАГАНЕТО Й КАТО ФОНДОВИ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Дипломни работи, по МИО, брой страници 69, качен на 12/05/2011 от tesska бр коментари 0
Фондовата борса се счита за перфектен пазар. Законът за търсенето и предлагането действа най-бързо и адекватно. Докато на обикновените пазари цените се определят от продавача, а купувачът в зависимост от цената решава да купи или да не купи, на борсата двамата участници са гъвкави и еднакво активни в търсенето на взаимно приемлива цена. На стоковия пазар повишаването на цените предизвиква повишаване на предлагането, но в повечето случаи това става бавно и до изчерпване на предлаганата стока. Много по-динамично се развиват събитията на фондовата борса. Ценните книги са типична взаимозаменяем
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 61, качен на 12/05/2011 от admin бр коментари 0
При присъединяването към Европейския съюз българската митническа администрация ще трябва да поеме отговорността за защита и контрол на своята част от външната граница на Европейския съюз. Същевременно тя ще носи и своя дял от отговорността по прилагането на общата митническа политика в Европейския съюз. Ето защо, с приемането на Закона за митниците и правилника за прилагането му, се създадоха нормативни предпоставки за успешни преговори по присъединяването. Веднага следва да се подчертае, че митническото законодателство се прилага в нормативна среда, която далеч не е така добре хармонизирана
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 102, качен на 17/03/2011 от admin бр коментари 0
От географска, историческа и съвременнополитическа гледна точка България е разположена в един от най-невралгичните региони на света, в чиито по-широки граници влизат Югоизточна Европа, Черноморският басейн с прилежащите му територии, Кавказ и Източното Средиземноморие с част от земите на Близкия Изток. Историческо ядро на Стария свят, този регион се отличава с извънредна етническа, културна и религиозна пъстрота, с разнообразно и често противопоставено идеологическо и политическо наследство, и с подчертани различия в стопанските възможности и икономическото развитие на намиращите се в него об
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТ ТИР.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 77, качен на 17/03/2011 от bobinka бр коментари 0
В заключение може да се каже, че е актуално предприемането на едно научно-теоритично осмисляне на действащия в Р България митнически контрол и основно проучване на неговата организация и многофункционална същност. Само тогава ще бъде оценена решаващата му роля в динамичните процеси на нашето обществено развитие.Тенденции в развитието на митническия контрол Промяната на икономическия модел на страната оказва влияние и върху развитието на митническия контрол. Тя се характеризира преди всичко с промяна на отношенията на собственост, т.е. с приватизация и преструктуриране на икономиката. Начало
Кралство Испания: икономика и външноикономически връзки.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 75, качен на 17/03/2011 от djuly бр коментари 0
Настоящата дипломна работа се състои от увод, четири глави и заключение. В Глава първа е представена характеристика на испанската икономика от 1975 г до наши дни, като се проследяват промените в икономическите й показатели, причините за тях, състоянието на вътрешния пазар на страната, данни за населението и работната сила на Испания, грижи за околната среда. В Глава втора се обръща внимание на външноикономическите връзки на Кралство Испания, в това число външната търговия, внос и износ, туризъм, миграция. Тази глава разкрива външноикономическите връзки на Испания със страните от ЕС, с африка
Анализ на външнотърговска сделка.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 62, качен на 17/03/2011 от денз бр коментари 0
През последните години настъпиха драстични изменения в организационната структура на външната търговия на България. От тясно специализирана и централно управлявана административна дейност, външната търговия започва да се развива в нормалните си съвременни форми и връзки. Международната реализация на произведената продукция е съществен елемент от цялостната дейност на огромен брой предприятия в съвременните условия на интензивно развитие на между-народните икономически отношения, на нарастващата взаимозависимост между отделните държави в решаването на сложни проблеми с национа-лен и международе


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни