Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1012)
Ученици (1)

ВИД
Курсови работи (356)
Дипломни работи (251)
Готови курсови / реферати / казуси (186)
Казуси (67)
Теми (41)
Реферати (17)
Готови дипломни работи (17)
Есета (16)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (784)
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 18 Сортирай по:
Дипломни работи, Мениджмънт / Управление
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 118, качен на 20/07/2023 от radostina бр коментари 0
Същността на процеса на управление се изразява чрез неговите планиращи, организиращи, координиращи, мотивиращи и контролни функции, с помощта на които се обезпечава изпълнението на поставените пред стопанската организация цели. Една от основните задачи на мениджмънта като вид човешка дейност е не само ефективно използване и координиране на ресурсите на организацията (труд, капитал, оборудване, материали, информация) в производствения процес, но и подбуждане на човешката енергия за осъществяване линията за непрекъснато усъвършенстване и развитие в условията на влиянието на многобройни външни и
Екипи и екипна работа в международна компания.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 75, качен на 09/06/2012 от kronika4 бр коментари 0
Години наред учените в сферата на поведенческите науки отделят специално внимание на ролята на екипите в организациите и на процесите, протичащи в тях. Със създаването на екипите се осигурява регулярното изпълнение на определен кръг от задачи в организацията и в същото време се съчетават дейностите на членуващите в тях индивиди. Съществуват различни причини за формирането на екипи в организациите. Като основни, обаче могат да бъдат посочени икономическите и социално – психологическите причини. Посредством екипите се постига по-добра организация на работния процес и в същото време се създава
Директорът в съвременното училище-лидер от нов тип
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 54, качен на 14/06/2011 от katibo бр коментари 0
Управлението може да се дефинира като умствен и физически процес, който подтиква подчинените да изпълняват предварително предписани им работи и задачи. От друга страна, лидерството може да се дефинира като процес, с помощта на който една персона оказва влияние върху поведението на членовете на групата. Ръководителят (мениджърът) на една организация е човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени. Неговата цел е да влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията. За разлика от ръководството, лидерството е спос
Търговски преговори при доставка на стоки
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 76, качен на 23/05/2011 от admin бр коментари 0
Доставките на стоки са част от логистичните процеси в предприятието, като в условията на висока конкуренция на производители и търговци на стоки, изборът на доставчици е важен, не само поради възможностите за оптимизиране на цената на доставката, но и поради други причини –например за избиране на оптимални условия на доставка по отношение на срок, транспортни разходи и други. Доставките на определена стока се осъществяват на базата на договор. За да се стигне до договаряне на дадена доставка или контракт обаче, обикновено се провеждат операции, като например проучване на пазара на доста
Анализ и управление на организацията.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 48, качен на 23/05/2011 от girl_na_max бр коментари 0
Организациите са субекти на стопанската и административната дейност, която се определя от стопанските им цели, същността на извършваните в тях процеси, ресурсите, които участват в тези процеси, мястото им в икономическата среда на националното и световно стопанство. Организацията може да се дефинира като съвкупност от хора, част от които работят съвместно и координирано за постигане на обща цел или цели. Управлението на организацията е един целенасочен процес на въздействие върху нея, за да може нейното поведение, съобразено с обективните условия и възможности, да отговаря на предварително опр
ВИДОВЕ ФИРМЕНИ СТРАТЕГИИ ПО ПРИМЕРА НА ЕЛЕКТРОСТРОЙ 61” ЕООД.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 64, качен на 23/05/2011 от admin бр коментари 0
Стратегическия мениджмънт е процес на управление, необ-ходим на организацията да премине от състоянието, в което се намира в желано състояние, т.е. да се осъществи движение към бъдещето. Този тип управление (стратегическо) е свързан с изграждане на чув-ство за движение в определена посока, отговаряща на потребностите на организацията. Същността на стратегическия мениджмънт се изразява в изработване и прилагане на стратегии (придобиват конкретен израз в планове). Стратегията представлява обобщен модел на действия, кои-то са необходими за постигане на целите, координирането и разпреде-лението
ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕТО НА ДИРЕКТОРА С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 81, качен на 23/05/2011 от margo бр коментари 0
Общуването има особено важна роля при някои специфични професии, между, които е и педагогическата. При нея общуването и взаимодействието между членовете на педагогическата колегия са основни движещи механизми на труд. Образователно–възпитателния процес е немислим без общуването между административното ръководство и педагогическия персонал, изпълнението на държавните образователни изисквания и законовите и под законовите нормативни уредби. В съвременната образователна системата основна част от ежедневната работа на училищния колектив е общуването на всички нива – общуване между учителите, възпи
Рекреационен център за самовъзстановяване.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 82, качен на 23/05/2011 от valya бр коментари 0
Живеем в пределно замърсен, задъхан и изнервен свят, в който твърде рано се превръщаме в пациенти. Световните икономически, политически, екологически и социални проблеми се отразяват неблагоприятно на населението в определени точки на планетата. Една от тях в момента е България. Пред очите ни българската нация се превръща в преждевременно състарена общност от психически съкрушени и в резултат от това – физически болни хора. Неизбежно се налага и заключението, че сме „Осъвременили” дори понятието „Здраве” – днес то отразява само отсъствието на доловима болест. Животът на повечето хора е изпъ
Подбор на персонала по примера на фирма “ Дизайн офис” ООД, гр. Пловдив.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 41, качен на 23/05/2011 от valery бр коментари 0
Процесът на подбор се състои в оценката на различните кандидати и избор на онези, които най-пълно отговарят на изискванията на фирмата. Подборът и назначава­нето на кaдpитe са традиционни дейности при управлението на персонала. Те са важни за организацията, защото са свързани със: осигуряване на необходимите работници и служители за постигане целите на организацията; възможности за осъществяване на промените в тpyдoвoтo пoвeдeниe; създаване на npeдnocтaвки за повишаване на ефективността от обучението на кaдpuтe, притежаващи необ­ходимия потенциал за развитие на организацията. Подбо
Организация и мениджмънт на автомобилен сервиз.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 23/05/2011 от miro бр коментари 0
Поради различни причини най вече икономически, автомобилният парк в България е застаряващ. Този факт, сам по себе си с причина за повишен контрол по отношение на изправностга на превозните средства. От друга страна, членството на България в Европейския съюз постави редица условия и изисквания в различни сфери на социално -икономическия живот, в това число и по отношение на изправностга на автомобилите и начина / технологията / за осъществяване на техническите прегледи. Техническия преглед е диагностичен процес, който включва оглед на всички компоненти и детайли в автомобила, както и оборудван
Управление на човешките ресурси.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 83, качен на 23/05/2011 от chicky бр коментари 0
Мениджмънтът на дадена организация е въздействието, което целенасочено се извършва, за да се постигнат резултати и цели.През последните десетилетия задълженията и отговорностите на мениджмънта са много големи. В тях се акцентира изключително силно върху човешките ресурси. Същността на тези ресурси е специфична и поради специфичното предназначение, ценност и уникалност на хората като ресурси в организацията, те стават решаващ фактор за успеха и съвършенството й. Целта на управлението на човешките ресурси е да гарантира това, че служителите на компанията, т.е. човешките й ресурси, се изп
Управление на подразделенията от БА – основна задача на командира като мениджър"
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 87, качен на 23/05/2011 от mitko бр коментари 0
Непрекъснато усложняващите се условия на живот и дейност в армията все по-остро поставят проблема за по-нататъшното усъвършенстване на управленската дейност на командният състав на Българската армия. И един от начините за разрешаване на този проблем е да се повиши неговата управленска култура, която включва определени знания по управление. Една значителна част от командният състав на БА са командирите на подразделения и за това в настоящата дипломна работа се прави опит да се разгледат някои аспекти на управленската им дейност. Целта на настоящият труд е да се анализира ръководното, органСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни